keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 41/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 001039/18.01.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local 574/27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/ 2004;
Având în vedere Legea 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind imbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) literele c), d) şi e), alin.(6) lit.a) pct.4 şi alin.(7) lit.a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru finanţările nerambursabile pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret, în funcţie de disponibilităţile şi prevederile bugetare pe anul 2016 şi cu condiţia aprobării acestei finanţări în bugetul local pe 2016. Aceste fonduri au fost prevăzute de către Direcţia Comunicare in propunerea de buget pe anul 2016.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexa la HCLMT

Consiliul Local al Municipiului Timişoara 3 00030 Timişoara Bd. C.D. Loga nr. 1

Tel: 0040 256 490 363 Fax: 0040 256 490 635

REGULAMENT

privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local

pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local

2

Cuprins

Capitolul I Dispoziţii generale Pag. 03

Capitolul II Procedura de solicitare a finanţării Pag. 07

Capitolul III Criteriile de selecţionare a proiectelor in vederea jurizarii Pag. 10

Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare şi selecţionare Pag. 11

Capitolul V Procedura evaluării şi a selecţionării proiectelor Pag. 13

Capitolul VI Încheierea contractului de finanţare Pag. 19

Capitolul VII

Capitolul VIII

Capitolul IX

Procedura privind derularea contractului de finanţare

Modificarea contractului

Durata contractului de finanţare

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 22

Capitolul X

Capitolul XI

Decontul de cheltuieli

Procedura de control şi raportare

Pag. 22

Pag. 40

Capitolul XII Sancţiuni Pag. 41

Capitolul XIII Dispoziţii finale Pag. 42

3

Capitolul I Dispoziţii generale Scop şi definiţii Art. 1 Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordată din bugetul local al municipiului Timişoara. Art.2 În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru o persoană juridică; b) autoritate finanţatoare – Casa de Cultură a Municipiului Timişoara; c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform Anexei 6; e) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Primăria Municipiului Timişoara în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar; f) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Timişoara; g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara; h) solicitant - orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect. Art.3 Prezentul regulament stabileşte procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. Art. 4 Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contaractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.

4

Art. 5 (1) Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de către beneficiari, în completarea veniturilor proprii şi a celor primite sub formă de donaţii şi sponsorizări. (2) Domeniu de aplicare: Primăria Municipiului Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care, în conformitate cu strategiile de tineret şi cultură, să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii. Priorităţile municipalităţii pentru implementarea Strategiei culturale a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024, conform HCL 535/31.10.2014, cuprind cinci dimensiuni, ca axe prioritare:

1. Timişoara creativă 2. Timişoara implicată 3. Timişoara conectată 4. Timişoara responsabilă

Priorităţile municipalităţii pentru implementarea Strategiei pentru Tineret a Municipiului Timişoara, conform HCL 574/27.11.2014 privind adoptarea Strategiei de tineret pentru perioada 2014-2020, cuprind trei dimensiuni, ca axe prioritare:

1. Societatea pentru tineri 2. Dezvoltare personală şi profesională 3. Tineri pentru societate

Art. 6 Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. In momentul depunerii decontului final, beneficiarul va da o declaraţie pe proprie răspundere in acest sens. Anexa 11 Art. 7 Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului sau pentru acoperirea unor debite ale acestuia.

Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă Art. 8 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca solicitantul ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;

5

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încat orice solicitant ce desfăşoară activităţi nonprofit să aiba şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) neredistribuirea unei sume aprobate pentru un proiect catre alt proiect al aceluiaşi aplicant din cauza nerealizării proiectului selecţionat iniţial; f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începuta sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare; g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 30% din valoarea totală a proiectului din partea beneficiarului din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuţia proprie a beneficiarului, diferenţa putând fi acoperită din alte surse atrase. Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total ale proiectului.

În cazul în care beneficiarul nu face dovada întrebuinţării sumelor conform proiectului aprobat sau nu depune raportul financiar şi raportul de activitate în termenele prevăzute, beneficiarul va avea obligaţia ca în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la solicitarea finanţatorului să restituie sumele primite. h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului bugetar în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local; i) excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabila de la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara sau instituţiile subordonate; j) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor juridice de drept privat recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale sau de tineret. Art. 9 (1) Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părţi. (2) Pentru acceaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara sau instituţiile subordonate. (3) Un beneficiar nu poate contracta mai mult de şase finanţări nerambursabile, trei pentru proiecte culturale şi trei pentru proiecte de/pentru tineret, în decursul unui an. Nivelul

6

finanţării totale nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate pentru finanţările nerambursabile. (4) În cazul aplicării cu mai multe proiecte la acelaşi domeniu trebuie precizată ordinea importanţei lor pentru beneficiar. (5) În vederea participării la o procedură de selecţie solicitanţii sunt obligaţi să prezinte o declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alin. (2) şi (3). Anexa 12 Prevederi bugetare Art. 10 Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local. Informarea publică şi transparenţa decizională Art.11 Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă încheiate de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Promovare Art. 12(1) Beneficiarul are obligaţia să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor / activităţilor finanţate prin modalităţile convenite între părţi, respectiv:

- să menţioneze în toate materialele de promovare a proiectului, tipărite, expresia "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara" împreună cu sigla Municipiului Timişoara. 

- să insereze în toate materialele audio pe care le editează pentru promovarea proiectului, menţiunea rostită "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara"

- să insereze în toate materialele video pe care le editează pentru promovarea proiectului, menţiunea rostită "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara" împreună cu sigla Municipiului Timişoara.

7

(2) Beneficiarul contractului de finanţare are obligaţia să evidenţieze in scris sprijinul pentru candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii in anul 2021 impreună cu logo-ul şi sigla.

(3) Beneficiarul este obligat să prezinte dovada promovării denumirii insituţiei finanţatoare in materialele publicitare precum şi dovada sprijinului pentru candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii in anul 2021, odată cu depunerea raportului final de activitate.

Capitolul II – Procedura de solicitare a finanţării

Art.13 Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art.9. Art.14 Anual va exista o singură sesiune de selecţie a proiectelor pentru anul bugetar in curs. Art. 15 Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara va cuprinde următoarele etape: a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al Primăriei Municipiului Timişoara b) publicarea anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea proiectelor; c) depunerea proiectelor la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin, nr.2 d) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; e) evaluarea propunerilor de proiecte; f) comunicarea rezultatelor; g) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; h) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă in Monitorul Oficial al Romaniei şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timisoara in termen de 30 de zile de la incheierea contractelor Art.16 Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în două exemplare (original şi copie) la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin, nr.2 şi va avea menţiunea pe

8

plic "pentru Comisia de Cultură” sau "pentru Comisia de Tineret" precum şi în format electronic la adresa de e-mail [email protected] Art. 17 Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta. Art. 18 Bugetul proiectului aprobat va fi exprimat exclusiv în lei (RON) şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă semnat în urma evaluării proiectului. Bugetul va fi completat în fişierul Anexa 3 şi va fi tipărit din acel fişier, disponibil pe site-ul primăriei. Art. 19 Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte:

a) formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 1 a Regulamentului; b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, completat conform art. 18; c) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute; d) dovada existenţei surselor de finanţare proprii (minim 10% din valoare proiectului) se face cu ajutorul urmatoarelor documentele financiar-contabile: - extras de cont, nu mai vechi de zece zile la depunerea proiectului, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect;

- balanţa analitică de verificare din luna precedentă depunerii proiectului. e) dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi se face cu ajutorul unuia dintre urmatoarelor documentele de mai jos:

- scrisori de intenţie din partea terţilor; - contracte de sponsorizare; - alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi; g) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, certificat de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi actele adiţionale respectiv acte juridice echivalente, după caz; h) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. In cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; i) declaratie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi bugetul local; j) CV-ul coordonatorului de proiect din care să rezulte ca are competenţă în domeniul căruia i se adresează proiectul; Anexa 8 k) declaraţia de imparţialitate; Anexa 5

9

l) declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile art.9 alin. (2) şi (3) din Regulament; Anexa 12

m) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; n) alte documente considerate relevante de către solicitant.

Art. 20 În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de finanţare nerambursabilă, documentaţiile prevăzute la art. 19 din Regulament se vor depune în termenul stabilit de către Casa de Cultură a Municipiului Timisoara prin anunţul de participare.

Tabel verificare listă documente necesare pentru depunerea dosarului de solicitare a unei finanţări nerambursabile (documentele justificative vor respecta aceasta ordine, de la inceputul dosarului spre finalul acestuia) Nr. Crt.

Documente Verificare

1 Original - Cerere tip de finanţare, exemplar 1, semnat, ştampilat

2 Original - Cerere tip de finanţare, exemplar 2, semnat, ştampilat

3 Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, completat conform art. 18

4 Buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute

5 Dovada existenţei surselor de finanţare proprii

6 Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terti

7 Copie după Actul constitutiv - semnat şi ştampilat cu menţiunea „conform cu originalul”;

8 Copie după Statut - semnat şi ştampilat cu menţiunea „conform cu originalul”;

9 Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau Certificatul de înregistrare fiscală - semnat şi ştampilat cu menţiunea „conform cu originalul”;

10 Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

11 Declaratie pe proprie raspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi bugetul local

10

12 Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect

13 Declaraţia de imparţialitate

14 Declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile art.9 alin. (2) şi (3) din Regulament

15 Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul

16 Alte documente considerate relevante de către solicitant

Capitolul III- Criteriile de selecţionare a proiectelor in vederea jurizării Art. 21 (1) Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) solicitanţii au conturile bancare blocate; b) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea contractului de finanţare pe o perioadă de un an de zile); c) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară; d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; e) furnizează informaţii false în documentele prezentate; f) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă; g) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. f) se afla în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare: Municipiul Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara, Consiliul Local Timişoara sau cu Primarul Municipiului Timişoara. (2) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1), precum şi documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România. Art. 22 Nu se jurizeaza/finanţează programe, proiecte sau acţiuni culturale ori de tineret care prevăd pregătirea unor evenimente/ acţiuni culturale ori de tineret care se desfăşoară în afara perioadei de implementare a proiectului şi/ sau în alte locali

11

Art. 23 Nu vor fi selectate in vederea jurizării proiectele a căror documentaţie este incompletă şi nu respectă prevederile art.19 din prezentul regulament. Capitolul IV – Organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare şi selecţie a proiectelor Art. 24 Comisiile de evaluare şi selecţie a proiectelor (comisia de analiză a proiectelor culturale şi comisia de analiză a proiectelor pentru tineret) sunt formate din câte 5 specialişti din domeniul activităţilor destinate culturii şi al activităţilor pentru tineret. Membrii comisiilor vor fi numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisiile sunt legal întrunite în prezenţa a minim trei membri. Art. 25 Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei, prin vot deschis. Art. 26 Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competenţa comisiei. Art. 27 La şedinţa de analiză a proiectelor vor fi invitaţi şi membrii Comisiei V pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art. 28 Secretarul comisiei, precum şi supleantul secretarului vor fi desemnaţi din cadrul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. Secretarul şi supleantul nu au drept de vot. Art. 29 Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor. Art. 30 Decizia comisiei de analiză însoţită de rapoartele de evaluare privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă va fi înaintată spre aprobare către Comisia V pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte a Consiliului Local al Municipiului Timişoara iar apoi supusă votului în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art. 31 (1) În vederea soluţionării eventualelor contestaţii depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează o Comisie de soluţionare a contestaţiilor ai cărei membrii vor fi numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi compusă din câte un reprezentant al Direcţiei Comunicare şi doi reprezentanţi ai Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. (2) În componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din Comisia de evaluare şi selecţie.

12

(3) Fiecare membru al Comisiilor menţionate mai sus va completa o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate. Anexa 9 (4) Din Comisii nu vor face parte persoane care deţin o funcţie de conducere în cadrul asociaţiilor sau fundaţiilor care solicită finanţare pentru sesiunea de selecţie în curs . (5) Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor şi, după caz, Comisia de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii:

- verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor de participare impuse; - examinarea şi evaluarea ofertelor; - analizează şi notează proiectele în conformitate cu grila de acordare a punctajelor; - stabileşte ierarhia ofertelor în funcţie de valoarea, importanţa sau reprezentativitatea

proiectului, pe baza punctajului acordat; - poate indica liniile de buget care vor putea fi finanţate din cadrul Bugetului contractului

de finanţare; - poate invita la un interviu asociaţia/fundaţia care a iniţiat propunerea de proiect sau poate

solicita în scris clarificări referitor la proiectul propus; - intocmeşte Raportul intermediar respectiv Raportul Final.

Art.32 La finalizarea lucrărilor Comisia de evaluare şi selecţie va întocmi un Raport intermediar. Lista proiectelor selectate va fi adusă la cunoştinţă publică. Art.33 În cazul în care există contestaţii Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza solicitările şi la finalizarea lucrărilor va înainta un Raport intermediar către Comisia de evaluare şi selecţie.

Art.34 Comisia de evaluare şi selecţie va lua act de Raportul intermediar al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi va înainta Raportul final al procedurii de selecţie către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, raport ce se constituie anexa a Hotărârii Consiliului Local de aprobare a rezultatului selecţiei. Art.35 Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor se întruneşte ori de câte ori se impune analiza de specialitate a unei solicitări venite din partea solicitanţilor a căror propuneri de proiecte au fost selectate spre finanţare sau proiecte care au fost deja contractate. Art.36 (1) Solicitanţii nemulţumiţi de modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei de oferte pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecţiei. (2) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

13

(3) Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. (4) Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele:

- datele de identificare ale contestatarului; - numărul de referinţă al cererii de finanţare şi titlul proiectului; - obiectul contestaţiei; - motivele de fapt şi de drept; - dovezile pe care se întemeiază; - semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.

