keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 41/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE" si a Anexei la aceasta , modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 230/20.05.2014 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 145/20.03.2015

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 41/29.07.2016
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE" si a Anexei la aceasta , modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 230/20.05.2014 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 145/20.03.2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2016-17306/14.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor şi Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere:
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE",
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.230/20.05.2014 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE";
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.145/20.03.2015 pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE", modificata prin Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.230/20.05.2014
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996;
- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
- Legii nr.1/2005 privind organizarea şi functionarea cooperatiei;
- Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile;
- Legii nr.489/2006 privind asociatiile religioase;
- Hotărârii Guvernului nr.651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat în perioada 2006 - 2013;
- Legii concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- Art.107 si art.108 din versiunea consolidata a Tratatului privind functionarea Uniunii Europene, publicat în OJCL C83/30.03.2010;
- Regulamentului UE nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pivind aplicarea articolelor 107 si art.108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013;
- Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata;
Avand in vedere prevederile art.456 alin. 2 lit.l si lit.p din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si ale Pct. 24 din Titlul IX al Normelor metodologice de aplicare a art.456 alin.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE", modificata prin Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 230/20.05.2014 si Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 145/20.03.2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2: Se acorda reducerea de la plata impozitului pe cladiri in conditiile schemei de ajutor de minimis instituita prin Anexa la prezenta.

Art. 3: Pe cale de exceptie, pentru anul fiscal 2016, facilitatea reglementata in Anexa la prezenta, se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2016 persoanelor care detin certificate ce atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, valabile la 31 decembrie 2015 si care au fost depuse la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Consiliului Concurentei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Schema_cladirea_verde.pdf

Art.24. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislația comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. Art.25. Furnizorul de ajutor de minimis, prin serviciile de specialitate ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat. Art.26. (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv. (2) Fumizorul, prin Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional. 3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informații suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului. (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative. (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare. (6) Furnizorul, prin Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schema în conditiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea legii concurentei nr.21/1996 . Art.27. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis. Art.28. Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului. DIRECTIA F' ISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR:EXECUTIV* ADRIAN BODO GORE 15

Atasament: Referat_cladirea_verde_2016.pdf

Atasament: Raport_cladirea_verde_2016.pdf

Luand in considerare ca, in conformitate cu prevederile art.495 lit.d din Legea nr.227/2015, in vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;", avand in vedere ca, in prezent, exista in curs de solutionare cereri de acordare a facilitatii formulate in temeiul hotararii existente, propunem ca, pe cale de exceptie, pentru anul fiscal 2016, facilitatea reglementata in Anexa la HCLMT nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE”, modificata prin HCLMT nr.230/20.05.2014 si HCLMT nr.145/20.03.2015, sa se aplice incepand cu data de 01 ianuarie 2016 persoanelor care detin certificate ce atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, valabile la 31 decembrie 2015 şi care au fost depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv. Raportat la aceste aspecte, supunem atentiei dvs. analizarea aspectelor mai sus prezentate si inițierea de către Primarul Municipiului Timisoara a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCLMT nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE”, modificata prin HCLMT nr.230/20.05.2014 si HCLMT nr.145/20.03.2015. Anexam prezentei: - Anexa — Schema de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE”, care contine modificarile prezentate anterior; - Comunicarea transmisa de catre Consiliul Concurentei in format electronic inregistrata la DFMT cu nr.IF2016-022593/12.07.2016; -HCLMT nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE”, -HCLMT nr.230/20.05.2014. pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE”; -HCLMT nr.145/20.03.2015 pentru modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE”, modificata prin Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.230/20.05.2014. Cu stima, DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Atasament: Anexa.pdf

1

ANEXA LA HCLMT nr._____________________

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALA ”CLADIREA VERDE”

I. DISPOZIŢII GENERALE Art.1 (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala denumită : ”CLADIREA VERDE” . (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013. (3) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013. (4) Prezenta schemă se aplica pe raza administrativ-teritorială a municipiului Timişoara si va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local. 

II. OBIECTIVUL SI SCOPUL SCHEMEI Art.2. (1) Prezenta schemă are ca obiectiv dezvoltarea regionala, respectiv stimularea

intreprinderilor de a proceda la valorificarea resurselor locale, imbunatatirii calitatii mediului inconjurator si cresterea conditiilor de viata in municipiul Timisoara, prin acordarea de reduceri la plata impozitului pe cladiri pentru cladiri ce au implementate masuri ce duc la cresterea calitatii vietii, inclusiv masuri de inalta eficientizare energetica. (2) Scopul schemei este dezvoltarea economico-sociala durabila, protectia mediului inconjurator prin utilizarea eficienta a resurselor naturale, inclusiv masuri de economisire a energiei si utilizarea unor surse de energie regenerabile.

