keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 198/22.04.2008 privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a activităţii "Incubatorului de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" în perioada 2008-2010

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 198/22.04.2008
privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a activităţii "Incubatorului de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" în perioada 2008-2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 7809/10.04.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 - privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 119/24.06.2003 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului "INCUBATOR DE AFACERI ŞI CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN DOMENIUL SOFTWARE TIMIŞOARA";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 213/14.10.2003 privind obiectivul "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 155/21.12.2004 privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Asociere în Participaţiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/24.06.2003, în vederea realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara";
Având în vedere solicitarea S.C. UBIT S.R.L. nr. SC2008-007743/10.04.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit.(b) şi (e) alin. 4 lit. (a) şi alin. 7 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică local, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cofinanţarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a activităţii "Incubatorului de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" în perioada 2008-2010, cu echivalentul în lei, calculat la data efectării plăţii, a sumei de 69.619 Euro, conform "Bugetului de venituri şi cheltuieli previzionat pentru perioada 2008-20102", prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Suma de 69.619 Euro se asigură din bugetul local şi va fi defalcată pe ani, după cum urmează:
- 22.093 Euro pentru anul 2008;
- 23.482 Euro pentru anul 2009;
- 24.044 Euro pentru anul 2010.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, prin Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Universităţii "Politehnica" Timişoara;
- IBD/GTZ - Programului Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL DEZVOLTARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ SC2008 – 7809/10.04.2008

REFERAT privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a activităţii „Incubatorului de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara” în

perioada 2008-2010 Consiliul Local al Municipiului Timişoara împreună cu Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocuparea Forţei de Muncă în România derulează în prezent un proiect având ca obiectiv “Incubatorul de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, concretizat prin aprobarea şi încheierea unui contract de asociere in participaţiune. Acest obiectiv se află în administrarea S.C. UBIT SRL. În scopul asigurării condiţiilor adecvate funcţionării obiectivului mai sus menţionat - creat în vederea sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării firmelor mici în domeniul software - părţile contractante şi-au asumat obligaţia participării la cofinanţarea cheltuielilor determinate de realizarea şi funcţionarea Incubatorului de afaceri pe o perioadă iniţială de 3 ani. Constituirea unui incubator specializat pe domeniul dezvoltării de aplicaţii software este în concordanţă cu strategia generală de dezvoltare a municipiului, întrucât în cadrul Conceptului Strategic de Dezvoltare Economică şi Socială a Zonei Timişoara - direcţia strategică II, se prevede:

- în cadrul obiectivului 1, Subobiectiv 1.1, Măsura 4: “Iniţierea unor structuri inovative/aplicative în domeniul tehnologiilor de vârf (parcuri tehnologice, parcuri virtuale, centre de transfer tehnologic”;

- în cadrul obiectivului 2, Subobiectiv 2.2, Măsura 1: “Crearea incubatoarelor de afaceri şi a pepinierelor de întreprinderi”.

Obiectivele Incubatorului de Afaceri, conform contractului de asociere în participaţiune dintre instituţiile menţionate mai sus, sunt: - crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate; - formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare; - integrarea studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior în mediul socio-economic; - stimularea potenţialului inovativ şi tehnico-ştiinţific al personalului academic, universitar, al cercetătorilor şi al studenţilor; - stimularea agenţilor economici pentru participarea activă a sectorului privat la dezvoltarea şi valorificarea cercetării şi inovării, prin realizarea unor produse comerciale de înaltă tehnicitate; - atragerea companiilor străine pentru a investi în activităţi de transfer tehnologic; - dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnologic şi economic la nivel regional;

FP 53-01, Ver. 1 2

- stimularea iniţiativei instituţiilor de învăţământ superior acreditate şi a unităţilor de cercetare- dezvoltare pentru atragerea de noi surse de finanţare; - transferul tehnologic de rezultate ale cercetării la agenţii economici interesaţi în fabricarea produselor sau a pachetelor de produse şi servicii cu valoare concurenţială şi valorificarea acestora pe piaţa internă sau externă, etc. Rezultatele proiectului: Rezultate instituţionale:

• Spaţiul dedicat desfăşurării activităţii Incubatorului de Afaceri software de la etajul 3 al corpului R Facultatea de Mecanică - UPT care a făcut obiectul reabilitării şi pregătirii facilităţilor de incubare şi asistenţă servicii suport incubare afaceri şi administrare incubator este operaţional din anul 2004 şi dispune de 17 celule de incubare destinate închirierii, celule cu echipările proiectate funcţionale (reţea electrică contorizată pe celulă, reţea de date, reţea de telefonie), precum şi un birou al S.C. UBIT SRL, care administrează incubatorul;

