Consiliul Local Timișoara

208/28.11.2016 privind aprobarea modificarii partilor contractante in contractul de inchiriere nr. 1523/15.04.2009 incheiat cu SOCIETATEA CIVILA MEDICALA „ dr. BUNI DOINA & DODENCIU CARMEN SILVIA" si incheierea actului aditional

28.11.2016

... Consiliului Local nr. 386/2014, 543/2014, 91/01.03.2016 şi 21/2016, din data de 04.11.2016; În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45...

Consiliul Local Timișoara

211/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Petre Ispirescu nr.19, la preţul de 150.000 euro.

28.11.2016

... 150.000 euro. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC.2016 - 28576/22.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

213/28.11.2016 privind preluarea in patrimoniul Municipiului Timisoara a Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr. de inmatriculare TM 15 HCO si a Microbuzului Opel Vivaro cu numar de inmatriculare TM 10 ETB

28.11.2016

... TM 10 ETB Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-27387/09.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... SIMONIS Contrasemneaza SECRETAR SIMONA DRĂGOI Atasament: proces_verbal_transfer_fara_plata.pdf PROCES-VERBAL de tranfer fara plata încheiat Lo Lot apele În temeiul art, 3 din HCL 79/01 martie 2016 privind desființarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru...

Consiliul Local Timișoara

214/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare a autovehiculului FORD TRANSIT cu nr. de inmatriculare TM 11 EIJ catre Regia Autonomă de Transport Timisoara

28.11.2016

... 24. orele În temeiul art. 2 din HCL 79/01 martie 2016 privind desfiinţarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi” Timişoara, s-a procedat la predarea-primirea bunurilor mobile ( mijloace fixe şi obiecte de inventar) din patrimoniul Centrului de...
... privind aprobarea listei asociațiilor şi fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998; În conformitate cu prevederile...

Consiliul Local Timișoara

217/28.11.2016 privind aprobarea Proiectului "Discover Real Everywhere Applications of Maths", proiect propus de Colegiul Naţional "C. D. Loga" din Timişoara

28.11.2016

... Municipiului Timişoara cu nr. SC 2016 – 26124/25.10.2016, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului şi includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 24.750 lei, conform tabelului de mai jos. Suma de 24.750...

Consiliul Local Timișoara

218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

28.11.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara...
..., B-dul. C.D.Loga, nr. 1 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

219/28.11.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2017

28.11.2016

... prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.725/2016; În...
..., republicată şi modificată; HOTARASTE Art. 1: Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisieidin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.101/2016, Anexei nr. 2 - Grila de evaluare şi...

Consiliul Local Timișoara

220/28.11.2016 privind aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de autoritatea publică locală

28.11.2016

... nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Art. 8 din Legea 17/2000: Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt: a) servicii sociale privind, in...
... pe baza de convenții încheiate cu organizații neguvernamentale, unități de cult recunoscute in Romania ori cu alte persoane fizice sau juridice. Art. 12 din Ordonanța de urgență nr. 34/2016 ”(1) Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) și...

Consiliul Local Timișoara

221/28.11.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire locuinta colectiva S+P+4E cu spatii comerciale la parter", Str. Silistra, C.F. 424316, Timisoara

28.11.2016

... construcţii, republicată şi modificată; Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea...
... str ada SILISTRA, TOP 27995/1/2, S teren 2.754,00 mp arh. Krisztina Oprișan arh. Krisztina Oprișan 10/2016 PLANȘĂ 3D � � � � 10 3D Atasament: 01_incadrare.pdf GSPublisherVersion 0.0.100.100 BENEFICIAR TITLU PROIECT TITLU PLANŞĂ FAZA : PROIECT NR...

Consiliul Local Timișoara

222/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, strada Eugeniu de Savoya nr. 6, etaj I, ap. Spaţiu pentru birouri , la preţul de 230.000 euro

28.11.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016 - 28879/25.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

223/28.11.2016 privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României a suprafeţei de 250 mp din terenul situat în Timişoara, bd. Republicii nr.12 înscris în C.F. nr.426218 nr.cad. 426218

28.11.2016

... privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2016 Având în vedere: - Referatul nr. 1457/26.05.206 al Casei de Cultura privind suplimentarea sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultura”, titlul II – bunuri si...
... prezenta, conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art.56, alin. 1. - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5...

Consiliul Local Timișoara

227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3)

28.11.2016

... prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 227/28.11.2016 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Zonal "Zona Abator", Bd. Eroilor de la Tisa nr. 24, Timisoara, aprobat prin Hotărârea...
... Consiliului Local nr. 617/19.12.2006 si in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 233/2016, art. 28, alin. (3) Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. RU 2016-000692/28.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

228/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în proprietatea Statului Român către Consiliului Judeţean Timiş pentru mutarea activităţilor planificate a se desfăşura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii

28.11.2016

...: Referat.pdf ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI-SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr.SC 2016-29093/28.11.2016 REFERAT privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spaţii aflate în domeniul public al...
... intenţionează să amenajeze un Muzeu Naţional al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, în clădirea fostei Comenduiri Garnizoanei Timişoara situată în P-ţa Libertăţii. Prin adresa înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC 2016-028135/17.11.2016...

Consiliul Local Timișoara

229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie

28.11.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie...
... şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016...