keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 91/14.03.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile"

14.03.2017

Hotararea Consiliului Local 91/14.03.2017
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-5317/07.03.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa S.C. Colterm S.A. nr. 3509/13.02.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit.b) şi alin (4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii , ,Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile" întocmit de Compania Locală de Termoficare S.C. COLTERM S.A. Timisoara - Departamentul Tehnic, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevăzuti în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se va face din sursele proprii ale S.C. COLTERM S.A., surse atrase si/sau bugetul local al Municipiului Timisoara.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., Directia Tehnică si Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ NR. ……….........../…………

REFERAT privind aprobarea studiului de fezabilitate,, Eficientizarea producerii de energie termică la CET

Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile”

Prin adresa nr. 3509/13.02.2017 SC Colterm SA a înaintat Direcţei Tehnice din cadrul P.M.T. Studiul de fezabilitate privind ,, Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile”, elaborat de un colectiv de specialişti ai S.C. COLTERM S.A. pentru a fi aprobat în Consililul Local al Municipiului Timişoara. CET Freidorf funcţionează insularizat alimentând consumatorii din cartierul Freidorf, în zona respectivă neexistând reţea termică primară. În urmă cu aproximativ 10 ani CET Freidorf a fost proiectat şi executat pentru un consum total de 8,5 Gcal/h din care apă caldă de consum 3,47 Gcal/h. În present datorită debranşărilor de la sistemul centralizat necesarul de energie termică s- a redus la 1,35 Gcal/h, iar necesarul de apă caldă de consum este de 0,2 Gcal/h respectiv vara de 0,08 Gcal/h. Studiul de fezabilitate analizează oportunitatea implementării la CET Freidorf a unei instalaţii care să utilizeze energia regenerabilă ca alternativă la combustibilii clasici. Sursa de energie regenerabilă accesibilă în acest caz este energia solară. Acesta ar însemna montarea de panouri solare, pentru energie termică, pe acoperişul tip terasă al centralei care să producă, folosind şi rezervorul de acumulare existent, energia termică necesară preparării apei calde de consum pe perioada de vară pentru toţi cosumatorii arondaţi CET Freidorf. Sursele de energie regenerabilă sunt multiple, larg răspândite, nepoluante şi disponibile pe aproape toată suprafaţa pământului cu intensităţi diferite. Ele provin direct sau indirect de la soare, putând fi folosite pentru producerea direct a căldurii sau pot fi convertite în vederea producerii energiei termice. Soluţia propusă prin prezentul studiu de fezabilitate o reprezintă utilizarea colectoarelor solare plate care pot absorbi aproape întreg domeniu spectral al razelor solare, energia calorică rezultată fiind cedată agentului termic care curge prin conductele de Cu/Al ataşate elementelor absorbante aferente colectoarelor solare. Principalele avantaje ale sistemului de utilizare a resurselor regenerabile prin intermediul colectoarelor solare plate sunt:

 randamente mari în timpul verii;  suprafaţa de absorbţie comparativ cu suprafaţa brută a colectorului este mai mare (

aproape 1: 1);  nu există nici o zonă a colectorului neutilizată;  fiabilitate ridicată;  structura de susţinere foarte puternică;  mai multe posibilităţi de montaj.

Ca dezavantaj putem menţiona randamentul mai mic în timpul iernii 5-10% în raport cu alte colectoare ( ex. colectoare cu tuburi vidate). Având în vedere nevoia de resurse energetice ieftine şi utilizabile pe scară largă este imperios necesară promovarea şi implementarea de noi tehnologii care să utilizeze resurse energetice

neconvenţionale. Energia astfel obţinută prezintă o serie de avantaje în raport cu cea obţinută din surse tradiţionale ( este în totalitate ecologică, nu emite noxe, nu produce reziduri, este inepuizabilă şi nu implică instalaţii de prelucrare sau transport a resurselor înainte de utilizare). Luând în considerare cele de mai sus precum şi ţinta fixată pentru România,prin Directiva U.E. 28/2009/CE , de 24% a ponderii energiei regenerabile în cadrul consumului final de energie până în 2020 , propunem promovarea unui proiect de HCL pentru aprobare studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei "Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile” din fondurile SC Colterm SA, fonduri atrase şi/sau bugetul local al Municipiului Timişoara.  Valoarea totală a investiţiei ,, Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile ” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 489.511 lei ( fără TVA), respectiv 108.556 euro ( fără TVA). Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor de construcţii montaj (C+M) este estimată la 2 luni.

        

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ ŞEF S ERVICIUL EMSUP ING. CHIŞ CULIŢĂ ING. IOAN ZUBAŞCU

ÎNTOCMIT ING IONEL BĂRUŢA

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa_HCL.pdf

Anexa HCL nr.............. din...........

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

"Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile”

Studiul de fezabilitate "Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile” întocmit de Compania locală de Termoficare S.C. COLTERM S.A. Timişoara-Departamentul Tehnic are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei după cum urmează:

Durata de realizare a investiţiei: 3 luni;

Durata de execuţie a lucrărilor de C+M : 2 luni;

Valoarea investiţiei (INV): 489.511 lei ( fără TVA) respectiv 108.556 euro (fără TVA);

Din care construcţii montaj (C+M): 129.185 lei (fără TVA).;

Capacităţi (în unităţi fizice):

Captator solar 1 buc;

Colectoare 75 buc;

Suprafaţa de absorbţie totală 191,52 mp;

Orientare ( E=+90 grade S=0 grade V= -90 grade);

Unghi de înclinare ( orizontal=0 grade; vertical=90 grade);

Producţie câmp collector 118.235,1 kWh;

Radiaţii pe suprafaţa colectorului 264.588,9 kWh.