keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 433/30.07.2013 privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

30.07.2013

Hotararea Consiliului Local 433/30.07.2013
privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului "Trafic management şi supraveghere video", cod SMIS 40398, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013-21005/23.07.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 98/14.09.2012 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Luând în considerare Protocolul de Cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011, dintre Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, modificat ulterior prin Actul Adiţional nr. 1/SC2012-2319/24.01.2012/nr. 88/26.01.2012;
Luând în considerare Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 17930/24.04.2013, înregistrată la ADR Vest cu nr. 5245/25.04.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), d) şi e), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a), alin (7) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Procedura de lucru pentru îndeplinirea Protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011, în vederea realizării proiectului "Trafic management şi supraveghere video", finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara în vederea semnării Procedurii de lucru şi a oricăror modificări ulterioare a acesteia.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primariei Municipiului Timişoara şi Echipa de Implementare a Proiectului "Trafic management şi supraveghere video".

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Procedura_de_lucru.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE Nr. din Nr. din PROCEDURĂ DE LUCRU pentru îndeplinirea protocolului nr. 665 din 15.11.2011- 23733 din 26.10.2011 PROIECT „Trafic management şi supraveghere Video” în Municipiul Timişoara Părțile: MUNICIPIUL TIMIŞOARA cu sediul în Timişoara, B-dul C.D. Loga nr.1, cod fiscal 14756538, cont nr. RO89TREZ62124510220XXXXX deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentat legal prin domnul dr. ing. Nicolae Robu — Primar, denumit în continuare PMT, pe de o parte şi SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE, cu sediul în Bucureşti, Str. Splaiul Independenței nr.323A, sector 6, Bucureşti, cod fiscal 4267230, cont nr. RO4TREZ70023610120XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat prin Director gl. ing. MARCEL OPRIŞ, denumit în continuare STS, pe de altă parte, în conformitate cu prevederile articolului 3 din capitolul 3 — Proceduri de lucru al Protocolului nr. 665 din 15.11.2011- 23733 din 26.10.2011, denumit în continuare Protocol, stabilesc de comun acord următoarele: Capitolul | OBIECTUL PROCEDURII Art. 1 Obiectul prezentei proceduri îl constituie stabilirea cadrului pentru cooperarea dintre STS şi PMT în vederea realizării proiectului „Trafic management şi supraveghere video” în Municipiul Timişoara, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenție 1.1 — Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere. Art. 2 Structurile de specialitate destinate să pună în aplicare prevederile prezentei proceduri sunt unitățile tehnice din structura centrală a STS, unitățile tehnice din structura teritorială, precum şi echipa de implementare a proiectului din cadrul PMT. Art. 3 (1) Pe infrastructura realizată de către părți în conformitate cu Propunerea tehnica din Anexa 1 la prezenta Procedură de lucru, inclusiv anexele acesteia (1.1-1.4) şi obligațiile asumate în Capitolul Il, se va realiza punerea în funcțiune a proiectului „Trafic management

