keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 551/16.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

16.12.2015

Hotararea Consiliului Local 551/16.12.2015
privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 33436/15.12.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 98/14.09.2012 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 3620/29.01.2013 privind proiectul "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398;
Având în vedere Adresa nr. 21531/10.12.2015 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
Având în vedere Instrucţiunea nr. 144/10.12.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din Legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii."
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului "Trafic management şi supraveghere video" cod SMIS 40398, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor - Poli Urbani de Creştere", domeniul major de intervenţie 1.1"Planuri integrate de dezvoltare urbană" cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

Art. 2: Se aprobă introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, contract de finanţare nr. 3620/29.01.2013.

Art. 3: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 3.996.000,00 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.
Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 3620/29.01.2013 în numele Municipiului Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Trafic management și

supraveghere video”, cod SMIS 40398, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Proiectul “Trafic management şi supraveghere video” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al

Polului de Creştere Timişoara şi se încadrează în obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului, programul Asigurarea mobilităţii şi securităţii în trafic.

Este cunoscut faptul că transportul rutier şi pietonal în Municipiul Timişoara cu impact atât asupra cetăţenilor municipiului cât şi asupra celor din arealul de influenţă, este afectat de diferite incidente/ambuteiaje, atât datorită numărului mare de vehicule, dar şi datorită insuficientelor amenajări pe diferite zone ale infrastructurii rutiere.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea fluxului rutier si a siguranţei rutiere în Municipiul Timişoara prin implementarea unui sistem cu control adaptiv de management al traficului urban şi supraveghere video care să permită atingerea următoarelor obiective specifice:

- Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare; - Dotarea zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere periculoase cu un număr de 230

echipamente noi de supraveghere; - Îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă rutieră în Municipiul Timişoara; - Creşterea siguranţei cetăţenilor în spaţiul public, datorită unui sistem modern, operativ şi totodată discret

de supraveghere video; - Crearea unui Centru de Comandă şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de management trafic

şi supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a municipiului Timişoara; - Reducerea timpului de deplasare în oraş şi implicit a consumului de combustibil şi a emisiilor de noxe; - Creşterea încrederii, satisfacţiei călătorilor pentru transportul în comun şi implicit creşterea numărului de

persoane care utilizează mijloacele de transport în comun; - Creşterea siguranţei cetăţenilor şi reducerea ratei criminalităţii; - Furnizarea de informaţii participanţilor la trafic despre condiţiile de trafic curente anterior pornirii şi în

timpul deplasării acestora, pentru ca ei să poată adapta durata deplasării, modul de deplasare şi selecţia rutei dorite în funcţie de condiţiile de trafic actuale;

- Creşterea disciplinei în trafic şi aderarea la legislaţia cu privire la trafic, în scopul îmbunătăţirii siguranţei vehiculelor şi autovehiculelor în trafic. Astfel, în vederea accesării fondurilor nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,

Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. – "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video” s-a aprobat, prin HCLMT nr. 98/14.09.2012. De asemenea prin aceeaşi hotărâre s-au aprobat şi cheltuielile legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara.

În data de 04.10.2013 documentaţia de atribuire, prin procedura de atribuire cu licitatie deschisa- faza finala de licitatie electronica, a contractului de furnizare a unui „Sistem de supraveghere si management al traficului in municipiul Timisoara pentru proiect – Trafic management si supraveghere video”, cod SMIS 40398 a fost acceptată şi publicată pe SEAP cu nr. 115654 iar invitaţia de participare s-a publicat sub nr. 147038/05.10.2013 şi s-a stabilit data deschiderii ofertelor 05.12.2013. Ca urmare a mai multor contestaţii, conform anunţurilor tip erate, data de deschidere a ofertelor s-a stabilit în 17.07.2014.

În data de 17.07.2014 a avut loc sedința de deschidere a ofertelor, fiind depuse 4 oferte. Ca urmare a aprobării Raportului procedurii de către UCVAP, în data de 09.01.2015 au fost transmise comunicările privind rezultatul procedurii.

La data de 19.01.2015 unul dintre ofertanți, a depus contestație împotriva comunicării privind rezultatul procedurii. Prin Decizia nr. 286/28 C10/53/12.03.2015 CNSC a admis contestaţia astfel formulată şi a dispus anularea procedurii de atribuire.

Cod FO 53-01, Ver.1

Împotriva Deciziei CNSC nr. 286/28 C10/53/12.03.2015 autoritatea contractantă a formulat plângere. Curtea de Apel Timişoara, în data de 09.04.2015, a admis plângerea promovată de Municipiul Timişoara şi a modificat decizia atacată în sensul că a respins contestaţia formulată de contestatoare. Ca atare Contractul de furnizare a fost încheiat în data de 23.04.2015.

Potrivit Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, toate contractele cuprinse în ,,Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, pot face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 31.06.2015 pentru îndeplinirea în totalitate a obiectivelor şi indicatorilor şi pentru asigurarea funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor.

Conform Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, în vederea prelungirii perioadei de implementare este necesară hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale.

Prin adresa nr. 21531/10.12.2015 Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Vest ne comunică faptul că proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video” se află pe Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013 şi că durata de implementare a acestui proiect poate fi prelungită.

Drept urmare este necesară o hotărâre a Consiliului Local Timişoara pentru finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Trafic management și supraveghere video”, cod SMIS 40398, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem spre aprobare următoarele: 1. Data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului “Trafic management și supraveghere video” cod SMIS 40398, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1”Planuri integrate de dezvoltare urbană” cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați. 2. Introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului “Trafic management și supraveghere video”, cod SMIS 40398, contract de finanțare nr. 3620/29.01.2013. 3. Valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat mai sus (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 3.996.000,00 lei și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2016. 4. Împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 3620/29.01.2013 în numele Municipiului Timişoara.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTOR D.E., DIRECTOR, SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU,

ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, CONSILIER, LOREDANA SIBIAN NASTASIA POP

AVIZAT JURIDIC,