III. CADRUL LEGAL Art. 3. La elaborarea prezentei proceduri au fost avute în vedere următoarele acte

normative: - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art.456 alin2 lit.l coroborat cu lit.p; - Pct. 24 din Titlul IX al Normelor metodologice de aplicare a art.456 alin.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (HOTĂRÂREA Nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016); - Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, art. 183 - O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile naționale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr.21/1996; - Legea 31/1990 privind societăţile comerciale; Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei; O.G. nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile; Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicata;

2

- H.G. nr.651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat în perioada 2006 – 2013; - Legea concurenței nr.21/1996 republicata, cu modificările și completările ulterioare; - Art.107 si art.108 din versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în OJCL C83/30.03.2010; - Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013; - Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata. 

IV. DOMENIUL DE APLICAREA AL SCHEMEI Art. 4 . Prezenta schemă se aplică întreprinderilor din toate sectoarele, cu exceptia: a) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele de pescuit şi acvacultura,

reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 b) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea in domeniul producției primare de produse

agricole așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul de Instituind Comunitatea Europeană;

c) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrarii şi comercializarii produselor agricole, așa cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeană în următoarele cazuri:

 Când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantităţii produselor în cauza achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piața de întreprinderile in cauza;

 Când ajutorul este condiționat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

d) activităților legate de export către state terțe sau State membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării si funcționarii unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;

f) ajutoarelor destinate achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri în contul tertilor sau contra cost;

g) întreprinderilor aflate in dificultate, definite conform Liniilor Directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C244/01.10.2004. 

V. DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAŢI Art.5 În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel: a) Produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor

obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000; b) Prelucrarea produselor agricole – orice operațiune efectuată asupra unui produs

agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

c) Comercializarea produselor agricole – deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau

3

prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

d) Rata de actualizare – este rata de referinţă stabilita de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicata în jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe Internet.

e) Furnizor – în cadrul prezentei scheme, este Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

f) Întreprindere – orice entitate implicata intr-o activitate economica, indiferent de statutul sau juridic si de modul in care este finantata;

g) Întreprindere unică – conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(g1) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; (g2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; (g3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; (g4) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (g) literele (g1)-(g4) sunt considerate întreprinderi unice. h) Asociatie sau Fundatie – persoana juridica de drept privat fără scop patrimonial; i) Alocare specifica individuala – reprezintă valoarea totala a scutirii la plata majorărilor

de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, care poate fi acordata unui beneficiar în cazul prezentei scheme de ajutor de minimis.

j) Investiţie – valoarea capitalizata a clădirilor construite in baza unei autorizaţii de construire in condiţiile legii;

k) Investitor – persoana juridica romana, organizata conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

l) Profil de activitate – reprezintă activitatea desfăşurata de investitor corespunzător clasificaţiei activităţilor din economia naţională cu ponderea cea mai mare înscrisă în situaţiile financiare ale beneficiarului.

m) Administratorul schemei – Municipiul Timisoara prin Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara;

n) Furnizorul de ajutor de stat – Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

o) Întreprinderi în dificultate sunt întreprinderile definite în conformitate cu prevederile "Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 249/1/31.07.2014;

p) Facilitatea fiscală reprezintă reducerea de la plată a impozitului pe clădiri acordată în baza prezentei scheme;

4

q) Beneficiar al schemei: orice persoana juridica, proprietara a unei cladiri situata pe raza Municipiului Timisoara, pentru care detine, cumulativ:

- un certificat cu recunoastere internationala, care atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, emis in unul din sistemele de evaluare: BREEAM, DGNB, LEED, GREEN STAR si CASBEE, in schemele/categoriiile de certificare si nivelurile prevazute expres la art.6 alin.1 din prezenta ;

- un certificat de performanta energetica clasa A, emis in conformitate cu metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor elaborata in aplicarea Legii nr. 372/2005 republicată privind performanţa energetică a clădirilor.

r) Certificatul de performanta energetica al cladirii – document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri şi care, după caz, poate fi însoţit de recomandări de reducere a acestora;

s) Certificat care atesta nivelul de sustenabilitate a cladirii – certificat emis in sisteme voluntare de certificare administrate de institutii internationale, prin care este evaluat impactul cladirii asupra factorilor de mediu, economici si sociali, certificarile fiind diferite in functie de standardele sistemelor de evaluare. In aplicarea prezentei scheme sunt avute in vedere sistemele de evaluare: BREEAM, DGNB, LEED, GREEN STAR si CASBEE.

  

VI. CATEGORII DE FACILITATI FISCALE. CONDITII DE ACORDARE Art.6. (1) Facilitațile fiscale care se pot acorda beneficiarilor în cadrul prezentei scheme de

minimis, sunt reducerea de la plata impozitului pe clădiri in functie de nivelul de sustenabilitate al cladirii cu efect asupra cresterii calitatii vietii in raport cu factorii de mediu, sociali si economici, astfel:

a). Reducere de 50% la plata impozitului pe clădire – se acorda in cazul in care cladirea detine un certificat de performanta energetica clasa A, precum si un certificat care atesta sustenabilitatea cladirii de nivelul:

a.1.In sistemul de certificare BREEAM: a.1.1.Breeam In-Use International (componente obligatorii -Asset si Building Management) - Outstanding, Excellent a.1.2.Breeam 2009 Europe Commercial - Outstanding, Excellent a.1.3.Breeam New Construction 2014 - Outstanding, Excellent a.1.4.Breeam 2010 International - Outstanding, Excellent

a.2. In sistemul de certificare LEED: a.2.1.Leed for Homes- Platinum a.2.2.Leed for Core and Shell - Platinum a.2.3.Leed for New Construction - Platinum a.2.4.Leed for Existing Buildings - Platinum a.3. In sistemul de certificare DGNB: a.3.1.DGNB: Gold a.4. In sistemul de certificare GREEN STAR: a.4.1. GREEN STAR : 6 STARS

a.5. In sistemul de certificare CASBEE a.5.1. CASBEE : S sau A

5

b). Reducere de 35% la plata impozitului pe clădire – se acorda in cazul in care cladirea

detine un certificat de performanta energetica clasa A, precum si un certificat care atesta sustenabilitatea cladirii de nivelul:

b.1.In sistemul de certificare BREEAM: b.1.1.Breeam In-Use International (componente obligatorii -Asset si Building Management) - Very Good b.1.2. Breeam 2009 Europe Commercial - Very Good b.1.3. Breeam New Construction 2014 - Very Good b.1.4. Breeam 2010 International - Very Good

b.2. In sistemul de certificare LEED: b.2.1.Leed for Homes- Gold b.2.2.Leed for Core and Shell - Gold b.2.3.Leed for New Construction - Gold b.2.4.Leed for Existing Buildings - Gold b.3. In sistemul de certificare DGNB: b.3.1.DGNB: Silver b.4. In sistemul de certificare GREEN STAR: b.4.1. GREEN STAR : 5 STARS

b.5. In sistemul de certificare CASBEE b.5.1. CASBEE : B+

c). Reducere de 20% la plata impozitului pe clădire - se acorda in cazul in care cladirea detine un certificat de performanta energetica clasa A, precum si un certificat care atesta sustenabilitatea cladirii de nivelul:

c.1.In sistemul de certificare BREEAM: c.1.1.Breeam In-Use International (componente obligatorii -Asset si Building Management) - Good c.1.2.Breeam 2009 Europe Commercial - Good c.1.3.Breeam New Construction 2014 - Good c.1.4. Breeam 2010 International - Good

c.2. In sistemul de certificare LEED: c.2.1.Leed for Homes- Silver c.2.2.Leed for Core and Shell - Silver c.2.3.Leed for New Construction - Silver c.2.4.Leed for Existing Buildings - Silver

c.3. In sistemul de certificare CASBEE c.3.1. CASBEE : B- (1^1) In ceea ce priveste certificarea BREEAM In –Use International, pentru acordarea facilitatilor stabilite prin schema de ajutor de minimis, este obligatoriu ca certificarea sa aibe in vedere cel putin componentele ”Asset” si ”Building Management”, in caz contrar cererea urmand a fi respinsa. Incadrarea in categoriile de acordare a facilitatilor fiscale prevazute la art.6 alin.1 lit.a-c din prezenta, va avea in vedere doar calificativele obtinute pentru cele doua componente obligatorii ”Asset” si ”Building Management”. In situatia in care calificativele obtinute pentru cele doua componente obligatorii sunt diferite, incadrarea in categoriile de acordare a facilitatilor fiscale se va face in functie de calificativul cel mai scazut.

6

(2) Reducerea de la plata impozitului pe clădiri acordata in baza prezentei scheme se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului următor celui in care beneficiarii depun la registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cererea de acordare a facilitatii insotita de documentele prevazute la art. 17 alin.2, alin.3 si alin.4 din prezenta. (2^1) Cererea de acordare a facilitatii se depune anual, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an fiscal. Facilitatea se va acorda anual, in limita fondurilor aprobate pentru fiecare an, in ordinea vechimii depunerii cererilor de acordare a facilitatii fiscale. (3) Certificatul care atesta nivelul de sustenabilitate a cladirii poate viza atat cladiri nou construite, cat si cladiri existente si trebuie sa fie valabil la data de 31 decembrie a anului de depunere a cererii de acordare a facilitatii. In cazul certificatelor BREEAM In –Use International, pentru acordarea facilitatii stabilite prin schema de ajutor de minimis, este obligatoriu ca ambele componente ”Asset” si ”Building Management” sa fie valabile la data de 31 decembrie a anului de depunere a cererii de acordare a facilitatii. (4) In situatia in care, un solicitant care a beneficiat de facilitatea instituita prin prezenta schema, depune ulterior o noua cerere de acordare a facilitatii, care are ca obiect aceleasi cladiri, in aceleasi conditii prevazute in cererea depusa in anul fiscal anterior la organul fiscal, solicitantul va depune la registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara noua cerere de acordare a facilitatii insotita de documentele prevazute la art. 17 alin.5 din prezenta. (5) In situatia in care, ulterior acordarii facilitatii, in urma unei noi aplicatii, beneficiarul obtine un certificat care atesta nivelul de sustenabilitate a cladirii de nivel superior celui acordat initial, aceasta va beneficia de nivelul de reducere la plata impozitului pe clădire corespunzator noii certificari, incepand cu data de intai ianuarie a anului urmator celui in care depune la registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cererea de acordare insotita de noul certificat. (6) In cazul in care, ulterior acordarii facilitatii, survin modificari cu privire la valabilitatea certificatului care atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, care duc la pierderea sau retragerea certificarii, beneficiarul are obligatia sa aduca acest fapt la cunostinta organului fiscal, pana la data de 31 decembrie a anului in care au survenit aceste modificari. Facilitatea inceteaza a se acorda incepand cu data de intai ianuarie a anului urmator pierderii sau retragerii certificarii. (7) In cazul in care, ulterior acordarii facilitatii, pe parcursul perioadei de acordare a facilitatii, sunt aduse la cladirea existenta modificari de natura extinderii, pentru care este necesara o noua recertificare, beneficiarii facilitatii au obligatia de a depune la organul fiscal noul certificat care atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, pana la data de 31 decembrie a anului in care a fost eliberat acest certificat. Scutirea se aplica si in cazul extinderii, incepand cu data de intai ianuarie a anului urmator celui in care depune la registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cererea de acordare insotita de noul certificat. (8) In vederea acordarii facilitatii, solicitantul trebuie sa nu înregistreze datorii privind plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului local al Municipiului Timișoara, inclusiv amenzi. Condiția se consideră îndeplinita și în cazul în care, obligațiile fiscale restante sau eventualele diferențe de obligații fiscale constatate de organul fiscal in urma analizarii documentatiei depuse, sunt achitate anterior solutionarii cererii, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicarii notificarii emise in acest sens de catre organul fiscal. (9) Conditia achitarii integrale a obligatiilor fiscale datorate bugetului local trebuie indeplinita de catre beneficiar anual, pe toata perioada de acordare a facilitatii. Condiția se consideră îndeplinita și în cazul în care, obligațiile fiscale restante sau eventualele diferențe de obligații fiscale constatate de organul fiscal, sunt achitate în termen de maxim 30 de zile de la data comunicarii notificarii emise in acest sens de catre organul fiscal.

7

(10) In cazul in care, beneficiarul facilitatii nu isi indeplineste obligatia de plata integrala a obligatiilor fiscale, prevazuta la art.6 alin.9, organul fiscal va proceda la anularea facilitatii, dispozitiile art.10 fiind aplicabile in mod corespunzator.

Art.7. (1) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă beneficiarilor în limita sumei reprezentată de plafonul de minimis, astfel: a. Valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, nu poate depăşi

echivalentul în lei a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

b. Pentru persoanele juridice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. (1^1) Prevederile referitoare la plafonul de minimis se aplica oricarui beneficiar al prezentei scheme. (2) Anii fiscali care trebuie luați în considerare sunt exercițiile financiare utilizate în scop fiscal de beneficiari. Perioada relevantă de trei ani trebuie evaluată pe o bază continuă astfel încât, atunci cand se acorda un nou ajutor de minimis, sa se ia in considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în cursul exercițiului financiar în cauză și in cursul celor două exerciții financiare precedente. (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui beneficiar pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon. (4) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate. (5) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. (6) Ajutoarele de minimis acordate prin prezenta măsură pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită

8

pentru condițiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană. Art.8 (1)Reducerea de la plata impozitului pe clădire se acordă anual, in perioada de valabilitate a schemei, in limita bugetului alocat si al plafonului de minimis, corespunzator perioadei ramase pana la incetarea aplicabilitatii schemei. (2) In vederea incadrarii in limita bugetului alocat, acordarea facilitatii se va realiza in ordinea vechimii cererilor depuse si aprobate. (3) Vechimea cererii se analizeaza raportat la fiecare an fiscal si este stabilita de data cererii de acordare a facilitatii aprobata. (4) Pentru ultimul an de aplicare a schemei de ajutor de minimis, cererile de acordare trebuie depuse pana la data de 31.12.2018, iar facilitatea se va acorda pentru lunile ianuarie-aprilie 2019. VII. CONDITII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARI

Art.9 (1) Pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute în prezenta schemă, persoanele juridice care, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au sediul sau punct de lucru în România si sunt înregistrate la registrul comertului ca

societati comerciale, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau ca societati cooperative în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, respectiv in registrul asociatiilor si fundatiilor, conform OG nr.26/2000 sau in registrul asociatiilor religioase, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum si persoanele juridice organizate ca si companii nationale sau regii autonome;

b) se încadreaza într-una din situaţiile prevăzute la art.6 și îndeplinesc toate cerințele si conditiile prevăzute în prezenta schemă;

c) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, lichidare sau faliment, activitatea să nu fie administrată de un judecător sindic, să nu aibe restricţii în activităţile comerciale, să nu aibe activităţile suspendate, să nu fie subiectul unei înţelegeri a creditorilor sau să nu se afle într-o situaţie similară cu cele mentionate anterior;

d) nu înregistreaza datorii privind plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului local al Municipiului Timișoara, inclusiv amenzi;

e) nu se afla în dificultate în conformitate cu prevederile "Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 249/1/31.07.2014;

f) nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de natură financiar-economică, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;

g) reprezentantul legal al persoanei juridice nu furnizează informații false; h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate beneficiarului/întreprinderii unice pe o

perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi

9

indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare; i) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau,

în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

(2) Solicitanţii care sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv nu sunt eligibili pentru a primi finanţare în cadrul schemei.

VIII. ANULAREA SAU ÎNCETAREA ACORDĂRII FACILITĂŢILOR FISCALE Art.10. (1) Dacă se constata că beneficiarul nu a respectat conditiile de acordare prevăzute

de prezenta schemă, facilitatile se anulează. (2) Anularea facilitatii are ca efect recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, stabilite conform prevederilor legale.

Art.11. Facilitățile prevăzute de prezenta schemă încetează a se acorda in situaţia în care se

constată că societatea a atins plafonul de minimis sau se atinge bugetul alocat. IX. DURATA SCHEMEI Art.12. Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplica în perioada 01.04.2014 –

30.04.2019, în limita bugetului alocat.

X. NUMAR BENEFICIARI SI BUGETUL SCHEMEI Art.13. Numărul total estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis în temeiul prezentei

scheme este de 30. Art.14. (1) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul

prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 2.100.000 euro, defalcată după cum urmează:

a) Pentru perioada 01.04.2014-31.12.2014: 252.000 euro; b) Pentru anul 2015: 370.000 euro; c) Pentru anul 2016: 405.000 euro; d) Pentru anul 2017: 450.000 euro; e) Pentru anul 2018: 490.000 euro; f) Pentru perioada 01.01.2019-30.04.2019 : 133.000 euro;

(2) Echivalentul în euro al facilității acordate pe fiecare an fiscal, va fi obținut la cursul de schimb al BNR, la data acordării.   XI. AUTORITATEA PUBLICĂ COMPETENTĂ SĂ IMPLEMENTEZE SCHEMA

Art.15 (1) Autoritatea publica ce implementează prezenta schema de ajutor de minimis este Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara. XII. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI

Art.16. Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta schemă se solicita in perioada de valabilitate a schemei si se acordă cu respectarea prevederilor acesteia.

Art.17. (1) Orice solicitant care doreşte să beneficieze de ajutor de minimis în condiţiile prezentei scheme, depune la registratura Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara o cerere scrisă, formulată de reprezentantul legal al societății sau împuternicitul acestuia și semnata în original, prin care solicită acordarea facilităţii fiscale;

10

(2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative, cu caracter general: a) Actele de înființare ale societatii comerciale, asociatiilor, fundațiilor, cooperațiilor,

companiilor nationale sau regiilor autonome (actul de infiintare, statut, sentinta judecătoreasca de dobândire a personalității juridice), precum si actele care atesta modificarile ulterioare (acte aditionale la statut, incheieri de inscriere mentiuni etc) ;

b) Certificatul de inscriere al persoanei juridice fara scop patrimonial si certificatul de inregistrare fiscala, in cazul asociatiilor si fundatiilor ;

c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, care sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la eliberare, privind : datele de identificare; codul unic de înregistrare; asociaţii şi reprezentanţii legali; domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate; puncte de lucru; data ultimei menţiuni înscrise în registrul comertului şi obiectul acesteia; date referitoare la starea de faliment, insolventa, reorganizare judiciară sau alte situaţii de lichidare a activităţii prevăzute de lege ; daca persoana juridica a fost condamnata pentru o faptă ce constituie infracţiune de natură economică sau fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă ;

