keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 49/03.08.2016 privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branşamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara"

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 49/03.08.2016
privind completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branşamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 18632/28.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 - privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timisoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM SA Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor Anexa 3 alin. 3 privind sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente.
Având în vedere art. 7 şi 8 din Contractul de delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă către S.C. AQUATIM S.A. a bunurilor reprezentând racorduri, bransamente, reţele de apă, reţele de canalizare menajeră şi canalizare pluvială rezultate în urma lucrărilor recepţionate, aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara" transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timis şi S.C. AQUATIM S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1.

Art. 3: Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor din Anexa 1 se va face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor Nr. 932 din 19.01.2010.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECŢIA ECONOMICĂ; DIRECŢIA TEHNICĂ COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI PRIMAR SC2016- / NICOLAE ROBU

REFERAT privind complectarea Anexei nr. V la Contractul de delegare a gestiunii serviciiilor publice

de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branşamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare aferente obiectivului de investitii “Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al

Municipiului Timişoara”

Urmare a înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, şi ca urmare a aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Timişoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei.

Potrivit prevederilor art.25 alin.1 din Legea nr. 51/2006, bunurile proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi concesionate operatorilor în condiţiile legii în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului- în cazul gestiunii delegate.

Conform alin.2 al aceluiaşi articol, în cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte a contractelor de delegare a gestiunii; aceste bunuri se transmit operatorilor spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

Având în vedere art. 7 şi 8 din Contractul de Delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA.

Având în vedere HCL nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara;

Mijloacele fixe din domeniul apă-canal recepţionate în anul 2016, transmise şi înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional AQUATIM SA, pentru completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare care a fost aprobat prin HCL nr. 277/2009;

Obiectivul de investiţii “Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara” a fost înregistrat în evidenţa patrimonială, iar terenurile sunt incluse în domeniul public.

PROPUNEM :

1. Emiterea unei hotărâri care să aprobe transmiterea spre administrare şi folosință către

operatorul regional AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, branşamente, rețele de

apă, retele de canalizare menajera si canalizare pluviala rezultate în urma lucrărilor recepţionate, aferente obiectivului de investitii “Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara”, transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa 1.

2. Completarea anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA aprobat prin HCL nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1.

3. Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor din Anexa 1 se va face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor Nr. 932 din 19.01.2010. 

DIRECTOR D. ECONOMICĂ, DIRECTOR D. TEHNICA,

Smaranda Haracicu Chiş Culiţa

RESPONSABIL COMPARTIMENT,

Slaviţa Dubleş

CONSILIER,

Roman Mariana

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA  1

ALIMENTARE APA UM Obiect 01:

Piata Unirii Obiect 02:

Piaţa Libertăţii

Obiect 03: Piaţa

Sfantul Gheorghe

Obiect 04: Piaţa

Tarcului

Obiect 05: str. Musat

Obiect 06: str. V.

Alecsandri

Obiect 07: str. L. Blaga

Obiect 08: str. F. Mercy

Obiect 09: str.

Griselini

Obiect 10: str. Fara

Nume

Obiect 11: str. Radu

Negru

Obiect 12: str. E. Savoya

Obiect 13: str. Gen.

Praporgescu

Obiect 14: str. E.

Carusso

TOTAL

M 360,0000 0,0000 0,0000 100,0000 68,0000 93,0000 165,0000 157,0000 71,4000 0,0000 0,0000 0,0000 85,0000 48,0000 1.147,4000 M 145,0000 145,0000

BUCA 4,0000 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 2,0000 3,0000 2,0000 1,0000 0,0000 0,0000 7,0000 2,0000 1,0000 28,0000 M 180,0000 50,0000 20,0000 10,0000 10,0000 53,0000 67,0000 28,0000 5,0000 0,0000 0,0000 95,0000 0,0000 5,0000 523,0000

M 0,0000 85,0000 0,0000 0,0000 0,0000 79,0000 0,0000 164,0000 CONDUCTA F.D. 600 MM M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,0000 0,0000 70,0000 CONDUCTA F.D. 600 MM M 0,0000 163,6000 0,0000 0,0000 163,6000

M 0,0000 500,0000 0,0000 0,0000 500,0000 CONDUCTA F.D. D= 500 MM M 0,0000 140,5400 0,0000 0,0000 140,5400

CANALIZARE MENAJERA UM Obiect 01:

Piata Unirii Obiect 02:

Piaţa Libertăţii

Obiect 03: Piaţa

Sfantul Gheorghe

Obiect 04: Piaţa

Tarcului

Obiect 05: str. Musat

Obiect 06: str. V.

Alecsandri

Obiect 07: str. L. Blaga

Obiect 08: str. F. Mercy

Obiect 09: str.

Griselini

Obiect 10: str. Fara

Nume

Obiect 11: str. Radu

Negru

Obiect 12: str. E. Savoya

Obiect 13: str. Gen. Prapor-

gescu

Obiect 14: str. E.

Carusso

TOTAL

TUB LINER PROFIL OV 30/45 CM M 500,0000 180,0000 157,6000 100,0000 65,0000 180,0000 0,0000 159,9998 63,0000 40,0000 0,0000 500,0000 100,0000 50,0000 2.095,5998 TUB PVC MULTISTRAT SN8, D.200X5.9 M 100,0000 5,0000 105,0000 TUB TIP LINER PROFIL OV 40/60 CM M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,0000 TUB LINER PROFIL OV 50/75 CM M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000

CANALIZARE PLUVIALA UM Obiect 01:

Piata Unirii Obiect 02:

Piaţa Libertăţii

Obiect 03: Piaţa

Sfantul Gheorghe

Obiect 04: Piaţa

Tarcului

Obiect 05: str. Musat

Obiect 06: str. V.

Alecsandri

Obiect 07: str. L. Blaga

Obiect 08: str. F. Mercy

Obiect 09: str.

Griselini

Obiect 10: str. Fara

Nume

Obiect 11: str. Radu

Negru

Obiect 12: str. E. Savoya

Obiect 13: str. Gen. Prapor-

gescu

Obiect 14: str. E.

Carusso

TOTAL

TUB PVC MULTISTRAT SN8, D.200X5.9 M 502,0500 310,0000 70,1300 330,0000 70,0000 237,0000 217,0000 230,0000 65,0000 27,0000 30,0000 931,0000 39,7000 30,0000 3.088,8800

TEAVA PVC KG SN8, D.250X7.3 MM M 0,0000 62,0000 0,0000 0,0000 0,0000 62,0000

M 0,0000 37,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,0000

DENUMIRE MATERIAL/OBIECT

DENUMIRE MATERIAL/OBIECT

TEAVA PVC KG SN8, D.315X9.2 MM,SN8, INCL.GARNITURA

HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 100 MM TEAVA DIN POLIETILENA PE 100 APA PN 10 D.40X2.4

TEAVA APA PEHD PE 100, PN10, SDR 17 DN 160X9.5 MM

TEAVA PEHD PE100 PT APA POTABILA PN10 D.225X13.4 M

DENUMIRE MATERIAL/OBIECT

TEAVA PEHD PE 100 PN 10 DEXT 125 GR 7.4 DINT 110.2 TEAVA APA PE 100 SDR 17 PN10 DN 280X16.6 MM