keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 51/01.03.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 51/01.03.2016
privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-3632/16.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. SC2016-3619/16.02.2016 - al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Ogranigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timisoara, conform Anexelor nr. 1a), 1b), 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – _________/16.02..2016

APROBAT

PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea

organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Având în vedere referatul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, înregistrat cu nr. SC2016-3619/16.02.2015 privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a şi alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Propunem susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara conform anexelor nr.1a, 1b, 2, 3 prezentate de Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

P. Secretar, Simona Drăgoi

Avizat juridic, Şef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian FO-53-01 ver.1

Atasament: hcl_051_anexa03.pdf

NOI MR. 3 fa oz wo 5 [21.03 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA REGULAMENT de organizare și funcţionare al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timisoara CAP.I Dispoziţii generale ART.1 (1) Spitalul Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timisoara a fost înfiinţat în data de 1 iulie 1973 sub denumirea de Spitalul Clinic Nr. 2 Timisoara, conform deciziei nr. 257 / 30.06.1973 a Consiliului Popular al Judetului Timis. (2) Prin Dispozitia nr. 51/2202/991 a Directiei Sanitare a Judetului Timis se aproba schimbarea denumirii Spitalului Clinic Nr. 2 Timisoara in Spitalul Clinic Municipal Timisoara, iar prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 731 / 14.06.2004 se aproba schimbarea denumirii spitalului in Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. (3) Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timisoara, denumit în continuare spital, dispune de un număr sporit de spaţii destinate examinării şi efectuării tratamentului pacienților internaţi, inclusiv tratamentului ambulatoriu, săli de operaţii, spaţii pentru prestații diagnostice şi de laborator, de investigaţie radiologică, ecograf, computer-tomograf, secţii clinice etc. (4) Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive şi curative. Spitalul, prin activitatea medicală şi activitatea de cercetare, participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei. (5) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii. (6) Asistenţa medicală în spital se realizează în cadru autorizat potrivit legii, (T) Spitalul trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară, de funcţionare şi de competenţă prevăzute de lege, CAP.II Obiectul de activitate ART.2 În raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale; a) prevenirea şi combaterea bolilor cu potenţial endemo-epidemic; b) primul ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă, dacă starea sănătăţii persoanei este critică; c) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, efectuarea tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi; d) recuperarea medicală a bolnavilor; e) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor; f) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare; g) controlul şi urmărirea calității medicamentelor administrate bolnavilor, în vederea creşterii eficienței tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;

h) desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică având ca scop promovarea stării de sănătate a pacienţilor; i) crearea unor condiţii moderne de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă; j) educaţia sanitară a bolnavilor internați sau asistați în ambulatoriu; k) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă şi de pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale; 1) organizarea şi desfăşurarea activității de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; m) asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unitățile sanitare. ART.3 În cadrul spitalului se desfăşoară şi următoarele activităţi: a) învăţământ medico-farmaceutic; b) învăţământ universitar; c) învăţământ postuniversitar; d) cercetare ştiinţifică medicală. ART.4 Pregătirea cadrelor medicale, rezidenților, studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi elevilor în spital este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi pentru cei din învățământul privat autorizat sau acreditat potrivit legii. ART. 5 Activităţile de învăţământ şi cercetare sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale. ART, 6 Colaborarea dintre spital şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, ART.7 Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe bază de teme şi de contracte de cercetare, încheiate între spitalşi finanţatorul cercetării. ART. 8 Spitalul are obligația să desfăşoare activitatea de educaţie medicală și cercetare (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocărilor bugetare. ART, 9 (1) Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. (2) Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților, stabilite de către organele competente. (3) Spitalul răspunde pentru păstrarea confidențialității tuturor informațiilor având legătură cu serviciile medicale acordate asiguraţilor faţă de terţi. (4) Spitalul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale asiguraţilor în mod nediscriminatoriu, precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale. 2

ART. 10 (1) Spitalul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii acesteia este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul autorizat obligatoriu la o altă instituţie medico-sanitară de profil. (2) Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi în alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora. (3) Cheltuietile efectuate de spital, în caz război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză se rambursează de către stat, prin hotărâre a Guvernului. ART.11 (1) Spitalul are obligația să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informațiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătății. (2) Raportările se fac atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timis. (3) Personalul medical are obligaţia de a respecta clauzele contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timis şi este sancţionat corespunzător legii în cazul nerespectării acestor clauze. (4) Spitalul are obligaţia de a completa prescripţiile medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (inițiale). Atribuţiile spitalului ART. 12 Spitalul este obligat, în principiu, să asigure: a) prevenirea şi combaterea infecțiilor nosocomiale; b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi; c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizați; d) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor; e) aprovizionarea cu substanțe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie; f) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, conform legislaţiei în vigoare; £) asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii nosocomiale; h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor conform normelor în vigoare; i) limitarea accesului vizitatorilor în spital în perioada de carantină, iar în unele secţii, interzicerea vizitării; j) atribuţiile personalului din cadrul spitalului sunt stabilite prin fişele de post, CAP.III Conducerea spitalului ART. 13 Spitalul este condus de un manager, persoană fizică. În cadrul spitalului se organizează și funcționează Consiliul de administraţie şi Comitetul director. ART. 14 Conducerea spitalului este formată din:

e Consiliul de administrație; e manager, care asigură conducerea curentă a spitalului; e Comitetul director, format din: - manager; - director medical; - director financiar-contabil; - director de îngrijiri. 1, Consiliul de administraţie ART.15 (1) În conformitate cu legislaţia în vigoare, la nivelul spitalului se înființează Consiliul de administraţie, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face tecomandări managerului spitalului în urma dezbaterilor. Consiliul de administrație are următoarea componență: - un reprezentant ai Direcţiei de Sănătate Publică Timiş şi un membru supleant; - doi reprezentanti numiti de Consiliul Local al Municipiului Timisoara şi doi membri supleanti; - un reprezentant al Primarului municipiului Timişoara și un membru supleant - un reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babes" Timişoara şi un membru supleant; - un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat si un membru supleant cu statut de invitat; - un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat si un membru supleant cu statut de invitat. (2) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administrație fără drept de vot. (3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie. ART. 16 Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele: 1, avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situațiile financiare trimestriale și anuale; 2, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii; 3. aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației; 4, avizează programul anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii; 5, analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii Comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătățirea activităţii; 6. propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalți membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de legislația în vigoare. 2. Managerul ART. 17 (1) Spitalul este condus de către un manager, Acesta încheie un contract de management cu Primaria Municipiului Timişoara pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează

concursul de ocupare a postului, sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanță stabilite de Ministerul Sănătății. (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform legislaţiei în vigoare. (3) Managerul va respecta incompatibilitățile şi conflictele de interese stabilite prin lege. 3. Comitetul director ART, 18 (1) Din Comitetul director fac parte: a) managerul; b) directorul medical; c) directorul financiar-contabil; d) directorul de îngrijiri. (2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului. (3) În spital, directorul medical poate fi cadru didactic universitar, ART. 19 Comitetul director are, în principal, următoarele atribuții: 1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical; 2. elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 3, propune managerului, în vederea aprobării; (i) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare; (îi) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern și organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 5, propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condiţiilor de spitalizare, igienă şi alimentație, precum şi de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății; 6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului; 7, urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat; 8. analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care o supune spre aprobare managerului; 9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite; 10. analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătățirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurile şi protocoalele de practică medicale; 11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistență medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situaţii de criză; 5

Fe 12. la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparații curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora; 13, analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătățire a activităţii spitalului; 14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliului medical şi le prezintă Primariei Municipiului Timisoara; 15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş; 16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului, şi ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi; 17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului; 18. negociază cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/serviciului; 19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului. 4. Directorul medical ART. 20 Atribuţiile specifice directorului medical sunt: L, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale şi bugetul de venituri şi cheltuieli, 2, monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii/laboratoare/servicii, propuneri de îmbunătățire a activității medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli; 3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital; 4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfășurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pacienţilor internaţi; 5, coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului; 6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii/ laboratoare/servicii; 7, avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condițiile legii; 8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 9, răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităților medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.); 11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

12, stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; 13, supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienților tratați, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; 14, întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanță ai managementului spitalului al căror nivel este stabilit anual; 15. preia, exercită și îndeplineşte toate prerogativele şi sarcinile funcţiei de manager al spitalului în intervalele de timp în care managerul lipseşte din activitate; 16, îndeplineşte toate sarcinile ce îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere şi control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare; 17, duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele Comitetului director sau pe cele trasate de manager; 18, prezintă Consiliului de administraţie informări trimestriale cu privire la activitatea Consiliului medical; 19. sprijină managerul în demersul de creştere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale şi din orice sursă legală; 20. coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, serviciului de anatomie patologică, farmaciei şi a altor structuri funcţionale ca: sterilizare, bloc operator etc. 5. Directorul financiar-contabil ART.21 Atribuţiile specifice Directorului financiar-contabil sunt: 1, asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale; 2. organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea coreciă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile; 3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale; 4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli; 5, asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale și financiare, 6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timiş; 7, angajează spitalul prin semnătură alături de manager în toate operațiunile patrimoniale, având obligația, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale; 8. analizează din punct de vedere financiar planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză; 9, participă la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile; 10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficiența indicatorilor specifici; 11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi; 12, asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital; 13, asigură întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

zi 14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora, 15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmăreşte recuperarea lor; 16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii; 17, răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin biroului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și la asigurarea integrităţii patrimoniului; 18. îndeplineşte formele de scădere din evidență a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale; 19. împreună cu Biroul achiziţii publice şi Biroul Administrativ, întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale, 20. organizează și ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine; 21, organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate. 6, Directorul de îngrijiri ART.22 Atribuţiile specifice directorului de îngrijiri sunt: 1. controlează îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fişa postului de către personalul din subordine; coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de asistenții medicali şefi din unitate; 2. organizează întâlniri de lucru cu asistenții medicali şefi; 3, monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienților, și ia măsuri pentru îmbunătățirea acesteia; 4, monitorizează procesul de implementare a ghidurilor și protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali Gencralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobate de Ministerul Sănătății; 5, stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi, necesarul și conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul spitalului; 6. analizează şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei; 7. colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor și Asistenţilor Medicali din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenții medicali; 8. avizează şi coordonează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali; 9. controlează modul în care se asigură bolnavilor internați un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia; 10. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenții medicali a legislaţiei privind exercitarea profesiei de asistent medical; 11. participă la activitățile organizaţiilor profesionale ale asistenţilor medicali; 12. analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;

PS 13, asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de ctică profesională; 14. ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi a regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine; 15. aprobă programul de activitate lunar al personalului din subordine și programarea concediilor de odihnă pentru acesta; 16, ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane); 17. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului, regulamentului intern, normelor privind prevenirea şi combaterea infecțiilor nosocomiale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activitățile medicale. CAP. IV Structura organizatorică a spitalului ART.23 Structura organizatorică a spitalului se aprobă de Primaria Municipiului Timisoara cu avizul Ministerului Sanatatii, în condiţiile legii, fiind compusă din: - 23 secţii clinice cu un număr de 1018 paturi din care : o 564 paturi cu profil medical o 454 paturi cu profil chirurgical o 66 paturi spitalizare de zi Str. Gheorghe Dima nr.5 (Clinicile Noi) - Sectia Medicina interna 55 paturi - Compartiment Gastroenterologie 15 paturi - Sectia Clinica Hematologie 55 paturi - Sectia Clinica Chirurgie Generala 1 59 paturi din care: -Comp.chirurgie hapatica 10 paturi -Comp.neurochirurgie 6 paturi -Comp.ortopedie si traumat. 10 paturi - Sectia Clinica (Oncologica) 60 paturi din care : -Comp.urologie 10 paturi -Comp.Chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva 2 paturi - Sectia Clinica ATII 36 paturi - Sectia Clinica Chir.Toracica 35 paturi Str.Marasesti nr.5 - Sectia Clinica Radioterapie 70 paturi Str. Daliei nr. 17 - Sectia clinica Dermatovenerologie 50 paturi 9

Scuar Martir Radian Belici nr. 1 - Sectia clinica Oftalmologie 45 paturi Str. Take Ionescu nr, 3-5 - Sectia Clinica Chir.Orala si Maxilo-Faciala 40 paturi - din care pentru copii 2 paturi B-dul Revolutiei 1989 nr.12 - Comp.Clinic Medicina Muncii 20 paturi din care : -Pentru radiopat.clinica 10 paturi* - Sectia Clinica Cardiologie 50 paturi din care : -Comp.terapie int.coronarieni 7 paturi B-dul Revolutiei nr.6 - Sectia Clinica ORL 55 paturi - din care - Comp. implant cohlear 2 paturi - Comp. ORL - copii 3 paturi B-dul C.D.Loga nr.42-44 - Sectia Clinica Recup.,Med.fiz.si Balneologie 60 paturi din care : -Comp.Clinic Reumatologie 10 paturi B-dul Victor Babes nr.22 - Sectia Clinica Oncologie Medicala 60 paturi Str.Sf.Rozalia nr. 1-3 - Comp.Geriatrie si Gerontologie 7 paturi - Unitate Primire Urgente (UPU) - Cabinet medicina dentara de urgenta B-dul 16 Decembrie 1989 nr.22-24 - Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie I 40 paturi din care : -Comp.obstetrica patologica 4 paturi - Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie II 40 paturi din care : -Comp.medicina materno-fetala 4 paturi -Comp-fertilizare in vitro 4 paturi - Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie III 40 paturi din care : -Comp.gineco-oncologie 4 paturi - Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie IV 40 paturi - Sectia Clinica ATI 1I 16 paturi 10

Str.Odobescu nr. 1-3 - Sectia Clinica Neonatologie 70 paturi din care : -Comp.prematuri 17 paturi -Comp.terapie intensiva 15 paturi TOTAL 1018 PATURI - Spitalizare de zi 66 paturi din care : -Obstetrica-ginecologie 8 paturi - Farmacia | - Farmacia 2 cu punct de lucru in Bd.16 Decembrie 1989 - Bloc operator 1 (cladirea in care functioneaza sectiile de chirurgie generala si sectia de chirurgie toracica) Bloc operator II (cladirea în care functioneaza sectia de chirurgie maxilo-faciala) Bloc operator III (cladirea in care functioneaza sectia ORL) Bloc operator IV (cladirea in care functioneaza sectia de oftalmologie) Bloc operator V (cladirea in care functioneaza sectiile de obstetrica-ginecologie) Sterilizare Unitatea de transfuzie sanguina I str. Gh. Dima, nr. 5 Unitatea de transfuzie sanguina II str. Odobescu, nr. 3 Laborator clinic analize medicale cu punct de lucru in Bd.16 Decembrie -Compartiment genetica medicala - Laborator clinic radiologie, imagistica medicala cu punct de lucru în Bd, 16 Decembrie 1989 -Compartiment CT -Serviciul anatomie patologica! str. Gh. Dima nr. 5 -Compartiment citologie -Compartiment histopatologie -Compartiment prosectura - Serviciul anatomie patologica II B- ul 16 Decembrie -Compartiment citologie -Compartiment histopatologie -Compartiment prosectura - Laborator radioterapie - Centrul de sanatate mintala (CSM) — adulti** - Compartiment de prevenire si control al infectiilor nosocomiale - Serviciul de evaluare si statistica medicala - Compartiment psihiatrie de legatura - Compartiment de foniatrie - Compartiment audiologie - Cabinet oncologie medicala - Cabinete planificare familiala - Laborator de reproducere umana asistata - Fisier — informatii 1 1 11

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile : (Str.Daliei nr. 17, Bd.Take Ionescu si Bd.16 Decembrie 1989) - Medicina interna - Cardiologie - ORL - oftalmologie - chirurgie generala - chirurgie generala/chirurgie oncologica - obstetrica-ginecologie - neurologie - ortopedie si traumatologie - dermatovenerologie - endocrinologie - urologie - geriatrie si gerontologie - neurochirurgie - reumatologie - recuperare, medicina fizica si balneologie - hematologie - chirurgie maxilo-faciala - psihiatrie - medicina muncii - chirurgie toracica - boli infectioase - nefrologie - neonatologie/pediatrie - pneumologie - chirurgie plastica — microchirurgie reconstructiva - radioterapie - chirurgie dento-alveolara - compartiment endoscopie - sterilizare - făsier — informatii - compartiment de evaluare si statistica medicala - Sali de tratamente Ambulatoriul de specialitate — stomatologie (se desfasoara activitate de invatamint) -Bd.Revolutiei 1989 nr.9 - Cabinete stomatologie - Cabinete odontologie, parodontologie Activitate de cercetare - Calectiv de cercetare in obstetrica-ginecologie si neonatologie Aparat functional 12

Laboratoarele deservesc atit paturile,cit si ambulatoriul integrat. * utilizate de catre sectia de medicina muncii in prezent ** in curs de organizare ART. 24 Actuala structură se poate modifica ca urmare a aprobării unei noi structuri cu avizul Ministerului Sanatatii si aprobarea Primariei Municipiului Timisoara, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcționare. A. Secţii şi compartimente cu paturi Al. Generalităţi ART.25 Secţiile cu paturi au, în principal, următoarele obiective privind asistenţa medicală la primirea în camera de gardă: 1, examinarea imediată completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare; 2. asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenței medicale calificate și specializate până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie; 3. îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor; 4, asigurarea transportului bolnavilor în secţie, 5, ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor și asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere. A2, Aspecte specifice IL. Secţiile clinice chirurgie generală 1, chirurgie generală II (oncologica) , chirurgie orală şi maxilo-facială, ortopedie și traumatologie,obstetrica ginecologie,chirurgie toracica ART.26 Secţiile clinice chirurgie generală 1, chirurgie generală II (oncologica), chirurgie orală şi maxilo-facială, ortopedie şi traumatologie obstetrica ginecologie,chirurgie toracica au, în principal, următoarele obiective: [. examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare; 2. asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie; 3. asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului; 4. îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia și deparazitarea bolnavilor; 5. asigurarea transportului bolnavilor în secţie; 6. ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere; 7, repartizarea bolnavilor în saloane cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecțiilor nosocomiale; 8. examinarea imediată de către medicul chirurg a bolnavilor internaţi de urgență şi a celor cu stare biologică alterată, 13

