keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 265/14.05.2013 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 - privind obiectivul "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara"

14.05.2013

Hotararea Consiliului Local 265/14.05.2013
pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 - privind obiectivul "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-13181/14.05.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 213/2003 - privind obiectivul " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 119/2003 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ Programul Guvernului German de promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 - privind constituirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologie;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 - privind societăţile comerciale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 - privind obiectivul "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara", care va avea următorul conţinut:
" Art.1 : Se desemnează doamna Aurelia Junie să semneze documentele necesare şi să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în Participaţiune, conform Contractului de Asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2003."
Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 rămân neschimbate.

Art. 2: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 210/2012 - privind acordul Consiliului Local al Municipului Timişoara de încetare a asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului" Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control:
- Biroului Audit;
- Universităţii Politehnica Timişoara;
- IBD/GTZ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Cabinet Primar SC2013 -

REFERAT Pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 – privind

obiectivul „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 – privind obiectivul „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara prin care a fost desemnat dl. Gheorghe Ciuhandu ca reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Conducere al Asocierii în Participaţiune pentru realizarea obiectivului sus menţionat; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2003 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ – Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara; Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002 – privind constituirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice;

PROPUNEM

Modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 – privind obiectivul „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoaracare care va avea următorul conţinut:

„Art.1: Se desemnează doamna Aurelia Junie să semneze documentele necesare şi să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în Participaţiune, conform Contractului de Asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2003.” Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 210/24.04.2012 – privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara de încetare a asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului „ Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”.

PRIMAR. NICOLAE ROBU

Cod FO53-01, VER.1