keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 444/16.10.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 319 din 09.07.2015 - privind desemnarea unor persoane care să reprezinte S.C. UBIT S.R.L. din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico - financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş

16.10.2015

Hotararea Consiliului Local 444/16.10.2015
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 319 din 09.07.2015 - privind desemnarea unor persoane care să reprezinte S.C. UBIT S.R.L. din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico - financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 027475/16.10.2015, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Adresa nr. 1295/28.09.2015 de la SCP Miriana Mircov Relicons SPRL, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-026807/09.10.2015;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 319/09.07.2015 privind desemnarea unor persoane care să reprezinte SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 213/2003 - privind obiectivul " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 119/2003 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ Programul Guvernului German de promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 155/21.12.2004, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 198/22.04.2008, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 608/10.12.2013 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/10.10.2014;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 265/14.05.2013, precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 266/14.05.2015;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 554/31.10.2013 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara de dizolvare a Asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timisoara", precum şi a SC UBIT SRL;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale - cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. a), b) şi e), alin (3) lit. c), alin (4) lit. a), alin (7) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 319 din 09.07.2015, privind desemnarea unor persoane care să reprezinte SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş, care va avea următorul cuprins:

"Art. 2: Se aprobă desemnarea doamnei Steliana Stanciu, Şef Serviciul Buget în cadrul Direcţiei Economice, şi a domnului Caius Şuli, Şef Serviciul Juridic, ca reprezentanţi ai SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat al operatorului economic, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş, precum şi a tuturor demersurilor legale necesare dizolvării/lichidării SC UBIT SRL Timişoara.


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Serviciul Juridic şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara..

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică;
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Universităţii Politehnica Timisoara;
- Administratorului judiciar SCP Miriana Mircov Relicons SPRL;
- SC UBIT SRL;
- D-nei Steliana Stanciu;
- D-lui Caius Şuli;
- Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-02 Ver.1

1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, NICOLAE ROBU Regională şi Naţională Biroul Generare P.F.L.R.N Nr. SC2015 – 027475/16.10.2015 REFERAT privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 319 din 09.07.2015

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 119/2003 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ – Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, Contractul de asociere în participaţiune, precum şi participarea la cofinanţarea cheltuielilor ocazionate de realizarea şi funcţionarea obiectivului mai sus menţionat.

De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat ca acest obiectiv să fie administrat de o societate comercială cu răspundere limitată. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003, privind obiectivul „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara”, s-a aprobat înfiinţarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea Politehnica Timişoara a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată - sub denumirea de "UBIT" S.R.L. - având ca domeniu exclusiv de activitate, administrarea obiectivului mai sus menţionat. Precizăm că din anul 2012 până în prezent, au fost întreprinse demersuri în vederea dizolvării pe cale amiabilă a Asocierii în participaţiune privind realizarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, cât şi a SC UBIT SRL, în baza art. 20 al Contractului de Asociere în participaţiune, respectiv a art. 62 din Actul constitutiv al SC UBIT SRL. Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat dizolvarea celor două entităţi prin HCLMT nr. 554/31.10.2013 privind dizolvarea Asocierii in Participatiune pentru realizarea si exploatarea obiectivului “Incubator de afaceri si centru de de transfer tehnologic in domeniul software Timisoara” si dizolvarea si radierea din Registrul Comertului a SC UBIT SRL.

Deşi Municipiul Timisoara şi Universitatea Politehnica Timişoara au intreprins demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a Hotararii nr. 554/31.10.2013, finalizarea procedurii de dizolvare/lichidare pe cale amiabila a eşuat datorită, pe de o parte, refuzului directorului executiv al SC UBIT SRL de a-si indeplinii sarcinile de serviciu şi de a duce la indeplinire hotărârile Adunarii Generale a Asociatilor si pe de alta parte, din cauza lipsei vointei politice comune a tuturor celor trei asociati, respectiv a refuzului Consiliului Judetean Timis de a onora obligatiile de finantare asumate prin Contractul de Asociere in Participatiune si documentele ulterioare.

Drept urmare, Universitatea Politehnica Timisoara a depus cerere de deschidere a procedurii de insolventa a SC UBIT SRL si cerere de chemare in judecată a domnului Ticiu Radu.

Ca urmare a adresei nr. TMR AIF-2925/01.07.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-017782/03.07.2015, de la A.N.A.F-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a adoptat HCL nr. 319 din 09.07.2015 privind desemnarea unor persoane care să reprezinte SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi

FO 53-02 Ver.1

2

finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş.

Prin adresa nr. 1295/28.09.2015, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2015- 26807/09.10.2015, Administratorul judiciar SCP Miriana Mircov Relicons SPRL, numit de instanţă în vederea soluţionării dosarului nr. 2285/30/2015 al Tribunalului Timiş privind pe debitoarea SC UBIT SRL, s-a adresat Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care solicită efectuarea anumitor demersuri în vederea soluţionării dosarului menţionat mai sus. În acest sens, precum şi în aplicarea HCL nr. 554/2013 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara de dizolvare a Asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", precum şi a SC UBIT SRL se impune extinderea mandatului reprezentanţilor desemnaţi de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara în vederea desfăşurării şi finalizării tuturor demersurilor legale necesare dizolvării/lichidării SC UBIT SRL Timişoara.

Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 319 din 09.07.2015 privind desemnarea unor persoane care să reprezinte SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş, care va avea următorul cuprins:

„Art. 2: Se aprobă desemnarea doamnei Steliana Stanciu, Şef Serviciul Buget în cadrul Direcţiei Economice, şi a domnului Caius Şuli, Şef Serviciul Juridic, ca reprezentanţi ai SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat al operatorului economic, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş, precum şi a tuturor demersurilor legale necesare dizolvării/lichidării SC UBIT SRL Timişoara.

Pt. Secretar, Jur. Simona DRĂGOI

Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU

Întocmit, cons. Maria PANTIĆ-TELBIS

Avizat juridic, C.J. Daniela ŞTEFAN