keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 554/31.10.2013 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara de dizolvare a Asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", precum şi a SC UBIT SRL

31.10.2013

Hotararea Consiliului Local 554/31.10.2013
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara de dizolvare a Asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", precum şi a SC UBIT SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-30878/30.10.2013, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 251-256 ale Codului Comercial/10.05.1887 abrogate prin Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil şi înlocuite prin art. 1949-1954 ale aceluiaşi act normativ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea nr.50/2003;
Având în vedere prevederile art. 227-237`1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare Contractul de asociere în participaţiune încheiat în vederea realizării şi exploatării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" încheiat în 15.10.2003 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 119/2003 şi Actul adiţional nr.1/2004;
Având în vedere Actul constitutiv al SC UBIT SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 213/2003 privind obiectivul "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara";
Luând în considerare solicitarea Consiliului de Conducere a Asocierii în Participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", formulată prin Hotărârea nr. 1/23.04.2012;
Având în vedere prevederile art. 28 şi ale art. 86 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. a), b) şi e), alin (3) lit. c), alin (4) lit. a), alin (7) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dizolvarea Asocierii în participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" în conformitate cu art.20 al Contractului de Asociere în participaţiune.

Art. 2: Se aprobă dizolvarea societăţii comerciale UBIT SRL şi radierea acesteia din Registrul Comerţului, în conformitate cu art.62 din actul constitutiv al SC UBIT SRL, societate la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are o participare de 70 lei respectiv 1/3 din capitalul social.

Art. 3: Consiliul de Conducere al Asocierii în participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara"; Adunarea Generală a Asociaţilor şi Consiliul de Administraţie ai SC UBIT SRL vor întreprinde toate demersurile legale necesare pentru dizolvare, atât a Asocierii în participaţiune, cât şi a SC UBIT SRL.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prederilor Art.1-Art.3 ale prezentei hotărîri, în ceea ce priveşte obligaţiile Municipiului Timisoara, se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică;
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Membrilor Consiliului de Conducere al Asocierii în Participaţiune;
- Membrilor AGA şi ai Consiliului de Administraţie ai SC UBIT SRL;
- SC UBIT SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-02, Ver. 1  

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC 2013- 30878/30.10.2013

REFERAT privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara de dizolvare a Asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului

„Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, precum şi a SC UBIT SRL

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2003 s-a aprobat asocierea şi Contractul de asociere în participaţiune încheiat între Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Universitatea Politehnica Timişoara şi IBD/GTZ – Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara”; De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat ca acest obiectiv să fie administrat de o societate comercială cu răspundere limitată. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003, privind obiectivul „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara”, s-a aprobat înfiinţarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea Politehnica Timişoara a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată - sub denumirea de "UBIT" S.R.L. - având ca domeniu exclusiv de activitate, administrarea obiectivului mai sus menţionat. Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 14/2002 – privind constituirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere art. 227-237`1 - Titlul VI, cap.I - al Legii nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere art. 20 – cap. VII. Încetarea contractului - al Contractului de asociere în participaţiune încheiat în 15.10.2003; Având în vedere art. 62 – cap. IX. Dizolvarea şi lichidarea societăţii- din Actul constitutiv al SC UBIT SRL; Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem: 1. aprobarea dizolvării Asocierii în participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara” în conformitate cu art.20 al Contractului de Asociere în participaţiune; 2. aprobarea dizolvării societăţii comerciale UBIT SRL şi radierea acesteia din Registrul Comerţului, în conformitate cu art.62 din actul constitutiv al SC UBIT SRL, societate la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are o participare de 70 lei respectiv 1/3 din capitalul social; 3. Consiliul de Conducere al Asocierii în participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, Adunarea Generală a Asociaţilor şi Consiliul de Administraţie ai SC UBIT SRL vor întreprinde toate demersurile legale necesare pentru dizolvare, atât a Asocierii în participaţiune, cât şi a SC UBIT SRL; 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor pct. 1-3, în ceea ce priveşte obligaţiile Municipiului Timisoara, se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Serviciul Juridic. PRIMAR PT. SECRETAR, NICOLAE ROBU SIMONA DRĂGOI      

Avizat juridic, C.J. Caius ŞULI