keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 466/30.10.2015 privind desemnarea unor persoane care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor şi în Consiliul de Administraţie ale SC UBIT SRL

30.10.2015

Hotararea Consiliului Local 466/30.10.2015
privind desemnarea unor persoane care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor şi în Consiliul de Administraţie ale SC UBIT SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 28614/30.10.2015, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale,Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare adresa nr. 1295/28.09.2015 de la SCP Miriana Mircov Relicons SPRL, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-026807/09.10.2015;
Luând în considerare demisia d-lui Covlescu Horaţiu din Consiliul de Administraţie al SC UBIT SRL, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2015-021404/10.08.2015, şi demisia d-lui Orza Adrian din Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2015-27711/20.10.2015;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 318/09.07.2015 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului "Incubatorul de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", precum şi în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 213/2003 - privind obiectivul "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 119/2003 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ Programul Guvernului German de promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara";
Luând în considerare HCLMT nr. 155/21.12.2004, HCLMT nr. 198/22.04.2008, HCLMT nr. 608/10.12.2013, HCLMT nr. 478/10.10.2014 şi HCLMT nr. 319/09.07.2015;
Luând în considerare HCLMT nr. 265/14.05.2013, precum şi HCLMT nr. 266/14.05.2015;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 554/31.10.2013 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara de dizolvare a Asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timisoara", precum şi a SC UBIT SRL;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale - cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. a), b) şi e), alin (3) lit. c), alin (4) lit. a), alin (7) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 privind obiectivul "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", care va avea următorul cuprins:
"Art. 3: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în Consiliul de Administraţie al SC UBIT SRL."


Art. 2: Se aprobă modificarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 318/09.07.2015 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului "Incubatorul de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", precum şi în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL, care va avea următorul cuprins:
"Art. 3: Se mandatează Primarul Municipiului Timişoara pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor(AGA) a SC UBIT SRL."


Art. 3 : Consiliul Local al Municipiului Timişoara solicită reprezentanţilor săi în Consiliul de Administraţie respectiv în Adunarea Generală a Asociaţilor predarea unui raport de activitate, în termen de 60 de zile.


Art.4: Se aprobă revocarea Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 266/14.05.2013 -privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a asociaţilor a S.C. UBIT S.R.L..


Art. 5: Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local Timişoara nr. 213/14.10.2003, nr. 266/14.05.2013 şi nr. 318/09.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.


Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele desemnate prin prezenta hotărâre.


Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică;
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Universităţii Politehnica Timisoara;
- Administratorului judiciar SCP Miriana Mircov Relicons SPRL al SC UBIT SRL;
- D-lui Adrian Orza;
- D-lui Covlescu Horaţiu;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-02 Ver.1

1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2015 – 28614/30.10.2015 NICOLAE ROBU REFERAT privind desemnarea unor persoane care să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor şi în Consiliul de Administraţie ale SC UBIT SRL

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 119/2003 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ – Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, Contractul de asociere în participaţiune, precum şi participarea la cofinanţarea cheltuielilor ocazionate de realizarea şi funcţionarea obiectivului mai sus menţionat.

De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat ca acest obiectiv să fie administrat de o societate comercială cu răspundere limitată. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003, privind obiectivul „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara”, s-a aprobat înfiinţarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea Politehnica Timişoara a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată - sub denumirea de "UBIT" S.R.L. - având ca domeniu exclusiv de activitate, administrarea obiectivului mai sus menţionat. Conform Hotărârilor de Consiliu Local nr. 213/2003, 265/2003 şi 266/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în organele de conducere ale Asocierii în participaţiune şi ale SC UBIT SRL este după cum urmează:

- prin HCL nr. nr. 213/14.10.2003, D-nul Horaţiu Covlescu a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Administraţie al SC UBIT SRL;

- prin HCL nr. 265/2013 modificat prin HCL nr. 318/09.07.2015, D-nul Robert Kristof a fost desemnat să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în Participaţiune, conform Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2003;

- prin HCL nr. 266/2013 modificat prin HCL nr. 318/09.07.2015, D-nul Adrian Orza, a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor(AGA) a SC UBIT SRL.

Prin adresa nr. SC2015-021404/10.08.2015 d-nul Horaţiu Covlescu şi-a prezentat

demisia din Consiliul de Administraţie al Societăţii UBIT SRL. În data de 20.10.2015 am fost înştiinţaţi de către Direcţia Secretariat General că D-nul

Adrian Orza şi-a prezentat demisia din Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL. În prezent, la Tribunalul Timiş se află pe rol procedura de insolvenţă a SC UBIT SRL -

dosar nr. 2285/30/2015, cu debitor SC UBIT SRL, iar prin adresa nr.1295/28.09.2015, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2015-26807/09.10.2015, dna Miriana Mircov, Administratorul judiciar al SC UBIT SRL, solicită documentele prevăzute de art. 67 alin. 1 din

FO 53-02 Ver.1

2

Legea nr. 85/2014, precum şi să fie contactată de urgenţă de reprezentanţii legali ai Consiliului Local al Municipiului Timişoara în organele de conducere ale SC UBIT SRL.

Luând în considerare cele expuse mai sus şi având în vedere necesitatea reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, este necesară desemnarea unor persoane care să reprezinte Consiliul Local Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor şi în Consiliul de Administraţie ale SC UBIT SRL, drept pentru care

PROPUNEM Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

 Modificarea Art. 3 din HCLMT nr. 213/14.10.2003 privind obiectivul „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara, care va avea următorul cuprins: „Art. 3: Se desemnează d-na/d-nul....................................ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în Consiliul de Administraţie al SC UBIT SRL.”

 Modificarea Art. 3 din HCLMT nr. 318/09.07.2015 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului „Incubatorul de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, precum şi în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL, care va avea următorul cuprins: „Art. 3: Se aprobă desemnarea d-nei/d-nului...........................................ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor(AGA) a SC UBIT SRL.”;

 Revocarea Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 266/14.05.2013;  Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local Timişoara nr. 213/14.10.2003,

nr. 266/14.05.2013 şi nr. 318/09.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate.

Reprezentant al C.L.M.T. în SECRETAR, Consiliul de Conducere al Jur. Ioan COJOCARI al Asocierii în participaţiune

Robert KRISTOF

Avizat juridic,

C.J. Daniela ŞTEFAN