keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 478/10.10.2014 privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a demersurilor legale necesare dizolvării/lichidării SC UBIT SRL Timişoara

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 478/10.10.2014
privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a demersurilor legale necesare dizolvării/lichidării SC UBIT SRL Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-26407/6.10.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică,ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Raportul înaintat Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin Adresa nr. 28/24.09.2014, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2014-025187/24.09.2014, precum şi Adresa Universităţii Politehnica Timişoara nr. 13178/1.10.2014, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr.SC2014-025839/1.10.2014;
Luând în considerare Hotărârea nr. 1/25.11.2013 a asociaţilor în Asocierea în Participaţiune pentru realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara";
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 554/2013 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara de dizolvare a Asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timisoara", precum şi a SC UBIT SRL;
Luând în considerare Contractul de asociere în participaţiune încheiat în vederea realizării şi exploatării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" încheiat în 15.10.2003 şi Actul adiţional nr.1/2004;
Având în vedere prevederile art. 28 şi ale art. 86 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea nr.50/2003;
Având în vedere prevederile art. 227 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale - republicată;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. a), b) şi e), alin (3) lit. c), alin (4) lit. a), alin (7) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 27/12679/24.09.2014, elaborat în baza contractului nr. 3324/06.03.2014 de către expertul contabil Furdui Ilie Ioan.

Art. 2: (1) Se aprobă continuarea procedurilor demarate privind dizolvarea/lichidarea SC UBIT SRL Timişoara şi a Asocierii în participaţiune create în vederea realizării obiectivului "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara".
(2) Procedurile de lichidare/dizolvare se vor continua cu condiţia onorării obligaţiilor de cofinanţare asumate prin Contractul de asociere în participaţiune şi documentele ulterioare aferente realizării obiectivului "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara" ca primă etapă necesară şi obligatorie în vederea dizolvării/lichidarii.

Art. 3:(1) Se nominalizează ca lichidator expertul contabil Furdui Ilie Ioan, autor al expertizei contabile extrajudiciare nr. 27/12679/24.09.2014.
(2) Se aprobă suportarea de către Municipiul Timişoara, în cotă parte egală, respectiv 1/3 din suma totală a contravalorii serviciilor de dizolvare/lichidare şi radiere, în valoare totală de 9.000 lei, conform ofertei ataşate prezentei hotărâri.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică;
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Universităţii Politehnica Timisoara;
- SC UBIT SRL
- D-lui Expert contabil Furdui Ilie Ioan;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-02 Ver.1

1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, NICOLAE ROBU Regională şi Naţională Biroul Generare P.F.L.R.N Nr. SC2014 – 26407/6.10.2014 REFERAT privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a demersurilor legale necesare dizolvării/lichidării SC UBIT SRL Timişoara Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 119/2003 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ – Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, Contractul de asociere în participaţiune, precum şi participarea la cofinanţarea cheltuielilor ocazionate de realizarea şi funcţionarea obiectivului mai sus menţionat. Prin Hotărârea nr.554/2013 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat încetarea Asocierii în participațiune și prin HCL 265/2013 a mandatat reprezentantul Municipiului Timişoara în persoana d-nei Aurelia Junie - Director Direcţia Dezvoltare să reprezinte Municipiul Timişoara în Consiliul de conducere al Asociere în participaţiune. În urma mandatului primit, reprezentantul Municipiului Timişoara a participat la mai multe întâlniri cu reprezentanții Judeţului Timiş și ai Universității Politehnice Timișoara, inițiate și organizate de către Universitatea Politehnica Timișoara, pentru a analiza situația curentă și modalitățile legale de încetare a Asocierii in participațiune, respectiv lichidarea SC UBIT SRL. În urma acestor întâlniri s-a emis Hotărârea nr. 01/25.11.2013, prin care se propune o procedură prealabilă, și anume efectuarea de către un auditor independent a unui audit extern care va avea următoarele obiective:

1. Stabilirea nivelului de îndeplinire a obiectivelor Asocierii în participațiune și al nivelului de îndeplinire a obiectivelor SC UBIT SRL;

2. Stabilirea nivelului de îndeplinire a angajamentelor asumate de părțile asociate prin Acordul de asociere în participațiune și prin Actul constitutiv al SC UBIT SRL;

3. Identificarea activelor și pasivelor patrimoniale ale Asocierii în participațiune și ale SC UBIT SRL;

4. Prezentarea opțiunilor legale de dizolvare/ lichidare a Asocierii în participațiune și a SC UBIT SRL, respectiv a modalităților și măsurilor (pașilor) de urmat în vederea acestor acțiuni. Raportul de audit a fost înaintat Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin adresa nr.

28/24.09.2014, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2014-025187/24.09.2014. Prin adresa Universităţii Politehnica Timişoara nr. 13178/1.10.2014, înregistrată la Primăria

Timişoara cu nr.SC2014-025839/1.10.2014, se comunică Hotărârea UPT nr. 40/30.09.2014 şi se solicită aprobarea Raportului menţionat mai sus de către Consiliul Local Timişoara, precum şi plata sumelor neonorate în cadrul Asocierii în participaţie ca primă etapă necesară şi obligatorie în vederea dizolvării/lichidării.

FO 53-02 Ver.1

2

Având în vedere cele expuse mai sus, precum și prevederile art. 6 din Hotărârea nr. 1/2013 a Asocierii în participațiune privind Incubatorul de afaceri și centrul de transfer tehnologic în domeniul software Timișoara prin care se prevede că Hotărârea nr. 1/25.11.2013, menționată, și raportul de audit vor fi supuse aprobării Consiliului Local Timișoara, Consiliului Județean Timiș și Consiliului de Administrație al UPT, prin prezentul referat

PROPUNEM Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

 Aprobarea Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară nr. 27/12679/24.09.2014, elaborat în baza contractului nr. 3324/06.03.2014 de către expertul contabil Furdui Ilie Ioan;

 Continuarea procedurilor demarate privind dizolvarea/lichidarea SC UBIT SRL Timişoara şi a Asocierii în participaţiune create în vederea realizării obiectivului „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara”;

 Procedurile de lichidare/dizolvare se vor continua cu condiţia onorării obligaţiilor de cofinanţare asumate prin Contractul de asociere în participaţiune şi documentele ulterioare aferente realizării obiectivului „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara” ca primă etapă necesară şi obligatorie în vederea dizolvării/lichidarii.

 Nominalizarea ca lichidator a expertului contabil Furdui Ilie Ioan, autor al expertizei contabile extrajudiciare nr. 27/12679/24.09.2014.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU

Şef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Ing. Gabriela BICA Şef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N. Ec. Daniela GHINEA

Întocmit, cons. Maria PANTIĆ-TELBIS

Avizat juridic, C.J. Daniela ŞTEFAN