keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 345/16.12.2003 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. UBIT S.R.L.

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 345/16.12.2003
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. UBIT S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 20941/27.11.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local nr.119/24.06.2003 - privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnică Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD / GTZ - Programul Guvernului German de promovare economică şi ocupare a forţei de muncă în România, în vederea realizării obiectivului " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Software Timişoara.
Având în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local nr.213/14.10.2003 - privind obiectivul " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în domeniul Software Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 251 - 256 Cod Comercial, cele ale OG 14/2002 - privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 50/2003, precum şi prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) şi alin (2) lit. x), din Legea nr.215 din 23.04.2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr.215 din 23.04.2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se desemnează doamna Eva Forika, ca reprezentantă a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor al S.C. UBIT S.R.L.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţului Timiş;
- Universităţii "Politehnica" Timişoara;
- IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocuparea Forţei de muncă.
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului AuditPublic Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_UBIT.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDETUL TIMIS P R I M A R PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. ing. Gheorghe CIUHANDU SERVICIUL DEZVOLTARE SI INTEGRARE EUROPEANA Nr. SC 2003-20941/27.11.2003

REFERAT privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timisoara în

Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. UBIT S.R.L. În scopul sprijinirii, înfiintarii si dezvoltarii firmelor mici în domeniul software, prin H.C.L. nr. 119/24.06.2003, Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a aprobat asocierea si Contractul de asociere în participatiune încheiat între: Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Consiliul Judetean Timis, Universitatea Politehnica Timisoara si IBD/GTZ – Programul Guvernului german de Ocupare a Fortei de Munca, în vederea realizarii obiectivului „Incubator de Afaceri si Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timisoara”. De asemenea prin aceeasi hotarâre C.L.M.T. a aprobat ca acest obiectiv sa fie administrat de o societate comerciala cu raspundere limitata cu acest obiect exclusiv de activitate (vezi anexa 1).

Prin H.C.L. nr. 213/14.10.2003, Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a aprobat înfiintarea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Consiliul Judetean Timis si Universitatea Politehnica Timisoara a S.C. UBIT S.R.L., administrator al obiectivului „Incubator de Afaceri si Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timisoara” (vezi anexa 2). Consiliul Local al Municipiului Timisoara, în calitate de asociat în S.C. UBIT S.R.L., în conformitate cu art 30 al Actului Constitutiv aprobat al acestei societati, trebuie sa desemneze un reprezentant care va face parte din Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. UBIT S.R.L. Acesta va avea atributiile prevazute în Actul Constitutiv al societatii.

Propunem ca doamna Eva Forika sa reprezinte C.L.M.T în Adunarea Generala a Asociatilor S.C. UBIT S.R.L. Având în vedere cele mai sus mentionate, prevederile art. 251 – 256 Cod Comercial, cele ale OG 14/2002 – privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, aprobata si modificata prin Legea nr. 50/2003, precum si prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale;

Propunem:

Comisiilor I, II,III si IV ale Consilului Local al Municipiului Timisoara spre aprobare: 1. Desemnarea doamnei Eva Forika ca reprezentanta a Consiliului Local al Municipiului Timisoara în Adunarea Generala a Asociatilor al S.C. UBIT S.R.L. SEF SERVICIU AVIZAT JURIDIC DEZVOLTARE SI INTEGRARE EUROPEANA SEF BIROU CONTENCIOS arh.Aurelia JUNIE Cons.jur. Mirela LASUSCHEVICI INTOCMIT Gliguta Laura