keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 318/09.07.2015 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", precum şi în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL

09.07.2015

Hotararea Consiliului Local 318/09.07.2015
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", precum şi în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015- 18371/09.07.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Raportul de activitate al d-nei Aurelia Junie către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, înregistrat cu nr. SC2015- 18317/09.07.2015;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 - privind obiectivul " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 119/24.06.2003 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnică Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ-Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 155/21.12.2004 - privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Asociere în Participaţiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 24.06.2003, în vederea realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnololgic în domeniul software Timişoara" ; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 198/22.04.2008 - privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a activităţii "Incubatorului de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" în perioada 2008-2010; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 608/10.12.2013 - privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a procedurii de încetare a Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/10.10.2014 - privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a demersurilor legale necesare dizolvării/lichidării SC UBIT SRL Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 265/14.05.2013 - pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 - privind obiectivul "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara", precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 266/14.05.2013 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. UBIT S.R.L. ;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 554/31.10.2013 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara de dizolvare a Asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timisoara", precum şi a SC UBIT SRL;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea nr.50/2003;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale - cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. a), b) şi e), alin (3) lit. c), alin (4) lit. a), alin (7) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Raportul de activitate al doamnei Aurelia Junie, cu privire la mandatul încredinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr.265/2013 şi Hotărârea Consiliului Local nr.266/2013, cu nr. de înregistrare SC2015-18317/09.07.2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 265/14.05.2013 care va avea următorul cuprins:
"Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003-privind obiectivul "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara, care va avea următorul conţinut:
Art. 1: Se desemnează domnul Robert Kristof să semneze documentele necesare şi să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în Participaţiune, conform Contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2003."


Art. 3: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 266/14.05.2013 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL, care va avea următorul cuprins:
"Art. 1: Se aprobă desemnarea domnului Adrian Orza ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor(AGA) a SC UBIT SRL."


Art. 4: Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local Timişoara nr. 265/14.05.2013 şi 266/14.05.2013 rămân neschimbate.


Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Serviciul Juridic şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică;
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Universităţii Politehnica Timisoara;
- SC UBIT SRL;
- Domnului Adrian Orza;
- Domnului Robert Kristof;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RAMONA OLTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-02 Ver.1

1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, NICOLAE ROBU Regională şi Naţională Biroul Generare P.F.L.R.N Nr. SC2015 – 18371/09.07.2015 REFERAT privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, precum şi în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 119/2003 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ – Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, Contractul de asociere în participaţiune, precum şi participarea la cofinanţarea cheltuielilor ocazionate de realizarea şi funcţionarea obiectivului mai sus menţionat.

De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat ca acest obiectiv să fie administrat de o societate comercială cu răspundere limitată. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003, privind obiectivul „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara”, s-a aprobat înfiinţarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea Politehnica Timişoara a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată - sub denumirea de "UBIT" S.R.L. - având ca domeniu exclusiv de activitate, administrarea obiectivului mai sus menţionat. Prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 265/14.05.2013, doamna Aurelia Junie, Director executiv al Direcţiei Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, a fost desemnată să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara” şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 266/14.05.2013 a fost desemnată să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL. În data de 09.07.2015, d-na Aurelia Junie, Director al Direcţiei Dezvoltare, a înaintat către Consiliul Local al Municipiului Timişoara Raportul de activitate, înregistrat cu nr. SC2015 – 18317/09.07.2015 şi a pus la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Timişoara mandatul incredintat prin HCL nr. 265/14.05.2013 si prin HCL nr. 266/14.05.2013, solicitând desemnarea unui alt reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timisoara, avand in vedere incetarea prin pensionare a raportului de serviciu al acesteia cu Primaria Municipiului Timisoara in noiembrie 2015.

Având în vedere cele expuse mai sus, precum şi necesitatea preluării celor două funcţii, eliberate prin retragerea din activitate a d-nei Aurelia Junie, de către un nou reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara,

FO 53-02 Ver.1

2

PROPUNEM Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

 Aprobarea Raportului de activitate al doamnei Aurelia Junie, cu privire la mandatul încredinţat prin HCLMT nr. 265/2013 şi HCLMT nr. 266/2013, cu nr. de înregistrare SC2015-18317/09.07.2015, conform Anexei;

 Modificarea art. 1 din HCLMT nr. 265/14.05.2015 care va avea următorul cuprins: „Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003- privind obiectivul „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în domeniul Software Timişoara, care va avea următorul conţinut: Art. 1: Se desemnează domnul Vasile Ruşeţ să semneze documentele necesare şi să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în Participaţiune, conform Contractului de asociere aprobat prin HCL nr. 119/2003.”

