keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 213/14.10.2003 privind obiectivul " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara"

14.10.2003

Hotararea Consiliului Local 213/14.10.2003
privind obiectivul " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 14821/27.08.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.119/2003 - privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica Timişoara,. Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocuparea Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologii în Domeniul Software" Timişoara;
Având în vedere prevederile art.251- 256 din Codul Comercial ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 50/2003;
În baza Legii nr.31/1990 - privind societăţile comerciale;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi (x) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se desemnează domnul Gheorghe Ciuhandu - Primarul Municipiului Timişoara, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în Consiliul de Conducere al Asocierii în Participaţiune, constituită în scopul realizării obiectivului "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software".

Art.2: Se aprobă înfiinţarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea Politehnica Timişoara a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată - sub denumirea de "UBIT" S.R.L. - având ca domeniu exclusiv de activitate, administrarea obiectivului
" Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software".
Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. "UBIT" S.R.L., conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hătărâre.

Art.3: Se desemnează domnul HORAŢIU COVLESCU ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Timişoara, în Consiliul de Administraţie al S.C. "UBIT" S.R.L.

Art.4: Se aprobă Contractul de Mandat cadru ce se va încheia între : Asocierea în participaţiune constituită în scopul realizării obiectivului "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software" şi S.C. "UBIT" S.R.L., conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Universităţii Politehnica Timişoara;
- IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocuparea Forţei de Muncă;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI