keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 319/09.07.2015 privind desemnarea unor persoane care să reprezinte SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş

09.07.2015

Hotararea Consiliului Local 319/09.07.2015
privind desemnarea unor persoane care să reprezinte SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-18370/09.07.2015, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare adresa nr. TMR AIF-2925/01.07.2015 de la A.N.A.F - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-017782/03.07.2015;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 213/2003 - privind obiectivul " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 119/2003 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ Programul Guvernului German de promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului " Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 155/21.12.2004 - privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Asociere în Participaţiune aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 24.06.2003, în vederea realizării obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnololgic în domeniul software Timişoara" , Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 198/22.04.2008 - privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a activităţii "Incubatorului de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" în perioada 2008-2010 , Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 608/10.12.2013 - privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a procedurii de încetare a Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/10.10.2014 - privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a demersurilor legale necesare dizolvării/lichidării SC UBIT SRL Timişoara;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 265/14.05.2013 - pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003 - privind obiectivul "Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara", precum şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 266/14.05.2013 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. UBIT S.R.L. ;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 554/31.10.2013 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timisoara de dizolvare a Asocierii în participaţiune privind realizarea şi exploatarea obiectivului "Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timisoara", precum şi a SC UBIT SRL;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, aprobată şi modificată prin Legea nr.50/2003;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale - cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. a), b) şi e), alin (3) lit. c), alin (4) lit. a), alin (7) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă depunerea unei cereri de intervenţie a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în procesul de deschidere a procedurii de insolventa a SC UBIT SRL, care se judecă între Universitatea Politehnica Timişoara, în calitate de creditor, şi SC UBIT SRL, în calitate de debitor, precum şi a unei cereri de chemare în judecată din partea Consiliului Local Timişoara împotriva d-lui Ticiu Radu Catalin, Director al SC UBIT SRL/ a unei cereri de intervenţie în cazul în care a fost deja formulată una de către vreunul dintre ceilalţi Asociaţi.

Art. 2: Se aprobă desemnarea doamnei Steliana Stanciu, Şef Serviciul Buget în cadrul Direcţiei Economice , şi a domnului Caius Şuli, Şef Serviciul Juridic, ca reprezentanţi ai SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat al operatorului economic, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Serviciul Juridic şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică;
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Universităţii Politehnica Timisoara;
- SC UBIT SRL;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timiş;
- D-nei Stanciu Steliana;
- D-lui Şuli Caius;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RAMONA OLTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-02 Ver.1

1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, NICOLAE ROBU Regională şi Naţională Biroul Generare P.F.L.R.N Nr. SC2015 – 18370/09.07.2015 REFERAT privind desemnarea unor persoane care să reprezinte SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 119/2003 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara cu Universitatea Politehnica din Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi IBD/GTZ – Programul Guvernului German de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, în vederea realizării obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, Contractul de asociere în participaţiune, precum şi participarea la cofinanţarea cheltuielilor ocazionate de realizarea şi funcţionarea obiectivului mai sus menţionat.

De asemenea, prin aceeaşi hotărâre, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat ca acest obiectiv să fie administrat de o societate comercială cu răspundere limitată. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/14.10.2003, privind obiectivul „Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer Tehnologic în Domeniul Software Timişoara”, s-a aprobat înfiinţarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea Politehnica Timişoara a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată - sub denumirea de "UBIT" S.R.L. - având ca domeniu exclusiv de activitate, administrarea obiectivului mai sus menţionat. Precizăm că din anul 2012 până în prezent, au fost întreprinse demersuri în vederea dizolvării pe cale amiabilă a Asocierii în participaţiune privind realizarea obiectivului „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”, cât şi a SC UBIT SRL, în baza art. 20 al Contractului de Asociere în participaţiune, respectiv a art. 62 din Actul constitutiv al SC UBIT SRL. Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat dizolvarea celor două entităţi prin HCLMT nr. 554/31.10.2013 privind dizolvarea Asocierii in Participatiune pentru realizarea si exploatarea obiectivului “Incubator de afaceri si centru de de transfer tehnologic in domeniul software Timisoara” si dizolvarea si radierea din Registrul Comertului a SC UBIT SRL.