Capitolul V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor

Art. 37 (1) Eligibilitatea programelor / proiectelor / acţiunilor culturale Solicitantul, în elaborarea programelor / proiectelor şi/ sau acţiunilor culturale va ţine cont de faptul că Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună finanţarea proiectelor culturale de maximă anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii conform criteriilor solicitate prin programul european. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate trebuie să corespundă axelor/dimensiunilor prioritare identificate în cadrul Strategiei culturale (Conform HCL nr. 535/31.10.2014 ), respectiv axelor prioritare şi obiectivelor acestora:

1. Timişoara creativă

1.1. Dezvoltarea creaţiei contemporane şi a unui act cultural competitiv şi relevant pentru comunitate 1.2. Îmbunătăţirea promovării ofertei culturale şi a comunicării între operatorii culturali 1.3.Întărirea capacităţii operatorilor culturali de a dezvolta o ofertă culturală de calitate

2. Timişoara implicată

2.1. Creşterea implicării operatorilor economici şi a administraţiei publice ca parteneri pentru realizarea actului cultural timişorean 2.2. Creşterea participării culturale în cartierele timişorene 2.3. Dezvoltarea de noi categorii de public pentru actul cultural 2.4. Acces sporit la cultură pentru grupurile de risc 2.5. Un oraş care contribuie la formularea identităţii culturale a regiunii, în care diversitatea culturală este protejată şi promovată

14

2.6. Creşterea consumului cultural în rândul tinerilor 3. Timişoara conectată

3.1. O mai bună racordare a Timişoarei la dinamica culturală naţională şi internaţională 3.2. Valorificarea patrimoniului şi ofertei culturale în cadrul ofertei turistice a oraşului şi a localităţilor limitrofe

4. Timişoara responsabilă 4.1.Creşterea gradului de conştientizare a valorilor de patrimoniu, reabilitarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit al oraşului 4.2.Creşterea calităţii spaţiului public amenajat ca un cadru favorabil pentru artă şi cultură 4.3.Creşterea calităţii spaţiilor verzi amenajate ca un cadru favorabil pentru artă şi cultură (Timişoara Verde) 4.4.Regenerare urbană prin cultură – refuncţionalizarea spaţiilor existente pentru cultură

5. Timişoara deschisă

5.1.O coordonare internă eficientă în cadrul Primăriei Timişoara pentru realizarea politicilor publice culturale 5.2.Îmbunătăţirea transparenţei decizionale şi a bunei guvernări a Primăriei Timişoara în sectorul cultural 5.3.Corelarea sistematică cu activităţile Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 5.4.Corelarea pentru cooperare culturală între Primăria Municipiului Timişoara şi alte autorităţi publice locale, judeţene şi naţionale 5.5.Constituirea unui cadru de cooperare între Primăria Municipiului Timişoara, operatorii economici şi persoane fizice pentru dezvoltarea actului cultural timişorean 5.6.Îmbunăţirea procedurilor de finanţare nerambursabilă pe bază de proiect a actului cultural timişorean

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara consideră importantă şi oportună sprijinirea culturii şi iniţiativelor adresate acesteia. Pentru atingerea acestor obiective, au fost identificate următoarele priorităţi de finanţare, definite în Strategia Culturală a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014- 2024:

- proiecte intergeneraţionale;

15

- educaţie culturală/dezvoltarea publicului; - formare profesională pentru sprijinirea profesionalizării operatorilor culturali în zona

managementului de fonduri publice naţionale şi europene, cu focus pe proiectele de cooperare transfrontalieră şi proiectele cu fonduri comunitare;

- evenimente dedicate tinerilor în afara centrului ; - proiecte interdisciplinare (atât la nivel artistic, de colaborare între artişti din diferite zone

de creaţie, cât şi ca ofertă către public, în sensul colării unor zone diferite pentru a contrui un discurs comun: expoziţii de artă contemporană, teatru, carte, design, arhitectură);

- şcoli de vară pentru curatori tineri şi teoreticieni în domeniul artistic; - proiecte sociale/intervenţie culturală; - tabere interculturale, cu tematică culturală/artistică; - înfiinţarea unor burse de creaţie şi de atelier pentru artiştii din Timişoara, care să

compenseze problema lipsei spaţiilor şi problemele materiale care împiedică creaţia; - proiecte de formare de formatori ; - proiecte cu participare internaţională substanţială; - proiecte de promovare a brandurilor culturale locale.

(2) Eligibilitatea programelor / proiectelor / acţiunilor de tineret Solicitantul, în elaborarea programelor / proiectelor şi/ sau acţiunilor de tineret, va ţine cont de faptul că Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună finanţarea proiectelor de tineret de maximă anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii conform criteriilor solicitate prin programul european. Proiectele de tineret depuse spre a fi selectate trebuie să corespundă axelor/dimensiunilor prioritare identificate în cadrul Strategiei de tineret, respectiv direcţiilor strategice, obiectivelor şi măsurilor specifice:

1.Societatea pentru tineri

1. cadrul instituţional 2. Dezvoltare profesionala si personala

2. consiliere 3. educaţia formală 4. educaţia non-formală 5. sport 6. cultură 7. timp liber – divertisment (loisir) şi turism 8. colaborare-integrare între tineri

16

3. Tineri pentru societate 9. participarea publică 10. mediu şi ecologie 11. social 12. economic

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara consideră importantă şi oportună sprijinirea tinerilor şi iniţiativelor adresate acestora pentru a deveni cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a comunităţii locale. Pentru atingerea acestui scop, Primăria şi Consiliul Local Timişoara au identificat pentru programul de sprijinire a activităţilor de tineret următoarele obiective: 1. Creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare a tinerilor; 2. Creşterea gradului de implicare a tinerilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice; 3. Creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale; 4. Creşterea capacităţii de relaţionare a tinerilor din cadrul unităţilor de învăţământ; 5. Creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracuriculare; 6. Intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ şi alţi actori sociali; 7. Creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor; 8. Promovarea ideii de voluntariat în randul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari; 9. Conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor; 10. Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanţă în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial şi a dezvoltării carierei; 11. Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor; 12. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare; 13. Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială, conştientizarea de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului întreruperii sarcinii; 14. Dezvoltarea paletei de servicii pentru petrecerea timpului liber a tinerilor din Timişoara. Art.38 Date limită de desfăşurare a programelor/ proiectelor/ acţiunilor culturale sau de tineret Finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale sau de tineret se aprobă pentru activităţile derulate în intervalul de la data semnării contractului de finanţare şi

17

până la data de 1 decembrie şi poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora, numai pentru nevoi cu caracter cultural sau de tineret, temeinic justificate prin cererea de finanţare. Art.39 Cofinanţare Casa de Cultură a Municipiului Timişoara acordă finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale sau de tineret în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.

Orice finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total al programului, proiectului sau acţiunii culturale sau de tineret. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor ale municipiului Timişoara.

Solicitanţii şi/ sau partenerii asigură contribuţia beneficiarului de minim 30% din costul total al programului, proiectului şi/ sau acţiunii culturale sau de tineret propus/e spre finanţare din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuţia proprie a beneficiarului, diferenţa putând fi acoperită din alte surse atrase. Contribuţia proprie a beneficiarului se constituie sub forma contribuţiei în numerar, dovedită prin extras de cont şi balanţă analitică de verificare din luna precedentă inceperii proiectului. Cofinanţarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizări, parteneriate, alte finanţări pentru care beneficiarul va încheia contracte în condiţiile legii. Art.40 Cererea de finanţare este însoţită de toate anexele menţionate în Regulament.

Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare şi selecţionare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentaţiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate. Art.41 Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei de evaluare şi selecţionare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de evaluare. Art.42 Comisia de evaluare şi selecţionare înaintează procesul verbal de stabilire a proiectelor câştigătoare a procedurii de selecţie Casei de Cultură a Municipiului Timişoara în vederea întocmirii proiectului de hotarare de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local. Art.43 În termen de 30 zile de la data încheierii selecţiei secretarul comisiei comunică în scris aplicanţilor rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.

Art. 44 Toate cererile selecţionate potrivit art. 21, 22, 23 din Regulament sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:

18

Criterii de evaluare Punctaj maxim

1. Relevanţă şi coerenţă 30 1.1. Cât de relevant este proiectul pentru nevoile comunităţii locale? 10 1.2. Cât de clar definit şi strategic este ales grupul/ grupurile ţintă ? 5 1.3. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului ? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R- realist, T-definit în timp).

5

1.4. Cât de coerente, necesare şi practice sunt activităţile propuse în cadrul proiectului corelate cu obiectivele stabilite?

5

1.5.În ce măsură proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluţii inovatoare, modele de punere în practică, etc.)

5

2. Metodologie 35 2.1. Cât de coerent este conţinutul proiectului ? (coerenţă = obiective-activităţi-rezultate-impact in rândul grupului ţintă şi comunităţii)

10

2.2. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect ? Notă: dacă nu există parteneri, acest punctaj va fi de 1

5

2.3. Cât de clar şi practic este planul de acţiune ? 5 2.4. În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în comunitatea locală ?

5

2.5. În ce măsură proiectul este afectat de eventuale riscuri interne/ externe? 5 2.6. Vizibilitatea proiectului. 5 3. Durabilitate 15 3.1. În ce măsură proiectul va avea un impact măsurabil asupra grupului/ grupurilor ţintă ?

5

3.2. În ce măsură proiectul conţine potenţiale efecte multiplicatoare ? (devine model pentru alte proiecte)

5

3.3. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen mediu, lung (3-4 ani) ?

5

4. Buget şi eficacitatea costurilor 20 4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse, corelate cu obiectele stabilite ?

10

4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea proiectului ?

5

4.3. În ce măsură proiectul prevede autofinanţare de perspectivă? 5 Punctaj maxim 100

Notă : Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un minim de 65 de puncte.

19

Capitolul VI – Încheierea contractului de finaţare Art.45 Contractul se încheie între Casa de Cultură a Municipiului Timişoara şi solicitantul selecţionat în termen de maxim 15 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara. In cazul nerespectării acestui termen de către beneficiar contractul nu va mai fi incheiat. Art. 46 La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului. Art.47 (1) În vederea încheierii Contractului de finanţare, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara va solicita beneficiarilor următoarele documente:

a) certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara care să ateste situaţia privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat, valabil la data prezentării acestuia, în original;

b) certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Fiscală a Primăriei Municipiului Timişoara care să ateste situaţia privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul local, valabile la data prezentării acestora, în original

c) dovada existenţei altor surse de finanţare proprii şi / sau atrase (extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, contracte de parteneriat având prestabilită valoarea financiară, contracte de finanţare sau alte forme de sprijin financiar ferme din partea unor terţi), în copie semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”, după cum urmează: - În cazul în care finanţarea acordată este mai mică decât finanţarea solicitată,

contribuţia beneficiarului va fi redusă proporţional, iar bugetul de venituri şi cheltuieli se va întocmi ţinând cont de valoarea finanţării acordate şi de contribuţia solicitantului diminuată în mod corespunzător. Formula de calcul a contribuţiei minime a beneficiarului este: FA/FS*CP iniţială pentru cheltuielile eligibile, unde FA - suma finanţare acordată FS - suma finanţare solicitată în cererea de finanţare CPiniţială pentru cheltuielile eligibile - contribuţia proprie pentru cheltuielile eligibile (din cererea de finanţare) - Contractele de sponsorizare trebuie să fie încheiate conform normelor legale, să aibă ca obiect acoperirea cheltuielilor aferente acestui program/proiect şi să aibă prestabilită valoarea financiară, în lei.

20

- Contractele de sponsorizare sunt exceptate de la condiţia de eligibilitate a cheltuielilor privind obligaţia ca toate documentele justificative să fie emise după data de încheiere a Contractului de finanţare.

d) Declaraţie notarială de angajament Anexa 10 (2) Contractul de finanţare se încheie doar în măsura în care s-a făcut dovada existenţei contribuţiei beneficiarului şi au fost depuse toate documentele enumerate la alin (1). (3) Contractul cadru de finanţare este Anexa nr. 2 a prezentului Regulament. (4) Contractul de finanţare va fi completat de către beneficiar (inclusiv anexele), ştampilat şi semnat de către beneficiar, reprezentantul legal, coordonatorul de proiect şi de către responsabilul financiar al beneficiarului. Tabel verificare documente necesare încheierii contractului de finantare

Nr.crt. Documente Verificare

1. Original - Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Acest document atestă situaţia privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat, valabil la data prezentării acestuia, în original;

2. Original - Certificat de atestare fiscală eliberat Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara Acest document atestă situaţia privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul local, valabile la data prezentării acestora, în original;

3. Copie - Dovada existenţei altor surse de finanţare proprii şi / sau atrase, oricare din cele mai jos enumerate:

- extrase de cont bancar, - contracte de parteneriat / sponsorizare având prestabilită valoarea

financiară, în lei; - contracte de finanţare sau alte forme de sprijin financiar ferme din

partea unor terţi. Semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”.

4 Original – Declaraţie notarială de angajament, Anexa 10

Capitolul VII – Procedura privind derularea contractului de finaţare

Art. 48 Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în masura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului.

21

Art. 49 Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în Anexa 6 la prezentul regulament Art. 50 Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în in maxim 3 tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului. Art. 51 Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului (exceptând avansul acordat) se acordă doar in baza documentelor justificative a cheltuielilor. Art.52 Este exclusă posibilitatea destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare. Art. 53 Prima tranşă, avans, nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată. O nouă tranşă se poate acorda doar după decontarea integrală a tranşei anterioare. Art. 54 Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi nici un moment al derulării contractului 30% din valoarea finanţării. Un procent de 15 % din valoarea finanţării nerambursabile va putea fi acordat doar după încheierea proiectului şi raportarea finală.

Capitolul VIII Modificarea contractului (Act adiţional, Aviz, Notificare)

Art. 55 (1) Contractul poate să fie modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părţi, consemnat în scris prin Act adiţional. Notificarea este unilaterală. Art. 56 În cazul în care beneficiarul constată că din motive obiective, independente de modul lui de organizare, evenimentele cuprinse în Contractul de finanţare nu pot fi duse la îndeplinire, are posibilitatea să solicite încheierea unui act adiţional al Contractului de finanţare prin depunerea unui Memoriu justificativ cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentelor propuse a fi modificate. Art.57(1) Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor evaluează Memoriul justificativ şi poate să reconfirme sau nu, punctajul acordat anterior ofertei culturale.

22

(2) În cazul reconfirmării punctajului, Comisia va recomanda încheierea Actului adiţional. În situaţia reducerii punctajului sub 65 de puncte, propunerea de proiect iniţial devine neeligibilă, iar Contractul de finanţare este reziliat.

Art 58 (1) În situaţia în care solicitantul doreşte, din motive obiective, să modifice data sau locul de desfăşurare al unui eveniment cuprins în Contractul de finanţare, va trimite o Solicitare de avizare a modificării propuse. Avizul va fi acordat de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. Nu se impune încheierea unui act adiţional. (2) Beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de desfăşurare a proiectului, nu mai târziu de 1 decembrie a anului in care se desfăşoară proiectul, cu menţiunea că toate documentele justificative depuse spre decontare să se incadreze in perioada iniţială prevazută in contracul de finanţare. Beneficiarul va trimite o solicitare de avizare a modificării propuse. Avizul va fi acordat de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. Art. 59 Schimbarea adresei sau modificarea contului bancar al Beneficiarului poate face obiectul unei simple Notificări. Art. 60 Controlul asupra desfăşurării proiectelor, precum şi asupra modului de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile se exercită de reprezentanţii autorităţii finanţatoare, precum şi de organele cu atribuţii în domeniul controlului financiar – fiscal, în conformitate cu prevederile legale.

Capitolul IX Durata Contractului de finanţare Art. 61 (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte, directorul casei de Cultură a Municipiului Timişoara. (2) Data începerii implementării Proiectului este ziua următoare intrării în vigoare a Contractului. (3) Durata Contractului de finanţare: este considerat numărul de luni de implementare menţionate în cererea de finanţare, fără a depăşi data de 1 decembrie.

Capitolul X Decontul de cheltuieli

Art.62 Stabilirea eligibilităţii unei cheltuieli (1) Pentru a fi aprobată şi decontată o cheltuială trebuie să fie eligibilă. Acelaşi criteriu de eligibilitate este valabil atât pentru cheltuielile aferente finanţării alocate, cât şi pentru cele aferente contribuţiei proprii a beneficiarului, cu menţiunea că acestea din urmă vor fi doar

23

aprobate, nu şi decontate. În acest sens, se va ţine cont de toate restricţionăriile prezentate în acest Regulament. (2) Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

- sa fie legală, mai precis să se încadreze în liniile bugetare cuprinse in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Contractului de finanţare. În consecinţă, o încadrare corectă pe liniile bugetare asigură respectarea legalităţii cheltuielilor efectuate;

- să îndeplinească toate cerinţele de formă şi conţinut specifice documentelor justificative, cuprinse în prezentul Regulament;

- să fie efectuată după data semnării de către ambele părţi a Contractului de finanţare, cu excepţia contractelor de sponsorizare prezentate drept contribuţie proprie care pot fi încheiate şi anterior semnării Contractului de finanţare;

- cheltuiala să fie justificată, oportună şi efectuată în vederea realizării activităţilor cuprinse în Contractul de finanţare. Documentul de referinţă în acest sens îl reprezintă Raportul de activitate.

Art.63 Încadrarea pe liniile bugetare (1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să fie încadrată conform în conţinutul unei linii bugetare. Încadrarea corectă asigură respectarea legalităţii cheltuielilor.

Cheltuielile proiectului sunt structurate în două categorii distincte :

 cheltuieli de realizare a proiectului (secţiunea 1);  cheltuieli pentru acţiunile promoţionale şi de publicitate(secţiunea 2).

Fiecărei cheltuieli îi va fi stabilită apartenenţa la una dintre cele doua categorii, apoi la linia bugetară corespunzătoare (în funcţie de elementele descrise mai jos) şi va fi decontată ca atare.

(2) Nu se admite decontarea unei cheltuieli având ca obiect promovarea sau publicitatea de pe o linie aferentă cheltuielilor de realizare a proiectului sau invers, chiar dacă tipul cheltuielii este identic (ex.prestări servicii).

(3) Nu se admite ca decontarea unei cheltuieli, pentru care există o linie bugetară specifică, să se facă de pe o linie bugetară generală. (Exemplu: prestările servicii transport se vor deconta de pe linia bugetară specifică „Transport” şi nu de pe linia generală „Prestări servicii” .

(4)Nu se admite decontarea utilităţilor (gaz, curent, apă, telefon etc.) aferente sediilor beneficiarilor sau angajaţilor.

Secţiunea 1 - Cheltuieli pentru realizarea proiectului Potrivit Codului fiscal, se consideră prestare de servicii orice operaţiune care nu este

livrare de bunuri. În consecinţă, BVC este compus din : - 2 linii bugetare care reprezintă „livrări de bunuri” (Alte costuri materiale şi Dotări) - 10 linii bugetare care reprezintă „prestări de servicii”

24

Dintre cele 10 linii de prestări servicii, una este generală – sub denumirea de „Alte prestări servicii”, iar restul sunt specifice, practic detaliate pe câte un tip de prestări. Regula de întocmire a BVC: se vor completa mai întâi liniile specifice după care, prestările de servicii care nu se pot încadra pe acestea vor fi incluse pe linia generală „Alte prestări servicii”. Regula de decontare: se va deconta fiecare tip de prestare de servicii de pe linia specifică, căreia ii aparţine, după care restul cheltuielilor cu prestările, care nu se regăsesc pe liniile specifice, vor fi decontate de pe linia bugetară „Alte prestări servicii”. În cazul prestării de servicii sau livrării de bunuri (de la acelaşi furnizor), dacă valoarea totală este de până la 500 de lei, se poate întocmi, în loc de contract, o comandă către furnizor. Această precizare este valabilă pentru toate tipurile de prestării servicii sau livrări bunuri. 1.1 Costuri de producţie a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

Linia bugetară „Costuri de producţie” va cuprinde totalitatea costurilor legate de asigurarea logistică a activităţii şi a desfăşurării evenimentului. Un eveniment este definit, în acest caz, ca fiind o activitate desfaşurată în faţa unui public.

Costurile de logistică aferente evenimentelor, cuprind costurile privind acordarea avizelor de racordare la reţelele de utilităţi şi costul utilităţilor direct legate de desfăşurarea activităţilor, costurile tuturor avizelor care trebuie obţinute în vederea desfăşurării evenimentelor, plata diverselor taxe către organismele specializate în gestionarea drepturilor de autor (numai dacă este cazul) aferente activităţilor proiectului, prestările de servicii legate de scenotehnică, scenografie, decoruri, transportul echipamentelor, costuri materiale, pază şi protecţie, alte prestări servicii.

Exemple: după caz pot fi costuri materiale; prestări servicii scenotehnică; prestări servicii scenografie; prestări servicii personal implicat în producţia evenimentului; transport echipamente, alte bunuri; taxe, avize, contribuţii organisme de gestionare drepturi autor; alte prestări servicii aferente evenimentelor.

b) Documente justificative necesare în vederea decontării În cazul în care prestatorul este persoană juridică/PFA:

 contract/comandă, după caz ;  factură;  chitanţă sau ordin de plată;  proces verbal de recepţie a serviciului prestat.

25

În cazul persoanelor fizice:

 contract;  stat de plată şi dispoziţie de plată;  ordine de plată impozit/contribuţii (stabilite conform Codului Fiscal);  declaraţie pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat/pensionar/şomer, în

cazul decontării CAS;

 proces verbal de recepţie a serviciului prestat.

Valoarea contractului de prestări servicii pentru persoanele fizice va fi stabilită în suma netă, cu obligaţia achitării contribuţiilor şi impozitului, conform legii.

În cazul în care suma ordinului de plată pentru contribuţii sau impozit este mai mare decât cea aferentă proiectului (sunt plătiţi şi alţi colaboratori), fie se completează un ordin de plată distinct aferent obligaţiilor proiectului, fie se ataşează o notă explicativă, în care se detaliază componenţa sumelor achitate.

În cazul avizelor, utilităţilor, taxelor (nu se încheie un contract), se va prezenta o notă justificativă, conţinând denumirea proiectului, data şi locul de desfăşurare. c) Restricţii de decontare

Nu există restricţii de decontare. Costurile de producţie pot fi decontate din finanţarea alocată sau considerate contribuţie proprie. 1.2 Închirieri de spaţii şi aparatură a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

Linia va cuprinde cheltuielile cu închirierea de spaţii şi aparatură, necesare realizării proiectului. În cazul în care, alături de închiriere se contractează şi un serviciu conex (întreţinere, transport, manipulare etc), decontarea se va face distinct:

- valoarea închirierii va fi decontata de pe linia 1.2 Închirieri. - valoarea serviciilor conexe va fi decontată de pe linia 1.11 Alte prestări servicii. Este obligatorie întocmirea unui proces verbal de predare-primire. În contracte va fi

precizată obligatoriu durata de închiriere, care trebuie să se raporteze la durata activităţii. Bunurile pot fi închiriate doar de către proprietarul acestora. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

 contract;  factură;  chitanţă sau ordin de plată;  proces verbal predare-primire;

26

c) Restricţii de decontare Închirierile pot fi decontate din finanţarea alocată sau considerate contribuţie proprie. Nu vor putea fi decontate cheltuielile cu închirierea unor bunuri pentru desfăşurarea unor activităţi de natură economică, colaterale proiectului şi nici nu vor putea fi considerate contribuţie proprie. 1.3 Cheltuieli cu onorarii a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

Linia va cuprinde toate contractele încheiate cu persoane fizice, a căror obiect intră sub incidenţa drepturilor de autor sau conexe, mai puţin cele privind realizarea de studii sau cercetări intrun anumit domeniu relevant, care vor fi decontate de pe linia 1.6. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

 contract;  stat de plată şi dispoziţie de plată;  ordine de plată impozit / contribuţii (stabilite conform Codului Fiscal);  declaraţie pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat / pensionar / şomer,

în cazul decontării CAS;

 proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Valoarea contractului de prestări servicii pentru persoanele fizice va fi stabilit în suma netă,

cu obligaţia achitării contribuţiilor şi a impozitului, conform legii. În cazul în care suma ordinului de plată pentru contribuţii sau impozit este mai mare decât

cea aferentă proiectului (de ex. sunt plătiţi şi alţi colaboratori), fie se completează un ordin de plată distinct aferent obligaţiilor proiectului, fie se ataşează o nota explicativă, în care se detaliază componenţa sumelor achitate. c) Restricţii de decontare

Nu există restricţii de decontare. Cheltuielile cu onorariile vor putea fi decontate din finanţarea alocată sau considerate contribuţie proprie. 1.4 Premii a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

Premiile acordate cu ocazia unor concursuri desfăşurate în cadrul proiectului, aşa cum au fost prevăzute în Contractul de finanţare. Acordarea premiilor va respecta toate prevederile fiscale în acest sens.

27

b) Documente justificative necesare în vederea decontării  regulamentul de desfăşurare a concursului şi de acordare a premiilor;  procesul verbal de acordare a premiilor, componenţa juriului;  stat de plată;  dispoziţie de plată;  ordine de plată impozit;  declaraţie pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat/pensionar/șomer, în

cazul decontării CAS Valoarea premiului va fi stabilită în sumă netă, cu obligaţia achitării impozitului, conform

legii. În cazul în care suma ordinului de plată pentru contribuţii sau impozit este mai mare

decât cea aferentă proiectului (de ex. sunt plătiţi şi alţi colaboratori), fie se completează un ordin de plată distinct, aferent obligaţiilor proiectului, fie se ataşează o notă explicativă, în care se detaliază componenţa sumelor achitate. c) Restricţii de decontare

Nu exista restricţii de decontare dar acordarea premiilor trebuie prevăzută ca activitate în descrierea proiectului. 1.5 Tipărituri a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe aceasta linie bugetară

Se vor deconta de pe această linie doar cheltuielile aferente proiectelor editoriale sau expoziţii foto-tipărire foto. b) Documente justificative necesare in vederea decontarii

 contract;  factura;  chitanţă sau ordin de plată;  proces verbal recepţie servicii de tiparire şi produse finite (tipăriturile).

c) Restricţii de decontare

Nu există restricţii de decontare. 1.6 Realizare de studii şi cercetări

a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

Cheltuielile cu contractele de drepturi de autor în vederea realizării de studii sau cercetări vor fi decontate de pe această linie.

28

b) Documente justificative necesare în vederea decontării

 contract;  stat de plată şi dispoziţie de plată;  ordine de plată impozit/contribuţii (stabilite conform Codului Fiscal);  declaraţie pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat/pensionar/şomer, în

cazul decontării CAS;

 proces verbal de recepţie a serviciului prestat.

Valoarea contractului de prestări servicii pentru persoanele fizice va fi stabilit în suma netă cu obligaţia achitării contribuţiilor şi impozitului, conform legii.

În cazul în care suma ordinului de plată pentru contribuţii sau impozit este mai mare decât cea aferentă proiectului (de ex. sunt plătiţi şi alţi colaboratori), fie se completează un ordin de plată distinct aferent obligaţiilor proiectului, fie se ataşează o notă explicativă, în care se detaliază componenţa sumelor achitate. c) Restricţii de decontare

Realizarea de studii şi cercetări trebuie să fie activitatea principală a proiectului. Alte restricţii de decontare nu există. 1.7 Transport intern sau internaţional a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe aceasta linie bugetară

Cheltuielile de transport sunt decontate din finanţarea acordată doar pentru participanţi (persoanele relevante pentru atingerea obiectivul principal al proiectului) şi invitaţi în temeiul HG 1860 / 2006, actualizată pentru:

1. serviciile de transport prestate de către o firmă specializată; 2. serviciile de transport cu mijloacele de transport în comun;

b) Documente justificative necesare în vederea decontării 1. Serviciile de transport prestate de către o firmă specializată:

 contract/comandă;  factură;  chitanţă/ordin de plată/bon fiscal;  proces verbal de recepţie a serviciilor de transport.  Tabel transport (vezi Modele de tabele pag.75

2. Serviciile de transport cu mijloacele de transport în comun:

 ordin de deplasare;

29

 dispoziţie de plată;  copie C.I./Paşaport;  bilete avion / tren / autobuz etc.

Se admite că domiciliul participantului / invitatului să nu coincidă cu locul plecării sau

destinaţiei. Se va ataşa o notă justificativă cu expunerea motivului. c) Restricţii de decontare

Nu se deconteaza combustibilul. Nu sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru transportul persoanelor care prestează

diverse servicii, altele decât cele relevante pentru obiectivul principal al proiectului sau invitaţi, în cadrul proiectului. (de ex. instalator, tehnician etc.)

Cheltuielile efectuate pentru transportul echipei de proiect pot fi considerate contribuţie proprie. 1.8 Cazare a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

Cheltuiala cu cazarea este decontată din finanţarea acordată doar pentru participanţi şi invitaţi în temeiul HG 1860 / 2006, actualizată.

Participanţii sunt persoanele relevante pentru atingerea obiectivul principal al proiectului, invitaţii pot fi reprezentanţi ai mass-media.

Cheltuielile cu cazarea pentru echipa de implementare a proiectului se decontează din contribuţia proprie la un hotel de categorie maxim 3 stele.

Cheltuiala cu cazarea va fi decontată din finanţarea acordată doar în cazul cazării la un hotel de categorie maxim 3 stele. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

 contract/comandă;  factură;  chitanţă sau ordin de plată;  diagramă cazare;  tabelul participanților / invitaților / echipă de proiect. (vezi Modele de tabele, pag. 75) Va fi prezentată diagrama persoanelor cazate cu confirmarea unității de primire. Diagrama

va conține datele de identificare ale persoanelor cazate şi perioada de cazare. c) Restricţii de decontare

30

Decontarea din finanţarea alocată se face pentru cheltuiala cu cazarea la o unitate de primire de maxim 3 stele, conform prevederilor legale.

Nu sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru cazarea persoanelor care prestează diverse servicii în cadrul proiectului, altele decât cele relevante sau invitaţi, în cadrul proiectului. (de ex. instalator, tehnician etc.).

Cheltuielile efectuate pentru cazarea echipei de proiect pot fi considerate contribuţie proprie. 1.9 Masa a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe aceasta linie bugetară

Cheltuiala cu masa este decontată din finanţarea acordată doar pentru participanţi şi invitați. Participanții sunt persoanele relevante pentru atingerea obiectivul principal al proiectului; invitaţii pot fi reprezentanti ai mass-media. Se acoperă în limita unui procent de 20% aplicat la valoarea finanţării acordate, cumulat cu cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferent perioadei de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural sau de tineret dar nu mai mult de 17 de lei/pers/zi. Se pot achiziționa alimente, cu respectarea sumei limită per zi/per persoană stabilite mai sus. Contractul va preciza că nu vor fi servite băuturi alcoolice (sau va fi ataşat meniul zilnic din care va rezulta acest lucru). b) Documente justificative necesare în vederea decontării

 contract/comandă;  factură;  chitanță/ordin de plată/bon fiscal;  proces verbal de recepție a serviciilor sau a bunurilor (alimente);  tabelul participanților/invitaților/ echipa de implementare a proiectului (vezi Modele de

tabele, pag.75) c) Restricţii de decontare

Suma ce depăşeşte limita de 17 de lei/pers/zi este considerată cheltuială neeligibilă. Nu sunt eligibile cheltuielile cu masă pentru persoanele care prestează diverse servicii în cadrul proiectului, altele decât cele relevante sau invitaţi. (de ex. instalator, tehnician) Cheltuielile efectuate pentru masa echipa de implementare a proiectului pot fi considerate contribuţie proprie fiind cheltuială eligibilă în limita de 17 de lei/pers./zi. 1.10 Achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

31

În categoria dotărilor necesare derulării proiectului intră bunurile cu o durată de utilizare mai mare de 1 an dar a căror valoare de achiziţionare este sub limita mijloacelor fixe, conform legislaţiei în vigoare. Va fi justificată temeinic utilitatea dotării în cadrul proiectului. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

 contract;  factură;  chitanță sau ordin de plată;  nota intrare receptie

c) Restricţii de decontare Dotările vor putea fi achiziţionate şi decontate în limita a 10% aplicat la valoarea finanţării acordate. 1.11 Prestări servicii (altele) a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe aceasta linie bugetară

Pe această linie bugetară se vor deconta doar prestările de servicii care nu pot fi decontate de pe liniile de prestări servicii specifice. Vor fi decontate de pe această linie:

- Contractele de prestări servicii de impresariere sau intermediere. În cazul în care persoana juridică care intermediază nu deține un cod CAEN corespunzător (este asociație, fundație), este obligatoriu să reiasă din conținutul contractului că nu are beneficii financiare de pe urma acestei intermedieri.

- Prestările de servicii artistice, numai dacă este cazul. În acest caz se va menționa numărul persoanelor din staff-ul artistului care vor beneficia după caz, de servicii cazare, transport şi masă în cadrul proiectului.

- Prestările de servicii contabile sau juridice necesare în vederea realizării proiectului (a întocmirii decontului).

- Prestările de servicii de organizare a evenimentelor care sunt conținute în proiect. - Serviciile prestate de către echipa de implementare a proiectului. Cheltuielile de personal

pot fi acoperite pentru remunerarea salariaţilor sau a colaboratorilor beneficiarului care desfăşoară activităţi în cadrul proiectului (echipa de implementare a proiectului), numai aferent perioadei de realizare a acestuia, în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate, cumulat cu cheltuielile de masa. Aceste cheltuieli se vor acoperi numai pentru desfăşurarea de activităţi care se regăsesc în Clasificaţia ocupaţiilor din România. Orice activitate dependentă, necesară realizării proiectului (aşa cum este ea definită în Codul Fiscal) va fi inclusă în acest procent.

- Prestarea serviciilor de jurizare.

32

- Prestarea serviciilor de transport (în afara participanţilor, invitaţilor). - Prestarea serviciilor poştale

Prestările de servicii pot fi realizate atât de către persoane juridice cât şi fizice. b) Documente justificative necesare în vederea decontării b.1. În cazul în care prestatorul este persoană juridică/PFA : - contract sau comandă; - factură; - chitanță sau ordin de plată; - proces verbal de recepție a serviciul prestat. b.2. În cazul persoanelor fizice:

- contract; - stat de plată şi dispoziţie de plată; - ordine de plată impozit/contribuţii (stabilite conform Codului Fiscal); - declarație pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat/pensionar/şomer, în

cazul decontării CAS; - proces verbal de recepție a serviciului prestat.

Valoarea contractului de prestări servicii pentru persoanele fizice va fi stabilit în sumă netă,

cu obligația achitării contribuțiilor şi impozitului, conform legii. În cazul în care suma ordinului de plată pentru contribuții sau impozit este mai mare decât

cea aferentă proiectului (sunt plătiți şi alți colaboratori), fie se completează un ordin de plată distinct, aferent obligațiilor proiectului, fie se ataşează o notă explicativă, în care se detaliază componența sumelor achitate. c) Restricţii de decontare

Prestările de servicii se pot deconta din finanţarea acordată sau pot fi considerate contribuţie proprie.

Excepţie: Cheltuielile cu serviciile prestate de către echipa de implementare a proiectului ce depăşesc limita de 20% aplicat la valoarea finanţării acordate, cumulat cu masa, sunt considerate cheltuieli neeligibile.

Costurile legate de plata echipei de proiect vor fi evidenţiate şi prezentate conform modelului de tabel regăsit la pag.75. 1.12 Costuri materiale (altele) a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

33

Orice cheltuială cu materialele consumabile care sunt necesare realizării proiectului, mai puțin cele aferente organizării evenimentelor. Acestea din urmă vor fi decontate de pe linia 1.1 „Costuri de producție”.

Materialele consumabile reprezintă bunurile care vor fi „consumate” total sau parțial în cadrul derulării proiectului. Sunt în general bunurile cu valoare de achiziţie mică care se consumă total cu ocazia proiectului sau parțial, dacă permit şi o utilizare ulterioară, de până la 1 an, păstrându-şi caracteristicile inițiale. Bunurile care permit o utilizare mai îndelungată de 1 an vor fi considerate „dotări” şi vor fi decontate de pe linia aferentă (1.10).

În cazul în care achiziționarea materialelor consumabile este însoțită şi de o prestare de servicii accesorie, costurile vor fi evidențiate separat pe contract/comandă, plata putând fi făcută unitar (cu un singur document de plată). Costurile respective vor fi decontate separat de pe linii aferente 1.12 „Costuri materiale” şi 1.11 „Alte prestări servicii”.

Necesitatea costurilor materiale trebuie să rezulte din specificul activităţilor descrise în Contractul de finanţare (spre exemplu: pentru organizarea unui atelier de creativitate pentru copii este de înțeles necesitatea achiziționării de pensule, creione colorate, cartoane etc.). În cazul în care utilitatea materialelor nu rezultă implicit, este necesară completarea dosarului de decont cu o notă justificativă, prin care să fie explicată utilitate bunurilor achiziționate. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

 contract cu furnizorul sau comandă;  factură;  chitanță sau ordin de plată sau borderou de achiziție;  proces verbal de recepție sau NIR (nota intrare-recepție). În cazul în care se achiziționează diverse materiale de la persoane fizice (de exemplu „ceară”

pentru încondeiat ouăle de Paşti) sunt suficiente borderoul de achiziţie (care este şi document de plată şi de recepţionare) şi o notă justificativă conţinând denumirea proiectului şi utilitatea achiziţiei.

Procesul verbal de recepţie (PVR) sau Nota de intrare recepţie (NIR) confirmă recepţia bunurilor, conform contract sau comandă. c) Restricţii de decontare

Nu există restricţii de decontare. Sumele pot fi decontate din finanţarea alocată sau considerate drept contribuţie proprie a beneficiarului.

34

Sectiunea 2 - Cheltuieli pentru acţiunile de publicitate şi promovare Liniile bugetare descrise sunt următoarele, conform BVC :

2.1 Închirieri de spații şi aparatură 2.2 Onorarii cf Lege 8/1996, actualizată. (inclusiv realizarea de materiale foto, video) 2.3 Tipărituri 2.4 Prestări servicii 2.5 Costuri materiale

Liniile care constituie această parte a bugetului vor respecta prevederile descrise in Secţiunea

1, cu precizarea că obiectul tuturor cheltuielilor se va raporta la acţiunile de promovare sau publicitate. În cazul în care din echipa de implementare a proiectului fac parte persoane care au atribuţii în cadrul acţiunilor de publicitate şi promovare valoarea acelor contracte va respecta restricţia aplicată cheltuielilor cu echipa de proiect În cazul contractelor de drepturi de autor / conexe sau prestări servicii decontate în cadrul acestei Secţiuni drepturile de autor / conexe vor fi cesionate exclusiv/ neexclusiv atât beneficiarului cât şi neexclusiv, pe perioadă nedeterminată şi fără limită teritorială, către autoritatea finanţatoare, Municipiul Timisoara. La decont va fi depusă, în format electronic şi opera de creaţie intelectuală ce face obiectul contractului de drepturi de autor / conexe sau a contractului de prestări servicii, acolo unde este cazul. Art.64 Linia bugetară de venituri din cadrul Veniturilor proiectului care poate avea implicaţii asupra decontării este linia „Sponsorizări”. Valoarea contractului de sponsorizare reprezintă strict contribuție proprie a Beneficiarului. Beneficiarul nu poate prezenta un contract de sponsorizare spre decontare, cu alte cuvinte el nu poate pretinde decontarea din partea autorităţii finanţatoare a unor bunuri sau servicii pe care el le-a obţinut gratuit din partea altei entităţi fizice sau juridice. Realizarea obiectului contractului de sponsorizare va fi confirmată prin nota-intrare recepţie sau prin proces verbal de recepţie a serviciilor, după caz. Art. 65 (1) Pentru a fi eligibile documentele justificative care constituie dosarul de decont trebuie să respecte anumite cerinţe din punct de vedere al formei şi conţinutului. (2) De la începutul dosarului spre finalul acestuia, documentele justificative vor avea următoarea ordine:

1. Raportul financiar intermediar sau final 2. Copia Contractului de finanțare, actele adiționale, avizele (cu toate semnăturile) 3. Raportul final de activitate semnat, ştampilat(doar pentru decontul final)

35

4. Declarația pe proprie răspundere conform căreia proiectul nu a fost generator de profit Anexa 11 (doar pentru decontul final)

5. Fişa rezultatului financiar al proiectului sau fişa veniturilor şi a cheltuielilor din evidența contabilă, aferente proiectului, în cazul în care activitățile proiectului au generat profit.

6. Registru de casă semnat, cuprinzând toate plățile efectuate. 7. Extrasul de cont cuprinzând toate plățile efectuate, vizat bancă/trezorerie. 8. Documentele contabile justificative propuse spre decontare. 9. Raport de monitorizare mass-media şi Dosarul de presă al proiectului. 10.Tipărituri realizate în cadrul proiectului: 1 exemplar din fiecare tip de material produs (in

cazul panourilor outdoor se vor depune fotografii ale acestora). 11.CD – foto/video realizate ca obiect al contractelor de cesiune drepturi de autor sau conexe

ori de prestări servicii (Secţiunea 2 BVC). Art.66 Reguli de prezentare a documentelor contabile justificative Documentele vor respecta următoarele cerinţe:

1. vor fi îndosariate în ordinea liniilor bugetare aşa cum acestea sunt ordonate în Bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului aferent Contractului de finanțare.

2. dosarul de decont se va depune obligatoriu în termen de 10 de zile calendaristice de la finalizarea acţiunii/proiectului/programului. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul de 10 zile de la încheierea activităţii nu vor obţine decontarea tranşei finale.

3. fiecare cheltuială va fi prezentată sub forma unui pachet format din: - factură; - documentul de plată (chitanțe, ordine plată, dispoziție plată,borderou

achiziție); - contractul/comandă; - proces verbal de recepție a produselor/serviciilor/NIR; - alte documente justificative, în funcție de tipul cheltuielii.

4. toate documentele vor fi semnate şi ştampilate prezentate în copie lizibilă, semnată pentru conformitate cu originalul.

5. fiecare linie bugetară utilizată va fi delimitată prin separatoare. 6. dacă un document contabil se referă la mai multe linii bugetare, acesta va fi prezentat în

copie în secţiunea fiecărei linii bugetare la care se referă. La fel, dacă documentul este inclus în două deconturi ale aceluiaşi proiect.

7. documentele contabile justificative vor respecta aceste reguli pentru fiecare sursă de finanţare. Astfel, se va incepe cu documentele aferente sumei acordate de către autoritatea finanţatoare urmând documentele aferente contribuţiei beneficiarului şi cele vizând contribuţia din alte surse.

36

8. dosarul de decont va conține un număr de telefon sau e-mail al persoanei care răspunde de întocmirea decontului.

Art.67 Cerinţe asupra conţinutului documentelor justificative

1. Raportul financiar intermediar / final constă în completarea unui formular regăsit ca anexă a prezentului Regulament. 2.Documente justificative de natură contabilă:

a) Contract / contract de sponsorizare; b) Comandă; c) Factură; d) Chitanță/ordin plată/stat plată/dispoziție de plată/borderou achiziție; e) Proces verbal recepție; f) Notă de intrare – recepție; g) Notă de justificare; h) Tabel participanți/invitați/echipa proiect.

a) Contractul încheiat între Beneficiar şi Furnizor/Prestator/Sponsor  contractul va conține toate elementele obligatorii (număr, dată, părţi, obiect, valoare,

durată).

 nu se vor admite corecturi asupra datei şi numărului contractului;  data contractului nu poate fi anterioară datei de încheiere a contractului de finanțare, cu

exceptia contractelor de sponsorizare;

 data contractului nu poate fi ulterioară evenimentului sau acțiunii la a cărei realizare contribuie prin cheltuială angajată;

 contractele de sponsorizare de bunuri sau alte servicii vor putea acoperi doar contribuția proprie. Cu alte cuvinte, Finanțatorul nu poate deconta Beneficiarului un serviciu sau contravaloarea unor bunuri pe care acesta le-a primit cu titlu gratuit. Contravaloarea bunurilor sau a serviciilor va fi obligatoriu menționată. Contravaloarea sponsorizării nu poate conține TVA. În cazul bunurilor livrate se va ataşa avizul de însoțire a mărfurilor. În cazul bunurilor închiriate se va face dovada apartenenței acestora la patrimoniul Sponsorului (documente din contabilitate, fişa mijlocului fix, etc.).

a.1. Părțile

 contractul va conține toate datele de identificare ale părților.  una dintre părți este obligatoriu beneficiarul finanțării.  persoanele care reprezintă părțile sunt cele care semnează contractul.

37

a.2. Obiectul contractului

 in obiectul contractului este obligatorie menţionarea titlului proiectului precum şi, după caz, a acțiunii sau a evenimentului din cadrul proiectului la care acesta se referă. Se vor aduce toate precizările legate de obiectul contractului : data calendaristică (ora, după caz), locația etc.

 se vor menționa denumirea exactă şi detaliată a produselor furnizate sau serviciile prestate.  in cazul în care contractul are anexe acestea vor fi prezentate alături de contract.  anexele contractului vor avea număr şi dată, nu se vor admite corecturi. Anexa nu poate

avea o dată anterioară contractului.

 in cazul în care contractul face referire la o comandă, aceasta trebuie prezentată alături de contract.

 in funcție de obiect, contractul va fi înscris în Raportul de activitate în dreptul evenimentului la a cărui realizare a contribuit.

 obiectul contractului va reprezenta obiectul Procesului de predare-recepție întocmit la finalizarea activității contractate.

Corelații:

 este obligatorie corelația dintre obiectul contractului şi linia bugetară aferentă (valabil şi în cazul unui contract cadru) (de exemplu: nu poate fi inclusă pe linia bugetară Cheltuieli de transport, o cheltuială care are ca obiect servicii de cazare);

 este obligatorie legătura directă dintre obiectul contractului şi conținutul proiectului (De exemplu: serviciile de cazare nu reprezintă o cheltuială eligibilă dacă în descrierea proiectului nu se prevede nici o deplasare);

 este obligatorie corelația dintre obiectul contractului şi codul CAEN al partenerului de contract (în timpul verificării poate fi solicitat codul CAEN al prestatorului).

a.3. Valoarea contractului şi modalitatea de plată

 in cazul în care obiectul contractului este format dintr-un cumul de activități, servicii etc., contractul sau anexele vor preciza tariful stabilit pentru fiecare în parte;

 dacă tariful este prevăzut în valută se va preciza obligatoriu data cursului valutar la care se va face facturarea sau plata;

 in cazul contractelor încheiate cu persoane fizice tariful, preţul sau retribuția vor fi menționate la valoarea lor netă, cu obligația achitării tuturor contribuțiilor conform legii;

 contractul trebuie să precizeze modalităţile de plată (avans, plată finală etc);  valoarea contractului reprezintă valoarea maximă ce poate fi decontată, chiar în situația în

care suma aferentă facturată sau platită este mai mare.

38

a.4. Obligațiile părților

 toate obligațiile părților se vor referi strict la realizarea proiectului finanțat;  dacă este cazul, se vor aduce precizări legate de transport, cazare, masă, asigurări sau alte

obligații conexe generatoare de costuri.

a.5. Durata contractului - se va specifica durata prestării serviciului; - durata contractului trebuie să fie corelată cu durata proiectului de finanțare.

a.6. Alte elemente

 contractul va fi semnat şi stampilat de către ambele părți, prin reprezentanții lor;  atât contractele aferente cheltuielilor din finanțarea nerambursabilă cât şi cele efectuate din

contribuția proprie respectă acelaşi regim;  in cazul tranzacțiilor internaționale contractele aferente vor fi prezentate traduse în limba

română, de către un traducător autorizat. b) Comanda Respectă OMFP nr. 3512/2008, cu modificările şi completările ulterioare. c) Factura

Factura fiscală va fi întocmită în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi va conține următoarele informații:

 seria şi numărul facturii;  data emiterii facturii, data facturii este obligatoriu ulterioară datei contractului care are la

bază tranzacția;  datele de identificare ale furnizorului, identice cu cele prezentate în contractul care stă la

baza tranzacţiei;

 datele de identificare ale cumpăratorului, cumpăratorul este obligatoriu beneficiarul finanțării;

 datele completate în câmpul Descriere produse/servicii vor fi în conformitate cu contractul/comanda care stă la baza tranzacției. Dacă factura este achitată cu un bon fiscal, numărul şi data bonului vor fi trecute pe factură;

 factura conține obligatoriu referirea la contractul care stă la baza tranzacției sau denumirea proiectului.

d) Chitanța/ordin de plată/dispoziție de plată/stat de plată/borderou achiziție

 documentele vor fi completate în conformitate cu OMFP nr. 3512/2008 privind

39

documentele financiar-contabile;

 documentele vor face referire obligatorie la numărul şi data facturii pe care o achită;  ordinele de plată electronice vor fi prezentate alături de extrasul de cont vizat de bancă;  ordinele de plată către trezorerie vor fi prezentate alături de extrasul de cont vizat de

trezorerie;

 toate plățile vor fi confirmate prin prezentarea Registrului de Casă şi a extrasului de cont, vizat de instituții;

 statul de plată va fi semnat de conducătorul instituției, achitarea va fi atestată prin semnătura persoanei căreia i se cuvin banii. Statul de plată va fi însoțit de Dispoziția de plată;

 dispoziția de plată va avea număr, dată, va fi completată cu toate datele necesare, conform OMFP nr. 3512/2008 va fi ştampilată, semnată de casier/reprezentantul legal;

 nici o plată nu va fi decontată de către finanțator fără dovada efectuării plăților către furnizori/prestatori.

e) Procesul verbal de recepție

 va avea număr de înregistrare, dată şi va face referire la contractul/comanda care a stat la baza tranzacției;

 in cazul achiziționării de bunuri intrarea în gestiune va fi atestată prin Nota de Intrare- recepție (NIR). Modul de completare va fi în conformitate cu OMFP nr. 3512/2008.

 in cazul prestărilor de servicii (de orice tip) executarea lor va fi atestată prin Procesul verbal de recepție;

 obiectul procesului verbal de recepție va fi identic cu obiectul contractului a cărei realizare o atestă.

f) Notă de intrare-recepție (NIR) Conform OMFP nr. 3512/2008, cu modificările şi completările ulterioare. g) Notă justificativă h) Tabel participanți/invitați/echipă de proiect Art.68 Nu se decontează decât cheltuielile aferente liniilor bugetare cuprinse în BVC aferent Contractului de finanțare, respectiv BFF. Art.69 În cazul în care rămân linii bugetare neacoperite de cheltuieli acestea nu vor putea fi compensate cu sume aferente altor linii bugetare.

40

Art.70 Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului Contractului de finanţare prin transferuri între liniile din cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli eligibile sau între capitolele bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi dacă nu modifică valoarea totală eligibilă. Astfel de realocări se pot efectua numai în limita a 10% din suma înscrisa iniţial pe linia/capitol bugetar de pe care se doreşte să se facă transferul. Liniile modificate prin diminuare nu mai pot fi suplimentate ulterior. Liniile modificate prin suplimentare nu mai pot fi diminuate ulterior. În acest sens beneficiarul, în momentul depunerii decontului final, va formula o Notificare şi va ataşa bugetul rezultat în urma aplicării transferurilor Art.71 Contribuția proprie trebuie să se refere strict la acțiunile şi evenimentele proiectului aşa cum au fost descrise în Contractul de finanţare. Art.72 O cheltuială poate să fie decontată numai către o singură autoritate finanţatoare. Beneficiarul îşi asumă respectarea acestui principiu prin Declaraţia de angajament notarială.

Capitolul XI Procedura de raportare şi control Art.73 Pe parcursul derulării contractului solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte Casei de Cultură a Municipiului Timişoara următoarele raportări:

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare în vederea justificării tranşei anterioare; - raportare finală: depusă în termen de 10 zile de la încheierea activităţii şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Casei de Cultura a Municipiului Timişoara

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 4 la regulament şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic la adresa de e-mail [email protected], fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara , situată pe str. Miron Costin, nr.2, cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei 7 la regulament. Art. 74 Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul de 10 zile de la încheierea activităţii nu vor obţine decontarea tranşei finale. Art. 75 Beneficiarul finanţării va stabili durata contractului de finanţare astfel încât depunerea decontului final să se realizeze în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului in care se desfăşoară proiectului.

41

Art. 76 Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă cât şi ulterior validării raportului final, timp de 5 ani de la validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar. Art. 77 Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de Conturi şi a Serviciului Audit din cadrul primăriei de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice alocate. Art. 78 Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de 5 ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior. Art. 79 (1) La finalul exerciţiului bugetar, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului.

(2) Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, precum şi pe site-ul primăriei.

Capitolul XII - Sancţiuni Art. 80 Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpa i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. Art. 81 În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale beneficiarul finanţării este obligat în termen de 5 zile să returneze autorităţii finanţatoare sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public. Art. 82 Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârzâiere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local. Art. 83 Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale precum şi la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe vii

42

Capitolul XIII Dispoziţii finale Art. 84 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare determinate de aplicarea prevederilor prezentului Regulament se vor face sub formă de document scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii, transmiterii şi al primirii la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin nr. 2.

(3) Documentele transmise prin poştă electronică sau fax vor fi luate în considerare numai în măsura în care au fost confirmate de primire şi expeditorului i s-a comunicat numărul de înregistrare.

(4) În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condiţiile de probă şi de validitate ale unui act juridic. Art. 85 Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare. Art. 86 Prevederile prezentului regulament vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile acordate din bugetul local pentru activităţi non profit culturale şi de tineret de interes local.

43

ANEXA 1 Formular de cerere de finanţare (Orice modificare in textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii) A. PROIECTUL 1. Titlul

2. Perioada de desfăşurare: De la: Până la:

3. Locul de desfăşurare (localitatea):

B. DATE GENERALE ALE ORGANIZAŢIEI Numele complet al organizaţiei

Acronim

Localitatea

Adresa

Nr.Telefon

Fax

E-mail

Web Site

Cod de Înregistrare Fiscala

Cont Bancar

Banca

Adresa băncii

Titular de cont

C. DATELE COORDONATORULUI DE PROIECT / REPREZENTANTULUI LEGAL

Reprezentant Legal

Nume si Prenume

Nr. Telefon

E-mail

Coordonator Proiect In cazul in care este diferit de Reprezentantul Legal al aplicantului Nume si Prenume

44

Nr. Telefon E-mail

D. PARTENERII PROIECTULUI PARTENER 1 (denumirea):

Adresa: Nr. Telefon E-mail Scurta descriere a implicării partenerului in activităţile proiectului

PARTENER 2 (denumirea):

Adresa: Nr. Telefon E-mail Scurta descriere a implicării partenerului in activităţile proiectului

*pentru a adăuga noi parteneri se va folosi funcţia Add – Rows

45

E. CORELAREA CU OBIECTIVELE ŞI MĂSURILE STRATEGIEI CULTURALE SAU A STRATEGIEI DE TINERET A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Vă rugăm să specificaţi axa prioritară, respectiv obiectivul şi acţiunea din Strategia culturală sau de tineret corespunzatoare proiectului dumneavoastră.

F. JUSTIFICAREA PROIECTULUI. SCOP. OBIECTIVE

Vă rugăm să explicaţi contextul, originea şi obiectivele proiectului dumneavoastră şi în ce mod acesta răspunde obiectivelor programului de finanţare al PMT. (problema identificată, nevoile specifice ale comunităţii locale, grupului ţintă ce vor fi abordate, scop, obiective, corelarea cu obiectivele programului de finanţare)

G. GRUP TINTA Definirea grupului ţintă. Definirea beneficiarilor direcţi. Modalităţi de selecţie a acestora. Beneficiari indirecţi.

H. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI Vă rugăm să descrieţi activităţile proiectului identificând: titlul activităţii, perioada / durata de desfăşurare, acţiunile derulate, metode de implementare, rezultate obţinute. Pe lângă activităţile specifice, includeţi activităţile de pregătire, monitorizare şi evaluare necesare. Implicarea partenerilor in activităţile prevăzute

46

I. MANAGEMENTUL PROIECTULUI Echipa de implementare (nume, responsabilitati specifice); cum se va realiza comunicarea in cadrul echipei de implementare, intre organizatori şi stakeholderii implicaţi; aspecte practice şi logistice; monitorizarea proiectului; riscuri interne/externe şi modalităţi de atenuare a acestora

J. IMPACT, EFECT DE MULTIPLICARE SI CONTINUARE

Vă rugăm să explicaţi impactul (măsurabil) anticipat asupra celor implicaţi in proiect, grupului ţintă şi asupra comunităţii locale, precum şi măsurile prevăzute pentru obţinerea acestui impact.

În afară de aceasta va rugăm să descrieţi măsurile planificate cu scopul de a recunoaşte şi valida rezultatele de învăţare ale participanţilor şi promotorilor implicaţi în proiect (ex. Certificat de voluntariat).

Pe termen mediu, lung vă rugăm să descrieţi modul în care v-aţi planificat să obţineţi un efect de multiplicare (iniţiative asemănătoare, model pentru alte proiecte) şi un impact sustenabil.

K. VIZIBILITATEA PROIECTULUI

Modul în care veţi asigura vizibilitatea proiectului: Promovarea proiectului, Diseminarea rezultatelor proiectului.

47

L. EVALUAREA PROIECTULUI Ce se evaluează? Cine evaluează? Când se evaluează? Prin ce mijloace? M. PRIORITIZAREA PROIECTELOR In cazul în care depuneţi mai multe proiecte, vă rugăm să specificaţi ordinea importanţei lor

1. _ 2. _ 3. _

Reprezentant legal Numele şi prenumele: Funcţia: Semnătura:

Responsabil proiect Numele şi prenumele: Semnătura:

Ştampila: Data:

48

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara  Nr. din

CONTRACT CADRU  de finanţare nerambursabilă pentru activităţi culturale şi de tineret

in baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

 

În conformitate cu H.C.L. nr ..................................... .prin care se aprobă finanţarea activităţii de ...................................... ..................din bugetul local al Municipiului Timişoara în anul …….

Între:

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, reprezentantă prin domnul Pavel Dehelean - director în calitate de Finanţator (denumită în continuare CCMT- Casa de Cultură a Municipiului Timişoara -autoritatea contractantă)

şi ................................................................................,persoană juridică/fizică cu sediul în, ........................................................str...........................................................................................

nr.........., ap........, judeţul .............................., înfiinţată în baza sentinţei civile nr. ................................... tel mobil.............................................., fax..............................., cod fiscal .......................................,cont bancar în lei nr.................................................................................. , deschis la ....................................... reprezentată prin ............................................................, în calitate de reprezentant legal, denumită în continuare Beneficiar, s-a încheiat prezentul Contract de finanţare a Proiectului ...................................................................................................................................................(denumit în cele ce urmeaza "Proiectul")

CAPITOLUL I - Obiectul contractului  

Art. 1 - Prezentul contract are ca obiect finanţarea de către CCMT, din fondurile alocate pentru domeniul ........................................................................... cuprins în bugetul local, a activităţilor care au fost stipulate în cererea de finanţare pe care Beneficiarul le va desfăşura în cadrul Proiectului .................. ....................................................................................., în vederea atingerii obiectivelor acestuia.  Cererea de finanţare a fost analizată de către Comisia de analiză (conform regulamentului privind procedura de acordare a sprijinului financiar nerambursabil) şi aprobată de Consiliul

ANEXA 2

49

Local al Municpiului Timişoara. 

CAPITOLUL II - Durata contractului 

Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.  Art. 3 (1) Proiectul va începe şi va fi finalizat de către Beneficiar conform termenelor stabilite în cererea de finanţare şi anume de la.........................................până la.................................. Acest interval de timp cuprinde şi perioadele de desfăşurare a activităţilor descrise şi prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului. (2) Părţile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare dacă întârzierea este cauzată de de evenimente de forţă majoră. La cerere, Beneficiarul poate să beneficieze de o prelungire corespunzătoare a perioadei de finalizare, stabilită de către CCMT, dar nu mai târziu de data de 1 decembrie a anului in care se desfăşoară proiectul. (3) Beneficiarul finanţării are obligaţia să finalizeze proiectul în anul bugetar în care s-a acordat finanţarea.  

CAPITOLUL III – Obligaţiile părţilor Art.4 - Obligaţiile beneficiarului sunt:  1. să execute lucrările proiectului aşa cum sunt stipulate ele în cererea de finanţare, să asigure comunicarea eficientă şi operativă a problemelor tehnice şi financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât şi între CCMT şi beneficiar /organizaţiile din grup; 2. să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

 să asigure componenţa şi funcţionalitatea echipei de lucru a proiectului;  să suporte toate obligaţiile legate de plata personalului său;  să întocmească cererea de plată conform modelului aprobat de autoritatea contractantă;  să comunice în scris CCMT, în termen de 30 de zile, în cazul în care se afla în stare de faliment, lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

 să permită pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanţilor autorităţii contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar;

 să întocmească şi să predea CCMT rapoartele de activitate, narative şi financiare, conform Regulamentului privind procedura de acordare a sprijinului financiar.

Art. 5 - Obligaţiile autorităţii contractante sunt:  sa deconteze beneficiarului sumele aferente deconturilor eligibile prezentate; 

50

 să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al beneficiarului, informaţii confidenţiale aparţinând beneficiarului sau obţinute de CCMT în baza relaţiilor contractuale; 

 să elaboreze rapoartele de evaluare necesare, în vederea aprobării rapoartelor de activitate ale beneficiarului;

 să asigure şi să realizeze monitorizarea şi evaluarea intermediară şi finală a proiectului;  să urmărească cofinanţarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanţării şi a

documentelor justificative şi, după caz, prin verificare la locul desfăşurării proiectului;

CAPITOLUL IV - Participarea terţilor 

Art. 6 - În sensul prezentului articol, prin terţă persoană se înţelege beneficiar asociat şi / sau colaboratori ai beneficiarului. Art. 7 - Participarea terţelor părţi este permisă dar nu va scuti beneficiarul de nici una din obligaţiile şi responsabilităţile sale stabilite prin prezentul contract.  Art. 8 - Beneficiarul va impune terţilor aceleaşi obligaţii care îi sunt impuse lui însuşi, asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are autoritatea contractantă - CCMT, în baza prezentului contract. Art. 9 - Beneficiarul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea autorităţii contractante în raport cu terţele părţi. Beneficiarul trebuie să aducă la cunoştinţa terţelor părţi această interdicţie şi să se abţină de la orice formulare sau comportament care ar putea fi greşit înţelese în această privinţă.

CAPITOLUL V - Valoarea contractului

 

Art. 10 - Valoarea contractului Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total ale proiectului. Diferenţa de 30% se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor provenite de la bugetul local;   

Valoarea contractului este de .................................... Lei, reprezentând suma totală, alocată Proiectului de către PMT, adică ........ din valoarea proiectului. 

La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul prezentului contract mai beneficiază de următoarele finanţări pentru realizarea sa (numele instituţiei şi suma): 

51

1. 2. 3.

Detaliile referitoare la alte surse de finanţare ce au fost utilizate pentru co-finanţarea activităţilor Proiectului vor fi incluse şi în raportul financiar final, întocmit conform prevederilor prezentului contract.

Art. 11 - Bugetul proiectului. Destinaţia (1) Beneficiarul este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului prezentat în anexă.

Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului aprobat al proiectului şi prevederilor prezentului contract;

(2) Pe parcursul derulării Proiectului, dacă situaţia o impune, Beneficiarul poate face realocari de buget între categoriile de buget, fără acordul CCMT, numai dacă suma realocată nu depăşeste 10% din bugetul categoriei din care se face realocarea şi nici 10% din bugetul categoriei către care se face realocarea. Pentru sumele realocate cu încălcarea acestei prevederi, devin aplicabile dispoziţiile alineatelor 4 şi 5;

(3) Toate fondurile care fac obiectul finanţării, dobânzile aferente, precum şi bunurile pentru achiziţionarea cărora au fost utilizate acestea şi alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Beneficiar numai pentru realizarea activităţilor şi atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit;

(4) Atunci când autoritatea finanţatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau foloseşte fondurile şi/sau bunurile achiziţionate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, CCMT poate solicita în scris restituirea acestora;

(5) Beneficiarul are obligaţia de a restitui CCMT, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise a acestuia, sumele întrebuinţate în alte scopuri decât desfăşurarea activităţilor Proiectului şi cele a căror întrebuinţare nu este dovedită conform prevederilor art.21;

(6) Obligaţiile prevăzute de alin. 4 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract;

(7) Structura detaliată a bugetului este prezentată în Anexa 3.

CAPITOLUL VI – Plăţi   

Art. 12 - Efectuarea plăţilor (1) PMT efectuează plăţile prezentului contract astfel:

52

o 30% avans, în condiţiile legii, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de acordare a avansului;  o 55% tranşe intermediare;  o 15% tranşa finală în termen de 15 zile de la validarea raportului final.

(2) Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu va depăşi în nici un moment al derularii contractului 30% din valoarea finanţării. (3) În cazul în care Beneficiarul nu poate justifica cheltuirea unora dintre sumele acordate, autoritatea contractantă (CCMT), după ce solicită şi analizează explicaţiile Beneficiarului, va putea cere returnarea sumelor echivalente cheltuielilor nejustificate. (4) Suma rămasă necheltuită la sfârşitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici faţă de cele propuse şi aprobate iniţial) va fi evidenţiată în raportul financiar final şi va fi restituită de către beneficiar autorităţii contractante (CCMT) în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată Beneficiarului în scris. Autoritatea contractantă (CCMT) poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parţial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale, şi să procedeze la verificarea întregii documentaţii privind derularea Proiectului finanţat şi utilizarea finanţării.

CAPITOLUL VII - Modalităţi de plată

Art.13 - Toate plăţile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace bancare. Autoritatea contractantă efectuează plăţile în cadrul prezentului contract direct în contul beneficiarului.  Art.14 - Nu sunt admise plăţi între autoritatea contractantă şi beneficiar în numerar.

CAPITOLUL VIII - Fiscalitate  

Art.15 - Autoritatea contractantă decontează, pe baza documentelor justificative prezentate de către beneficiar, toate cheltuielile beneficiarului ocazionate de plata obligaţiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor şi lucrărilor executate în cadrul prezentului contract. 

CAPITOLUL IX - Cheltuieli  Art. 16 - Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar:  (1) Orice sumă primită ca finanţare de la CCMT în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului; (2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se încadreaza în categoriile şi limitele de cheltuieli aprobate ale Proiectului. În cazul în care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu

53

depăşirea limitelor prevăzute, CCMT va putea solicita returnarea respectivelor sume. (3) Cheltuielile efectuate înainte de - şi după perioada de derulare a proiectului, aşa cum este prevăzut la art. 3, nu sunt eligibile şi nu pot fi decontate de către beneficiar. Art. 17 - Beneficiarul întocmeşte un raport explicativ al costurilor cuprinse în deviz, pentru fiecare perioadă de raportare, care va fi prezentat autorităţii contractante. Art. 18 - Devizul postcalcul şi raportul explicativ al costurilor vor fi semnate de către reprezentantul autorizat al beneficiarului şi de către responsabilul financiar al acestuia. Prin această viză se confirmă pe proprie răspundere realitatea datelor înscrise şi încadrarea cheltuielilor în limita sumelor prevăzute în contract. Art. 19 La decontare, beneficiarul trebuie să justifice faptul că, la fiecare activitate specifică proiectului, au fost respectate prevederile cuprinse în contract, în legătură cu cota-parte de finanţare. În caz contrar, decontarea se face proporţional cu cota de cofinanţare asigurată. La întocmirea raportului financiar final, beneficiarul va prezenta decontul aferent atât sumei primite de la autoritatea contractantă, prevăzută în prezentul contract la art. 10, reprezentând 70% din valoarea proiectului, cât şi pentru contribuţia proprie, reprezentând 30% din valoarea proiectului.

CAPITOLUL X - Monitorizare şi control  

Art. 20 - Informare (1) Beneficiarul furnizează CCMT toate informaţiile referitoare la derularea Proiectului pe care acesta i le solicită. CCMT poate solicita oricând Beneficiarului informaţii cu privire la stadiul activităţilor, Beneficiarul având obligaţia să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 21 - Prezentarea rapoartelor obligatorii  (1) Beneficiarul va transmite CCMT informaţii privind derularea Proiectului şi utilizarea sumelor primite. În acest scop, Beneficiarul va prezenta CCMT: 

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare(avans) precum şi a tranşei solicitate

- un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activităţile Proiectului, cuprinzând raportul tehnic şi raportul financiar.

(2) Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor de buget aprobate de către Comisia de selecţionare, în scopul verificării de către CCMT a încadrării în capitolele bugetare. (3) Raportul financiar va fi însoţit obligatoriu de documentele justificative ale plăţilor efectuate de Beneficiar, în copie. La solicitarea CCMT beneficiarul va prezenta documentele justificative şi în original. (4) Raportul de activitate va fi elaborat de către Beneficiar pe baza comparării cu calendarul iniţial al Proiectului. Acesta va cuprinde activităţile demarate, activităţile finalizate, sumele

54

utilizate, necorelările existente faţă de planificare. (5) Raportul final va fi depus în două exemplare original şi copie precum şi în format electronic la adresa de e-mail [email protected], la Casa de Cultură Municipiului Timişoara, situată pe str. Miron Costin, nr.2, în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării Proiectului prevăzută la art.3; (6) Obligaţiile prevăzute la alin.3 şi 5 ale prezentului articol sunt considerate de părţi ca fiind esenţiale pentru realizarea scopului prezentului contract. (7) În scopul informării CCMT cu privire la dificultăţile apărute pe parcursul derulării Proiectului, Beneficiarul va elabora şi transmite acestuia rapoarte speciale.

Art. 22 - Evaluarea rapoartelor (1) În conformitate cu Art. 18 (1) din Legea nr. 350/2005, la finalul exerciţiului bugetar, autoritatea finanţatoare are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului.  (2) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Comisiei de analiză. CCMT va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 20 zile de la primire.  (3) După analiza acestora, organele de conducere ale CCMT vor aproba rapoartele sau vor decide luarea măsurilor în cazul în care, în urma analizei unui raport, se constată încălcarea obligaţiilor contractuale şi neatingerea obiectivelor.

Art. 23 – Monitorizare si control  (1) Controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice alocate se exercită de către Curtea de Conturi şi de către Serviciului Audit din cadrul primăriei. (2) Pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al reprezentanţilor CCMT, în scopul realizării controlului financiar şi auditului, pentru a controla registrele, documentele şi înregistrările deţinute de către Beneficiar, pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării faţă de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar, iar acesta are obligaţia să prezinte orice documentaţie solicitată. În cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane şi de a coopera cu aceştia, Beneficiarul are obligaţia de a restitui CCMT în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, suma pe care a primit-o ca finanţare de la CCMT pentru realizarea Proiectului.

CAPITOLUL XI - Rezultate. Publicitate  

Art. 24 - Promovarea Proiectului  Primaria Municipiului Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi de tineret de

55

anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii. (1) Beneficiarul are obligaţia de a folosi pe toate materialele şi produsele obţinute în urma finanţării primite (acolo unde este posibil), precum şi cu ocazia tuturor evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata Proiectului, următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara".  (2) Beneficiarul contractului de finanţare are obligaţia să evidenţieze in scris sprijinul pentru candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii in anul 2021 impreună cu logo- ul şi sigla. (3) CCMT va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

- obiectivele şi durata Proiectului;  - finanţarea acestuia de către CCMT; - activităţile efectuate în cadrul Proiectului; - rezultatele obţinute.

Art. 25 - În privinţa drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală, exploatare şi disimularea rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare. Art. 26 - Autoritatea contractantă nu îşi asumă răspunderi şi nu intervine în litigiile care pot apărea între parteneri în privinţa drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obţinute sau utilizate de aceştia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL XII - Răspunderea contractuală Art. 27 - Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere tehnică şi supravegherea generală a executării serviciilor contractate.  Art. 28 - Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate autorităţii contractante, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului şi care îi sunt imputabile. Art. 29 - Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în concordanţă cu reglementările în vigoare. Art. 30 - Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată. Art. 31 - Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale. Art. 32 - Autoritatea contractantă nu este răspunzatoare pentru prejuduciile suferite de beneficiar ori de către personalul acestuia sau de către subcontractari în timpul executării contractului. Art. 33 - Autoritatea contractantă nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru compensarea sau

56

reparaţii faţă de aceste prejudicii. Art. 34 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a sprijini, prin demersuri necesare, obţinerea la timp a aprobărilor, avizelor şi licenţelor şi va actiona ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate. Art. 35 - În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile contractuale cu privire la termenele de decontare, nu va beneficia de alocarea de sume în avans pentru programele de lucru următoare. Art. 36 - Limite ale răspunderii CCMT: (1) Beneficiarul este singura persoană responsabilă pentru modul în care finanţarea este folosită; răspunderea CCMT nu va fi în nici un fel angajată în cazul în care Beneficiarul va fi ţinut responsabil faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului şi în nici o altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune ilicită a Beneficiarului legată de finanţarea acordată prin prezentul contract. (2) CCMT nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către Beneficiar sau de către angajaţi, colaboratori sau consultanţi ai acestuia. (3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislaţiei fiscale şi răspunde pentru plata taxelor, impozitelor şi altor obligaţii către bugetul statului presupuse de derularea Proiectului al cărui titular este, cât şi a penalizărilor ce decurg din intârzierea acestor plăţi.

CAPITOLUL XIII - Subcontractare  

Art. 37 - Beneficiarul poate subcontracta, cu aprobarea autorităţii contractante numai până la 20% din valoarea contractului cu alţi colaboratori care au obiect de activitate similar cu al beneficiarului şi care nu sunt specificaţi în contract. În cazul în care beneficiarul depăşeşte limitele maxime precizate, autoritatea contractantă va refuza plata diferenţei de valoare care depăşeste această limită. 

CAPITOLUL XIV – Cesiunea   

Art. 38 - Este interzisă cesiunea contractului sau a unor părţi din acesta. 

CAPITOLUL XV - Rezilierea contractului

Art. 39 - Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.  Art. 40 - Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă beneficiarul nu demarează realizarea contractului în termenul stabilit în contract. Art. 41

57

(1) Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. (3) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantării este obligat în termen de 5 zile să returneze autorităţii finanţatoare sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public. (4) Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale conform precum şi interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.

CAPITOLUL XVI - Forţa Majoră Art. 42 (1) Forţa majoră, aşa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen. (2) Beneficiarul nu este îndreptăţit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forţă majoră, să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale. Forţa majoră trebuie anunţată în scris în 10 zile de la apariţia ei, iar la dispariţia forţei majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parţială a Proiectului are drept rezultat plata parţială, Beneficiarul având obligaţia să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării proiectului.

CAPITOLUL XVII -Penalităţi  

Art.43 - În cazul în care beneficiarul întârzie în realizarea obligaţiilor contractuale, beneficiarii finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local. 

CAPITOLUL XVIII - Litigii  

Art. 44 - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti de drept comun. 

CAPITOLUL XIX - Încetarea contractului   

Art. 45 - Încetarea contractului (1) Contractul înceteaza de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau o altă

58

formalitate, în cazul nerespectării de către Beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, art. 10 până la art 21. (2) În cazul încetării contractului conform alin.1, Beneficiarul este obligat la restituirea disponibilităţilor rămase nefolosite şi a contravalorii bunurilor achiziţionate din sumele primite de la CCMT aflate în patrimoniul său.

CAPITOLUL XX - Dispoziţii generale şi finale   Art. 46 - Cauze care înlătură răspunderea contractuală:  (1) Nici o parte nu este răspunzătoare pentru încălcarea obligaţiilor contractuale, dacă executarea unor astfel de obligaţii este împiedicată de împrejurări de forţă majoră. (2) Partea afectată de un astfel de eveniment are obligaţia de a înştiinţa cealaltă parte şi de a lua toate măsurile rezonabile pentru a înlătura incapacitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile din contract. (3) Pe durata imposibilităţii executării obligaţiilor, părţile se vor consulta reciproc cu privire la măsurile corespunzătoare care urmează a fi luate. Dacă evenimentul se produce şi continuă pe o perioadă mai mare de 60 de zile, părţile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.

Art. 47 - Comunicări (1) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părţi în scris, utilizând mijloace care permit evidenţa transmiterii şi primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui. (2) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor trasmite la următoarele adrese:

a) Pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin nr.2 , tel. 0256/498214, mail [email protected]

b) Pentru Beneficiar: ........................................................................................, în calitate de reprezentant legal al ..................................................................................................., str..................................................... nr....... , bl........... , ap...... , localitatea......................................., judetul.......................

Art. 48 - Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în formă scrisă, pe suport care să permită înregistrarea acestora. Art. 49 - Prevederile contractului pot fi modificate şi/sau completate numai prin acte adiţionale semnate de comun acord de către părţi, sau de către împuterniciţi ai acestora.   

59

Art. 50 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeaşi forţă de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.

Director Casa de Cultură Beneficiar Pavel Dehelean Reprezentant legal Avizat CFP Contabil Şef Alina Iliescu Coordonator proiect Intocmit Responsabil financiar

60

ANEXA 3

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

1.Bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului _______________________________________ Beneficiar: _______________________________________________________________________ Costul eligibil al proiectului este evaluat la ____________________ lei, conform bugetului alăturat. Finanţatorul asigură o sumă de ____________________ lei, reprezentând ____________________ % din cheltuielile eligibile ale proiectului, Beneficiarul asigură o sumă de ____________________ lei, reprezentând ____________________ % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

1.1 Cheltuielile proiectului

Denumire indicatori Valoare în lei Total cheltuieli proiect (1+2) 0

1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural 0 1.1. Costuri de producţie 0 1.2. Închirieri de spaţii şi aparatură 0 1.3. Cheltuieli cu onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată) 0 1.4. Premii (numai în cazul în care proiectul are un caracter competiţional şi are activităţi prevăzute în sensul jurizării şi departajării valorice a artiştilor)

0

1.5. Tipărituri (numai în cazul proiectelor editoriale sau expoziţii foto – tipărire foto)

0

1.6. Realizare de studii şi cercetări (numai în cazul proiectelor de cercetare)

0

1.7. Transport intern sau internaţional 0 1.8. Cazare 0 1.9. Cheltuieli cu masa : Masă (nu mai mult de 17 de lei/pers/zi)

0

61

1.10 Achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului cultural (în limita a 10% din totalul finanţării nerambursabile acordate)

0

1.11. Prestări servicii (altele) 0 1.12. Costuri materiale (altele) 0

2. Cheltuieli acţiuni promoţionale şi de publicitate 0 2.1. Închiriere spaţii şi aparatură 0 2.2. Onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată) 0 2.3. Tipărituri 0 2.4. Prestări servicii 0 2.5. Costuri materiale 0

Atenţie! Totalul Cheltuielilor proiectului trebuie să fie egal cu totalul Veniturilor proiectului. Atenţie! În bugetul de venituri si cheltuieli ale proiectului vor fi trecute doar acele tipuri de cheltuieli care au fost prevăzute în bugetul cererii de finanţare. Bugetul contractului va conţine doar cheltuieli eligibile. 1.2 Veniturile proiectului

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Nr crt Categoria bugetara

Contribuţia finanţator

Contribuţia Beneficiarului Total buget

Contribuţie proprie

Alte surse (donaţii, sponsorizări etc.)

1. Costuri de producţie 2. Închirieri de spaţii şi

Nr. crt

Total venituri proiect Valoare în lei

Total venituri (1+2) 0 1. Contribuţia solicitantului: (a+b+c+d) 0

a. Contribuţie proprie 0 b. Donaţii 0 c. Sponsorizări 0 d. alte surse 0 2. Finanţarea nerambursabilă alocată de Casa de Cultură a Municipiului

Timişoara 0

62

aparatură 3. Cheltuieli cu onorarii 4. Premii 5. Tipărituri 6. Realizare de studii şi

cercetări

7. Transport intern sau internaţional

8. Cazare 9. Cheltuieli cu masa

10. Achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului

11. Prestări servicii (altele) 12. Costuri materiale (altele)

13. Închiriere spaţii şi aparatură(publicitate)

14. Onorarii(publicitate) 15. Tipărituri(publicitate)

16. Prestări servicii(publicitate)

17. Costuri materiale(publicitate)

TOTAL % 100

Preşedintele organizaţiei Responsabilul financiar al organizaţiei ............................ .................................

(numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura) Data ................... Ştampila

63

ANEXA 4

FORMULAR pentru raportări intermediare şi finale

Contract nr.: ................................ încheiat în data de ............................. Aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.............din data de................... Organizaţia/ Instituţia:............................................................................. - adresa .................................................................................. - telefon/fax ........................................................................... - email: .................................................................................. Denumirea Proiectului………………………………................. Data înaintării raportului .......................................................... I. Raport de activitate 1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: (Descrierea nu va depăşi o pagina, vor fi pretezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului şi a verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) 2. Realizarea activităţilor propuse: (Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în contract) 3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: (Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexati documente relevante, după caz.) II. Raport financiar 1. Date despre finanţare: - valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr. ....................din data ....................., - valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: .............................................din care:

64

- contribuţie proprie a Beneficiarului; - sume reprezentând finanţare nerambursabilă de la bugetul local în baza contractului de finanţare nr. ...................din data: ......................................

Nr crt

Categoria bugetara

Prevederi conform bugetului anexa la contract

Total buget

Executie

Total executie

Contri butia finant ator

Contributia proprie beneficiar

Alte surse donatii, sponsorizari

Contrib utia finantat or

Contrib utia proprie a benefic iarului

Alte surse donatii, sponsorizari

 Costuri de producţie

 Închirieri de spaţii şi aparatură

 Cheltuieli cu onorarii

 Premii  Tipărituri

 Realizare de studii şi cercetări

 Transport intern sau internaţional

 Cazare

 Cheltuieli cu masa



Achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului

 Prestări servicii (altele)

 Costuri materiale (altele)

65



Închiriere spaţii şi aparatură(publ icitate)

 Onorarii(publi citate)

 Tipărituri(publ icitate)

 Prestări servicii(public itate)

 Costuri materiale(publ icitate)

TOTAL % 100 2.Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate. 3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos): Nr.crt. Categoria

cheltuielii Nr.şi data document

Unitatea emitentă

Suma totală

Contribuţie finanţator

Contribuţie beneficiar

Total (lei): Preşedintele organizaţiei/instituţiei: ..................................(numele, prenumele şi semnătura) Coordonatorul programului/proiectului:................................................(numele, prenumele şi semnatura) Responsabilul financiar al organizaţiei/instituţiei:........………………(numele, prenumele şi semnatura) Data ................... Ştampila

66

ANEXA 5

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectiva şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoană.

Subsemnatul ca persoana fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. Numele şi prenumele: Funcţia: Semnatura şi ştampila:

67

ANEXA 6

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE - Închirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activităţi (seminarii, cursuri, expoziţii,

etc.); - Consultanţă - Fond premiere - Transport: bilete CFR, autocar, transport persoane, echipamente şi materiale cu firma

transportatoare; - Cazare şi masa: cazarea şi masa aferenta persoanelor implicate în derularea proiectului.

(Cazarea se va realiza la categoria maxim trei stele) - Consumabile: hartie, toner, cartuş imprimantă, markere, alte furnituri de birou; - Achiziţii servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se

încadreaza la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developari filme foto, montaje filme, etc.;

- Tipărituri: broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe, etc.; - Publicitate/ acţiuni promoţionale ale proiectului/programului - Onorarii pentru angajaţii beneficiarului în scopul realizării proiectului, alţii decât cei

permanenţi, în baza convenţiilor civile (ex. artişti, regizori, etc.)

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 Cheltuieli de personal ( pentru angajatii cu caracter permanent ai beneficiarului);  Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;  Achiziţii de terenuri, clădiri;  Administrative: chirie sediu, apă, canal, electricitate, comunicaţii, gaze, costuri de

încălzire;

 Bonuri de benzină;  Achiziţii echipamente;  Băuturi alcoolice si tutun, room service si minibar;  Reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate.

68

ANEXA 7

Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

Către,

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara

Alăturat vă înaintam raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu nr. _______________, aprobat prin HCL nr.__________din data de ___________având titlul _____________________________________ care a avut/are loc în __________________, în perioada _______________ în valoare de ____________________. Data

Reprezentant legal Coordonator proiect

Numele şi prenumele____________ Numele şi prenumele____________ Semnătura ____________________ Semnătura ____________________

Ştampila organizaţiei

69

ANEXA 8 CURRICULUM VITAE Rolul propus în proiect: coordonator proiect

 Nume:  Prenume:  Data naşterii:  Cetăţenie:  Stare civilă:  Domiciliu:  C.I./B.I.: seria.......nr................  CNP:  Telefon:  Studii: Instituţia [ De la – până la ] Diploma obţinută:

 Limbi straine: Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 – de bază)

Limba Citit Vorbit Scris

 Membru in asociatii profesionale:  Alte abilităţi:  Funcţia în prezent:  Vechime în instituţie:  Calificări cheie:  Experienţa specifică:  Experienţa profesională

Date de la – pana la Locaţia Instituţia Poziţia Descriere

 Alte informatii relevante:

70

ANEXA 9 Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare

Subsemnatul .......……………........................ deţin, ca membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru finaţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit culturale si de tineret de interes local care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului Timişoara, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei.

Declar prin prezenta, că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II- lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legatura cu cererile de acordare a finanţării integrale sau parţiale a proiectelor/programelor de interes public, înaintate Comisiei de evaluare şi selectionare a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului Timişoara.

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. Nume şi prenume Data ................... Semnatura .....................

71

ANEXA 10

Declaraţie de angajament

Subsemnatul ............................................................., domiciliat în localitatea ...........................,

str……………..................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, et...…., sc………., sectorul/judeţul

..........................., codul poştal ..................., posesor al actului de identitate ........ seria ........ nr.

..................., codul numeric personal ...................................., reprezentant legal al

.....................................................................,

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, prin prezenta, în

calitate de beneficiar al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi

culturale şi de tineret, declar pe propria răspundere următoarele:

Deţin resursele necesare pentru susţinerea implementării proiectului şi mă angajez:

- să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului conform

contractului de finanţare;

- să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului;

- să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile

decontării ulterioare a cheltuielilor;

- să asigur folosinţa dotărilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect

- să nu prezint spre decontare acelaşi document justificativ al cheltuielilor aferente

proiectului către alte autorităţi finanţatoare.

Totodată declar că nu mă aflu / persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre

următoarele situaţii:

- în incapacitate de plată;

- cu plăţile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;

72

- nu am încălcat / nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din

fonduri publice;

- nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;

- nu am / are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul

asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;

- nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune,

delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de

fonduri.

De asemenea declar că sunt de acord şi voi respecta toţi termenii şi condiţiile prevăzute in

Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru

activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, precum şi în legislaţia UE şi naţională

în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea

contractul şi restituirea sumelor deja alocate.

În cazul în care, în termen de 5 ani de la efectuarea plăţii aferente decontului final de către

autoritatea finanţatoare, în urma controalelor / audit ale oricărui organism de control prevăzut de

legislaţia în vigoare, o cheltuială decontată în cadrul acestui proiect este considerată neeligibilă şi

/ sau nelegală înţelegând că o cheltuială este eligibilă numai dacă aceasta respectă întru totul

dispoziţiile legale aplicabile domeniului, dispoziţii de la care părţile nu pot deroga prin simpla

lor manifestare de voinţă, mă oblig la restituirea sumei declarate în deciziile organismelor de

control a fi neeligibile şi / sau nelegale.

Data:

Prenume, nume: Funcţia ocupată în organizaţie:

Semnătură:

Ştampilă:

73

ANEXA 11

Declaraţie pe proprie răspundere

Denumirea beneficiarului:______________________________________________

Titlul proiectului finanţat:________________________________________

Contract de finanţare nr._______________________________________________

Subsemnatul ______________________________, domiciliat în mun. ___________, localitatea

___________________, str._____________________, nr. _______, bl. ______, ap.___, et.____,

sc._____, sectorul/judeţul____________, codul poştal _________, posesor al actului de

identitate ________ seria ____ nr.___________, codul numeric personal__________________,

în calitate de reprezentant legal al___________________________,

Cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, prin prezenta, în

calitate de beneficiar al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi

nonprofit culturale şi de tineret de interes general,

declar pe propria răspundere că finanţarea nerambursabilă aferentă proiectului

_____________________________________________________,contract de finanţare

nr._______/__________ nu a fost utilizată pentru activităţi generatoare de profit.

Denumirea beneficiarului: ....................................................................

Numele reprezentantului legal: .............................

Semnătura reprezentantului legal: ........................

Ştampila

Data: .....

74

ANEXA 12

DECLARAŢIE

(art.9 alin 5)

Subsemnatul , domiciliat în localitatea , str. nr. , bl. , ap. , sectorul/judeţul , codul poştal , posesor al actului de identitate .......... seria...... nr..............,codul numeric personal ......................................................................................................în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei.......…............................................................., declar pe propria răspundere că

- proiectul............................................................................nu beneficiază de o altă finanţare

nerambursabilă acordată de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara sau de către instituţiile subordonate

- asociaţia/fundaţia beneficiază de un număr de.......proiecte finanţate de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara sau de către instituţiile subordonate

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în

declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. Semnătura, .......................... Data

75

Modele de tabele: Tabel cazare

Nr. crt Nume, prenume Calitatea în cadrul proiectului Date de identificare: CNP sau seria si nr. paşaport

Nr. nopţi Tarif/noapte (lei) Valoare totală cazare (nr. nopţi x tarif/noapte) (lei)

TOTAL:

Tabel masă

Nr. crt

Nume, prenume

Calitatea în cadrul proiectului

Date de identificare: CNP sau seria si nr. paşaport

Domiciliul Nr. mic dejun

Valoare/mi c dejun (lei)

Nr. prânz

Valoare/ prânz (lei)

Nr. cină

Valoare /cină (lei)

Valoare total/persoană

TOTAL:

Transport

Nr. crt Nume, prenume Calitatea în cadrul proiectului Date de identificare: CNP sau seria si nr. paşaport

Echipa de implementare a proiectului

Nr. crt

Nume, prenume Calitatea Nr./ dată contract

Valoare contract (lei, brut)

TOTAL

Director Direcţia Comunicare Director Casa de Cultură Alina Pintilie Pavel Dehelean Intocmit Mihaela Popescu

Atasament: Referat.pdf

FO53-01 VER2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE SC2016 – 001039/18.01.2016

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificare Hotărârii Consiliului Local nr.496/20.11.2015 pentru aprobarea

Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local

pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local

Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 stabileşte regimul finanţărilor nerambursabile din

fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, stabileşte principiile, cadrul

general şi procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice,

precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de

atribuire a contractelor de finanţare.

Prin HCL nr. 535/31.10.2014 a fost aprobată Strategia culturală a municipiului Timişoara

pentru perioada 2014-2024, ale cărei axe prioritare, direcţii strategice, obiective şi măsuri trebuie să

se regăsească în acţiunile şi manifestările culturale precum şi de tineret pentru următorii zece ani.

Pentru a promova identitatea oraşului este necesară organizarea de acţiuni, evenimente culturale şi

festivaluri care sunt instrumente de comunicare foarte puternice şi părţi esenţiale ale strategiei de

marketing urban.

Prin HCL nr. 574/27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timişoara

pentru perioada 2014-2020 a fost aprobată Strategia de tineret, ale cărei axe prioritare, direcţii

strategice, obiective şi măsuri trebuie să se regăsească în acţiunile şi manifestările de tineret precum

şi culturale pentru următorii şase ani.

Pentru a promova identitatea oraşului este necesară organizarea de actiuni, evenimente

culturale şi festivaluri care sunt instrumente de comunicare foarte puternice şi părţi esenţiale ale

strategiei de marketing urban.

Având in vedere faptul că toate manifestările importante ale municipalităţii se desfăşoară prin

intermediul Agendei culturale a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara este necesar ca şi

proiectele culturale şi de tineret cu finanţare nerambursabilă să fie gestionate de aceeasi instituţie.

FO53-01 VER2

Ţinând cont de necesitatea unei abordări unitare a acestor manifestări şi proiecte

P R O P U N E M :

emiterea unei hotărâri de Consiliu Local pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local

nr.496/20.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile

alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, conform

Anexei care va face parte din hotărâre.

Viceprimar pt. Secretar

Dan Diaconu Simona Drăgoi

Director Direcţia Ecomomică Director Direcţia Comunicare

Smaranda Haracicu Alina Pintile

Director Casa de Cultură

Pavel Dehelean

Intocmit,

Mihaela Popescu

Avizat juridic,