keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 49/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 49/02.02.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016 - 2049/28.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 317/30.05.2013 privind aprobarea proiectului " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2 ", cod SMIS 48189, a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. - " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe ", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 4613/19.08.2014 privind proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189;
Având în vedere adresa nr. 21531/10.12.2015 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2015-32929/11.12.2015;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 558/18.12.2015, privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr.4613/19.08.2014 privind proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189;
Având în vedere Instrucţiunea nr. 144/10.12.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii."
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 558/18.12.2015, privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, şi va avea următorul cuprins:
" Art.3: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art.1(sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii), în cuantum de 1.619.940,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 ".

Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 558/18.12.2015, rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind modificarea H.C.L. nr. 558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul

Timișoara pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2 ”, cod SMIS 48189 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Proiectul “ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara,pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2 ”, cod SMIS 48189 este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara şi se finanțează în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 - „ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe ”. Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă crearea/menţinerea de locuri de muncă şi promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creşterea/menţinerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin:

 Imbunatatirea condițiilor de confort interior;  Reducerea consumurilor energetice;  Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;  Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020. În vederea accesării fondurilor nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. – „ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe ”, s-a aprobat, prin HCLMT nr. 317/30.05.2013 cererea de finanțare necesară realizării proiectului “ Sprijinirea investiíilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189. De asemenea prin aceeaşi hotărâre s-au aprobat şi cheltuielile legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara. Proiectul “ Sprijinirea investițíilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189, include următoarele obiective de investiţii:

- Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil Str. Ana Ipătescu, nr.29, bl.T22” - Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.72-78” - Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil Str. Simion Bărnuţiu, nr.63/A” - Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.63” - Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.45” - Proiect 1.6 - „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.37” - Proiect 1.7 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Şagului, nr.35-37” - Proiect 1.8 - „Reabilitare termică imobil B-dul Calea Şagului, nr.53-55”. Pentru proiectul nr.2, în urma efectuării de către asistența tehnică proiectare, dirigintele de șantier și

responsabilul tehnic PMT a releveelor și antemăsurătorilor, s-a constatat atât lipsa mai multor operații din listele de cantități cuprinse în proiectul tehnic realizat de către SC Proiect C&A S.R.L cât și unele omisiuni în listele de cantităti aferente proiectului tehnic. Prin adaptarea proiectului la situația din teren și rezolvarea tuturor problemelor întâlnite pe parcursul execuției lucrărilor de intervenții, au apărut unele lucrări suplimentare ce au dus la necesitatea revizuirii documentației. Prin solutiile constructive adoptate, obiectivul proiectului, indicatorii si specificațiile tehnice din caietele de sarcini nu se modifica. Drept urmare, s-au demarat procedurile de achiziție publică și s-a încheiat contractul de execuție pentru lucrările suplimentare aferente proiectului nr.2, ce nu vor fi finalizate până la data de 31.12.2015.

Menționăm că lucrările suplimentare sunt inseparabile de lucrările de intervenții cuprinse în contractul inițial, fapt pentru care acest proiect nu s-a finalizat.

Potrivit Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, toate contractele cuprinse în ,,Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, pot face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora prin acordarea unui termen de

Cod FO 53-01, Ver.1

finalizare, dar nu mai târziu de 30.06.2016 pentru îndeplinirea în totalitate a obiectivelor şi indicatorilor şi pentru asigurarea funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor.

Conform Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, în vederea prelungirii perioadei de implementare este necesară hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale.

Prin adresa nr. 21531/10.12.2015 Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Vest a comunicat faptul că proiectul “ Sprijinirea investițíilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189, se află pe Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013 şi că durata de implementare a acestui proiect poate fi prelungită. Proiectul a fost realizat în procent de aprox. 85% până la sfârşitul anului 2015, fiind necesar să se întreprindă demersuri în vederea prelungirii Contractului de finanţare nr. 4613/19.08.2014 şi a aprobării prin HCL a cheltuielilor necesare pentru finalizarea proiectului în 2016. Astfel, prin HCL nr. 558/18.12.2015 s-a aprobat data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi; introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului “ Sprijinirea investiíilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 2”, cod SMIS 48189, contract de finanţare nr. 4613/19.08.2014, precum şi valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului, care se vor acoperi din surse proprii) în valoare de 2.150.000,00 lei care va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. La data de 30.12.2015, conform Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a fost semnat Actul adiţional nr. 3 la Contractul de finanţare nr. 4613/19.08.2014 în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi în vederea asigurării funcţionalităţii din surse proprii ale Municipiului Timişoara (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului). Întrucât la sfârşitul anului 2015, din lipsă de fonduri, Municipiul Timişoara nu a achitat toate lucrările efectuate în 2015, sumele, rămase neachitate până la 31.12.2015 şi devenite apoi neeligibile, trebuie acoperite din bugetul local al Municipiului Timişoara, fapt care duce la necesitatea suplimentării sumei aprobate prin HCL nr. 560/18.12.2015.

Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

1. Modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 560/18.12.2015, privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul “ Sprijinirea investiíilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, cod SMIS 48191 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, şi va avea următorul cuprins: „Art. 3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii), în cuantum de 1.619.940,00 lei și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. 2. Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 558/18.12.2015 rămân nemodificate. 3.Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Ptr. Secretar,

SIMONA DRAGOI

Director D.E., Manager proiect, SMARANDA HARACICU IOAN ZUBASCU

Avizat Juridic, Responsabil Tehnic

DANIELA DUMITRESCU