keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 608/10.12.2013 privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a procedurii de încetare a Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara"

10.12.2013

Hotararea Consiliului Local 608/10.12.2013
privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a procedurii de încetare a Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013- 035237/05.12.2013, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea nr. 1/25.11.2013 a asociaţilor în Asocierea în Participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara";
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 554/2013 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara de dizolvare a Asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timisoara", precum şi a SC UBIT SRL;
Luând în considerare Contractul de asociere în participaţiune încheiat în vederea realizării şi exploatării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" încheiat în 15.10.2003 şi Actul adiţional nr.1/2004;
Având în vedere prevederile art. 28 şi ale art. 86 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea nr.50/2003;
Având în vedere prevederile art. 227 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale - republicată;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. a), b) şi e), alin (3) lit. c), alin (4) lit. a), alin (7) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Hotărârea nr. 1/25.11.2013 a asociaţilor "Incubatorului de afaceri şi centrul de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă auditorul independent, dl. Furdui Ilie, propus pentru efectuarea auditului extern şi a obiectivelor acestuia aşa cum sunt formulate la art. 1 din Hotărârea nr. 1/25.11.2013.

Art. 3: Se aprobă suportarea de către Municipiul Timişoara, în cotă parte egală, respectiv 1/3 din suma totală a contrvalorii serviciilor de audit, în valoare totală de 3.000 lei, conform ofertei ataşate prezentei hotărâri, servicii care vor fi contractate de către fiecare asociat în parte în baza unui contract cadru agreat.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărârea se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Universităţii Politehnica Timisoara;
- SC UBIT SRL;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-02 Ver.1

1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, NICOLAE ROBU Regională şi Naţională Biroul Generare P.F.L.R.N Nr. SC2013 – 035237/05.12.2013 REFERAT privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a procedurii de încetare a Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara” Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 119/2003 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ – Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, Contractul de asociere în participaţiune, anexă la hotărârea menţionată, precum şi participarea la cofinanţarea cheltuielilor ocazionate de realizarea şi funcţionarea obiectivului mai sus menţionat. Prin Hotărârea nr.554/2013 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat încetarea Asocierii în participațiune și prin HCL 265/2013 a mandatat reprezentantul Municipiului Timişoara în persoana d-nei Aurelia Junie - Director Direcţia Dezvoltare să reprezinte Municipiul Timişoara în Consiliul de conducere al Asociere în participaţiune. În urma mandatului primit, reprezentantul Municipiului Timişoara a participat la mai multe întâlniri cu reprezentanții Judeţului Timiş și ai Universității Politehnice Timișoara, inițiate și organizate de către Universitatea Politehnica Timișoara, pentru a analiza situația curentă și modalitățile legale de încetare a Asocierii in participațiune, respectiv lichidarea SC UBIT SRL. În urma acestor întâlniri s-a emis Hotărârea nr. 01/25.11.2013, atașată prezentului referat, prin care se propune o procedură prealabilă, și anume efectuarea de către un auditor independent a unui audit extern care va avea următoarele obiective:

1. Stabilirea nivelului de îndeplinire a obiectivelor Asocierii în participațiune și al nivelului de îndeplinire a obiectivelor SC UBIT SRL;

2. Stabilirea nivelului de îndeplinire a angajamentelor asumate de părțile asociate prin Acordul de asociere în participațiune și prin Actul constitutiv al SC UBIT SRL;

3. Identificarea activelor și pasivelor patrimoniale ale Asocierii în participațiune și ale SC UBIT SRL;

4. Prezentarea opțiunilor legale de dizolvare/ lichidare a Asocierii în participațiune și a SC UBIT SRL, respectiv a modalităților și măsurilor (pașilor) de urmat în vederea acestor acțiuni.

Având în vedere cele expuse mai sus, precum și prevederile art. 6 din Hotărârea nr. 1/2013 a Asocierii în participațiune privind Incubatorul de afaceri și centrul de transfer tehnologic în domeniul software Timișoara prin care se prevede că Hotărârea nr. 1/25.11.2013, menționată, și raportul de audit vor fi supuse aprobării Consiliului Local Timișoara, Consiliului Județean Timiș și Consiliului de Administrație al UPT, prin prezentul referat

FO 53-02 Ver.1

2

PROPUNEM Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

• Aprobarea Hotărârii nr. 1/25.11.2013 a asociaţilor Incubatorului de afaceri și centrul de transfer tehnologic în domeniul software Timișoara;

• Aprobarea auditorului independent, dl. Furdui Ilie, propus pentru efectuarea auditului extern și a obiectivelor acestuia așa cum sunt formulate la art. 1 din Hotărârea nr. 1/25.11.2013 atașată prezentului referat;

• Aprobarea suportării de către Municipiul Timişoara, în cotă parte egală, respectiv 1/3 din suma totală a contravalorii serviciilor de audit, în valoare totală de ......................... lei, conform ofertei atașate prezentului, servicii care vor fi contractate de către fiecare asociat în parte în baza unui contract cadru agreat.

Precizăm că Raportul de audit urmează să fie supus aprobării membrilor Asocierii în participațiune ai Incubatorului de afaceri și centrului de transfer tehnologic în domeniul software Timișoara, respectiv Consiliului Local Timișoara, Consiliului Județean Timiș și Consiliului de Administrație al UPT, după finalizarea acestuia.