• Personal propriu S.C. UBIT SRL, 2 persoane respectiv Manager executiv şi Asistent manager;

• Servicii disponibile pentru contabilitate şi domeniul juridic pentru nevoile SC UBIT SRL şi ale firmelor incubate;

• Portofoliu diversificat de servicii dedicate firmelor incubate, dezvoltat si livrat în prima etapă;

• Incubatorul a stabilit relaţii de colaborare cu reţeua de instituţii locale, regionale şi internaţionale şi de specialişti, care este implicată în activităţi vizând creşterea competitivităţii firmelor mici din domeniul IT&C, inclusiv relaţii cu specialişti din domenii conexe domeniului IT&C;

• Relaţii de parteneriat între Incubatorul de Afaceri Software Timisoara în cadrul reţelei Euro- Office Services/Network (o reţea de peste 50 de incubatoare, parcuri ştiinţifice şi alte organizaţii suport pentru dezvoltarea afacerilor inovative), respectiv cu asociaţia South East Europe IT&C;

• Relaţia excelentă pe care Incubatorul o are cu asociaţiile profesionale si patronale de profil ARIES si ANIS; • Aprecieri multiple şi interes pentru locaţia atractivă pentru firmele start-up.

Rezultate ca urmare a serviciilor de operare administrare: • 12 firme aflate în programul de incubare: (grad ocupare 75%, optim) ; • 3 firme care au absolvit programul de incubare şi s-au relocat pentru a-şi desfăşura activitatea

în spaţii mai adecvate stadiului actual de dezvoltare; • 3 firme care s-au retras din programul de incubare; • 15 teme în cadrul activităţilor de training organizate şi desfăşurate în cadrul Incubatorului; • 118 ore de training desfăşurate; • 4 spaţii de incubare disponibile; • 3 solicitări de admitere în curs de evaluare; • 48 de locuri de muncă nou create în firme din domeniul IT; • 636.000 Euro - cifra de afaceri cumulată a firmelor incubate (2004-07) ; • 3,88 raportul beneficiu economic/costuri (calculat avându-se în vedere distribuirea costurilor

cu amenajarea spaţiilor pe o perioadă de 8 ani). Având în vedere faptul că fenomenul migraţional al tinerilor absolvenţi IT către ţări mai avansate în domeniul valorificării expertizei IT/C este încă semnificativ, datorat politicii speciale a acestora de atragere a specialiştilor IT formaţi şi facilitat din anul 2007 de acordurile privind libera circulaţie a forţei de muncă, se impune ca instituţiile statului şi autorităţile publice locale să diminueze sau să prevină această pierdere a forţei de muncă înalt calificate în domeniul IT.

FP 53-01, Ver. 1 3

Realizarea obiectivului „Incubatorul de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara” a urmărit, printre altele, soluţionarea acestei probleme prin oferirea facilităţilor necesare în vederea valorificării locale a pregătirii în domeniul IT dobândite de tinerii absolvenţi şi stimularea abilităţilor antreprenoriale ale acestora prin crearea unor condiţii favorizante creării şi dezvoltării unei afaceri pe domeniul specific de expertiză al acestora. Iniţiativa a fost una de succes, fapt confirmat prin interesul primit din partea grupului ţintă vizat şi a rezultatelor pe perioada celor 3 ani de operare a Incubatorului de Afaceri Software Timişoara. De altfel, perioada de 3 ani de incubare considerată pare a fi perioada optimă necesară creşterii şi consolidării unei afaceri IT, prin semnalele primite de la primele firme incubate care încep să-şi extindă activitatea, corespunzător stadiului de dezvoltare. Conform Strategiei de la Lisabona, sunt încurajate investiţiile în modernizarea sectoarelor productive locale prin sprijinirea mediului antreprenorial şi înlesnirea creării de noi firme, sprijinirea transferului de noi tehnologii, către întreprinderi de interes local, precum şi crearea de relaţii parteneriale între acestea şi instituţiile de cercetare şi dezvoltare tehnologică.

Pentru atingerea acestor obiective, structurile de afaceri trebuie completate cu servicii de sprijinire a afacerilor care au un rol esenţial în asigurarea sustenabilităţii noilor afaceri. Sprijinirea acestora implică extinderea locaţiilor existente şi crearea de noi locaţii.

Previzionând că următorii ani vor fi definitorii pentru creşterea gradului de competitivitate a municipiului Timişoara şi a judeţului Timiş este necesară şi din această perspectivă crearea, îmbunătăţirea şi specializarea structurilor locale de afaceri şi de servicii, astfel încât să răspundă cerinţelor tot mai exigente ale pieţei.