9. stabilirea parcursului în vederea confirmării, precizării sau nuanţării diagnosticului de internare; 10. precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei chirurgicale; 11. întocmirea foii de observaţie în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la prezentare pentru pacienții internați de urgenţă; 12, stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii; 13. stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia și alegerea procedurii tehnice şi tactice, la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie; 14. obţinerea consimțământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus; 15. pregătirea preoperatorie generală, locală şi asigurarea consultului preanestezic; 16. asigurarea și verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii; 17, supravegherea evoluției pre- și postoperatorii generale şi locale, 18, precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii. IL Secţia clinică A.T.I, I şi Secţia A.T.L II ART.27 Secţia clinică A.T.. I şi Secţia. A.T. II au, în principal, următoarele obiective: 1, repartizarea bolnavilor în saloane în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecțiilor nosocomiale; 2, efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului; 3, declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare; 4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale, precum și asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 5. consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant; 6. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă & acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 7, asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce; 8. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; 9, desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia; 10. cazurile mult prea grave, cu prognostic extrem de sevor, se direcţionează spre servicii de paleaţie. IM. Secţiile clinice medicină internă, cardiologie, geriatrie si gerontologie, oncologie medicala, gastroenterologie, radioterapie,balneofizioterapie, medicina muncii ART. 28 Secţiile clinice medicină internă, cardiologie, geriatrie si gerontologie, oncologie medicala, gastroenterologie, radioterapie,balneofizioterapie, mediina muncii, au în principal, următoarele obiective: 1, examinarea imediată, completă şi trierea medicală a bolnavilor pentru internare; 14

2. asigurarea transportului bolnavilor în secţie; 3. repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor.nosocomiale; 4, efectuarea în cel mai scuit timp a examenului clinic şi a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului; 5, declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare; 6. recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor; 7, asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale; 8. indicarea, folosirea și administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale; 9. asigurarea aparatului de urgență, cu aprobarea conducerii spitalului; 10. obţinerea consimțământului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar; 11. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora; 12. asigurarea alimentației bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; 13. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim rațional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia, IV. Secţiile clinice dermatovenerologie si hematologie ART. 29 Secţiile clinice dermatovenerologie si hematologie au, în principal, următoarele obiective: |. examinarea imediată, completă şi trierea medicală a bolnavilor pentru internare; 2, asigurarea transportului bolnavilor în secţie; 3. repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecțiilor nosocomiale; 4. efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului; S, declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare; 6. recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor; 7, asigurarea tratamentului „medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale; 8, indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale; 9, asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului; 10. obținerea consimțământului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar; 11. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora; 12. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii; 13. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia. 15

V. Secţiile clinice ORL şi oftalmologie ART. 30 Secţiile clinice ORL şi oftalmologie au, în principal, următoarele obiective: 1. asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime în ziua internării; 2, efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului; 3, declararea cazurilor de boli contagioase și de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare; 4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii; 5, asigurarea, zi şi noapte, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării; 6. asigurarea trusei de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului, 7, asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 8. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale, psihice şi funcţionale; 9. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii; 10. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia; îl, transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice, pentru bolnavii externaţi, medicilor de familie. VI, Sectia clinica de neonatologie ART.31 Sectia clinica de neonatologie are, in principal, urmatoarele obiective : 1. Asigurarea examinarii medicale complete si a investigatiilor minime in ziua nasteri si, ulterior pe tot parcursul internarii; 2, Efectuarea in cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului ; 3. Declararea cazurilor de boli contagioase conform reglementarilor in vigoare; 4, Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), individualizat si diferentiat, in raport cu starea nou-nascutului, cu forma si stadiul evolutiv al bolii ; 5, Asigurarea, zi si noapte, a ingrijirii medicale necesare pe toata durata internarii; Asigurarea trusei de urgenta, cu aprobarea conducerii spitalului; 7. Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului ; Asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale, si functionale; 9. Asigurarea alimentatiei nou-nascutilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii; 10. Desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati, un regim de odihna, de tratament, de igiena personala, de primire a vizitelor si de pastrare a legaturii acestora cu familia ; 11, In sectia de terapie intensiva neonatala, regimul de vizita va fi posibil conform normelor in vigoare respectandu-se perioada in care se fac tratamente medicale sau se acorda ingrijiri speciale nou-nascutului ; 12, Transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice, pentru nou-nascutii externati, medicilor pediatrii. s ge VIL Spitalizare de zi 16

ART. 32 Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele obiective: 1. asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului şi în funcţie de indicaţiile medicilor; 2, supravegherea evoluţiei pre şi postoperatorii generale şi locale; 3, precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii; 4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale; 5, supravegherea intraterapeutică a pacienților; 6. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului; 7. consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant; 8. asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce. B. Compartimente fără paturi L Blocurile operatorii ART. 33 Blocurile operatorii au, în principal, următoarele obiective: 1, desfăşurarea activității operatorii a spitalului; 2. asigurarea măsurilor de antisepsie necesare menținerii condițiilor optime de desfăşurare a actului operator; 3. asigurarea condiţiilor necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecțiilor nosocomiale; 4, ținerea evidenţei zilnice a pacienților care se operează şi asigurarea comunicării cu Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă privind locurile libere; 5, asigurarea împreună cu personalul Secţiei clinice anestezie şi terapie intensivă, a transportului bolnavilor din blocul operator în Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă; 6. urmărirea consumului de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic; 7. asigurarea manipulării, depozitării şi transportului la Laboratorul de analize medicale şi Serviciul de anatomie patologică al produselor biologice recoltate în actul operator, IL Sterilizare ART. 34 Sterilizarea are, în principal, următoarele obiective: 1, verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare; 2, eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale; 3. sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului; 4, procedurile de control şi marcare a produselor finite; 5. sesizarea eventualelor neconformități şi luarea imediată a măsurilor necesare; 6, înregistrarea și arhivarea datelor privind procesul de sterilizare, 7. efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare, a fiecărui aparat; 8. banderolarea şi etichetarea truselor și pachetelor cu materiale sterilizate; 17

9. ținerea evidenţei activității de sterilizare pe aparate şi şarje; 10. efectuarea testelor de control și evidenţa acestora; 11. asigurarea circuitului de stocare, distribuție şi transport la utilizatori; 12. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale; 13, supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare; 14. verificarea calității aerului, apei şi a fluidelor utilizate; 15, verificarea stării de igienă a suprafeţelor; 16. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare; 17. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare. III Farmacie ART. 35 (1) În cadrul spitalului funcţionează doua farmacii cu circuit închis. Farmaciile asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internați. (2) Farmaciile au în principal următoarele obiective: 1, recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire; 2, participarea la întocmirea necesarului privind aprovizionarea cu medicamente, depozitarea şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare; 3, verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice, 4. asigurarea de medicamente necesare activității de asistență medicală a spitalului; 5, păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit Farmacopei Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii; 6. depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne), ținându-se seama de natura şi proprietățile lor fizico-chimice; 7. organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea de măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior; 8. asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize; 9. prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii; 10. întocmirea propunerilor fundamentate peniru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare; 11. operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor; 12. participarea, pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice și citostatice. IV. Unitatea de transfuzie sanguină ART. 36 (1) În spital este organizată ca structură independentă a spitalului Unitatea de transfuzie sanguină, care este subordonată managerului spitalului. (2) Programul de lucru al Unității de transfuzie sanguină din spital este permanent. (3) În Unitatea de transfuzie sanguină din spital se desfășoară următoarele activități: 1, aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge, pe baza solicitărilor scrise din secţiile spitalului; 2. recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total și a componentelor sanguine către secţiile spitalului, 18

3, distribuția de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar, care se face în baza unui contract de furnizare ce stabileşte condiţiile de distribuție şi documentaţia aferentă obligatorie; 4. efectuarea testelor pretransfuzionale; 5, pregătirea unităților de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării; 6, consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total și a componentelor sanguine; 7. prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităților de sânge sau a componentelor sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie; 3. întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităților desfăşurate; 9, raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial; 10, păstrarea eşantioanelor din scr sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienților transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spații frigorifice (-15-18 “C) cu această destinaţie. (4) Conducerea spitalului are obligaţia întocmirii planului anual de educaţie continuă şi evaluare periodică a personalului cu activitate în domeniul transfuziei. ART.37 Laboratoarele din cadrul structurii organizatorice a spitalului sunt organizate astfel: 1, Laborator de analize medicale; 2. Laborator de radiologie şi imagistică medicală; 3, Laborator de reproducere umana asistata V, Laboratorul de analize medicale ART. 38 Laboratorul de analize medicale are, în principal, următoarele obiective: efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluție a bolii şi examenelor profilactice; 2. recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierca lor corectă; 3. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor; 4. redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor examnenelor efectuate; 5, întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice; 6, raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internați. VI, Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală ART. 39 (1) Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are în componenţa sa urmatorul compartiment: - Compartiment computer-tomograf, (2) Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are, în principal, următoarele obiective: 1, efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist, 2. colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului; 3. organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei; 4, înregistrarea tuturor examinărilor efectuate; 5, aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator; 19

6. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii; 7. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice; 8. raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi în ambulatoriu. VII, Serviciile de anatomie patologică I+II ART. 40 (1) Serviciile de anatomie patologică + au în componenţa sa următoarele compartimente: - citologie; - histopatologie; - prosectură. (2) Serviciile de anatomie patologică II au, în principal, următoarele obiective: 1. efectuarea de autopsii la toate cazurile decedate în spital, care nu sunt cazuri medico- legale, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic şi precizării cauzei medicale a morţii, inclusiv tuturor copiilor până la vârsta de un an, indiferent de locul decesului; 2, efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor; 3. eliberarea certificatului de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul anatomopatolog,; 4. eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare; S. efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic asupra produselor biologice recoltate; 6. colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale, bacteriologice, biochimice, experimentale; 7. comunicarea trimestrială adresată conducerii, cuprinzând situaţia cazurilor finalizate, după următorul model: număr cazuri autopsiate, număr cazuri scutite de autopsie, număr cazuri cu diagnostic concordant, număr cazuri cu diagnostic discordant parţial, număr cazuri cu discordanţă majoră între diagnosticul final şi diagnosticul la deces stabilit în secţie; 8. raportarea statistică a numărului de proceduri efectuate; 9. raportarea statistică a numărului de analize efectuate; 10. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziții publice de reactivi şi materiale de laborator specifice; 11, eliberarea pe bază de cerere, conform legislației în vigoare, a probelor în vederea unui consult de specialitate sau pentru investigaţii suplimentare; 12. primirea, înregistrarea şi prelucrarea pieselor operatorii (extemporaneu și la parafină), biopsice şi a pieselor de la necropsie, examene citologice; 13. prepararea coloranților şi a reactivilor; 14. arhivarea lamelelor şi a blocurilor. VIUL Serviciul de supraveghere, prevenire şi control al infecțiilor nosocomiale ART, 41 Serviciul de supraveghere, prevenire şi control al infecțiilor nosocomiale are, în principal, următoarele obiective: |. elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale; 2, asigură supravegherea epidemiologică a infecțiilor nosocomiale şi a cazurilor de boli transmisibile prin colectarea, înregistrarea, analiza, interpretarea şi diseminarea datelor; 20

=, 3, propune și iniţiază activități complementare de prevenție sau control cu caracter de urgență, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie nosocomială; 4. întocmeşte harta punctelor și segmentelor de risc pentru infecția nosocomială privind modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în spital, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din spital, zonele "fierbinți" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară favorizantă pentru infecțiile nosocomiale; 5, verifică respectarea normelor de igienă, de igienă a produselor alimentare, în special a celor dietetice, normelor de sterilizare şi menţinerii sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile; 6. organizează măsurile de reniediere a deficienţelor constatate; 7, supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului din spital prin curățare chimică şi dezinfecţie; 8. supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, în mod special a reziduurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; 9, supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale spitalului, circulaţia asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învățământul universitar, postuniversitar sau postliceal; 10. supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic, tratament şi raportare pentru infecțiile nosocomiale; 11. supraveghează și controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la asistați, derularea investigaţiilor etiologice ale sindroamelor infecțioase, operativitatea transmiterii informațiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infecțiilor nosocomiale; 12, răspunde prompt când primeşte informaţii din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţii nosocomiale; 13. dispune măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare; 14. întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informațiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri și activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar; 15. organizează şi realizează programe instructiv-educative, colaborând cu personalul calificat din secţii/compartimente; 16. coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu conducerile secţiilor, a Ghidului de prevenire a infecțiilor nosocomiale; 17. implementează şi evaluează activitatea de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale; 18. organizează depistarea, raportarea, evidenţa, izolarea, tratarea şi aplicarea măsurilor de control în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital; 19, cfectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea infecțiilor nosocomiale. TX. Serviciul de evaluare şi statistică medicală ART. 42 Serviciul de evaluare şi statistică medicală are, în principal, următoarele obiective: 1, întocmeşte rapoartele, centralizările, dările de seamă şi situaţiile statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale. Unde coste cazul, se anexează copii ale documentelor pe baza cărora s-a întocmit raportul; 2, execută, în termenele stabilite, toate lucrările de statistică medicată, precum şi pe cele necesare pentru activitatea operativă a instituţiei; 21

3. asigură circuitul informaţional al datelor prin sistemul informatic existent; 4. introduce zilnic, verifică şi transmite datele privitoare la pacienţi din foaia de observaţie clinică generală; 5, transmite şi prelucrează datele prin internet, 6. primeşte documentaţia medicală a bolnavilor externaţi (foi de observaţie); 7. clasifică foile de observaţie ale bolnavilor externaţi pe grupe de boli, pe secții, pe an; 8, ține evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii și întocmeşte rapoartele statistice ale spitalului, verificând exactitatea datelor statistice ale secţiilor cuprinse în rapoartele secţiilor; 9. pune la dispoziţia secţiilor datele statistice şi documentaţia medicală necesare pentru activitatea curentă şi asigură prelucrarea datelor statistice; 10. urmăreşte corelarea diferiților indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţară şi informează şefii de secţie şi conducerea unităţii; 11. ține la zi evidenţa informatizată a pacienţilor externaţi şi răspunde de corectitudinea datelor introduse în calculator; 12. întocmeşte documentaţia medicală a bolnavilor externaţi din spital (foi de observație, foi de temperatură); 13. asigură controlul zilnic al foilor de mişcare şi compararea cu baza de date; 14. asigură înregistrarea mişcării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic; 15. efectuează controlul periodic al listei bolnavilor externaţi și întocmeşte situaţia numerică a acestora; 16. asigură centralizarea concediilor medicale furnizate de secţii, tipărirea şi expedierea prin e-mail la Casa de Asigurări de Sănătate Timis; 17. urmăreşte înregistrarea corectă a datelor bolnavilor. X. UPU ART. 43 UPU are, în principal, următoarele obiective: a) triajul urgențelor la prezentarea la spital; b) primirea, stabilizarea şi tratamentul inițial al tuturor urgenţelor, cu prioritate al urgențelor majore; c) asigurarea asistenței medicale de urgenţă pentru urgenţe majore în echipele mobile de intervenție (consult, stabilizare, monitorizare, tratament, transport); d) investigații clinice și paraclinice necesare stabilirii diagnosticului și începerii tratamentului iniţial; e) consultul de specialitate în echipă cu medicii de gardă din spital pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii; f) monitorizare, tratament şi reevaluare pentru pacienții care necesită internare, maximum 6 ore; g) tratament, stabilizare şi reevaluare pentru pacienţii care nu necesită internare; h) înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi raportarea adecvată a informaţiei medicale; i) formarea continuă a personalului propriu şi formarea în medicina de urgenţă a altor categorii de personal medical. C. Ambulatoriul integrat ART. 44 (1) Ambulatoriul integrat are în componenţa sa următoarele cabinete şi compartimente: 1, medicină internă; 22

2. cardiologie; 3, neurochirurgie 4, pneumologie 5. recuperare, medicina fizica si balneologie 6. boli infectioase 7, nefrologie 8. chirurgie dento-alveolara 9, chirurgie generală; 10. chirurgie oncologica; 11. chirurgie toracica; 12. ortopedie şi traumatologie; 13. obstetrică-ginecologie; 14. neonatologie/pediatrie; 15. neurologie; 16. psihiatrie; 17, medicina muncii; 18. dermatovenerologie; 19. ORL; 20. oftalmologie; 21, endocrinologie; 22, reumatologie; 23. chirurgie orală şi maxilo-facială; 24, geriatrie şi gerontologie; 25. urologie; 26. hematologie; 27. chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă; 28. Radioterapie 29, Compartiment endoscopie. (2) Ambulatoriul integrat are, în principal, următoarele obiective: 1. consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului, a tratamentului medical şi/sau chirurgical, îngrijirea, administrarea medicamentelor asiguraţilor; 2, monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie ori de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecțiunile pentru care au fost internaţi; 3, consultații interdisciplinare pentru pacienții internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar; 4. informarea medicului de familie, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul și tratamentele recomandate; 5. întocmirea listelor de aşteptare pentru serviciile medicale programabile. (3) În relațiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Timiş, ambulatoriul integrat are următoarele obligaţii: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate și a activităţii desfăşurate; b) să informeze asiguraţii despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ; c) să respecte confidențialitatea tuturor datelor şi informațiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea și demnitatea acestora, 23

— d) să raporteze datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activității în asistența medicală, potrivit formularelor de raportare; e) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor; D) să respecte programul de lucru, pe care să îl afişeze la loc vizibil, £) să respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; h) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman; i) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgență medico-chirurgicală; j) să acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; K) să acorde servicii medicale şi investigaţii paraclinice în regim de urgenţă femeii gravide; l) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru; m) să informeze medicul de familie la care este înscris asiguratul, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate şi să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice; n) să întocmească liste de aşteptare pentru serviciile medicale programabile; o) să acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care oste luat în evidență asiguratul; p) să acorde cu prioritate consultaţii medicale personalului angajat în unităţile sanitare publice. D. Ambulatoriul de specialitate de stomatologie — adulți si copii ART. 45 În cadrul ambulatoriului de specialitate de stomatologie - adulți si copiii se desfăşoară activitatea de învăţământ universitar şi postuniversitar în specialităţile: endodonție, parodontologie, protetică dentară si ortodontie. Servicii medicale oferite de ambulatoriul de specialitate de stomatologie — adulţi si copii sunt: - chirurgie (extracţii, incizii, abcese, supuraţii); - igienă orală (detartraj, periaj); - protetică: cimentări şi ablaţii punți, reparații și retuşuri proteze; - urgențe de medicină dentară; - servicii de ortodontie si ortopedine dento-faciala pentru copii; - terapie carii (plombe, tratament de canal, devitalizare). E, Structura aparatului funcţional ART. 46 Structura activităţii administrative cuprinde servicii, birouri şi compartimente, cu atribuţii şi responsabilităţi specifice domeniului de activitate. L Biroul financiat-contabilitate 24

Biroul financiar-contabilitate asigură: 1. organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor; 2. organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă ori pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri; 3, întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile; 4. exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale; 5, participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii; 6. organizarea evidenţei tehnico-operative şi gostionare; asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi; 7, organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale și regularizarea diferenţelor constatate; 8, întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri și cheltuieli; 9, efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăți în numerar; 10. verificarea încadrării în creditele necesare, a comenzilor şi contractelor emise, înlimita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate; 11, verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operațiunii; 12. întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăţi în numerar; 13. luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse; 14, întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate; 15. informatizarea evidentelor contabile; 16. îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionatilor, constituirea garanţiilor şi reținerea ratelor; 17, măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special; 18. exercitarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; 19, organizarea acţiunilor de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul propriu; 20. întocmirea stadiilor privind îmbunătățirea activităţii economice din unitate şi propunerea măsurilor corespunzătoare; 21, întocmirea studiilor privind costurile comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav etc, comparativ pe secţiile din unitate, analizarea cauzelor care determină diferenţe şi propunerea eliminării celor subiective; 22, analizarea și pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi financiare puse la dispoziția unităţii; luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune. II. Serviciul R.U.N.0,8. Serviciul R.U.N.O.S. are ca obiective: 1, aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii; 25

2. asigură întocmirea documentațiilor privind modificarea/ actualizarea organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare și funcţionare, a statului de funcţii; 3, efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii; 4. urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale; 5, gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, 6. stabileşte şi actualizează, conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unității; 7. asigură introducerea în baza de date a informațiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi; 8. întocmeşte documentația privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din unitate; 9. întocmeşte şi actualizează Registrul de evidență a salariaţilor; 10. asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale; 11. calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare; 12. execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din normafivele în vigoare; 13. fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli; 14, întocmeşte lunar lucrările de salarizare; 15. întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Timis, Direcţia judeţeană de finanţe, Direcţia judeţeană de statistică, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Timis; 16. asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor; 17. întocmeşte formalitățile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi tine evidenţa acestora; 18. eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale; 19, întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii; 20. întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 21, asigură confidențialitatea datelor salariaţilor în conformitate cu legislația în vigoare. II Biroul aprovizionare, transport Biroul aprovizionare, transport are ca obiective: 1. asigură aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice; 2, coordonează activitatea magaziilor, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor în condiţii igienico-sanitare conform normelor în vigoare; 3, efectuează recepţia calitativ şi cantitativ a materialelor, alimentelor primite de la furnizori în baza avizului de însoţire a mărfii, întocmeşte notele de intrare-recepţie, ţine evidenţa stocurilor, efectuează inventarul periodic privind produsele existente în gestiune; 4. urmăreşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile și serviciile spitalului; 5. urmăreşte asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport; 26

6. verifică şi controlează depunerea documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice, efectuarea controlului curent periodic al autovehiculelor din unitate, verifică şi certifică datele din foile de parcurs ale conducătorilor auto. IV. Biroul administrativ Biroul administrativ are ca obiective: 1, organizează şi asigură ordinea şi curăţenia în incinta spitalului; 2. asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă; 3, in măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a bolnavilor; 4. asigură funcţionarea în bune condiții a blocului alimentar, a garderobei bolnavilor; 5. asigură aplicarea şi respectarea normelor de pază contra incendiilor; 6. verifică şi controlează efectuarea pazei în spital; 7, organizează şi asigură primirea, circuitul, păstrarea şi evidenţa corespondenței; 8. asigură păstrarea arhivei unității conform normelor legale; 9, întocmeşte listele de mijloace fixe ce se casează sau se conservă: asigură evidenţa acestora şi urmăreşte modul de finalizare a acestor operații. V. Biroul achiziţii publice, contractare Serviciul achiziţii publice, contractare are ca obiective: 1, răspunde de primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice; 2, elaborează şi execută programul anual al achiziţiilor publice cu respectarea baremului în vigoare; 3, se preocupă de avizarea și aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii spitalului; 4. primeşte ofertele de la furnizori prin registratură; $. elaborează şi distribuie documentaţia de atribuire/de concurs (caiet de sarcini); 6. supune spre aprobare documentaţia de atribuire/de concurs; 7. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate (prin sistemul electronic, Monitorul Oficial al României, publicaţii); 8. organizează, iniţiază, derulează şi finalizează proceduri de achiziţie; 9, elaborează procesul-verbal de deschidere a şedinţei de verificare a ofertelor prezentate; 10, elaborează centralizatorul de preţuri; 11. asigură deschiderea raportului procedurii; 12. elaborează adrese de informare (descalificați, calificaţi, câştigători, necâştigători) pentru fiecare produs achiziţionat şi fiecare operator economic angajat în procedura de achiziţie publică; 13. evalucază ofertele şi atribuie contracte de achiziţie publică alături de comisiile de evaluare; 14. finalizează raportul procedurii; 15. redactează şi semnează contractele şi se preocupă de avizarea şi semnarea acestora la nivelul conducerii spitalului; 16. introducerea, în sistemul informatic integrat al spitalului, a datelor privind acordurile- cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţii, actele adiţionale aferente acestora şi notele justificative; 17. urmăreşte derularea realizării contractelor; 27

18. întreprinde demersurile necesare (formulare punct de vedere, copii ale documentelor etc.) soluționării contestaţiilor formulate împotriva procedurilor spitalului şi depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 19, urmăreşte modul de constituire a garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie; 20. întocmeşte graficul de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate (anexele la contracte); 21. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 22. răspunde de legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate; 23, coordonează şi claborează, în baza necesităţilor transmise de către celelalte compartimente din cadrulspitalului, documentele (studii de piaţă, note justificative, contracte de achiziție) necesare achiziţionării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depăşesc plafonul-limită prevăzut de legislaţie pentru achiziţiile directe; 24, derulează și finalizează achiziţiile directe; 25. asigură relaţiile de corespondență şi dialog cu instituţiile de control în domeniul achiziţiilor publice; 26. verifică sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziţie; 27. întocmeşte situații şi rapoarte specifice activităţii biroului achiziţii publice, contractare; 28. întocmeşte, actualizează şi propune spre aprobarea conducerii spitalului proceduri de lucru şi/sau operaţionale specifice, VI. Compartimentul juridic Compartimentul juridic are ca obiective: 1, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, la cererea conducerii, pe cele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice; 2. reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale spitalului în raporturile lui cu instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română ori străină, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației date de conducerea spitalului; 3, urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuțiile/noţiunile de interes specific pentru acestea; 4, asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului director sau pentru şefii secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/ compartimentelor, precum şi pentru personalul salariat al spitalului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor; în acest sens, acordă consultaţii şi redactează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului; 5, redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea spitalului; 6. redactează proiectele de contracte; 7, redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate care privesc spitalul, la cererea managerului; 8. verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; 9. participă alături de alți membri în comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul spitalului; 10. redactează documente/acte/contracte juridice, la solicitarea membrilor Comitetului director sau a şefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment, 11, nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta; 12. este obligat să respecte dispozițiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care spitalul le poate avea; 28

