keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 210/24.04.2012 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara de încetare a asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara"

24.04.2012

Hotararea Consiliului Local 210/24.04.2012
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara de încetare a asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 9618/13.04.2012 ,al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare solicitarea Consiliului de Conducere a Asocierii în Participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", formulată prin Hotărârea nr. 1/23.04.2012;
Luând în considerare Contractul de asociere în participaţiune încheiat în vederea realizării şi exploatării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" încheiat în 15.10.2003 şi Actul adiţional nr.1/2004;
Având în vedere prevederile art. 86 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal , republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea nr.50/2003;
Având în vedere prevederile art.235 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale - republicată;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. a), e), alin (3) lit. c), alin (7) lit. a), c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara îşi dă acordul asupra dizolvării asocierii în participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" în conformitate cu art.20 al Contractului de Asociere în participaţiune.

Art. 2: Consiliul Local al Municipiului Timişoara îşi dă acordul asupra dizolvării fără lichidare a societăţii comerciale UBIT SRL şi radierea acesteia din Registrul Comerţului, în conformitate cu art.62 lit. c) din actul constitutiv al SC UBIT SRL, societate la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are o participare de 70 lei respectiv 1/3 din capitalul social.

Art. 3: Se împuterniceşte dl. Horaţiu Covlescu, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Administraţie al SC UBIT SRL, să semneze toate documentele necesare şi să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în adunările generale ale celor două entităţi în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Conducere al Asocierii în Participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara", Direcţia Dezvoltare prin Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5 : Prezenta hotărârea se comunică;
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Consiliului de conducere al Asocierii în Participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara";
- SC UBIT SRL
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1  

1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU SC 2012 – 9618/13.04.2012

REFERAT privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara de încetare a asocierii în

participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”

Prin HCL 119/24.06.2003 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ – Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, Contractul de asociere în participaţiune, anexă la hotărârea menţionată, precum şi participarea la cofinanţarea cheltuielilor ocazionate de realizarea şi funcţionarea obiectivului mai sus menţionat. În anul 2004 se încheie Actul adiţional nr. 1 la Contractul de asociere în participaţiune, prin care asociaţii convin asupra modificării aportului participativ şi a clauzelor de modificare a contractului de închiriere încheiat între Universitatea politehnica Timişoara şi S.C. UBIT SRL. Baza legală a constituirii acestei asocieri au fost: art.251-256 din Codul Comercial şi OG 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea 50/2003, aşa cum erau acestea în vigoare la data respectivă. Obiectivele asocierii în participaţiune au fost stabilite în conformitate cu art.2 din OG14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice. Contractul de asociere în participaţiune prevede, la art.17, că asocierea va fi administrată de o societate comercială cu răspundere limitată, având ca unic obiect de activitate administrarea „Incubatorului de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”. Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat prin HCL 213/14.10.2003 înfiinţarea societăţii comerciale, actul constitutiv şi a desemnat un reprezentat în consiliul de administraţie al acesteia. „Incubatorul de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara” a fost înfiinţat şi funcţionează, din anul 2003, în clădirea situată în bdul. Republicii nr.9, etaj III, proprietatea Universităţii Politehnica din Timişoara. Prin Hotărârea nr. 1/23.04.2012, anexată prezentului, Consiliul de Conducere al Asocierii în Participaţiune solicită membrilor asociaţi să îşi dea acordul pentru dizolvarea Asocierii în Participaţiune şi a SC UBIT SRL, societate administrator a asocierii. Având în vedere cele mai sus menţionate,

Propunem:

- Aprobarea solicitării Consiliului de Conducere privind dizolvarea asocierii în participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer

FP 53-01, Ver. 1  

2

tehnologic în domeniul software Timişoara” în conformitate cu art.20 al Contractului de Asociere în participaţiune.

- Aprobarea solicitării Consiliului de Conducere privind dizolvarea fără lichidare a societăţii comerciale UBIT SRL şi radierea acesteia din Registrul Comerţului, în conformitate cu art.62 lit. c) din actul constitutiv al SC UBIT SRL, societate la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are o participare de 70 lei respectiv 1/3 din capitalul social.

- Împuternicirea d-lui. Horaţiu Covlescu, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Administraţie al SC UBIT SRL, să semneze toate documentele necesare şi să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în adunările generale ale celor două entităţi în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art.1 şi art.2 din prezentul.

Director executiv Direcţia Dezvoltare, Director executiv Direcţia Economică, Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, Ec. Daniela Ghinea

Avizat juridic Cons. juridic Mirela Lasuschevici