d) Codul unic de inregistrare /codul de identificare fiscala ; e) Bilanturile intocmite pentru ultimii 5 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul; f) Balantele de verificare aferente bilanturilor, respectiv pentru luna decembrie a fiecarui an

pentru ultimii 5 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul precum si ultima balanta aferenta acestui an;

g) Listele de inventariere pe coduri de clasificare conform HG 2139/2004 pentru toate grupele de mijloace fixe din perioada ultimilor 5 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul;

h) Extrasele de carte funciara aferente cladirilor aflate in proprietate, pentru care se solicita acordarea facilitatii ;

i) Autorizatiile de constructie eliberate pentru cladire, documentele din care sa rezulte instiintarea privind data inceperii lucrarilor, daca s-a prelungit valabilitatea autorizatiilor de constructie, precum si inregistrarea in contabilitatea societatii a acestor operatiuni economice (note contabile privind inregistrarea taxei de autorizatie de constructie si a taxei pentru regularizarea autorizatiei de constructie pentru fiecare autorizatie de constructie in parte, alte taxe care intra in costul de achiziţie al cladirii;

j) Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, încheiat în termenul prevăzut de prevederile legale în vigoare;

k) Explicitarea soldului final al contului 231 ,,imobilizari corporale in curs’’ la data de 31.12.2008 si modificarile lunare intervenite in ultimii 5 ani fiscali anteriori anului in care se solicita ajutorul;

l) În cazul in care sunt cladiri, terenuri, mijloace de transport nedeclarate, precum si modificari (intrari/iesiri) in cursul anului aferente conturilor de terenuri, cladiri, mijloace de transport, se vor prezenta documentele justificative aferente, respectiv : - contractul de vanzare-cumparare si factura, - raportul de reevaluare efectuat asupra proprietatilor detinute si procesul verbal incheiat in urma sedintei Consiliului de Administratie prin care s-a aprobat noua valoare a cladirii - procesele verbale de receptie aferente lucrarilor de construire/modernizare cuprinse in autorizatiile de construire, cu valoarea finala a lucrarilor receptionate.

m) Înregistrarile contabile aferente operatiunilor economice din contabilitate ce vizeaza aspectele mai sus prezentate (respectiv note contabile si balanta de verificare) ;

n) Cazierul fiscal eliberat de organul fiscal, în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

11

o) Împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea;

p) Copia a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea;

q) Dovada înregistrării în contabilitate a valorii cladirii conform reglementărilor legale în vigoare;

r) Ultima situaţie financiară anuală/semestrială în vederea stabilirii activităţii preponderente, codificată CAEN;

s) Opisul cu documentele depuse pentru obţinerea facilităţilor fiscale. Nota: Documentele solicitate vor fi depuse in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al solicitantului.

(3) Cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative, cu caracter special: a) Certificatul care atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, emis de un organism cu recunoastere internationala, in copie notariala legalizata si tradus in limba romana; b) Certificatul de performanta energetica al cladirii pentru care se solicita sprijinul, emis de catre un auditor energetic autorizat.

(4) Cererea va fi însoțită de declarațiile pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, în formă scrisă și autentificată, cu privire la:

a) sectorul principal si secundar de activitate al persoanei juridice; b) faptul ca se afla sau nu in situatiile prevazute la cap.V art.5 alin.g, (g1-g4) din prezenta, care

reglementeaza conceptul de ”intreprindere unica”, respectiv daca intre solicitant si alte intreprinderi există cel puțin una dintre relațiile următoare:

- deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; - detine dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; - are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; - este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. - întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (g) literele (g1)-(g4) .

c) faptul că persoana juridica nu se află în procedură de executare silită, insolvență, lichidare sau faliment, activitatea să nu fie administrată de un judecător sindic, să nu aibe restricţii în activităţile comerciale, să nu aibe activităţile suspendate, să nu fie subiectul unei înţelegeri a creditorilor sau să nu se afle într-o situaţie similară cu cele mentionate anterior;

d) faptul că nu este îndeplinită nici o condiţie pentru a fi considerată întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile "Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 249/1/31.07.2014;

e) nu a fost constatată în sarcina persoanei juridice o faptă ce constituie infracţiune de natură economică sau fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;

f) faptul ca persoana juridica/intreprinderea unica nu a beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească

12

echivalentul în lei a 200.000 euro, iar în cazul întreprinderii care activează în sectorul transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost echivalentul a 100.000 euro. Dacă persoana juridica/intreprinderea unica a beneficiat/beneficiază de ajutoare de minimis, se va depune o declarație pe propria răspundere privind ajutoarele primite de aceasta in anul fiscal in curs si in ultimii doi ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare si faptul că întreprinderea nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

g) faptul că persoana juridica/intreprinderea unica nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutor de minimis sau ajutor de stat pe alte scheme regionale de la alţi furnizori de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile ale investiţiei iniţiale pentru care a solicitat ajutor de minimis în temeiul prezentei scheme;

h) faptul că persoana juridica/ intreprinderea unica nu face subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale şi incompatibile sau utilizate abuziv;

i) faptul că, toate informațiile înscrise în cuprinsul declarației corespund realității. Notă: Declaraţiile notariale pe proprie răspundere precizate la alin.(4) pot fi prezentate separat, sau pot fi cuprinse într-un sigur înscris.

(5) In situatia in care, un solicitant care a beneficiat de facilitatea instituita prin prezenta schema, depune ulterior o noua cerere de acordare a facilitatii, care are ca obiect aceleasi cladiri, in aceleasi conditii prevazute in cererea depusa anterior la organul fiscal, acesta va depune la registratura Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara noua cerere de acordare a facilitatii insotita de documentele prevazute la art. 17 alin.3 si alin.4 din prezenta, impreuna cu următoarele documente justificative, cu caracter general:

a) Actele prin care s-au adus modificari la statut sau la actele de infiintare ale societatii comerciale, asociatiilor, fundațiilor, cooperațiilor, companiilor nationale sau regiilor autonome, modificari ulterioare documentatiei existente la dosarul de acordare a facilitatii;

b) Codul unic de inregistrare /codul de identificare fiscala ; c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis,

care sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la eliberare, privind : datele de identificare; codul unic de înregistrare; asociaţii şi reprezentanţii legali; domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate; puncte de lucru; data ultimei menţiuni înscrise în registrul comertului şi obiectul acesteia; date referitoare la starea de faliment, insolventa, reorganizare judiciară sau alte situaţii de lichidare a activităţii prevăzute de lege ; daca persoana juridica a fost condamnata pentru o faptă ce constituie infracţiune de natură economică sau fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă ;

d) Balanta de verificare la 31 decembrie a anului fiscal anterior celui in care se depune noua cerere de acordare, impreuna cu ultima balanta aferenta acestui an ;

e) Lista de inventariere pentru toate grupele de mijloace fixe din perioada ultimului an fiscal anterior anului in care se solicita ajutorul;

f) Explicitarea soldului final al contului 231 ,,imobilizari corporale in curs’’ pentru modificarile lunare intervenite in ultimul an fiscal anterior anului in care se solicita ajutorul;

g) În cazul in care sunt cladiri, terenuri, mijloace de transport nedeclarate, precum si modificari (intrari/iesiri) in cursul anului anterior, aferente conturilor de terenuri, cladiri, mijloace de transport, se vor prezenta documentele justificative aferente, respectiv : - contractul de vanzare-cumparare si factura, - raportul de reevaluare efectuat asupra proprietatilor detinute si procesul verbal incheiat in urma sedintei Consiliului de Administratie prin care s-a aprobat noua valoare a cladirii

13

- procesele verbale de receptie aferente lucrarilor de construire/modernizare cuprinse in autorizatiile de construire, cu valoarea finala a lucrarilor receptionate.

h) Înregistrarile contabile aferente operatiunilor economice din contabilitate ce vizeaza aspectele mai sus prezentate (respectiv note contabile si balanta de verificare) ;

i) Cazierul fiscal eliberat de organul fiscal, în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; j) Împuternicire semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană

decât aceasta semnează cererea; k) Copia a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze

cererea; l) Dovada înregistrării în contabilitate a valorii cladirii conform reglementărilor legale în

vigoare; m) Ultima situaţie financiară anuală/semestrială în vederea stabilirii activităţii preponderente,

codificată CAEN, daca au survenit modificari in anul fiscal anterior depunerii cererii; n) Opisul cu documentele depuse pentru obţinerea facilităţilor fiscale.

