keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 44/02.02.2016 privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 44/02.02.2016
privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 249/19.01.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată prin Legea nr.276/24.12.2010;
În baza prevederilor art. 67 alin. 1,2,3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1:Se aprobă Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Horticultura S.A , S.C. Pieţe S.A, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Fiscale :
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
- S.C. Horticultura S.A ;
- S.C. Pieţe S.A;
- Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCLMT nr. din

Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de către de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016

Nr. crt.

Obiectiv Acţiuni şi măsuri întreprinse Responsabil

1. Salubrizare parcuri aflate în administrarea S.C. Horticultura S.A.

- măturat alei - adunat hârtie, PET-uri,

crengi, frunze şi alte deşeuri

- măturat zăpada

Persoanele desemnate de

către S.C. Horticultura

S.A. 2. Salubrizare pieţe aflate în

administrarea S.C. Pieţe S.A.

- măturat / spălat - adunat hârtie, PET-uri şi

alte deşeuri

Persoanele desemnate de

către S.C. Pieţe S.A.

În conformitate cu art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, S. C. Horticultura S.A. și S.C. Pieţe S.A. asigură instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru persoanele care prestează lunar lucrările de interes local, țin evidența efectuării acestor ore și întocmesc pontajul pe care îl transmit lunar, până în data de 28 ale lunii, Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara. Şef Serviciu Şef Serviciu Budinca Dănilă Mihaela Buzilă Inspector

Cristina Petrea

Atasament: Referat.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Primar Nr. 249/19.01.2016 Nicolae Robu

REFERAT, privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de

beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara pentru anul 2016

Art. 6 alin. 2 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, prevede: „ Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.” Conform art.67 alin.(2) și (3) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, se prevede:” (2) Dacă plata contribuţiei la întreţinerea copilului nu este posibilă, instanţa obligă părintele apt de muncă să presteze între 20 şi 40 de ore lunar pentru fiecare copil, acţiuni sau lucrări de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială, pe raza administrativ‐teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa. (3) Acţiunile şi lucrările prevăzute la alin. (2) sunt incluse în planul de acţiuni sau lucrări de interes local, întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare.” Conform art. 6 alin. 7 din Legea nr. 416/2001, modificat prin pct.2 din Legea nr.276/2010, începând cu data de 01.01.2011, „ Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. 2, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi actualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.”

Până în prezent efectuarea orelor de muncă a persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, s-a făcut în baza HCLMT nr. 256/26.05.2015.

S.C. Horticultura S.A. şi cu S.C. Pieţe S.A asigură instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii, ţin evidenţa efectuării acestor ore şi intocmesc pontajul pe care il transmit lunar, până în data de 28 a lunii, Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timișoara. Planul de acţiuni şi lucrări de interes local a fost întocmit în colaborare cu S.C. Horticultura S.A. şi cu S.C. Pieţe S.A şi este prezentat în anexă.

Având în vedere cele expuse, în baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat coroborat cu art. 36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

PROPUNEM : 1. Aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2016, conform anexei.

Viceprimar Pentru Secretar Traian Stoia Simona Drăgoi

Director Executiv Şef Serviciu Maria Stoianov Budinca Dănilă

Şef Serviciu Consilier Juridic

Mihaela Buzilă Ursoiu Andrei Ioan

Avizat juridic

Inspector Cristina Petrea

COD FO53-01, ver.2