13, este obligat să respecte secretul şi confidențialitatea activității sale, în condiţiile legii; 14. îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic; 15. consilierul juridic va avizaşi va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv. VII. Biroul Tehnic Biroul Tehnic are ca obiective: 1. asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii ale instalaţiilor sanitare, electrice, clădirilor; 2, efectuează lucrări de reparații, în regie proprie; 3. urmăreşte efectuarea de reparații capitale și de investiţii, recepționează şi verifică cantitativ şi calitativ lucrările executate de muncitori terţi; 4, asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor; 5, stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare; 6. stabileşte necesarul de materiale de întreţinere; 7, analizează dotarea unităţii, starea clădirii şi elaborează proiectul planului de investiții sau de reparaţii capitale; 8. urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale; 9. asigură repartizarea muncitorilor pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de activitate; 10. exploatează şi întreţine centralele şi punctele termice în conformitate cu prescripţiile tehnice ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - pentru exploatarea cazanelor de abur, asigură condiţiile necesare desfăşurării unei activităţi corespunzătoare în instalațiile şi utilajele supuse autorizării Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat; 11. exploatează şi întreţine instalaţiile de oxigen, vid şi aer comprimat, urmăreşte buna funcționare a lifturilor şi a aparaturii din blocul alimentar; 12. asigură funcţionarea instalaţiilor frigorifice şi de climatizare din dotare; 13. asigură funcţionarea iluminatului de siguranță cu grup electrogen; 14, certifică consumurile de apă, gaz, electricitate aferente spitalului şi altor consumatori din cadrul spitalului; 13. asigură asistenţă tehnică la recepţionarea aparaturii medicale; 16. urmăreşte repararea şi verificarea aparatelor de măsură şi control conform instrucţiunilor metrologice; 17, întocmeşte, după necesități, contracte de reparații, service şi asistenţă tehnică cu unităţile specializate; 18, verifică respectarea condiţiilor de siguranță în exploatarea rețelelor de energie, gaze şi utilităţi energetice; intervine imediat în caz de nerespectare a regulamentelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice de exploatare - reparații; 19. controlează modul de realizare a măsurilor de reducere şi raționalizare a consumului de resurse energetice şi utilităţi; răspunde de stabilirea măsurilor de corecție în cazul constatării unor nereguli în acest sens; 20, întocmeşte documentaţii tehnice și economice pentru fundamentarea unor lucrări de reparații, modernizări sau retehnologizări ale instalațiilor energetice în vederea reducerii consumurilor energetice; 21. întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor privind consumul de energie și instalarea de utilaje energetice care necesită aprobări; 29

rr 22. asigură controlul permanent al modului cum sunt exploatate şi întreținute reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale; 23. asigură anchetarea avariilor în instalațiile energetice şi de fluide medicale, VIII, Compartimentul securitatea muncii PSI, protecţie civilă și situaţii de urgență Compartimentul securitatea muncii PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are ca obiective: L. asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum și reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii; 2. asigură auditarea securității şi sănătății în muncă la nivelul unităţii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi stabileşte nivelul de securitate; auditarea presupune analiza ' activității şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; 3, controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă; 4. verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare, şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora, 5. asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate în muncă prin cele 3 forme de instructaje, 6. propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilită i muncii; 7. organizează instructajul de protecţia muncii; 8. elaborează lista privind dotarea personalului cu echipamente individuale de protecție şi de lucru; 9. participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora; 10. colaborează cu cabinetul de medicina muncii pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale la locurile de muncă; 11, efectuează instructajul de protecţia muncii pentru personalul nou-angajat în unitate, înaintea încheierii contractului individual de muncă. IX Compartimentul MANAGEMENTUL CALITATII Compartimentul MANAGEMENTUL CALITATII (1) Infiintat conform Ordinului Ministerului Sanatatii ar, 975/2012 privind organizarea structurii de managernent al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale, (2) Desfasoara in principal urmatoarele activitati : a) pregateste si analizeaza PLANUL ANUAL al managementului calitatii; b) coordoneaza si implementeaza programul de acreditare a tutror serviciilor oferite in cadrul unitatii pe baza procedurilor operationale specifice fiecarei sectii, laborator, etc. si a standardelor de calitate; c) coordoneaza activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii : bl — manualul calitatii, b2 — procedurile; d) coordoneaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor; e) colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii; 30

_ f) implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite; g) asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitaţii declarate de manager; h) asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specifice; i) coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului actiunile de imbunatatire sau corective ce se impun; j) coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii; k) asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurarii sanatatii pacientilor; 1) asista si raspunde tuturor soslicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii. X. Compartimentul audit Compartimentul audit are următoarele obiective: 1. elaborează planul anual și planul strategic de audit intern; 2. efectuoază activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management și control sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență şi eficacitate; 3. asigură consilierea managerului spitalului; 4. întocmeşte rapoarte către conducerea spitalului cu recomandările şi concluziile rezultate din activitatea de audit; 5. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern. XI. Compartimentul informatică Compartimentul informatică are următoarele obiective: 1, coordonează activitatea de prelucrare automată a datelor la toate nivelurile de agregare; 2, coordonează activitatea de implementare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice; 3. coordonează activitatea de exploatare și întreţinere a echipamentelor de calcul din dotarea spitalului; 4. participă la întocmirea necesarului echipamentelor de calcul şi materiale consumabile pentru buna desfăşurare a activității de informatică; 5, participă la recepţionarea echipamentelor de calcul noi intrate în spital, identifică şi propune spre casare echipamentele de calcul uzate; 6. asigură relaţiile cu prestatorii care execută lucrări şi service specifice activității de informatică; 7, răspunde de actualizarea site-ului spitalului. XII. Compartimentul culte Compartimentul culte are, în principal, următoarele obiective: 1, săvârşeşte serviciile religioase, conform programului aprobat de eparhia respectivă, cu acordul conducerii spitalului; 2, întreţine convorbiri duhovniceşti cu bolnavii, cu membrii familiei sau aparţinătorii lor. 31

CAP.YV Consiliile şi comisiile ce funcţionează în cadrul spitalului ART. 47 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul spitalului au fost organizate următoarele consilii şi comisii, astfel: 1. Consiliul medical ART. 48 (1) Directorul medical este președintele Consiliului medical. Consiliul medical funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef şi directorul de îngrijiri. (2) Principalele atribuții ale Consiliului medical, conform legislației în vigoare, sunt următoarele: a) îmbunătăţeşte standardele clinice și modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate, în vederea creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor; b) monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în spital în scopul creşterii performanțelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; c) înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului; d) propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătățirea activităţii spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală; e) alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, f) in cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara „respectiv toate sectiile si compartimentele se formeaza echipe multidisciplinare care medicii colaboreaza pentru diagnosticarea si vindecarea pacientilor pe baza procedurii de lucru . In cadrul acestor echipe „medicii discuta si evalueaza starea pacientului din toate unghiurile posibile si ajuta la stabilirea diagnosticului sau a celor mai adecvate metode de tratament pentru fiecare pacient. Aceasta comisie multidisciplinara va stabili : - Necesitatea unor interventii suplimentare - Diagnosticul de certitudine - Schema terapeutica 2. Consiliul etic ART. 49 Consiliul etic are, în principal, următoarele atribuţii: 1. analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic/asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în spital; 2, verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 3. sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienților, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii; 4. analizează sesizările ce privesc plăți informale ale pacienților către personalul medico- sanitar oti auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate; 5, veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale. 32

_—, 3, Nucleul de calitate ART. 50 În principal, activitatea nucleului de calitate constă în: monitorizarea internă a calităţii serviciilor medicale; 2. întocmirea punctajului şi reactualizarea periodică a acestuia; 3. monitorizarea calității îngrijirilor medicale în raport cu indicatorii activității clinice şi financiare; 4, prezentarea propunerilor de îmbunătățire a calității serviciilor medicale pe secţii/laboratoare/servicii şi global pe spital; 5, cooperarea cu reprezentanții desemnaţi pentru monitorizarea externă a calităţii; 6. organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi personalului; 7, pregătirea personalului angajat în vederea cunoaşterii parametrilor de lucru specifici fiecărui sector de activitate şi verificarea modului de implementare a sistemului de management al calității. 4, Comitetul de sănătate şi securitate în muncă ART. 31 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuții: 1. aprobă programul anual de protecţia muncii; 2. urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative privind protecţia muncii; 3, analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă; 4, promovează iniţiativele proprii sau ale celorlalți angajaţi vizând prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precurn şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, 5. efoctucază cercetări în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariției de îmbolnăviri profesionale; 6. efectuează inspecții la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale; 7, sesizează inspectoratele teritoriale de stat pentru protecţia muncii pe raza cărora își desfăşoară activitatea, atunci când constată încălcarea normelor legale de protecţia muncii sau când între managerul spitalului şi ceilalţi membrii ai comitetului există divergențe privind modul în care se asigură securitatea și sănătatea lucrărilor; 8. realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale activităţii cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii. 5. Comisia medicamentelor şi materialelor sanitare ART, 52 Comisia medicamentelor şi materialelor sanitare are, în principal, următoarele atribuţii: verifică şi avizează prescrierea medicamentelor la nivelul spitalului; avizează prescrierea de medicamente pentru cazuri medicale speciale; detectarea precoce a reacţiilor adverse şi a interacțiunii produselor medicamentoase; -monitorizarea frecvenței reacţiilor adverse cunoscute; identificarea factorilor de risc şi a mecanismelor fundamentale ale reacțiilor adverse; . estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc; 7, analiza şi difuzarea informaţiilor necesare prescrierii corecte și reglementării circulaţiei produselor medicamentoase, 8. urmăreşte utilizarea rațională şi în siguranță a produselor medicamentoase; 9. evaluarea şi comunicarea raportului risc/beneficiu pentru produsele medicamentoase; 33