 Modificarea art. 1 din HCLMT nr. 266/14.05.2015 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a SC UBIT SRL, care va avea următorul cuprins: „Art. 1: Se aprobă desemnarea domnului Vasile Ruşeţ ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor(AGA) a SC UBIT SRL.”

 Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local Timişoara nr. 265/14.05.2013 şi 266/14.05.2013 rămân neschimbate.

PT. SECRETAR, Jur. Simona DRĂGOI

Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU

Şef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Ing. Gabriela BICA Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N. Ec. Daniela GHINEA

Întocmit, cons. Maria PANTIĆ-TELBIS

Avizat juridic, C.J. Daniela ŞTEFAN

Atasament: hcl_318_anexa01.pdf

ANGLĂ a CLS 16 [030] Daf5 ROMANIA VIZAT JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA IQOLAE ROBU DIRECTIA DEZVOLTARE ! Nr. SC2015- 18 >t4f 030% Dol j Catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara RAPORT DE ACTIVITATE Subsemnata JUNIE AURELIA DORINA CARMEN in calitate de director executiv in cadrul Directiei de Dezvoltare a Primariei Municipiului Timisoara, imputernicita prin HCL nr. 265/14.05.2013 sa reprezint Consiliul Local al Municipiului Timisoara in Consiliul de Conducere ale Asocierii in Participatiune si prin HCL 266/14.05.2013 sa reprezint Consiliul Local al Municipiului Timisoara în Adunarea Generala a Asociatilor a SC UBIT SRL, entitati create in vederea realizarii si exploatarii obiectivului “Incubator de afaceri si centru de de transfer tehnologic in domeniul software Timisoara” va aduc la cunostinta demersurile intreprinse pentru indeplinirea mandatului primit in vederea ducerii la indeplinire a HCL, nr. SAAJSL, 10.2013, dupa cum urmeaza: activitatea mea a inceput la data de 15.10.2013 canti am fost convocata de catre domnul Dan Daniel, prorector la Universitatea Politehnica Timisoara, desemnat sa reprezinte aceasta institutie in Consiliul de Conducere ale Asocierii in Participatiune si in Adunarea Generala a Asociatiilor a SC UBIT SRL. La aceasta sedinta a participat si domnul Sergiu Balasa, director ADETIM Timisoara, desemnat sa reprezinte Consiliul judetean Timis in Consiliul de Conducere ale Asocierii in participatiune si in Adunarea Generala a Asociatilor a SC. UBIT SRL. Scopul intalnirii a constituit-o evaluarea situatiei procesului de lichidare a Asocierii in Participatiune pentru crearea “Incubatorului de afaceri si centru de de transfer tehnologic in domeniul software Timisoara” si luarea de decizii in vederea continuarii demersurilor in acest sens. Participantii au concluzionat ca este necesara realizarea unui raport de audit de catre un expert contabil si in domeniul lichidarii societatilor comerciale, ca baza pentru stabilirea etapelor procesului de lichidare (proces verbal din 15.10.2013). - intrucat prin HCL nr. 265/2013 s-a abrogat in totalitate HCL 210/24.04.2022, prin care se aproba dizolvarea Asocierii in Participatiune creata pentru realizarea “Incubatorului de afaceri si centru de transfer tehnologic in domeniul software Timisoara”, a fost initiata HCL 554/2013, care aproba dizolvarea Asocierii in Participatiune si a SC UBIT SRL in conformitate cu actele constitutive ale acestor doua entitati. - in data de 18.11.2013 a fost convocata a doua intalnire a reprezentantilor desemnati ai Asocierii in Participatiune si ai SC UBIT SRL, cu scopul stabilirii unei proceduri in vederea aducerii la indeplinire a obiectivelor stabilite prin hotararea de mai sus, respectiv dizolvarea/lichidarea Asocierii in Participatiune si a SC UBIT SRL. In cadrul intalnirii s-a adoptat Hotararea Asociatilor nr. 1 din data de 25.11.2013, prin care s-a propus o procedura prealabila in vederea dizolvarii/lichidarii Asocierii si a SC UBIT SRL. Procedura a fost aprobata de CLMT prin HCL nr. 608/10.12.2013, respectiv HCJ