şi supraveghere video” în Municipiul Timişoara constând în servicii de comunicații specificate _ în Anexa 2 la prezenta Procedură de lucru. (2) În cazul în care PMT va solicita şi alte tipuri de servicii de comunicații sau de tehnologia informației, STS va da curs solicitării în urma unei analize privind resursele de care dispune şi încheierii unei noi proceduri. (3) Părțile hotărăsc, de comun acord, în conformitate cu graficul activităților din cadrul cererii de finanțare aferente proiectului aprobat, asupra oportunităţilor şi modalităților de utilizare/valorificare a capacităților disponibile din infrastructura comună, realizată de către părți în scopul îndeplinirii Protocolului. (4) Părțile cooperează pentru asigurarea tuturor condițiilor tehnice necesare instalării echipamentelor şi accesului la sursele de alimentare cu energie electrică, în scopul furnizării serviciilor de comunicații, solicitate fără perceperea de taxe, costuri sau chirii pentru utilizarea spațiilor, si a resurselor de energie electrică ce aparțin părților. (5) STS va încheia cu PMT un proces-verbal semnat de reprezentanții ambelor părți, pentru punerea/scoaterea în/din funcțiune sau modificarea fiecărui serviciu de comunicații, pentru fiecare locație. Data semnării procesului-verbal va fi considerată data începerii/încetării prestării serviciilor de comunicații. Capitolul Îl OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Art. 4 STS, prin unitățile de profil din compunerea sa, are următoarele obligații: (1) asigură asistență tehnică de specialitate la recepţia lucrărilor de instalare şi racordare la rețeaua de energie electrică şi la rețeaua dedicata de comunicații a proiectului „Trafic management şi supraveghere video” în Municipiul Timişoara, precum şi servicii de asistență tehnică pentru toate fazele de desfăşurare a proiectului; (2) pune la dispoziție, cu titlu gratuit, canalizația disponibilă aflată în administrarea STS, pe traseele de fibră optică care se vor instala pentru conectarea proiectului „Trafic management şi supraveghere video” în Municipiul Timişoara la rețeaua de comunicații, conform anexei 1.2; (3) instalează şi pune în funcţiune echipamentele de comunicații din POP-urile STS implicate în proiect, care vor fi puse la dispoziție de Primăria Municipiului Timişoara, STS raspunzând de ele în calitate de custode; (4) administrează infrastructura de comunicații, în scopul asigurării unei calități corespunzătoare a serviciilor, conform acordului specific (Service Level Agreement - SLA) din Anexa 3 la prezenta Procedură de lucru; (5) informează Primăria Municipiului Timişoara cu privire la punctele terminale ale conexiunii, precum şi specificațiile tehnice ale serviciilor de comunicații de buclă locală necesare a fi achiziționate de către Primăria Timişoara din resurse bugetare proprii, în cazul în care unele din obiective nu pot fi conectate prin instalarea rețelei de comunicaţii; (6) efectuează recepţia serviciului de comunicații în buclă locală prin întocmirea unui proces-verbal de punere în funcțiune a serviciilor, pe baza solicitării primite de la Primăria Municipiului Timişoara; (7) efectuează predarea/primirea echipamentelor achiziţionate de PMT pe baza încheierii unui contract de împrumut de folosință între PMT şi STS, inițiat de către PMT, (8) inițiază încheierea unui contract de împrumut de folosință între STS şi PMT în situația în care STS instalează echipamente proprii în spațiile PMT; (9) organizează un punct de contact pentru anunțarea deranjamentelor; (10) desemnează un consultant, care va avea calitatea de expert cooptat, pe lângă comisia de evaluare a ofertelor din PMT, în cadrul procedurii de achiziție publică organizată de PNT privind contractul de furnizare şi montare echipamente în cadrul proiectului „Trafic management si supraveghere video” în Municipiul Timişoara; (11) În cazul în care pentru furnizarea serviciilor prevăzute de prezenta procedura