10. estimarea necesităților cantitative şi calitative ale materialelor folosite în desfăşurarea activității din spital; LI, urmăreşte utilizarea raţională a materialelor sanitare, 6. Comisia de cercetare disciplinară ART. 33 Comisia de cercetare disciplinară are, în principal, următoarele atribuţii: 1. analiza abaterilor disciplinare săvârşite de către salariaţii unității; 2, analiza încălcării normelor legale în vigoare, a prevederilor codului muncii, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici; 3. stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită; 4, analiza gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi consecinţele abaterii disciplinare; 5, verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat; 6. efectuarea cercetării disciplinare prealabile; 7. propune sancţiunea ce urmează a fi aprobată de către manager. 7, Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor şi pentru promovare ART. 54 Comisia de organizare și desfăşurare a concursurilor/examenelor şi pentru promovare are următoarele atribuții principale: selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor; stabileşte subiectele pentru proba scrisă; stabileşte planul interviului și realizează interviul; stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei; notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului; 6. transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor. RP 8. Comisia de soluţionare a contestaţiilor ART. 55 Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuții: 1, soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului; 2, transmite secrctariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaților. 9, Comisia de etică ART. 56 Comisia de etică din cadrul spitalului are următoarele atribuţii: - îşi dă acordul cu privire la începerea oricărui studiu clinic care se desfăşoară în cadrul spitalului; - aprobă sau respinge începerea oricărui studiu clinic pentru care a fost solicitată; - efectuează analize privind modul de îndeplinire a prevederilor reglementărilor specifice pentru avizele acordaie; - monitorizează desfăşurarea trialurilor clinice şi înregistrează evenimentele survenite în desfăşurarea acestora; - menţine evidenţa avizelor acordate privind studiile clinice care se desfăşoară în cadrul spitalului; 34

- raportează anual organelor în drept situația acordării şi retragerii avizelor proiectelor de cercetare medicală și biomedicală. 10, Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti ART. 57 Atribuţiile Comisiei de analiză a deceselor intraspitalicești sunt următoarele: - analizează datele medicale obținute din foaia de observație, investigaţiile paraclinice, diagnosticul anatomopatologic necroptic (macroscopic şi histopatologic); - evidențiază gradul de concordanţă diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare şi final (anatomopatologic), având ca scop creşterea gradului de concordanţă diagnostică; - realizează o statistică a deceselor din spital pe secţii şi a numărului de necropsii în raport cu numărul de internări din spital, evidențiind totodată patologia cea mai frecventă a deceselor, - dezbaterea cazurilor, aducerea în atenţie a celor mai noi și mai corespunzătoare tratamente medicale care se aplică pacienților din spital reprezentând o modalitate de creştere a nivelului ştiinţific al echipei medicale; - aducerea la cunoştinţa membrilor comisiei a reglementărilor legislative nou-apărute în vederea optimizării activităţii medicale. 11, Comisia de dialog social ART. 58 La nivelul spitalului funcţionează Comisia de dialog social în scopul creşterii transparenţei în adoptarea deciziilor privind reorganizarea şi restructurarea sistemului de sănătate, precum şi pentru implicarea directă a reprezentanților sindicatelor din domeniul sanitar în acest proces. 12, Comisia de analiză pentru revalidarea cazurilor invalidate de Școala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar ART. 59 Comisia este constituită în baza prevederilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate și este compusă din reprezentanți ai spitalului și ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiş. 13. Comisia de transfuzie şi hemovigilență ART. 60 La nivelul unităţii, potrivit prevederilor legale în vigoare, funcţionează Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă, având următoarele atribuții: a) verifică dacă dosarul medical/foaia de observaţie al/a bolnavului cuprinde documentele menţionate, potrivit legii; b) oste sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a informaţiilor pentru ameliorarea eficacității hemovigilenţei; c) verifică condițiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea de transfuzie sanguină a spitalului; d) întocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenţei, pe care le transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă; e) transmite coordonaiorului judeţean de hemovigilenţă rapoartele, conform legii; f) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice și a studiilor privind factorii implicaţi în producerea reacţiilor sau a incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge ori produs sanguin primitor); g) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă, direcţiei de sănătate publică şi inspecției sanitare de stat rapoarte, conform legii. 35

-, CAP. VI Finanţarea spitalului ART. 61 (1) Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara este instituţie sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţat integral din venituri proprii, şi funcționează pe principiul autonomiei financiare, care presupune: a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii, de către consiliul de administrație şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior; b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuiclilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/ compartimentelor din structura spitalului. (2) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu casele de asigurări de sănătate, venituri de la bugetul de stat - programe de sănătate, subvenţii provenite din accize, donaţii, sponsorizări, concesiuni și închirieri, prestări de servicii şi alte surse. (3) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale. (4) De la bugetul de stat se asigură: a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate; b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii; c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forță majoră; d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale; e) activităţi didactice şi de cercetare; f) alte cheltuieli curente și de capital, (5) Spitalul poate realiza venituri suplimentare din: a) donaţii şi sponsorizări; b) legate; c) asocieri investiționale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; d) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; c) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatorii economici; f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terți; h) contracte de cercetare; i) alte surse, conform legii. CAP. VII DREPTURI SI ÎNDATORIRI ALE BOLNAVILOR, INSOŢITORILOR, VIZITATORILOR ŞI ALE PERSONALULUI MEDICAL 36

Art.62.Bolnavii internaţi în spital au dreptul în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr.46/21.01.2003, Legea drepturilor pacientului, modificata, la îngrijiri medicale. Art.63.La externare ei primesc indicaţiile necesare consolidării stării de sănătate şi actele medicale corespunzătoare. Art.64.În zilele stabilite ei pot primi vizitatori, iar în anumite situaţii deosebite pot avea însoţtitori, Art.65.Pe timpul internării în spital, bolnavii sunt obligați să respecte prescripțiile medicale, programul de viaţă în spital, să aibă o atitudine corespunzătoare, să păstreze ordinea în secţie și să se preocupe de igiena individuală, să nu deterioreze bunurile spitalului, să se prezinte dupa ieşirea din spital la medicul de familie. Art.66.Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi modul de ale utiliza. Art.67.Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale a fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi recomandărilor medicale şi cu privire la data despre diagnostic şi prognostic. Art,68.Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. Art.69.Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar şi după decesul acestuia, Art.70.Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii. Art. 71. Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialității datelor despre pacient şi a confidenţialității actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în lege, atrage după caz răspunderea disciplinară, contravențională sau penală conform prevederilor legale. Art.72.Personalul medical are următoarele obligaţii: a) obligaţia acordării serviciilor medicale nediscriminatoriu; b) obligaţia respectării dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere la consulturi interdisciplinare; c) obligaţia neutilizării materialelor și a instrumentelor a căror sterilizare nu este sigură; d) obligaţia completării prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); e) obligativitatea pentru personalul medical de a păstra confidenţialitatea asupra tuturor informațiilor ce decurg din serviciile medicale acordate asiguraţilor; Art.73.În cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara există un plan de pregătire profesională continuă a personalului medical, cate se intocmeste de catre setul fiecarei structuri organizatorice anual si care se ocupa de cresterea nivelului profesional a personalului din subordine. Art.74. In cadrul spitalului se face o analiza lunara cu Directorul de ingrijiri si, punctual, ori de cite ori este nevoie, a calitatii serviciilor medicale si exista responsabil cu imbunatatirea calitatii la nivelul fiecarui sector de activitate. 37

Art.75. Medicii de garda au obligatia sa verifice calitatea hranei (organoleptic, cantitativ, calitativ) si respectarea regulilor de servire a mesei conform orarului de distribuire a meselor pentru pacienti si personalul de garda. Art.76. Personalul muncitor desemnat de Sef birou administrativ va intretine spatiile verzi si caile de acces. Art.77, Pacientul internat are libertatea de deplasare nerestrictionata temporar, cu exceptia perioadelor de vizita medicala. Art.78. Datele clinice la nivel de pacient sunt inregistrate de catre spital in foaia de observatie clinica generala, care raspunde de corectitudinea si de gestionarea lor,respectiv a asistentei sefe, statisticianului medical si la medic pentru completare pina la externare. Art,79. Orarul de distribuire a meselor pentru pacienti si personalul superior medical de garda in unitate este urmatorul : - 8,30 — dimineata - 12,30— 13,00 —prinz - 11,50 — 18,00 — cina Axt.80. Personalul medical din sectiile clinice vor anunta apartinatorii privind decesul pacientului. Datele de identificare ale apartinatorilor se regasesc in foaia de observatie clinica gencrala si anume adresa de domiciliu a pacientului, a apartinatorilor si telefoanele acestora. Art.81. Prin grija responsabilului cu atributii pentru situatii de urgenta se vor prelucra periodic cu personalul elementele legislative care au in vedere aspectele referitoare la siguranta materialelor a caror manipulare si depozitare prezinta grad de risc si se vor afisa vizibil in toate locurile de munca pnetru care exista grad de risc panouri de interdictie a fumatului si a lucrului cu foc deschis. Art.82. Eliberarea si livrarea in regim de urgenta a medicamentelor se face pe baza procedurii interne care stabileste responsabilitatile si prin care medicul curant in baza investigatiilor efectuate prescrie medicamentatia pacientului in regim de urgenta pentru 24 de ore si respectiv pentru vineri-simbața-duminica si intocmeste un referat pentru achizitionarea acesteia. Art.83. In cadrul spitalului exista zone cu risc cpidemiologic crescut si anume : 1, Bloc operator - Sali operatii - Spatii decontaminare, dezinfectie instrumentar - Spatii de depozitare temporara a deseurilor infectioase 2. Sectii clinice Sali de tratamente Spatii de depozitare temporara a deseurilor infectioase Grupuri sanitare Oficiul alimentar 1 1 3. Laborator Analize Medicale 4. Serviciul Anatomie Patologica 5. Bloc Alimentar 6. Spatiul central de depozitare deseuri infectioase. 38

Art.84. Misiunea spitalului este aceea de a imbunatati sanatatea din comunitate si de a excela la capitolul calitatea serviciilor prestate bolnavilor si pacientilor. CAP. VII Dispoziţii finale Art.85 (1) Toate categoriile de personal ale spitalului au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare, (2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului. (3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaților pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia, (4) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului se completează cu prevederile legale în vigoare. ART. 86 Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul consiliului de administraţie şi se aprobă de Primaria Municipiului Timisoara. MANAGER, CONF. DR. OCTAVIAN VAZIU 39

Atasament: hcl_051_anexa01b.pdf

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA Str,Hector, nr.1 APROBAT Categoria 2 Nr. Paturi - 1024 Mex e. 10) fa ICC w 5 / 01-93. Zet CENTRALIZATOR STAT DE FUNCTII pentru personalul platit de la bugetul asigurarilor de stat valabil din 01 ianuarie 2016 Nr.crt. |Functia Cuantum post _|Total brut 1|Medic Sef UPU 1 7601 2|Medic primar 14.50 74706 3|Medic specialist 9 40214 4|Medic 2 7401 5|Medic rezident an VI 2 5174 6|Medic rezident an V 40 98794 7|Medic rezident an IV 74 185946 8|Medic rezident an 1ll 125 287978 9|Medic rezident an ll 146 304973 10|Medic rezident an | 130 230446 11|Farmacist rezident an III 5 10308 1 1313 13|Asistent social S pr. 1 4855 14|Asistent medical S pr. 4 19295 15 Asistent dentar SSD pr. 1 3935 16|Asistent medical PL pr. 12 44833 17| Asistent medical PL 5 17613 18|Asistent medical PL deb. 6 12014 19|Registrator medical principal 1 3005 20|Registrator medical 2 4834 medical deb 3 5403 22|Infirmiera 5 10821 23|Infirmiera deb. 1 1884 24|Brancardier 8 16425 25|Ingrijitoare curatenie 3 5740 TOTAL 601.5 1405517 MANAGER, DIRECTOR FIN.-CONTABIL, SEF SERV, RUONS, EC.DAMIAN GEORGETA SANDA sura

Atasament: hcl_051_anexa02.pdf

ULSIDOVINAVA ZVS SLOL HU IQ TV101 Lt 30 HILONNIA VIOL 517 TIVNOSH3d 5 E i Ed Ed n ei asefeusuu |s asgo[noued EVeyI9I0S NI 9,59 | reytd& IMISAţU | iu sud "up IS VIIDOTOLYd HIMOLVNY, 30 AU INDWOD D019 14 AVIONVNEI ICH + 311 1VYDILNI ALVATIEVINOD INCHIS AL SAO NI HA ej op EZEOUOp100) IS ZIDO10DHNIS HIDOTOLVINOALS HOLVINANYV 0 IIS (13 'VLVLSISV (nd) 30 VOIUL IA 1 2Q 3G| HOLOIUO, LVNIFIDNYS SIZNASNVUL 30 ANNIE VINBDUN IA MEVNLIS IS 1Sd NDNNW ALLVYLSINIWOV INOHIA Ev DINHAL IS 3LIVALNOI' ILEZIHOV TI NDUIS, VTVIIG3W VOILSILVIS 3G INMIAUIS s+p Cu S'£L "RIOLIONNIN 1YOJSSNVUL 7 JNVNOIZIAOUAY NOHA INLNIWILYVAWOD | = s+ 3TYVIWODOZON ILOBINI TNLNI3WLLUIVĂWOD "S'N'O'NU [—__ ___] "99 'IZ A 3UVZITVLIAS 'BLOL NL VĂ WW1OL naoxa3 y-Il V “via VUVOSINIL VINZDUNN 3G TVAIDINNN DINTI INTIVLIAS 1VaouaV Fog tota îm 7 7 TU NE “n

Atasament: hcl_051_anexa01a.pdf

în? NE 1% ba tm 5 01-83 tote SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA MIRE Str.Hector, nr.1 APROBAT Categoria 2 Nr, Paturi - 1024 PRIMAR, ICOLAE ROBU CENTRALIZATOR STAT DE FUNCTII pentru personalul platit asigurari valabil din 01 ianuarie 2016 Nr.crt. |Functia Cuantum post |Total brut 1|Manager 1 12056 2|Director Medical 1 9950 3|Director Fin. Contabil 1 8223 AIDirector Ingrijiri Medicale 1 5748 5|Medic Sef Sectie/Laborator 22 127679 6|Medic primar 175 864000 N 7|Medic specialist 45.5 164409 8|Medic 1 2538 9|Medic rezident an lil 1 3528 10|Farmacist Sef 1 4023 11|Farmacist 2 4208 12| Asistent social S pr. 1 3303 13|Biochimist 1 2275 14|Biolog pr. 2 7055 15|Biolog spec. 3 8253 16|Biolog 1 2314 17|Chimist pr. 8 29689 18|Fizician medical 3 10199 19|Fizician deb, 1 1809 20l|Fiziokinetoterapeut spec. 1 2489 21|Fiziokinetoterapeut 1 2044 22|Kinetoterapeut pr. 3 9582 , 23|Logoped 1 2647 24|Psiholog practicant 2 4984 25|Psiholog specialist 1 2537 26|Profesor CFM pr. 1 3306 27|Asistent medical S pr. 73 263978 28|Asistent medical S 19 59949 29|Asistent medical S deb. 1 1451 30|Asistent medical SSD pr. | 2 5227 31|Asistent medical SSD 1 2305 32|Asistent medical PL pr. 456.5 1405573 33| Asistent medical PL 118 306160 34|Asistent medical PL deb, 16 22258 35|Asistent medical pr. 12 33952 36|Asistent laorator s 2 8840

[Nori functia [cuantum post Total brut Asistent farmacie PL pr. 2 38|Asistent farmacie PL [2 1 6495 | Ss [Asistent radiologie PLpr [2 [4897] rin EI ŢI] 41| Tehnician rad.imag. S deb. 1 [A2fTehnician Spr | 2 [_ 6568 | 43 45|Moasa S pr. 2 7419 46| Moasa S 1 2713 47|Sora medicala pr. 2 asi Oficiant medical pr. 1 49|Autopsier 2 11205 50|Registrator medical principal 27 58238 Statistician medical principal 10 „___ 52|Registrator medical 53|Statistician medical | SafRegistrator medical deb, | 6 [_ 848 | 55 |Statisticlan medical deb. 1 56(Infirmiera 192 314396 infirmiera deb. 35 54286 58 |Brancardier 5 6985 59|Ingrijitoare curatenie 825 121882 60|Sef Serviciu 1 3835 61|Sef Birou 6 20115 62|Consilier juridic 2 5927 63|Economist IA 10 30274 64|Inspector de specialit. | 2 6046 65 [Inginer IA 3 8501 | 66|Programator IA 1 3023 erltconomisti | 2 | 2 | 8 [Inginer 1 | 204 | „____69|Economist Il 7 15235 70|Economist deb. 1 1441 71|Inginer deb, 1 1441 Preotill 1 2449 Auditor | 2 TI 6940 74|Subinginer | 2 4288 75|Operator calc. | 3 56004 76|Operator controlor date — 1 T 2006 r 77|Referent IA 3 5896 78|Referent Il 1 1494 7S|Secretar 1 1434 80|Functionar 3 4974 [ 81|Casler 1 Tu 82|Curier 1 1313

Muncitor necal.l DIRECTOR FIN.-CONTABIL, SEF SERV, RUONS, EC.DAMIAN GEORGETA SANDA EC.BUJORAFELENA