keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 119/24.06.2003 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnică Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului "INCUBATOR DE AFACERI ŞI CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN DOMENIUL SOFTWARE TIMIŞOARA"

24.06.2003

Hotararea Consiliului Local 119/24.06.2003
privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnică Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului "INCUBATOR DE AFACERI ŞI CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN DOMENIUL SOFTWARE TIMIŞOARA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 8027/15.05.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 251-256 din Codul Comercial;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 - privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 50/2003;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.1şi alin. 2 lit.(d) şi (x) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu:
- Consiliul Judeţean Timiş;
- Universitatea Politehnică Timişoara;
- IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocuparea Forţei de Muncă;
şi Contractul de Asociere în Participaţiune, în vederea realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara".
Contractul de Asociere în Participaţiune face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara la cofinanţarea cheltuielilor ocazionate de realizarea şi funcţionarea, pe o perioadă iniţială de trei ani a obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara".
Cota parte de finanţare ce revine Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de asociat este contravaloarea în lei a sumei de 51.890 euro, calculată la data efectuării plăţilor şi va fi asigurată din bugetul local.
Suma totală va fi defalcată pe ani, după cum urmează:
- 27.650 euro în primul an de funcţionare, adică 2003;
- 12.570 euro în cel de-al doilea an de funcţionare;
- 11.670 euro în cel de-al treilea an de funcţionare.

Art.3: Administrarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", realizat urmare a asocierii în participaţiune, va fi încredinţată - pe bază de mandat - unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu obiect de activitate exclusiv, ce va fi înfiinţată în acest scop cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Programe şi Strategii, Direcţia Juridică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocuparea Forţei de Muncă.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Programe şi Strategii;
- Universităţii Politehnica Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Contract_de_asociere.pdf

1

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE

Între:

- UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”, cu sediul în Timisoara, Piata Victoriei nr. 2, reprezentata prin Rector, dl. Ioan Cartis;

- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, cu sediul în Timisoara, B-dul C.D.Loga nr. 1, reprezentat prin Primar, dl. Gheorghe Ciuhandu;

- CONSILIUL JUDETEAN TIMIS, cu sediul în Timisoara, B-dul Revolutiei 1989 nr. 17, reprezentat prin Presedinte, dl. Dan Ioan Sipos;

- IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economica si Ocuparea Fortei de Munca în România, cu sediul în Bucuresti, B-dul Marasti nr. 65-67, Complex Expozitional „Romexpo”, Pavilion 34/A8, reprezentat prin coordonator program, dl. Wolfgang Limbert,

s-a convenit încheierea prezentului contract de asociere în participatiune. I. TEMEIUL JURIDIC

1. Asocierea în participatiune are ca temei juridic prevederile art. 251-256 Cod Comercial si OG 14/2002 – privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, aprobata si modificata prin Legea nr. 50/2003.

Asocierea în participatiune nu are personalitate juridica. II. DURATA CONTRACTULUI:

2. Contractul se încheie pe o perioada nedeterminata.

III. OBIECTUL ASOCIERII ÎN PARTICIPATIUNE: 3. Obiectul contractului consta realizarea si exploatarea obiectivului „INCUBATOR DE AFACERI SI CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN DOMENIUL SOFTWARE TIMISOARA”.

„Incubatorul de afaceri si centru de transfer tehnologic în domeniul software Timisoara” va fi realizat si va functiona în spatiul situat în Timisoara, B-dul Republicii nr. 9, etaj III – proprietatea Universitatii „Politehnica” Timisoara - care va fi închiriat în acest scop la o chirie de 6 euro/mp/luna.

