keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 289/03.08.2011 privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

03.08.2011

Hotararea Consiliului Local 289/03.08.2011
privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-16865/01.08.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare "Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" aprobate prin Ordinul nr. 863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului);
În conformitate cu Ordinul nr. 276/2009 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr.863/2008;
În conformitate cu Ordinul comun nr. 3296/07.11.2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Trafic management şi supraveghere video", în valoare totală de 43.762.900,14 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Trafic management şi supraveghere video" elaborate de către S.C. Smart Telecom Consulting S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 735.667,57 lei (fără T.V.A.), alcătuită din:
a) contribuţia municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 705.549,89 lei;
b) contribuţia municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 30.117,68 lei.

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 25.741.260,35 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 8.455.288,13 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 17.285.972,22 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L. nr…………........

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Trafic management şi supraveghere video”

conform documentaţiei elaborate de către S.C. Smart Telecom Consulting S.R.L.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă)....................... .. 43.762.900,14 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă)...............................................................................4.506.428,20 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat)...................... 34.571.944,44 lei - Buget local (2%)..........................................................................................................705.549,89 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile...................................................................................................... 35.277.494,33 lei Costuri neeligibile..........................................................................................................30.117,68 lei T.V.A.........................................................................................................................8.455.288,13 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă).................................................................... 43.762.900,14 lei Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara................ …..735.667,57 lei (fără T.V.A.) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA.....................................….705.549,89 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA........................................30.117,68 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată…………………………………34.571.944,44 lei Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:

735.667,57 lei + 8.455.288,13 lei (TVA aferentă proiectului) + 17.285.972,22 lei (avans execuţie) = =26.476.927,92 lei

T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate

de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

Durata de implementare a proiectului: 12 luni Indicatori (în unităţi fizice):

Sistem integrat de management al traficului rutier 1 unitate Sistem de supraveghere video al intersecţiilor 1 unitate Centru integrat de comandă şi monitorizare a traficului 1 unitate Intersecţii sincronizate adaptiv 134 buc. Intersecţii semaforizate 134 buc. Camere video 230 buc.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU R.T.U.,

ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. SC2011-16865/01.08.2011 Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Trafic management şi supraveghere video", a documentaţiei tehnico-economice şi a analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin

Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de

dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

Proiectul “Trafic management şi supraveghere video” este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara şi se încadrează în obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica Interconectarea teritorială şi creşterea accesibilităţii polului, programul Asigurarea mobilităţii şi securităţii în trafic.

Este cunoscut faptul că transportul rutier şi pietonal în Municipiul Timişoara cu impact atât asupra cetăţenilor municipiului cât şi asupra celor din arealul de influenţă, este afectat de diferite incidente/ambuteiaje, atât datorită numărului mare de vehicule, dar şi datorită insuficientelor amenajări pe diferite zone ale infrastructurii rutiere.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea fluxului rutier si a siguranţei cetăţeanului în Municipiul Timişoara prin implementarea unui sistem cu control adaptiv de management al traficului urban şi supraveghere video care să permită atingerea următoarelor obiective specifice:

- Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare; - Dotarea zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere periculoase cu un număr de 230

echipamente noi de supraveghere; - Îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă rutieră în Municipiul Timişoara; - Creşterea siguranţei cetăţenilor în spaţiul public, datorită unui sistem modern, operativ şi totodată discret

de supraveghere video; - Crearea unui Centru de Comandă şi Control unic, pentru coordonarea activităţilor de management trafic şi

supraveghere video care să răspundă cerinţelor viitoare de dezvoltare a municipiului Timişoara; - Reducerea timpului de deplasare în oraş şi implicit a consumului de combustibil şi a emisiilor de noxe; - Creşterea încrederii, satisfacţiei călătorilor pentru transportul în comun şi implicit creşterea numărului de

persoane care utilizează mijloacele de transport în comun; - Creşterea siguranţei cetăţenilor şi reducerea ratei criminalităţii; - Furnizarea de informaţii participanţilor la trafic despre condiţiile de trafic curente anterior pornirii şi în

timpul deplasării acestora, pentru ca ei să poată adapta durata deplasării, modul de deplasare şi selecţia rutei dorite în funcţie de condiţiile de trafic actuale;

- Creşterea disciplinei în trafic şi aderarea la legislaţia cu privire la trafic, în scopul îmbunătăţirii siguranţei vehiculelor şi autovehiculelor în trafic. Astfel, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,

Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. – "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" pentru proiectul ,,Trafic management şi supraveghere video” propunem aprobarea întregului proiect precum şi a cheltuielilor legate de acesta ce revin municipiului Timişoara.

Cod FP 53-01, Ver.1

Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

1. Proiectul "Trafic management şi supraveghere video", în valoare totală de 43.762.900,14 lei (TVA inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului " Trafic management şi supraveghere video" elaborate de către S.C. Smart Telecom Consulting S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Contribuţia proprie a municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 735.667,57 lei, alcătuită din: a) contribuţia municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 705.549,89 lei; b) contribuţia municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 30.117,68 lei. 4. (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 25.741.260,35 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 8.455.288,13 lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 17.285.972,22 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR D.E., DIRECTOR D.T., EC. SMARANDA HARACICU ING. CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU R.T.U., CONSILIER B.T.S.C., ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. LIDIA VÎLCEANU

AVIZAT JURIDIC,