nr. 225/2013 si Hotararea CA al UPT nr. 42/2013, fiind desemnat ca auditor independent dl. Furdui Ilie Ioan. in vederea intocmirii auditului a fost incheiat Contractul de servicii nr. 3324/06.03.2014 intre Municipiul Timisoara, Consiliul Judetean Timis si Universitatea Politehnica Timisoara pe de o parte si Furdui Ilie-loan - Birou Expert Contabil pe de alta parte. Prin Hotararea Asociatilor nr. 2/19.12.2013 a fost desemnat dl. Ticiu Radu, in calitate de director executiv al SC UBIT SRL, sa efectueze toate demersurile necesare pentru realizarea raportului de audit, In exercitarea manadatului domnul Ticiu Radu are obligatia sa puna la dispozitia auditoriului desemnat toate documentele si/sau informatiile solicitate de acesta, sa asigure toate conditiile pentru verificarea lor si sa fie prezent personal in fata auditoriului ori de cate ori acesta o solicita in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate. prin adresa nr. 2642/27.03.2014 Univesitatea Politehnica Timisoara transmite Primariei Municipiului Timisoara, in atentia doamnei Aurelia Junie un raport al Camerei de Conturi a Judetului Timis si decizia nr. 12/18.02.2014 referitor la controlul efectuat in cadrul SC UBIT SRL in perioada 07.01.2014 - 30.01.2014. Am inaintat aceste documente catre Primarul Municipiului Timisoara in data de 23.04.2014, pentru a fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Am mentionat, totodata, faptul ca subsemnata, in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timisoara in AGA SC UBIT SRL si in Consiliul de Conducere al Asocierii in Participatiune, nu am fost informata asupra efectuarii unui control la SC UBIT SRL nici in prealabil si nici pe parcursul derularii acestuia. in data de 23.04.2014 a fost convocata Adunarea Generala a Asociatilor, iar reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Timisoara (subsemnata), ai Consiliului Judetean Timis si ai Universitatii Politehnica Timisoara, in unanimitate au emis Hotararea AGA nr. 01/23.04.2014, prin care dispun implementarea, in cadrul SC UBIT SRL, a masurilor stabilite in Raportul de Control al Camerei de Conturi Timis, tinand cont de procesul de auditare externa in vederea dizolvarii/lichidarii SC UBIT SRL aflat in derulare, de starea actuala a societatii si in conformitate cu prevederile legale. Domnul Ticiu Radu a fost desemnat sa efectueze toate demersurile necesare pentru implementarea masurilor din raportul de control, coroborat cu procesul de audit extern in vederea atingerii obiectivului final: dizolvarea societatii. Prin aceeasi hotarare se specifica obligatiile pe care le are domnul Ticiu Radu in exercitarea acestui mandat, respectiv: sa puna la dispozitia auditorului desemnat, domnul Furdui Ilie Ioan, raportul de control al Camerei de Conturi Timis, asigurand astfel conditiile de verificare actuale pentru SC UBIT SRL si o pista de audit adecvata; sa solicite si sa respecte punctul de vedere al auditorului privind masurile necesare in vederea lichidarii, corelate cu masurile din raportul de control al Camerei de Conturi Timis; sa transmita membrilor asociati un raport scris cu privire la activitatile efectuate si rezultatele obtinute pentru implementarea masurilor impuse prin Raportul Camerei de Conturi Timis; sa inainteze in scris Camerei de Conturi Timis, in termenul stabilit, Raportul privind realizarea masurilor impuse, in 19.06.2014 am participat la sedinta AGA a SC UBIT SRL, convocata in scopul evaluarii situatiei privind implemenatrea masurilor dispuse prin Hotararea AGA nr. 2/19.12.2013 si prin Hotararea AGA nr. 1/23.04.2014, In procesul verbal al intalnirii s-a consemnat ca persoana desemnata pentru implementarea masurilor cuprinse in aceste hotarari — domnul Ticiu Radu - nu si-a dus la indeplinire mandatul cu care a fost insarcinat, motiv pentru care auditorul desemnat - domnul Furdui Ilie loan - nu- 2

si poate indeplini sarcinile contractuale. De asemenena domnul Ticiu Radu nu a oferit nici un raspuns la problemele semnalate in Raportul Curtii de Conturi. Intrucat domnul Radu Ticiu s-a angajat sa raspunda la problemele semnalate de Curtea de Conturi Timis si sa puna imediat la dispozitia expertului Furdui Ilie loan toate documentele necesare finalizarii auditului, reprezentantii AGA stabilesc pentru data de 30.06.2014 o intalnire de evaluare a indeplinirii sarcinilor trasate prin hotararile AGA mai sus mentionate. In cazul neindeplinirii sarcinilor pana la data mentionata, reprezentantii AGA vor inainta catre conducerile organismelor pe care le reprezinta raportul privind mandatul primit si vor mentiona imposibilitatea ducerii la indeplinire pe cale amiabila a procesului de dizolvare. in cadrul intalnirii din data de 30.06.2014 reprezentantii AGA a SC UBIT SRL au constatat ca, contrar angajamentelor luate in sedinta anterioara, domnul Ticiu Radu nu si-a indeplinit sarcinile stabilite prin Hotarea AGA nr. 2/19.12.2013 si prin Hotararea AGA nr. 1/23.04.2014. Subsemnata am subliniat faptul ca domnul Radu Ticiu nu da dovada de minimum de bunavointa pentru punerea la dispozitia auditorului, Domnul Furdui Ilie loan, a actelor solicitate de acesta pentru finalizarea raportului de audit. Am solicitat ca in situatia in care la intalnirea stabilita cu directorul executiv al SC UBIT SRL in saptamana 1-4 iulie 2014 (conform celor declarate de dl. Radu Ticiu) auditorului nu i se pun la dispozitie documentele solicitate, reprezentantii AGA a SC UBIT SRL sa solicite auditorului comunicarea raportului de audit cu mentionarea solutiilor pentru demararea procedurilor de dizolvare/lichidare, conform situatiei de fapt. prin adresa nr. 9217/03.07.2014 Universitatea Politehnica Timisoara solicita Consiliului Local al Municipiului Timisoara demararea procedurilor necesare in vederea onorarii obligatiilor de cofinantare asumate prin Contractul de Asociere in Participatiune si documentele ulterioare aferente. prin adresa nr. SC2014-17507/17.07.2014 am informat Consiliul Local al Municipiului Timisoara cu privire la toate demersurile facute pana in acel moment in vederea indeplinirii mandatului meu, nefinalizate datorita refuzului de colaborare a directorului executiv al SC UBIT SRL, domnul Radu Ticiu. In conditiile in care atat raspunsul catre Camera de Conturi Timis cat si Raportul de audit extern sunt etape premergatoare necesare in vederea efectuarii oricarei plati pentru cofinantarea obiectivului, in opinia mea nu exista nici o baza legala pentru ca Municipiul Timisoara sa efectueze restul de plata. Am comunicat aceste aspecte si Universitatii Politehnica Timisoara prin adresa nr. SC2014-17507/22.09.2014. in data de 24.09.2014 expertul contabil contractat, domnul Furdui Ilie loan ne inainteaza Raportul de expertiza contabila extrajudiciara, care a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 478/10.10.2014. Prin aceasta hotarare s-a aprobat continuarea procedurilor de lichidare/dizolvare, cu conditia onorarii obligatiilor de cofinantare asumate prin Contractul de Asociere in Participatiune si documentele ulterioare aferente realizarii obiectivului “Incubator de afaceri si centru de de transfer tehnologic in domeniul software Timisoara”. O hotarare similara - Hotararea nr. 40/30.09.2014 - a fost adoptata de Consiliul de Administratie al Universitatii Politehnica Timisoara. Conform informatiilor verbale, primite de la domnul Dan Daniel, Consiliul Judetean Timis a comunicat Universitatii Politehnice Timisoara acordul cu privire la dizolvarea/lichidarea Asocierii in Participatiune si SC UBIT SRL, dar si refuzul de a onora obligatiile de finantare asumate prin Contractul de Asociere in Participatiune si documentele ulterioare, 3

