keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 266/14.05.2013 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. UBIT S.R.L.

14.05.2013

Hotararea Consiliului Local 266/14.05.2013
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. UBIT S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC22013-13175/14.05.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.119/24.06.2003 - privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnică Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD / GTZ - Programul Guvernului German de promovare economică şi ocupare a forţei de muncă în România, în vederea realizării obiectivului " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Software Timişoara.
Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local nr.213/14.10.2003 - privind obiectivul " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în domeniul Software Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 14/2002 - privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată prin Legea nr. 50/2003;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă desemnarea doamnei Aurelia Junie ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) a Societăţii Comerciale UBIT S.R.L. Timişoara.

Art. 2: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 345/2003 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. UBIT S.R.L.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Universităţii Politehnica Timişoara;
- IBD/GDZ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Cabinet Primar

SC2013 -

REFERAT privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timisoara în

Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. UBIT S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/24.06.2003 s-a aprobat asocierea si Contractul de asociere în participatiune încheiat între: Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Consiliul Judetean Timis, Universitatea Politehnica Timisoara si IBD/GTZ – Programul Guvernului german de Ocupare a Fortei de Munca, în vederea realizarii obiectivului „Incubator de Afaceri si Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timisoara”.

De asemenea prin aceeasi hotarâre Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat ca acest obiectiv sa fie administrat de o societate comerciala cu raspundere limitata cu acest obiect exclusiv de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003, s- a aprobat înfiintarea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Consiliul Judetean Timis si Universitatea Politehnica Timisoara a S.C. UBIT S.R.L., administrator al obiectivului „Incubator de Afaceri si Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timisoara”.

Consiliul Local al Municipiului Timisoara, în calitate de asociat în S.C. UBIT S.R.L., în conformitate cu art 30 al Actului Constitutiv aprobat al acestei societati, a desemnat un reprezentant în persoana domnei Eva Forika în Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. UBIT S.R.L.

Având în vedere Ordonanţa Guvernului 14/2002 – privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, aprobata si modificata prin Legea nr. 50/2003;

Avand în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicată şi modificată;

Propunem:

Desemnarea doamnei Aurelia Junie ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) a Societăţii Comerciale UBIT S.R.L. Timişoara. Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 345/2003 – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C.UBIT S.R.L.

PRIMAR, NICOLAE ROBU