keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 155/21.12.2004 privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Asociere în Participaţiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 24.06.2003, în vederea realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnololgic în domeniul software Timişoara"

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 155/21.12.2004
privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Asociere în Participaţiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 24.06.2003, în vederea realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnololgic în domeniul software Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2004 - 20466/24.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Ţinând seama de Referatul nr.29 din 08.12.2004 al Consiliului de Administraţie al S.C. UBIT S.R.L.;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 251-256 din Codul Comercial;
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 - privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 50/2003;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 119/ 24.06.2003 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara";
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.1 şi alin.2, lit.(d) şi lit.(x) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;
În temeiul dispoziţiilor art.46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică alin.2 şi alin.3 ale art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.119/ 24.06.2003, care vor avea următorul conţinut:
" Cota parte de finanţare ce revine Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, este contravaloarea în lei a sumei de 62.780 Euro, calculată la data efectuării plăţilor şi va fi asigurată din bugetul local.
Suma totală va fi defalcată pe ani, după cum urmează:
- 27.650 Euro, în primul an de funcţionare, adică 2003;
- 17.855 Euro, în cel de-al doilea an de funcţionare, şi
- 17.275 Euro, în cel de-al treilea an de funcţionare."

Art.2: Se aprobă încheierea unui Act Adiţional la Contractul de Asociere în Participaţiune încheiat în data de 15.10.2003, aprobat prin H.C.L. nr. 119/24.06.2003, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană;
- Universităţii Politehnica din Timişoara;
- S.C. UBIT S.R.L.;
- IBD/GTZ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_incubator_afaceri.pdf

1

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Dr.ing. Gheorghe CIUHANDU SERVICIUL DEZVOLTARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ Nr. SC 2004 - 20466/24.11.2004

REFERAT

privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Asociere în Participaţiune aprobat prin H.C.L. nr. 119 din 24.06.2003,

în vederea realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara"

Prin H.C.L. nr. 119 din 24.06.2003 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în scopul realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara". De asemenea, prin aceeaşi hotărâre s-a aprobat şi Contractul de Asociere în Participaţiune, anexat la hotărârea Consiliului Local şi făcând parte integrantă din aceasta. În scopul asigurării condiţiilor adecvate funcţionării obiectivului amintit - creat în vederea acordării de sprijin (pentru demararea afacerilor) întreprinderilor mici din domeniul producţiei de software - părţile contractante şi-au asumat obligaţia participării la cofinanţarea cheltuielilor ocazinate de realizarea şi funcţionarea Incubatorului de afaceri, pe o perioadă iniţială de trei ani. Contribuţia fiecărei părţi, precum şi procentul corespunzător de participare la asociere sunt prevăzute în capitolul IV al Contractului, punctele 5-13. Iniţial, contribuţiile financiare ale părţilor contractante au fost stabilite avându-se în vedere pe de-o parte, suprafaţa estimată a spaţiului destinat realizării obiectivului susamintit, iar pe de altă parte, necesitatea realizării anumitor categorii de lucrări şi servicii (renovarea şi recompartimentarea spaţiilor aferente, asigurarea infrastructurii tehnice, dotarea cu echipamentele necesare, întreţinerea curentă a spaţiului pentru o perioadă iniţială de trei ani, administrarea incubatorului, etc). Potrivit Referatului nr. SC 2003- 8027/15.05.2003, suprafaţa totală a spaţiului închiriat, suprafaţă avută în vedere pentru stabilirea aportului fiecărei părţi la acoperirea cheltuielilor ocazionate de realizarea lucrărilor şi serviciilor amintite, este de 400 mp., din care 360 mp. reprezintă spaţiul util de închiriat firmelor. Măsurătorile realizate la finalizarea lucrărilor de amenajare au relevat o suprafaţă reală mai mare a spaţiului destinat funcţionării Incubatorului de afaceri, şi anume o suprafaţă totală de 580 mp., din care 416 mp. reprezintă spaţiul util de închiriat firmelor. O suprafaţă mai mare a spaţiului închiriat decât aceea avută în vedere la momentul încheierii contractului implică în mod necesar o majorare corespunzătoare a chiriei, a costurilor de renovare şi întreţinere, deci o majorare a tuturor cheltuielilor ocazionate de realizarea şi funcţionarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" (vezi planul de afaceri anexat).

În conformitate cu obligaţia de cofinanţare asumată de părţile contractante, majorarea cheltuielilor atrage majorarea cotelor de participare a asociaţilor la acoperirea acestor cheltuieli, fiind necesară, în acest scop, încheierea unui act adiţional la contract.

Prin urmare, potrivit actului adiţional ce se impune a fi încheiat, aportul părţilor contractante va fi defalcat pe trei ani, după cum urmează:

2

Anul de implementare Anul I Anul II Anul III

Nr. crt

Asociaţii

Valoarea (Euro)

Cota (%) Valoare % Valoare % Valoare %

1. UPT 50.510 26,2 29.780 59 10.730 21,2 10.000 19,8 2. CLMT 62.780 32,6 27.650 44 17.855 28,4 17.275 27,6 3. CJT 62.780 32,6 27.650 44 17.855 28,4 17.275 27,6 4. IBD/GTZ 16.500 8,6 16.500 100 - - - - Total 192.570 100 101.580 52,8 46.440 24,1 44.550 23,1

Totodată, deoarece contractul de asociere în participaţiune aprobat prin H.C.L. nr.119 din

24.06.2003 nu conţine precizări referitoare la stabilirea clauzelor de închiriere şi la achitarea chiriei, se impune ca actul adiţional să modifice contractul în sensul precizării acestor aspecte. Astfel, clauzele de închiriere se vor stabili prin contractul de închiriere încheiat între Universitatea "Politehnica" din Timişoara şi societatea administrator (S.C. UBIT SRL) şi vor fi supuse aprobării Consiliului de Administraţie al S.C. UBIT SRL, iar chiria anuală se va achita într-o singură tranşă, la data stabilită de către Consiliul de Administraţie.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus; Având în vedere prevederile art. 251-256 Cod Comercial, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.

14/2002 - privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 50/2003;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 119 din 24.06.2003 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domenul software Timişoara";

Propunem

1. Modificarea alin.2 şi alin.3 ale art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 24.06.2003, în concordanţă cu precizările făcute mai sus.

Astfel, cota parte din finanţare ce revine Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de asociat este contravaloarea în lei a sumei de 62.780 Euro, calculată la data efectuării plăţilor şi va fi asigurată din bugetul local.

Suma totală va fi defalcată pe trei ani, după cum urmează: - 27.650 Euro, pentru primul an de funcţionare, adică 2003; - 17.855 Euro, pentru al doilea an de funcţionare; - 17.275 Euro, pentru al treilea an de funcţionare; 2. Aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Asociere în Participaţiune

DIRECTOR ECONOMIC ŞEF SERVICIU DEZVOLTARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ Ec.Adrian BODO Arh. Aurelia JUNIE

AVIZAT JURIDIC ŞEF SERVICIU JURIDIC

Cons.jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red.,Dact.: E.A.S. Ex. 2

3