4. Prin înfiintarea si exploatarea obiectivului denumit la pct.1 se urmareste: - transferul tehnologic de rezultate ale cercetarii la agentii economici

interesati în fabricarea produselor sau a pachetelor de produse si servicii cu valoare concurentiala si valorificarea acestora pe piata interna sau externa;

- stabilizarea specialistilor cu performante profesionale în domeniile cercetarii si învatamântului superior;

- formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare; - atragerea de fonduri private în învatamânt si cercetare;

2

- valorificarea pe piata a rezultatelor cercetarii românesti; - crearea de noi locuri de munca în domeniul tehnologiilor avansate; - stimularea potentialului inovativ si tehnico-stiintific al personalului

academic, universitar, al cercetatorilor si al studentilor; - orientarea universitatilor acreditate si a unitatilor de cercetare spre mediul

economic si social; - integrarea studentilor si absolventilor institutiilor de învatamânt superior în

mediul socio-economic; - stimularea initiativei institutiilor de învatamânt superior acreditate si a

unitatilor de cercetare-dezvoltare pentru atragerea de noi surse de finantare; - stimularea agentilor economici pentru participarea activa a sectorului privat

la dezvoltarea si valorificarea cercetarii si inovarii, prin realizarea unor produse comerciale de înalta tehnicitate;

- atragerea companiilor straine pentru a investi în activitati de transfer tehnologic;

- dezvoltarea potentialului stiintific, tehnologic si economic la nivel regional. IV. APORTUL PARTICIPATIV AL PARTILOR (AL ASOCIATILOR) 5. Contributia UNIVERSITATII „POLITEHNICA”, consta în: - aport în numerar: echivalentul în lei a sumei de 28.800 euro la data efectuarii varsamântului; - aport în natura format din:

o echipamente electronice (copiator, proiector) echivalate la valoarea de 2.750 euro;

o retea intranet care urmeaza sa fie executata de catre partener pe cheltuiala proprie, având un cost estimativ de 6.000 euro;

În cazul în care reteaua intranet se realizeaza la un pret inferior celui estimat initial, diferenta se va varsa în numerar de catre asociatul UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” TIMISOARA.

Procentul de participare la asociere este de 23,79%. 6. Contributia CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

consta în aportul în numerar a sumei de 51.890 euro, calculata în lei la data efectuarii varsamântului.

Procentul de participare la asociere este de 32,88%. 7. Contributia CONSILIULUI JUDETEAN TIMIS consta în aportul în

numerar a sumei de 51.890 euro calculata în lei la data efectuarii varsamântului. Procentul de participare la asociere este de 32,88%. 8. Contributia IBD/GTZ - Programul guvernului german de promovare

economica si ocupare a fortei de munca în România consta în aportul în numerar a sumei de 16.500 euro euro calculata în lei la data efectuarii varsamântului.

Procentul de participare la asociere este de 10,45%. 9. Aportul partilor în suma totala de 157.830 euro, reprezinta contravaloarea cheltuielilor necesare pentru amenajarea, dotarea si functionarea pe o perioada de

3

trei ani a „Incubatorului de afaceri si centru de transfer tehnologic în domeniul software Timisoara”. 10. Aportul partilor va fi defalcat pe trei ani dupa cum urmeaza:

Anul I de implementare

Anul II de implementare

Anul III de implementare

Valoare (euro)

Cota %

valoare % valoare % valoare % UPT 37.550 23,79 18.350 48,86 9.600 25,57 9.600 25,57 CLMT 51.890 32,88 27.650 53,29 12.570 24,22 11.670 22,49 CJT 51.890 32,88 27.650 53,29 12.570 24,22 11.670 22,49 GTZ 16.500 10,45 16.500 100 0 0 0 0 157.830 100 90.150 34.740 32.940 100

11. Sumele anuale stabilite conform pct. 7 vor fi varsate astfel: - pentru anul I de implementare: în termen de 15 zile de la data semnarii prezentului contract de asociere în participatiune;

- pentru anii II si III de implementare: în termen de 15 zile de la data împlinirii unui an de la semnarea contractului si respectiv de la data împlinirii a doi ani de la semnarea contractului.