Art. 18. (1) Cererile și documentația aferentă vor fi analizate de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara - Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice si Serviciul Impuneri Persoane Juridice. Cererile vor fi solutionate în termen de maxim 45 de zile de la data înregistrării acestora. (2) Serviciile de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, vor verifica îndeplinirea cerinței de achitare a obligațiilor față de bugetul local al municipiului Timișoara. In situatia in care organul fiscal constata ca, solicitantul figureaza in evidentele fiscale cu obligatii de natura impozitelor si taxelor locale, precum si amenzi neachitate la scadenta, va proceda la notificarea contribuabilului. (3) Serviciile de specialitate din cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, vor verifica existenta certificarii, raportat la enitatea care a emis certificarea, la urmatoarele adrese de internet: - pentru certificatele de sustenabilitate emise de catre BREEAM: http://www.greenbooklive.com/ search/scheme.jsp?id=202 - pentru certificatele de sustenabilitate emise de catre LEED : http://www.usgbc.org/projects - pentru certificatele de sustenabilitate emise de catre DGNB: http://www.dgnb- system.de/en/projects/ - pentru certificatele de sustenabilitate emise de catre CASBEE : http://www.ibec.or.jp/CASBEE/ english/certified_bldgs.htm - pentru certificatele de sustenabilitate emise de catre GREEN STAR : http://www.gbca.org.au/project-directory.asp (4) În cazul în care cererea pentru acordarea de facilităţi fiscale este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe în informaţiile furnizate, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara prin serviciile de specialitate, va transmite o înştiinţare prin care se solicită completarea cererii sau documentaţiei. In acest caz termenul de evaluare prevăzut la alineatul (1) curge de la data depunerii completarilor solicitate. (5) In cazul societatilor comerciale care au ca obiect de activitate secundar, activitati exceptate de prezenta schema, se va verifica daca in declaratia pe proprie raspundere se precizeaza expres ca societatea nu desfasoara activitati dintre cele exceptate, prevazute ca obiect secundar de activitate in actul de constituire al acesteia; in cazul in care in declaratia pe proprie raspundere se face referire doar la obiectul de activitate principal, se va solicita depunerea unei declaratii complete, in care sa se indice expres faptul ca societatea nu desfasoara activitatile exceptate si se va verifica in contabilitatea beneficiarului daca societatea obtine venituri din aceste activitati. In cazul in care

14

societatea nu desfasoara activitati din cele exceptate, daca indeplineste conditiile prevazute in prezenta schema, va beneficia de prevederile acesteia. In situatia in care, in urma verificarilor, va rezulta ca societatea efectueaza activitati dintre cele exceptate, inscrise ca obiect secundar de activitate in statut, aceasta nu va beneficia de ajutorul de minimis. Rezultatul verificarilor efectuate va fi inscris in referat in mod explicit, facandu-se referire atat la declaratia pe proprie raspundere cat si la verificarile efectuate.

(6) În urma procesului de evaluare a cererii pentru acordarea facilităţii fiscale, serviciile de specialitate, vor întocmi un referat cu propunere de acordare sau neacordare a facilităţilor fiscale, care va fi verificat de către Directorul Executiv al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, va fi avizat juridic de catre Biroul Contencios și supus spre aprobare Primarului Municipiului Timișoara, fără a mai fi necesară aprobarea fiecărei cereri de acordare a facilitatii fiscale prin Hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare, se va emite de catre serviciul de specialitate decizia privind acordarea sau neacordarea ajutorului de minimis. (7) Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prin serviciile de specialitate, verifică respectarea prevederilor prezentei scheme. De asemenea, va aduce la îndeplinire hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara adoptată în aplicarea prezentei scheme. În cazul în care se va constata depășirea plafonului prevăzut de prezenta schemă, va propune Consiliului Local recuperarea totală sau parțială, după caz, a ajutorului acordat. (8) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea legii concurentei nr.21/1996 . (9) Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prin serviciile de specialitate, va înştiinţa solicitantul despre modul de evaluare şi aprobare a facilităţilor solicitate şi va proceda la înregistrarea ajutorului de minimis acordat, într-un registru special în vederea monitorizării modului de implementare şi raportărilor ulterioare. XIII. TRANSPRENȚA ȘI MONITORIZAREA PREZENTEI SCHEME: Art.21. Municipiul Timișoara, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligaţia de a face public pe site-ul propriu www.primaritm.ro utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă şi respectiv data de la care nu se mai înregistrează cereri pentru acordarea facilităţilor fiscale . Art.22. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul primariei municipiului Timisoara www.primaritm.ro, secțiunea Consiliul Local, Proiecte de hotărâri, precum si pe site-ul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara www.dfmt.ro. XIV. REGULI PRIVIND RAPORTAREA ȘI MONITORIZAREA AJUTORULUI DE MINIMIS Art.23. Furnizorul de ajutor de minimis, prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, la acordarea unui ajutor de minimis, va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme și despre caracterul său de minimis, făcând referință expresă la Regulamentul (UE) nr.1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/1 din 24.12.2013.

15

Art.24. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007. Art.25. Furnizorul de ajutor de minimis, prin serviciile de specialitate ale Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat. Art.26. (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv. (2) Furnizorul, prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional. (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului. (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative. (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare. (6) Furnizorul, prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schema în conditiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea legii concurentei nr.21/1996 .

Art.27. Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art.28. Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului

de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO