keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 42/02.02.2016 privind modificarea componenţei Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 42/02.02.2016
privind modificarea componenţei Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016 - 35 / 04.01.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În baza Hotărârii Guvernului nr.548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara, având următoarea componenţă:
- NICOLAE ROBU -Primarul Municipiului Timişoara - preşedinte;
- IOAN COJOCARI - Secretarul Municipiului Timişoara - secretar;
- LAURA KOSZEGI - Direcţia Cădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - membru;
- EMILIAN SORIN CIURARIU - Arhitect Şef - membru;
- TEODORA GENTIMIR - Consilier Serviciul Juridic - membru;
- SMARANDA HARACICU - Director Direcţia Economică - membru;


Art. 2: Comisia Specială va fi sprijinită de următori membri:
- DUMITRESCU GHEORGHE -Consilier Compartiment Administrare Fond Funciar - membru;
- DIANA ROF -Consilier Serviciu T.B.D.U.C - membru;
- DOINA PURDEA - Şef Serviciu T.B.D.U.C - membru;
- CIEV ZAHARIE - Consilier Serviciu T.B.D.U.C - membru;
- ILIE DUMBRAVĂ - Consilier Serviciu T.B.D.U.C - membru;


Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.8/26.06.2012 - privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara, comisie constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/13.07.1999.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor comisiei;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE SERVICIU TERENURI,BANCA DE DATE URBANĂ ŞI CADASTRU PRIMAR SC2016- 35 / 04.01.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara În baza H.C.L.M.T. 213 / 1999 a fost constituită Comisia Specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara, modificată prin HCLMT nr.8/26.06.2012, în baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu următoarea componenţă:

- NICOLAE ROBU - preşedinte; - IOAN COJOCARI - secretar; - MARTIN STAIA - membru; - CIPRIAN SILVIU CĂDARIU - membru; - GENTIMIR TEODORA - membru; - SMARANDA HARACICU - membru;

Având în vedere necesitatea modificării componenţei comisiei, deoarece uni membri nu mai au un raport de muncă cu Primăria Municipiului Timişoara sau nu mai ocupă funcţii de conducere, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548 / 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,

PROPUNEM Modificarea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara, având următoarea componenţă:

- NICOLAE ROBU -Primarul Municipiului Timişoara - preşedinte; - IOAN COJOCARI - Secretarul Municipiului Timişoara - secretar; - LAURA KOSZEGI - Direcţia Cădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - membru; - EMILIAN SORIN CIURARIU - Arhitect Şef - membru; - TEODORA GENTIMIR - Consilier Serviciul Juridic - membru; - SMARANDA HARACICU - Director Direcţia Economică - membru;

Totodată, conform pct.III alin.(1) din Anexa 1 la Hotărârea nr.548/1999, comisia va fi sprijinită de următori membri:

- DUMITRESCU GHEORGHE -Consilier Compartiment Fond Funciar - membru; - DIANA ROF -Consilier Serviciu T.B.D.U.C - membru; - DOINA PURDEA -Şef Serviciu T.B.D.U.C - membru; - CIEV ZAHARIE -Consilier Serviciu T.B.D.U.C - membru; - ILIE DUMBRAVĂ -Consilier Serviciu T.B.D.U.C - membru;

ADMINISTRATOR PUBLIC SECRETAR SORIN DRĂGOI IOAN COJOCARI Pt.DIRECTOR D.C.T.D.D. ARHITECT ŞEF LAURA KOSZEGI EMILIAN SORIN CIURARIU ŞEF SERVICIU T. B.D.U.C. CONSILIER T. B.D.U.C DOINA PURDEA DIANA ROF                                           

AVIZAT JURIDIC                        GABRIELA IOVA Cod  FO 53‐01,ver.2