inclusiv Hotararile Consiliului Judetean aferente. În aceste conditii, deoarece nu exista acordul tuturor asociatilor, dizolvarea/lichidarea pe cale amiabila nu mai este posibila, fiind necesara aplicarea altor proceduri legale, conform art. 20 din Contractul de Asociere in Participatiune, respectiv art. 62 din Actul Constitutiv al SC UBIT SRL. - prin adresa nr. 16176/28.11.2014 Universitatea Politehnica Timisoara ne transmite spre stiinta adresa nr. 2896/13.11.2014 primita din partea Camerei de Conturi Timis prin care se comunica ca a fost intocmit Raportul nr. 29/17.10.2014 de follow- up a Deciziei nr. 12/18.02.2014, precum si ca a fost emisa Decizia nr. 270/13.11.2014 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 12/18.02.2014. Raportul nr. 29/17.10.2014 de follow-up este transmis ulterior de catre Universitatea Politehnica Timisoara prin adresa nr. 1557/02.12.2014. - din informatiile si documentele primite de mine in data de 08.07.2015 de la reprezentantul AGA al Universitatii Politehnica Timisoara, domnul Dan Daniel, reiese ca aceasta institutie a depus cerere de deschidere a procedurii de insolventa a SC UBIT SRL la Tribunalul Timis in data de 16.03.2015 (nr. dosar 1606/30/2015, respectiv 2285/30/2015), precum si cerere de chemare in judecata a domnului Ticiu Radu in calitate de director executiv al SC UBIT SRL. - prin adresa nr. 2925/01.07.2015 Agentia Nationala de Administrare Fiscala solicita Consiliului Local al Municipiului Timisoara sa desemneze o persoana care sa reprezinte SC UBIT SRL pentru desfasurarea si finalizarea inspectiei economico- financiare, perioada supusa controlului fiind 01.01.2010 - 31.12.2014. Tinand cont ca desi Municipiul Timisoara, prin subsemnata, reprezentant desemnat de catre Consiliul Local si Universitatea Politehnica Timisoara au intreprins demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a Hotararii nr. 554/31.10.2013 privind dizolvarea Asocierii in Participatiune pentru realizarea si exploatarea obiectivului “Incubator de afaceri si centru de de transfer tehnologic in domeniul software Timisoara” si dizolvarea si radierea din Registrul Comertului a SC UBIT SRL, finalizarea procedurii de dizolvare/lichidare pe cale amiabila nu a fost posibila datorita, pe de o parte, refuzului directorului executiv al SC UBIT SRL de a-si indeplinii sarcinile de servici si de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Asociatilor si pe de alta parte, din cauza lipsei vointei politice comune a tuturor celor trei asociati, respectiv a refuzului Consiliului Judetean Timis de a onora obligatiile de finantare asumate prin Contractul de Asociere în Participatiune si documentele ulterioare, Avand in vedere ca Universitatea Politehnica Timisoara a depus cerere de deschidere a procedurii de insolventa a SC UBIT SRL si cerere de chemare in judecata a domnului Ticiu Radu, supun aprobarii: - depunerea unei cereri de interventie a Consiliului Local al Municipiului Timisoara în procesul de deschidere a procedurii de insolventa a SC UBIT SRL, precum si - depunerea unei cereri de interventie a Consiliului Local al Municipiului Timisoara în procesul intentat de UPT pentru atragerea raspunderii directorului executiv al SC UBIT SRL, domnul Ticiu Radu. In ceea ce priveste adresa Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, avand in vedere obiectivele inspectiei economico-financiare precum si mentiunile HCL nr. 554/21.10.2013, art. 4, consider oportuna nominalizarea de catre Consiliului Local al Municipiului Timisoara a unui angajat din cadrul Directiei Economice si a unui angajat din cadrul Serviciului Juridic 1

care impreuna cu angajatul Directiei de Dezvoltare, doamna Daniela Ghinea, si cu reprezentantul imputenicit sa reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timisoara in organele de conducere ale Asocierii in Participatiune si ale SC UBIT SRL sa colaboreze cu reprezentantii ANAF pentru desfasurarea si finalizarea inspectiei economico-financiare. Pun la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Timisoara mandatul incredintat prin HCL nr. 265/14.05.2013 si prin HCL nr. 266/14.05.2013 si solicit desemnarea unui alt reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timisoara, avand in vedere incetarea prin pensionare a raportului de serviciu al subsemnatei cu Primaria Municipiului Timisoara in noiembrie 2015. Timisoara: 08.07.2015 arh Aureli Director Directia JUNIE voltare