keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 48/03.08.2016 privind reorganizarea Serviciului Public Creşe Timişoara

03.08.2016

Hotararea Consiliului Local 48/03.08.2016
privind reorganizarea Serviciului Public Creşe Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2016-18291 /26.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.a) şi alin.(3) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se reorganizează Serviciul Public Creşe Timişoara ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Art. 2: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii pentru Serviciul Public Creşe Timişoara conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass-media locale


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

R E F E R A T privind reorganizarea Serviciului Public Creșe Timisoara

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr.108 /05.04.2016 privind înființarea Serviciului Public Creșe și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru Serviciul Public Creșe Timișoara;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 263/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor si Hotararea Guvernului nr. 1.252 /2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, coroborate cu prevederile art. art.36 alin.(2) lit. a) si alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

În vederea eficientizării și fluidizării activităților derulate în cadrul Serviciului Public Creșe; Propunem:

- Reorganizarea Serviciului Public Creșe Timișoara ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

-Atribuirea imobilului situate în Timișoara, strada Drăgășani, nr.1, înscris în CF 438203 nr. topografic 438203 către Serviciul Public Creșe Timișoara cu destinația de sediu social.

-Suplimentarea cu 9 a numărului de posturi de asistente medicale astfel încât să fie acoperit în totalitate programul de funcționare al creșelor aprobat prin Regulamentul de organizare și funcționare : de luni până vineri , în intervalul orar 6,00-18,00; cu 3 a numărului de posturi de muncitori necalificați – ajutor de bucătari , pentru asigurarea funcționalității bucătăriilor creșelor și cu 4 a numărului de posturi de ingrijitori, pentru asigurarea curățeniei în creșe ;

- Înființarea unui post de medic primar normă intreagă și a unui post de medic cu jumătate de normă și reducerea corespunzătoare a posturilor de un sfert de normă;

și modificarea corespunzătoare a statului de funcții si a organigramei, conform anexelor nr.1 și 2 la prezentul referat, părți componente ale acestuia.

Pt.SECRETAR, SIMONA DRĂGOI Şef Serviciu Resurse Umane Pt.Șef Birou Școli -Spitale Rodica Aurelian Faur Adrian Avizat juridic, Gabriela Iova

Cod FP-53-01 , ver 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – 18291 / 26.07.2016

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR Nicolae Robu

Atasament: anexa_1.pdf

Anexa nr._ 7 la Referatu/HCL nr. Ze 1 03 98.20 “6 APROBAT PRIMAR Nicolae Robu CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PRIMAR m VICEPRIMAR SERVICIUL PUBLIC CRESE TIMISOARA Director 1 i BIROUL CRESA ” Sânziana” CRESA “Harap Alb" CRESA osânzeana CRESA "Fat Frumos" “(E FINANCIAR = m A T e E m < A. 1 22| N A COMPARTIMENT ADMINISTRATIV a Total posturi: din care functii de conducere functii de executie SEF SERVICIU RESI a RODICA AURELIA F fa

Atasament: anexa_2.pdf

42 Anexa Nr. la Referatul/ HCL nr. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA STAT DE FUNCŢII SERVICIUL PUBLIC CRESE TIMISOARA 03.03.26 APOBAT PRIMAR Nicolae Robu Nr.crt Funcţii Srad/ „ |Nivel studii Numar de conducere de execuţie Treaptă posturi s 1 2 |Director cresa s 6 3 |sefbirou Ss 1 Total functii de conducere 8 4 inspector de specialitate IA Ss 1 5 inspector de specialitate Il s 1 6 medic primar Ss 1 7 medic 1/4 norma Ss 2 8 asistent medical principal Ss 3 9 asistent medical principal PL 13 10 asistent medical PL 1 11 asistent medical debutant PL 1 12 Educator puericulior principal M 31 13 Educator puericultor M 18 14 Educator puericultor debutant M 7 15 referent IA M 1 16 referent U M 1 administrator 1/2 norma l M 6 muncitor calificat-bucatar l 4 muncitor calificat-bucatar 2 muncitor calificat-bucatar 1 muncitor calificat-bucatar 1 bucatar muncitor necalificat-ajutor muncitor necalificat- spalatoareasa SEF SERVICIUL RESURSE UMANE Rodica Aurelia! “up ingrijitoare copii 36 ingrijitoare copii debutant 20 Sofer l 2 Ingrijitor 8 Total functii de executie 171 Total general "179