se impune achiziționarea de servicii din piața de telecomunicații, STS neputând să asigure resursele respective, STS contractează serviciile de buclă locală necesare furnizării serviciilor proprii, de la furnizorii cu care colaborează în acest sens. STS va informa beneficiarul şi va contracta servicii de buclă locală la solicitarea expresă a beneficiarului. În acest sens, STS transmite către furnizorii de buclă locală solicitări de punere în funcțiune a serviciilor de buclă locală numai în urma primirii solicitărilor de servicii trimise de PMT, Termenul de punere în funcție a serviciilor este agreat de comun acord între STS şi PMT. (12) Anterior achiziţionării serviciilor de buclă locală de pe piața publică, STS va informa PMT cu privire la costurile lunare ale acestora în vederea aprobării de către beneficiar şi va transmite lunar către PMT decontul privind cheltuielile cu serviciile de comunicații de buclă locală, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea facturii de la operatorul de telecomunicații cu care STS are încheiate contractele de furnizare de servicii de comunicații de buclă locală. Primăria va lua toate măsurile pentru asigurarea bugetului necesar suportării acestor costuri. Art. 5 PMT are următoarele obligații: (1) Dacă va fi necesar, PMT are obligația de a deconta serviciile de comunicații de buclă locală achiziționate de către STS de pe piața publică în scopul conectării punctelor de lucru (sediilor) PMT la punctul/punctele de prezență tehnică din care sunt distribuite serviciile de comunicații furnizate de STS către PMT, la prețul de achiziție. (2) realizează investiția necesară pentru crearea infrastructurii de fibră optică destinate conectării intersecţiilor semaforizate şi predarea acestei infrastructuri de comunicații către STS, în scopul administrării; (3) achiziționează echipamentele de comunicații necesare a fi instalate în POP - urile de conectare şi asigură predarea acestora către STS, în scopul administrării; (4) asigură accesul personalului şi autovehiculelor STS în amplasamentele proiectului; (5) stabileşte de comun acord cu STS termenele de punere în funcțiune ale serviciilor, cu respectarea termenelor de implementare ale proiectului aprobat, luând în considerare şi perioada necesară furnizorului/furnizorilor de servicii de comunicații de buclă locală pentru implementarea serviciilor ce revin acestora; (6) asigură condițiile tehnice şi logistice (amplasamente amenajate corespunzător pentru instalarea si funcționarea echipamentelor de comunicații) necesare instalării şi punerii în funcțiune, precum şi funcționării serviciilor de comunicații, în conformitate cu specificațiile tehnice cerute de echipament; (7) asigură respectarea condițiile tehnice ale echipamentelor (echipamente de comunicații, camere video cu IP etc. achiziționate în cadrul proiectului „Management Trafic şi Supraveghere Video” în Municipiul Timişoara, cu consilierea STS în calitate de expert cooptat) necesare instalării şi punerii în funcţiune, precum şi funcționării serviciilor de comunicații, în conformitate cu specificațiile tehnice cerute de producătorii echipamentelor; (8) asigură, în calitate de proprietar al echipamentelor şi rețelelor achiziționate prin proiect, funcționalitatea şi a întreţinerea corespunzătoare a acestora; (9) dacă este cazul, PMT virează în contul STS nr. deschis la Trezoreria sumele prevăzute în deconturile lunare transmise de STS, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data transmiterii acestora; (10) dacă este cazul, PMT suportă eventualele penalități datorate neplății la termen a deconturilor transmise, în limita penalităților de întârziere facturate STS de către operatorii de comunicații cu care STS are încheiate contractele de furnizare de servicii de comunicații de buclă locală.

Capitolul IV DISPOZIȚII FINALE Art. 6 (1) PMT aprobă prezenta procedură de lucru printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Orice modificare a prezentei Proceduri de lucru se va face prin act adițional semnat de cele două părți. (2) Părțile se obligă să asigure şi să păstreze confidențialitatea tuturor datelor şi a informaților rezultate în urma activităților desfăşurate pe baza prezentei Procedurii de lucru, precum şi a oricăror alte activități desfăşurate de comun acord, pentru şi în legătură cu prevederile Protocolului. (3) Informațiile obținute în timpul şi ca urmare a derulării Protocolului trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate şi nu pot fi divulgate niciunui ter. Art. 7 Procedura de lucru este însoțită de următoarele anexe: Anexa 1 - Propunerea tehnica, inclusiv anexele acesteia (1.1-1.4); Anexa 2 - Servicii de comunicații; Anexa 3 - Service Level Agreement — SLA. Art, 8 Prezenta Procedură de lucru intră în vigoare la data aprobării ei prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi va produce efectele pe perioada de valabilitate a Protocolului nr. 665 din 15.11.2011- 23733 din 26.10. 2011, Prezentă Procedură de lucru s-a încheiat astăzi 777 în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Municipiul Timişoara Serviciul de Telecomunicații Speciale Primar, Director, General, Nicolae ROBU. ing. Marcel OPRI$Ş Direcţia Tehnica, Şeful U.M.0319 Bucureşti, Director General de brigadă, Chiş Culiță ing. Adrian-lonut Axinia Direcţia Economica Director Şeful U.M.0201 Bucureşti, Colonel, Smaranda Haracicu ing. lon Marinescu AVIZAT JURIDIC Şeful U.M.0328 Bucureşti, General de brigadă, ing. Adrian Mureşan Şeful U.M.0695 Timişoara, Colonel, ing. Adrian Barbu Consilier juridic | ] | Ţ [ | | | |

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI BIROUL TRANSPORT NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011- 23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului "Trafic management şi supraveghere video", cod

SMIS 40398, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie

1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

Proiectul “Trafic management şi supraveghere video” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara şi se încadrează în obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului, programul Asigurarea mobilităţii şi securităţii în trafic.

