keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 50/03.08.2016 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 50/03.08.2016
privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 18646 / 28.07.2016- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
În baza prevederilor art. 867-870 din Codul Civil;
Având în vedere adresa nr. 40/456/16.06.2016 a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA;
Având în vedere Procesul verbal încheiat în data de 6 mai 1997;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 418/12.09.2014 privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 - 3+612.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

DATELE DE IDENTIFICARE

privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, sectorului de drum DN 59A km 3+170 –

3+612

Denumirea sectorului de drum care se

predă

Persoana juridică care

preia sectorul de

drum

Persoana juridică care preda sectorul

de drum

Lungime totală (km)

Terenul aferent

sectorului de drum

(mp)

Valoarea de inventar

(lei)

Indicativ vechi

Indicativ nou

DN 59A km 3+170 – 3+612

Consiliul Local al

Municipiului Timişoara

CUI............

Ministerul Transporturilor (CUI 31116081) 0,442 ........... ..............

DN 59A km 3+170 – 3+612

SEMNĂTURĂ ŞI ŞTAMPILĂ

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-02, ver. 1

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului

Local al Municipiului Timişoara, sectorului de drum DN 59A km 3+170 – 3+612

În data de 02.11.2012, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 181, a aprobat preluarea în administrarea Municipiului Timişoara a sectorului DN 59A km 3+170 – 3+612 din administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA în vederea realizării unor investiţii în Municipiul Timişoara.

De asemenea, prin HCLMT nr. 545/31.10.2013 s-a aprobat modificarea art. 1 din HCLMT nr. 181/02.11.2012, în sensul că sectorul DN 59A km 3+170 – 3+612 se preia din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine.

Prin adresa cu nr. 92/27940 din data de 20.05.2014 Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, a solicitat emiterea unei noi hotărâri pentru modificarea HCLMT nr. 545/31.10.2013 în sensul că sectorul DN 59A km 3+170 – 3+612 va fi preluat din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Astfel, prin HCLMT nr. 418/12.09.2014 s-a aprobat transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a sectorului de drum DN 59A km 3+170 – 3+612. De asemnea s-a revocat HCLMT nr. 181/02.11.2012 şi HCLMT nr. 545/31.10.2013.

Prin adresa nr. 40/456/16.06.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDT2016-862/17.06.2016 Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA solicită demararea procedurilor necesare pentru schimbarea administratorului drumului public.

Potrivit art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. III (drumurile comunale, vicinale si strazile) din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean.

Conform art. 22 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, administrarea drumurilor judeţene se asigura de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de arta, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective.

De asemenea, potrivit art. 21 alin. (2) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ sunt în administrarea consiliilor locale respective.

Cod FO 53-02, ver. 1

Art. 8 alin. (1) OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precizează: ,,(1) Drumurile de interes local aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate ca: a) drumuri comunale, care asigură legăturile: (i) între reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate; (ii) între oraş şi satele care îi aparţin, precum şi cu alte sate; (iii) între sate; b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăţi, fiind situate la limitele acestora; c) străzi - drumuri publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc”.

Potrivit art. 12 alin. (1) din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, încadrarea unui drum din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau în categoria funcţională a drumurilor de interes local, precum şi din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean sau de interes local în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în administrare. Având în vedere procesul verbal încheiat în data de 6 mai 1997 între reprezentanţii Consiliului Local Timişoara şi reprezentanţii D.R.D.P. Timiş prin care s-au stabilit pe teren limitele sectoarelor de drum naţional care traversează şi sunt cuprinse în perimetrul construibil al municipiului Timişoara.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate propunem spre aprobare transmiterea din proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, sectorului de drum DN 59A km 3+170 – 3+612, conform Anexei, precum şi revocarea HCLMT nr. 418/12.09.2014.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU D.P.U.H., CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU D.P., ADRIAN COLOJOARĂ VASILE OLAR

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, NASTASIA POP