12. Pentru urmatorii ani ai asocierii aportul partilor se va stabili de comun acord, în functie de costurile necesare pentru functionarea în continuare a obiectivului „Incubatorului de afaceri si centru de transfer tehnologic în domeniul software Timisoara”. 13. Asupra bunurilor care reprezinta contributia la realizarea asocierii ce face obiectul prezentului contract, partile îsi pastreaza dreptul de proprietate. Bunurile respective sunt mentionate în inventarele acceptate si semnate de parti, inventare ce fac parte integranta din prezentul contract. V. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIERII ÎN PARTICIPATIUNE 14. Asocierea în participatiune va fi condusa de un Consiliu de Conducere si va fi administrata de o societate comerciala. Consiliul de Conducere se constituie din câte un reprezentant desemnat al fiecarei parti, dupa cum urmeaza:

- ........................................ din partea asociatului Universitatea „Politehnica” Timisoara;

- ........................................ din partea asociatului Consiliul Local al Municipiului Timisoara;

- ........................................ din partea asociatului Consiliul Judetean Timis;

- ........................................ din partea asociatului IBD/GTZ - Programul guvernului german de promovare economica si ocupare a fortei de munca în România.

4

În cazul revocarii unui membru al Consiliului de Conducere al asocierii sau în cazul în care unul dintre acestia se afla în incapacitate de exercitare a atributiilor ce-i revin (boala, deces, demisie etc.) pe o perioada de cel putin 60 de zile, membrii asocierii vor lua masuri pentru numirea unui alt membru în Consiliul de Conducere. 15. Consiliul de Conducere se întruneste în sedinte ordinare trimestriale si în sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar, la convocarea uneia dintre parti.

Convocarea se face în scris si se va mentiona obligatoriu locul, data si ora unde are loc adunarea, precum si ordinea de zi propusa si se comunica reprezentantilor celorlalte parti pe baza de semnatura. Hotarârile Consiliului de Conducere se iau în mod valabil în unanimitate în prezenta tuturor membrilor si prin vot deschis. 16. Atributiile Consiliului de Conducere: - hotaraste cu privire la modul de folosire a contributiei (aporturilor) participative ale membrilor asocierii în participatiune; - desemneaza si revoca administratorul asocierii si stabileste drepturile si obligatiile specifice ale acestuia, pe baza cadrului general prevazut de metodologia de avizare, suspendare si anulare a autorizatiei; - stabileste strategia si obiectivele generale ale asocierii în participatiune; - aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil; - elaboreaza Regulamentul de Functionare al „Incubatorului de afaceri si centru de transfer tehnologic în domeniul software Timisoara”; - hotaraste asupra admiterii de noi membrii în asocierea în participatiune, asupra cererii de retragere din asociere a unei parti sau asupra excluderii unei parti din asociere; - stabileste drepturile si obligatiile administratorului, cu respectarea cadrului general prevazut în metodologia de autorizare, suspendare si anulare a incubatoarelor de afaceri si centre de transfer tehnologic;

- hotaraste cu privire la orice alte probleme legate de functionarea asocierii în participatiune; - verifica activitatea administratorului; - verifica modul de îndeplinire a obiectivelor avute în vedere la constituirea prezentei asocieri; - hotaraste cu privire la orice alte probleme care apar în legatura cu functionarea asocierii în participatiune; - hotaraste cu privire la majorarea aporturilor partilor, daca este cazul;

- hotaraste modificarea Contractului de asociere în participatiune; 17. Asocierea în participatiune va fi administrata de o societate comerciala având ca unic obiect de activitate administrarea „Incubatorului de afaceri si centru de transfer tehnologic în domeniul software Timisoara”. Societatea va fi înfiintata de partile asocierii în participatiune si va purta denumirea de ……………………..

5

Administratorul îsi va desfasura activitatea în baza unui contract de mandat. Contractul de mandat încheiat între Consiliul de Conducere si administrator va preciza drepturile si atributiile administratorului. Toate lucrarile de contabilitate, financiare si caserie generala vor fi efectuate prin grija societatii comerciale desemnata ca administrator. VI. REPARTIZAREA BENEFICIILOR SAU PIERDERILOR 18. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile desfasurate de parti în cadrul asocierii în participatiune se va efectua anual, proportional cu cota de participare a fiecarei parti în cadrul asocierii în participatiune, astfel: - Universitatea Politehnica Timisoara - 23,79% - Consiliul Local Timisoara - 32,88% - Consiliul Judetean Timis - 32,88% - IBD/GTZ - 10,45%

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 19. Contract de asociere în participatiune nu se poate modifica si/sau denunta în mod unilateral, în caz contrar, partea în culpa fiind obligata la daune interese. 20. Asocierea în participatiune îsi înceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze: - hotarârea comuna a membrilor asociati; - hotarârea definitiva si irevocabila a unei instante judecatoresti; - alte cauze prevazute de lege. În acest caz dispozitiile pct. 18 se aplica în mod corespunzator. 21. Lichidarea se face de câte un lichidator numit de fiecare parte, în termen de un an de la data aparitiei cauzei de încetare a asocierii în participatiune. Lichidarea si repartizarea rezultatelor asocierii se face cu respectarea legilor specifice în vigoare. În cadrul lichidarii, fiecare parte reintra în posesia exclusiva a bunurilor asupra carora si-a pastrat dreptul de proprietate, iar daca ele nu se pot restitui în natura, cel pagubit are dreptul la repararea daunelor suferite.

VIII. FORTA MAJORA

22. Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice în scris celorlalte parti, în termen de trei zile producerea acesteia si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor sale. În cazul în care forta majora dureaza mai mult de 90 de zile partile vor decide de comun acord soarta contractului, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celorlalte parti încetarea de plin drept a contractului, fara ca cealalta parte sa pretinda daune-interese.

6

IX. NOTIFICARI 23. Orice notificare între parti referitoare la îndeplinirea contractului de

asociere în participatiune trebuie sa fie transmisa în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât si

în momentul primirii. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax, e-

mail, cu conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 24. În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare de catre instantele de judecata competente. XI. CLAUZE FINALE

25. Controlul financiar va fi exercitat de toate partile asociate. Administratorul va asigura accesul membrilor Consiliului de Conducere al

asocierii în participatiune la evidenta primara a asocierii, în vederea eventualelor verificari asupra corectei întocmiri;

26. Personalul care lucreaza pentru asociatie va fi angajat de catre Administrator pe baza de contract individual de munca, iar plata acestuia va fi hotarâta de catre Consiliul de Conducere al asocierii în participatiune.

27. Orice completare si/sau modificare adusa prezentului contract nu sunt valabile si opozabile între partile contractante decât daca sunt facute prin act aditional semnat si stampilat de fiecare parte contractanta.

Acest contract s-a încheiat astazi …………… în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ASOCIATI _________________________________

reprezentanti legali

__________________________________ reprezentanti legali

___________________________________ reprezentanti legali ___________________________________ reprezentanti legali

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA Aprobat JUDETUL TIMIS P R I M A R PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. ing. Gheorghe CIUHANDU SERVICIUL PROGRAME SI STRATEGII Nr. SC 2003 – 8027/15.05.2003

REFERAT privind aprobarea asocierii în participatiune a Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu: - Consiliului Judetean Timis - Universitatea Politehnica Timisoara si - IBD/GTZ – Programul guvernului german de promovare economica si ocupare a fortei de munca; în vederea realizarii obiectivului „Incubator de afaceri în domeniul software în Timisoara”. în conformitate cu Contractul de Asociere în Participatiune prezentat în Anexa. Timisoara - adevarata capitala a Banatului – a fost si continua înca sa fie un puternic centru polarizator în toate domeniile de activitate, puterea sa de atractie depasind aria de influenta directa si manifestându-se asupra întregii zone de vest a României. Aceasta atractie se datoreaza mai ales dezvoltarii sale economice traditionale. În vederea asigurarii dezvoltarii economice durabile viitoare -în concordanta cu tendintele economice mondiale - este necesara facilitarea implementarii în municipiu a activitatilor competitive, utilizând tehnologii de vârf, producatoare de rate ridicate a valorii adaugate a produselor Centru universitar renumit, Timisoara beneficiaza de resursele umane necesare pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai eficiente sub-ramuri economice – industria de software. Cele patru facultati din cadrul Universitatii Politehnice (automatica-calculatoare, electronica-telecomunicatii si electrotehnica) si Universitatii de Vest (matematica-informatica) produc anual aproximativ 500 de absolventi. Desi în prezent în municipiu activeaza firme de prestigiu în domeniu (Siemens, Alcatel, Zopas, Catoosee, ) ele nu au capacitatea de absorbtie integrala a acestei categorii de elita a fortei de munca locale. Tarile cu economii dezvoltate – SUA, Canada, Germania, Franta - au politici coerente de atragere a specialistilor din domeniu IT, cei din România fiind alaturi de cei din India si Bulgaria printre cei mai cautati pe piata internationala a fortei de munca. Ca rezultat, în ultima perioada de timp se manifesta o migratie îngrijoratoare a tinerilor absolventi din acest domeniu catre tarile din Europa de Vest sau catre America. Totodata, ofertele salariale din domeniu productiei de software - mult mai ridicate fata de media salariala din învatamântul superior – fac din ce în ce mai dificila mentinerea unui corp didactic performant în universitati, conditie esentiala pentru pastrarea calitatii pregatirii profesionale. Pe de alta parte, suportul autoritatilor locale pentru demararea afacerilor reprezinta un element cheie in vederea crearii mai multor locuri de munca si reducerii ratei somajului la nivel local. Dar cheltuielile ridicate (salariale, administrative, numeroasele taxe, impozite si obligatii financiare) precum si hatisul legislativ în continua schimbare descurajeaza deseori initiativele antreprenoriale. În concordanta cu cele mai sus prezentate, în scopul sprijinirii înfiintarii si dezvoltarii firmelor mici în domeniul software, se propune realizarea în Timisoara - în parteneriat institutional - a unui INCUBATOR DE AFACERI ÎN DOMENIUL SOFTWARE. Aceasta initiativa este în concordanta cu strategia generala de dezvoltare a municipiului, întrucât în cadrul Conceptului Strategic de Dezvoltare Economica si Sociala a Zonei Timisoara – directia strategica II, ssee pprreevveeddee:

-- în cadrul obiectivului 11 ,, SSuubboobbiieeccttiivv 11..11,, MMaassuurraa 44 :: „„IInn iittiieerreeaa uunnoorr ssttrruuccttuurrii iinnoovvaatt iivvee//aapp lliiccaattiivvee îînn ddoommeenniiuu ll tteehhnnoo lloogg iiiilloorr ddee vvâârrff ((ppaarrccuurrii tteehhnnoolloogg iiccee ,, ppaarrccuurrii vviirrttuuaallee ,, cceennttrree ddee ttrraannssffeerr tteehhnnoolloogg iicc””;;

-- în cadrul obiectivului 22 ,, SS uubboobb iieeccttiivv 22..22 ,, MMaassuurraa 11 :: „„CCrreeaarreeaa iinnccuubbaattooaarree lloorr ddee aaffaacceerrii ss ii aa ppeepp iinniieerree lloorr ddee iinnttrreepprr iinnddeerr ii”” ..

Initiativa se înscrie si în cadrul politicilor nationale vizând încurajarea dezvoltarii parcurilor tehnologice si a centrelor de transfer tehnologic promovate în ultima perioada de timp de catre Guvernul României, urmând practicile intenationale . Proiectul a fost initia t de catre Primaria Municipiului Timisoara, care – cunoscând rezultatele remarcabile obtinute de Germania în acest domeniu – a solicitat în anul 2001 sprijinul specialistilor germani. Tematica a fost inclusa în cadrul programului de cooperare si promovare economica derulat în colaborare cu IBD/GTZ, (Programul guvernului german de promovare economica si ocupare a fortei de munca). În luna noiembrie 2002 ca urmare a discutiilor purtate între primarul Timisoarei si domnul Manfred Mayer, Consilier de Stat la cancelaria Bavariei si coordonator al Campusului de software din Munchen, a fost organizat un seminar de

2

prezentare a practicilor gemane în domeniu, în cursul caruia firmele cele mai importante de software locate în Timisoara au sustinut necesitatea implementarii acestui concept în Timisoara. Începând din primavara anului 2002 au demarat activitatile necesare implementarii proiectului INCUBATOR DE AFACERI ÎN DOMENIUL SOFTWARE, în colaborare cu Universitatea Politehnica, iar la începutul lunii martie 2003 Consiliul Judetean Timis a aderat la parteneriatul constituit. Conceptul propus prevede asigurarea unor spatii de lucru dotate cu infrastructura tehnica necesara precum si a unui pachet minimal de servicii si dotari comune (secretariat, consultanta pentru pornirea afacerilor, copiator, retro/video proiector, computer, software) pentru firmele mici initiate de catre studenti sau tineri absolventi în domeniul software. Spatiul în care se propune înfiintarea incubatorului este amplasat la etajul III al imobilului situat în B-dul Republicii nr. 9 (cladirea R), fiind proprietatea Universitatii Politehnice Timisoara. Amplasarea centrala a cladirii este avantajoasa, iar activitatile care se desfasoara la celelalte etaje (centru de învatamânt la distanta, laboratoare software ale UP, firme IT - Zopas, consiliere si advocacy) îi cresc atractivitatea. Suprafata totala este de 400 mp, din care: - 20 mp. destinati receptiei (secretariat, telefon, fax, copiator); - 20 mp. birou administrativ - 360 mp. spatiu util de închiriat firmelor. Universitatea pune la dispozitie, de asemenea, o încapere de 40 mp., situata la etajul 2, destinata organizarii de seminarii, întâlniri sau conferinte. Solutia constructiva a cladirii este în cadre de beton cu ziduri de umplutura, permitând compartimentarea flexibila în module de 20 mp. Se intentioneaza închirierea a 1, maxim 2 module catre o firma, în acest fel fiind posibila locarea unui numar de 9 pâna la 18 firme mici de software. Pentru asigurarea conditiilor adecvate functionarii este necesara realizarea urmatoarelor lucrari: - asigurarea infrastructurii tehnice (racordarea la internet, racordarea la retelele de telefonie, realizarea unei retele informatice) - aceste lucrari vor fi finantate de catre UPT; - renovarea si recompartimentarea spatiilor aferente - 400 mp. – aceste lucrari vor fi finantate de catre CLT, CJT si IBD/GTZ ; - dotarea cu echipamente si licente de software necesare (telefon-fax, copiator, proiector) – finantate de catre UPT, precum si prin donatii de la diferite companii; Întrucât scopul crearii incubatorului de afaceri este acordarea de sprijin întreprinderilor mici din domeniul productiei de software pentru pornirea afacerilor, se prevede preluarea (subventionarea) unei parti din cheltuielile necesare. Chiria spatiilor oferite în cadrul incubatorul de afaceri se prevede a fi partial subventionata de catre parteneri, firmele urmând a achita doar 1,5 euro/mp./luna (fata de 6 euro/mp/luna - chiria reala). Cheltuielile de întretinere a spatiilor comune (receptie si birou administrativ) vor fi suportate de catre parteneri, firmele urmând a-si achita doar cheltuielile de întretinere a spatiilor proprii). Sistemul de încalzire a imobilului a fost reabilitat recent de catre Universitatea Politehnica, astfel încât costul utilitatilor este în prezent relativ redus. Dar din practicile internationale s-a observat ca simpla prevedere a unui spatiu adecvat nu va stimula începerea activitatii tinerilor absolventi sau doctoranzi care parasesc universitatea. Incubatorul propus ar trebui sa devina o parte integrata a strategiei locale de încurajare a dezvoltarii IT, care se prevede a fi dezvoltata în pa ralel si în legatura cu acesta. În acest sens, incubatorul va oferi si unele servicii (receptia si secretariatul, relatii cu clientii, consultanta în startarea afacerilor (marketing, legislatie, taxe-impozite, asigurari), echipamente comune (copiator, retro/video proiector, computer, software) spatiu pentru întâlniri si conferinte. Se estimeaza ca necesara angajarea unui administrator si a unei secretare, aceasta fiind considerat ca personal minim necesar demararii activitatii. Costurile administrative si de personal sunt minime si se prevede a fi suportate de catre parteneri. Totalul cheltuielilor necesare pentru realizarea si functionarea INCUBATORULUI DE AFACERI ÎN DOMENIUL SOFTWARE pentru primii 3 ani de functionare sunt estimate la cca. 169.350 euro, fiind repartizate pe categorii de cheltuieli si parteneri dupa cum reiese din planul de afaceri prezentat în anexa. S-a luat în calcul o ocupare medie a spatiului util dedicat firmelor mici de numai 60%, ceea ce acopera riscurile initiale. Valoarea contributiei de cofinantare locala este propusa a se repartiza în cote egale între autoritatile locale (32,88% CLT si 32,88% CJT), Universitatea Politehnica Timisoara urmând a prelua 23,79 % (majoritatea contributiei UPT provenind din reducerea cu 25% a chirie i spatiului fata de pretul practicat pe piata imobiliara),

3

iar IBD/GTZ va prelua 10,45% (contributie la cheltuielile de personal si la cele privind renovarea spatiului). La aceasta se adauga încasarile contravalorii chiriei de la firmele ce se vor loca în incubator, adica 1,5 euro/mp/luna. Veniturile suplimentare ce vor fi atrase de la donatori sau prin proiecte guvernamentale sau internationale nu au fost luate în calcul, desi atragerea lor va intra în sarcina administratorului. Beneficiile estimate a fi obtinute în domeniul dezvoltarii economice locale sunt urmatoarele: - încurajarea dezvoltarii tehnologiilor de vârf; - cresterea numarului de firme în domeniul productiei de software; - reducerea ratei somajului; - cresterea numarului de locuri de munca destinate tinerilor absolventi; - pastrarea fortei de munca tinere, calificate în limitele municipiului si implicit reducerea emigratiei precum; - încurajarea dezvoltarii IMM-urilor – motorul dezvoltarii economice locale; Având în vedere aspectele mai sus mentionate,

Propunem: 1. Asocierea în participatiune - a Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu: - Consiliului Judetean Timis - Universitatea Politehnica Timisoara si - IBD/GTZ – Programul guvernului german de promovare economica si ocupare a fortei de munca; în vederea realizarii obiectivului „Incubator de afaceri în domeniul software în Timisoara”. în conformitate cu Contractul de Asociere în Participatiune care devine parte integranta a hotarârii. 2. Cofinantarea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, din bugetul local, cap.X a cheltuielilor de realizare si functionare a „Incubatorului de afaceri în domeniul software” pe o perioada initiala de trei ani cu contravaloarea în lei a sumei de 51.890 euro, repartizati dupa cum urmeaza: - 27.650 euro în primul an de functionare, adica 2003; - 12.570 euro în cel de-al doilea an de functionare; - 11.670 euro în cel de-al treilea an de functionare; DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU PROGRAME SI STRATEGII Ec. Adrian BODO arh. Aurelia JUNIE

AVIZAT JURIDIC SEF BIROU CONTENCIOS

Cons.jur. Mirela GANEA