Este cunoscut faptul că transportul rutier şi pietonal în Municipiul Timişoara cu impact atât asupra cetăţenilor municipiului cât şi asupra celor din arealul de influenţă, este afectat de diferite incidente/ambuteiaje, atât datorită numărului mare de vehicule, dar şi datorită insuficientelor amenajări pe diferite zone ale infrastructurii rutiere.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea fluxului rutier si a siguranţei rutiere în Municipiul Timişoara prin implementarea unui sistem cu control adaptiv de management al traficului urban şi supraveghere video care să permită atingerea următoarelor obiective specifice:

- Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare; - Dotarea zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere periculoase cu un număr de

230 echipamente noi de supraveghere; - Îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă rutieră în Municipiul Timişoara; - Creşterea siguranţei cetăţenilor în spaţiul public, datorită unui sistem modern, operativ şi totodată

discret de supraveghere video; - Crearea unui Centru de Comandă şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de management

trafic şi supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a municipiului Timişoara;

- Reducerea timpului de deplasare în oraş şi implicit a consumului de combustibil şi a emisiilor de noxe;

- Creşterea încrederii, satisfacţiei călătorilor pentru transportul în comun şi implicit creşterea numărului de persoane care utilizează mijloacele de transport în comun;

- Creşterea siguranţei cetăţenilor şi reducerea ratei criminalităţii; - Furnizarea de informaţii participanţilor la trafic despre condiţiile de trafic curente anterior pornirii

şi în timpul deplasării acestora, pentru ca ei să poată adapta durata deplasării, modul de deplasare şi selecţia rutei dorite în funcţie de condiţiile de trafic actuale;

- Creşterea disciplinei în trafic şi aderarea la legislaţia cu privire la trafic, în scopul îmbunătăţirii siguranţei vehiculelor şi autovehiculelor în trafic. În acest sens, prin HCLMT nr. 98/14.09.2012 a fost aprobat proiectul complex de investiţii "Trafic

management şi supraveghere video", documentaţia tehnico-economică şi analiza cost-beneficiu, precum şi cheltuielile legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

Întrucât la depunerea proiectului, a fost adoptată OUG nr. 117/2011, prin care se prevedea constituirea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului, iar ca integrator tehnic a fost

Cod FP 53-01, Ver.1

desemnat Serviciul de Telecomunicaţii Speciale(STS), Primăria Municipiului Timişoara a avut soluţia unică de a colabora cu STS pentru implementarea acestuia.

Drept urmare, a fost semnat Protocolul de Cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011, între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prelungit ulterior prin Actul Adiţional nr. 1 înregistrat la PMT prin SC2012-2319/24.01.2012 şi la Seriviciul de Telecomunicaţii speciale sub nr. 88/26.01.2012.

Ulterior, însă, OUG nr. 117/2011 a fost respinsă prin Legea nr. 139/2012, motiv pentru care Primăria Municipiului Timişoara a solicitat lămuriri la ADR Vest cu privire la corectitudinea menţinerii Protocolului de colaborare cu STS.

ADR Vest s-a adresat la rândul său Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar răspunsul M.D.R.A.P, cu nr. de înregistrare 17930/24.04.2013, a fost în sensul menţinerii colaborării cu STS pentru realizarea şi operarea sistemului de supreveghere video aferent proiectului.

În vederea realizării Protocolul de Cooperare nr. nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011, este necesară elaborarea unei proceduri de lucru pentru stabilirea cadrului de cooperare dintre Primăria Municipiului Timişoara şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Drept urmare, propunem spre aprobare procedura de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului "Trafic management şi supraveghere video", finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", conform contractului de finanţare nr. 3620 semnat la data de 29.01.2013.

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi prevederile art. 6 din Procedura de lucru, propunem spre aprobare următoarele: - procedura de lucru pentru îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011, în vederea realizării proiectului "Trafic management şi supraveghere video", finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", conform Anexei; - împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara în vederea semnării procedurii şi a oricăror acte adiţionale ulterioare.

VICEPRIMAR, DAN DIACONU

DIRECTOR D. ECONOMICĂ, DIRECTOR, SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER, CONSILIER, LOREDANA SIBIAN NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,