keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 98/14.09.2012 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

14.09.2012

Hotararea Consiliului Local 98/14.09.2012
privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012 - 21236/06.09.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010, Decizia nr. 14/31.03.2011 şi Decizia nr. 23/17.01.2012;
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 1938/29.04.2011 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1.360 din 20.04.2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" ale axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 289/03.08.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "Trafic management şi supraveghere video", în valoare totală de 43.762.356,75 lei (TVA inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"..

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului " Trafic management şi supraveghere video" elaborate de către S.C. Smart Telecom Consulting S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă valoarea totala a proiectului în suma de 43.762.356,75 lei (inclusiv T.V.A), precum si alocarea în bugetul local a sumei de 911.846,14 lei, reprezentând contributia proprie a Municipiului Timisoara, suma alcatuita din:
- suma de 874.500,22 lei, reprezentând cofinantarea proprie la valoarea eligibila a proiectului;
- suma de 30.117,68 lei reprezentând cheltuieli neeligibile, fără T.V.A.;
- suma de 7.228,24 lei reprezentând T.V.A. aferent cheltuielilor neeligibile;

Art. 4: Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 17.285.000,00 lei reprezentând avans executie.

Art. 5: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 289/03.08.2011.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locală.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexa la H.C.L. nr…………........

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Trafic management şi supraveghere video”

conform documentaţiei elaborate de către S.C. Smart Telecom Consulting S.R.L.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 43.762.356,75 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 4.506.428,20 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat): 42.850.510,61 lei - Co-finanţare (2% din cheltuielile eligibile) 874.500,22 lei

STRUCTURA DE COST Cheltuieli eligibile 43.725.010,83 lei Cheltuieli neeligibile 30.117,68 lei TVA aferent cheltuieli neeligibile 7.228,24 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 43.762.356,75 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 911.846,14 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile: 874.500,22 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 30.117,68 lei TVA aferent cheltuielilor neeligibile: 7.228,24 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 42.850.510,61 lei Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 911.846,14 lei + 17.285.000,00 lei (avans execuţie) = 18.196.846,14 lei

Avansul necesar execuţiei se va recupera conform legislaţiei în vigoare.

Durata de realizare a investiţiei: 9 luni Indicatori (în unităţi fizice):

• Sistem integrat de management al traficului rutier 1 unitate • Sistem de supraveghere video a intersecţiilor 1 unitate • Centru integrat de comandă şi monitorizare a traficului 1 unitate • Intersecţii sincronizate adaptiv 134 buc • Intersecţii semaforizate 134 buc • Camere video 230 buc.

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU R.T.U. CONSILIER ADRIAN COLOJOARĂ LOREDANA SIBIAN

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a

documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin

Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de

dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

Proiectul “Trafic management şi supraveghere video” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara şi se încadrează în obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului, programul Asigurarea mobilităţii şi securităţii în trafic.

Este cunoscut faptul că transportul rutier şi pietonal în Municipiul Timişoara cu impact atât asupra cetăţenilor municipiului cât şi asupra celor din arealul de influenţă, este afectat de diferite incidente/ambuteiaje, atât datorită numărului mare de vehicule, dar şi datorită insuficientelor amenajări pe diferite zone ale infrastructurii rutiere.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea fluxului rutier si a siguranţei rutiere în Municipiul Timişoara prin implementarea unui sistem cu control adaptiv de management al traficului urban şi supraveghere video care să permită atingerea următoarelor obiective specifice:

- Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare; - Dotarea zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere periculoase cu un număr de

230 echipamente noi de supraveghere; - Îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă rutieră în Municipiul Timişoara; - Creşterea siguranţei cetăţenilor în spaţiul public, datorită unui sistem modern, operativ şi totodată

discret de supraveghere video; - Crearea unui Centru de Comandă şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de management

trafic şi supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a municipiului Timişoara;

- Reducerea timpului de deplasare în oraş şi implicit a consumului de combustibil şi a emisiilor de noxe;

- Creşterea încrederii, satisfacţiei călătorilor pentru transportul în comun şi implicit creşterea numărului de persoane care utilizează mijloacele de transport în comun;

- Creşterea siguranţei cetăţenilor şi reducerea ratei criminalităţii; - Furnizarea de informaţii participanţilor la trafic despre condiţiile de trafic curente anterior pornirii

şi în timpul deplasării acestora, pentru ca ei să poată adapta durata deplasării, modul de deplasare şi selecţia rutei dorite în funcţie de condiţiile de trafic actuale;

- Creşterea disciplinei în trafic şi aderarea la legislaţia cu privire la trafic, în scopul îmbunătăţirii siguranţei vehiculelor şi autovehiculelor în trafic. Astfel, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. – "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video” s-a aprobat, prin HCLMT nr. 289/03.08.2011. De asemenea prin aceeaşi hotărâre s-au aprobat şi cheltuielile legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara.

Prin adresa cu nr. 57816/03.08.2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a comunicat Nota pentru aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1135/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii

Cod FP 53-01, Ver.1

Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale pentru axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere". În conformitate cu această notă solicitantul trebuie să revizuiască bugetul proiectului şi să îl supună spre aprobare Consiliului Local.

Hotărârea de Guvern nr. 1135/2011 introduce un nou articol, art. 111 potrivit căruia cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale.

Drept urmare este necesară o hotărâre pentru aprobarea întregului proiect de investiţii şi revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 289/03.08.2011. Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem spre aprobare următoarele: 1. Aprobarea proiectului "Trafic management şi supraveghere video", în valoare totală de 43.762.356,75 lei (TVA inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere". 2. Aprobarea documentaţiei tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului " Trafic management şi supraveghere video" elaborate de către S.C. Smart Telecom Consulting S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 3. Aprobarea valorii totale a proiectului în suma de 43.762.356,75 lei (inclusiv T.V.A), precum si alocarea în bugetul local a sumei de 911.846,14 lei, reprezentând contributia proprie a Municipiului Timisoara, suma alcatuita din: - suma de 874.500,22 lei, reprezentând cofinantarea proprie la valoarea eligibila a proiectului; - suma de 30.117,68 lei reprezentând cheltuieli neeligibile, fără T.V.A.; - suma de 7.228,24 lei reprezentând T.V.A. aferent cheltuielilor neeligibile; 4. Alocarea în bugetul local a sumei de 17.285.000,00 lei reprezentând avans executie. 5. Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 289/03.08.2011.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E., DIRECTOR, EC. SMARANDA HARACICU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA

CONSILIER, CONSILIER, EC. LOREDANA SIBIAN JR. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,