Dezvoltarea activităţilor economice are un efect pozitiv pe piaţa muncii prin creşterea constantă a cererii pentru calificarea forţei de muncă specializată in domenii de vârf ale tehnologiei informaţionale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor (ex: specializarea serviciilor companiilor de recrutare, creşterea numărului de firme care oferă consultanţă, specializarea, diversificarea si creşterea numărului de firme de formare profesională, etc.).

Infrastructura pentru furnizare de servicii de suport pentru dezvoltarea afacerilor oferită de Incubatorul de Afaceri Software Timişoara este un factor important pentru stoparea migraţiei tinerilor din domeniul informaţional spre alte centre. Existenţa Incubatorului de Afaceri Software Timişoara reprezintă un factor esenţial pentru atragerea tinerilor absolvenţi cu firme IT, incubarea şi absolvirea programului de incubare, astfel încât acestea să creeze noi locuri de munca pentru specialişi de înaltă calificare. Toate aceste fac să se dezvolte un nucleu tehnologic important în jurul Incubatorului de Afaceri care contribuie implicit la dezvoltarea economico-socială a oraşului Timişoara.Oferta flexibilă a serviciilor de consultanţă specifice incubatoarelor de afaceri oferite de către personalul SC UBIT SRL sau experţi locali şi internaţionali, inclusiv cei contractaţi de către partenerul GTZ sunt apreciate şi considerate necesare în continuare, cu un program de dezvoltare şi diversificare a paletei serviciilor capabile să mărească eficienţa incubatorului, dezvoltarea acestuia şi scurtarea perioadei de incubare critice, necesare. În acest sens, executivul Incubatorului, împreună cu Consiliul de Administraţie a luat în considerare aceste cerinţe sub structura unui buget de venituri şi cheltuieli previzionat pentru perioada 2008-2010. Obiectivele planificate pentru următoarea perioadă de funcţionare a Incubatorului: 1. creşterea numărului firmelor incubate şi a celor care beneficiază de servicii suport de consultanţă; 2. diminuarea migraţiei personalului cu înaltă calificare din domeniul IT; 3. creşterea performanţelor economice şi competitivităţii firmelor incubate ; 4. atragerea forţei de muncă înalt calificate, care nu este mulţumită de nivelul salarizării existent şi e

tentată să se orienteze spre ţările mai dezvoltate;

FP 53-01, Ver. 1 4

5. promovarea unor noi proiecte şi implementarea proiectelor aflate în curs de pregătire pe plan

local şi regional în care Incubatorul este parte activă şi care urmăresc dezvoltarea unor structuri de genul clusterelor sau aglomerărilor industriale competitive, a unor poli de excelenţă în domeniul IT&C, proiecte în planificarea cărora firmele mici îşi au deja un loc clar precizat;

6. accesarea şi valorificarea unor noi de surse de finanţare a afacerilor inovative cu mare potenţial de piaţa (business angels, fonduri de capital de risc, fonduri regionale pentru finanţarea inovării, etc.), care, în mod normal, îşi caută nişe, în primul rând în incubatoarele de afaceri sau în parcurile tehnologice;

7. dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu alte incubatoare de afaceri din judeţul Timiş, Euroregiunea DKMT, România şi Uniunea Europeană.

Având în vedere necesitatea şi oportunitatea continuării susţinerii funcţionării Incubatorului de Afaceri Software Timişoara pe încă 3 ani, respectiv perioada 2008-2010; Având în vedere Solicitarea nr. SC2008-007743/10.04.2008 a S.C. UBIT S.R.L. - societatea administrator a obiectivului “Incubatorul de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”;

Luând în considerare dispoziţiile art. 35, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 - privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 119/24.06.2003 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ - Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului "INCUBATOR DE AFACERI ŞI CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC ÎN DOMENIUL SOFTWARE TIMIŞOARA";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 213/14.10.2003 privind obiectivul "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 155/21.12.2004 privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Asociere în Participaţiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119/24.06.2003, în vederea realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara";

În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2, lit. b) şi e), alin. 4, lit. a) şi alin. 7, lit. a) din

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

PROPUNEM comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

- Aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a activităţii „Incubatorului de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara” în perioada 2008-2010, cu echivalentul în lei, calculat la data efectării plăţii, a sumei de 69.619 Euro, conform „Bugetului de venituri şi cheltuieli previzionat pentru perioada 2008-2010”, prevăzut în Anexă.

FP 53-01, Ver. 1 5

- Suma de 69.619 Euro se asigură din bugetul local şi va fi defalcată pe ani, după cum urmează:

- 22.093 Euro pentru anul 2008; - 23.482 Euro pentru anul 2009; - 24.044 Euro pentru anul 2010.

Director Direcţia Dezvoltare Director Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Ec. Adriana Deaconu

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici

Redactat Claudia Bălulescu