SECRETAR, IOAN COJOCARI

Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU Şef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Ing. Gabriela BICA Şef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N. Ec. Daniela GHINEA Întocmit, cons. Maria PANTIĆ-TELBIS

Avizat juridic, C.J. Cristian MARCHIŞ

Atasament: hcl_608_anexa.pdf

HOTĂRÂRE Nr. __01___/ 25.11.2013 MEMBRII ASOCIAŢI: Universitatea Politehnica Timişoara, reprezentată de dl. prorector prof.dr.ing. Daniel DAN, conform Deciziei nr 6333/1/16.05.2013; Consiliul Local al Municipiului Timişoara, reprezentat de dna. Aurelia JUNIE, conform HCL nr. 265/14.05.2013; Consiliul Judeţean Timiş, reprezentat de DL. Sergiu BĂLAŞA, conform HCJ nr. 73/24.05.2022, Întruniţi în data de 25.11.2013, ora 15.30, la sediul asociatului Universitatea Politehnica Timisoara, din Timişoara, Piaţa Victoriei, nr.2, jud. Timiş, În scopul aducerii la îndeplinire a obiectivelor stabilite prin HCL nr. 554/31.10.2033, HCJ nr. 73/24.05.2012, HS UPT nr. 31/28.06.2012 Raportat la prevederile art. 20 şi art. 21 din cap. VII, ale contractul de asociere în participaţiune pentru realizarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software” : Având în vedere şi prevederile art. 17 din cap V ale contractul de asociere în participaţiune precum şi prevederile actului constitutiv al SC UBIT SRL În unanimitate emit prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1. Membrii asociaţi propun o procedură prealabilă şi anume efectuarea de către un auditor independent a unui audit extern ce va avea următoarele obiective: 1. Stabilirea nivelului de îndeplinire a obiectivelor asocierii în participaţiune şi al nivelului + = de îndeplinire a obiectului-de activitate a SC UBIT SRL; soi oi 2. Stabilirea nivelului de îndeplinire a angajamentelor asumate de părţile asociate prin acordul de asociere în participaţiune şi prin actul constitutiv al SC UBIT SRL; 3. Identificarea activelor şi pasivelor patrimoniale ale asocierii în participaţiune şi ale SC UBIT SRL; 4. Prezentarea obţiunilor legale de dizolvare/lichidare a asocierii în participaţiune şi a SC UBIT SRL, respectiv a modalităţilor şi măsurilor (paşilor) de urmat în vederea acestor acţiuni, Art. 2. Auditorul independent poate fi propus de oricare dintre asociaţi şi va fi desemnat de reprezentații asociaţilor după aprobarea nominală a acestuia de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Consiliului Judeţean Timiş şi Consiliului de Administraţie al UPT. Art. 3. Plata onorariului auditorului independent va fi suportată în mod egal de membrii asociaţi. Art. 4, Raportul de audit se va întocmi şi preda membrilor asociaţi în termen de 90 de zile de la data semnării contractului ce va avea ca obiect realizarea raportului de audit.

Art. 5. Asociaţii se obligă să pună la dispoziţia auditorului toate documentele şi informaţiile solicitate de acesta şi pe care de deţin pentru realizarea raportului de audit. Art. 6 Prezenta hotarâre şi raportul de audit vor fi supuse aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Consiliului Judeţean Timiş şi Consiliului de Administraţie al UPT. Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica membrilor asociaţi. MEMBRII ASOCIAŢI Universitatea Politehnica Consiliul Local al Municipiului Consiliul Judeţean Timiş Timişoara Timişoara împuternicit Sergiu BĂLAŞA Împuternicit Împuternicit Aurelia JUNIE o prof.dr.ing. Daniel DAN i Îl A Al NU / i _ A |

Către, Asociaţii din Contractul de asociere în participaţiune privind Incubatorul de afaceri şi transfer tehnologic în domeniul software Timișoara Oferta noastră cu privire la serviciile de audit pentru Contractul de Asociere în participaţiune privind Incubatorul de afaceri şi transfer tehnologic în domeniul software Timişoara şi activitatea Societăţii comerciale UBIT srl Timişoara, în conformitate cu Standardul Internaţional pentru Servicii Conexe 4400 (Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informaţiile financiare), având ca obiective: 1, Stabilirea nivelului de îndeplinire a obiectivelor asocierii în participațiune şi al nivelului de îndeplinire a obiectiectului de activitate a SC UBIT sel Timişoara; 2. Stabilirea nivelului de îndeplinire a angajamentelor asumate de părțile asociate prin acordul de asociere în participațiune și ale SC UBIT srl Timişoara; 3. Identificarea activelor şi pasivelor patrimonialeale asocierii în participațiune și ale SC UBIT srl Timişoara; 4. Prezentarea opţiunilor legale de dizolvare/lichidare a asocierii în participaţiune și a SC UBIT srl Timişoara, respectiv a modalităţilor și măsurilor (pașilor) de urmat în vederea efectuării acestor acţiuni; « este în sumă de 3.000 lei, cu termen de execuție până la data de 28 Februarie 2014. EXPERT CONTABIL, Ilie FURDUI