Deşi Municipiul Timisoara şi Universitatea Politehnica Timişoara au intreprins demersurile necesare pentru aducerea la indeplinire a Hotararii nr. 554/31.10.2013, finalizarea procedurii de dizolvare/lichidare pe cale amiabila a eşuat datorită, pe de o parte, refuzului directorului executiv al SC UBIT SRL de a-si indeplinii sarcinile de serviciu şi de a duce la indeplinire hotărârile Adunarii Generale a Asociatilor si pe de alta parte, din cauza lipsei vointei politice comune a tuturor celor trei asociati, respectiv a refuzului Consiliului Judetean Timis de a onora obligatiile de finantare asumate prin Contractul de Asociere in Participatiune si documentele ulterioare.

Drept urmare, Universitatea Politehnica Timisoara a depus cerere de deschidere a procedurii de insolventa a SC UBIT SRL si cerere de chemare in judecată a domnului Ticiu Radu.

Prin adresa nr. TMR AIF-2925/01.07.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.

SC2015-017782/03.07.2015, A.N.A.F-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, aduce la cunoştinţă Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat al SC UBIT SRL, că societatea face obiectul unei inspecţii economico-financiare, începând cu data de 28.04.2015, în baza OUG 94/2011 aprobată prin HG nr. 101/1012, a avizului de inspecţie economico-financiară nr. 1526/06.04.2012 şi a Ordinului de serviciu nr. TMR-AIF 1848/27.04.2015, şi, de asemenea îi solicită desemnarea unor persoane care să reprezinte SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş, având următoarele obiective: - verificarea fundamentării şi execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli; - verificarea respectării disciplinei bugetare, economico-financiare şi contabile;

FO 53-02 Ver.1

2

- verificarea respectării prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; - verificarea modului de constituire, declarare şi virare a dividendelor/vărsămintelor; - verificarea modului de organizare şi exercitare a formelor obligatorii de control intern/managerial. Se menţionează, de asemenea, că „Directorul executiv angajat de către Consiliul de administraţie al SC UBIT SRL, respectiv dl. Ticiu Radu Catalin, nu prezintă organelor de inspecţie economico-financiară evidenţa contabilă a societăţii în perioada supusă controlului, ignorând solicitările verbale şi scrise ale organelor de inspecţie.”

Având în vedere cele expuse mai sus, precum şi luând în considerare obiectivele inspecţiei economico-financiare, precum şi prevederile art. 4 din HCLMT nr. 554/21.10.2013, prin prezentul referat

PROPUNEM Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

 Depunerea unei cereri de intervenţie a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în procesul de deschidere a procedurii de insolventa a SC UBIT SRL, care se judecă între Universitatea Politehnica Timişoara, în calitate de creditor, şi SC UBIT SRL, în calitate de debitor, precum şi a unei cereri de chemare în judecată împotriva d-lui Ticiu Radu Catalin, Director al SC UBIT SRL/ a unei cereri de intervenţie în cazul în care a fost deja formulată una de către vreunul dintre ceilalţi Asociaţi;

 Desemnarea doamnei Steliana Stanciu, Şef Serviciul Buget în cadrul Direcţiei Economice, şi a domnului Caius Şuli, Şef Serviciul Juridic, ca reprezentanţi ai SC UBIT SRL din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în calitate de asociat al operatorului economic, în vederea desfăşurării şi finalizării inspecţiei economico-financiare demarate de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş.

Pt. Secretar,

Jur. Simona DRĂGOI

Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU Şef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N. Ing. Gabriela BICA Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N. Ec. Daniela GHINEA Întocmit, cons. Maria PANTIĆ-TELBIS

Avizat juridic, C.J. Daniela ŞTEFAN