keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 207/27.05.2016 privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -Spaţiu alimentatie publică - Restaurant , situat în strada Romulus nr.32

27.05.2016

Hotararea Consiliului Local 207/27.05.2016
privind exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -Spaţiu alimentatie publică - Restaurant , situat în strada Romulus nr.32


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-11914/26.05.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.CM2016- 000663 din 12.05.2016, înregistrată de către Petromaneant Daniel Gheorghe , Bîlc Manuela- Delia şi Bîlc Marin în calitate de coproprietari ai spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă- Alimentaţie publică -Restaurant -în corpul de clădire A, din Timişoara ,strada Romulus nr.32, înscris în C.F. nr.413788-C1-U1 , nr.topo 11876/V prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare pentru preţul de 120.000 euro, respectiv de 212,44 euro/mp.
Având în vedere Adresa cu nr.1075 din 26.04.2016 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. CM2016-000663 din 16.05.2016 a Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr SC2016-000663 din 25.05.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli ;
Având în vedere Adresa cu nr. CM2016-000663 din 16.05.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură;
Având în vedere Adresa cu nr CM2016-000663 din 25.05.2016 a Biroului Locuinte din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr CM2016-000663 din 25.05.2016 a Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice;
Având în vedere Adresa cu nr CM2016-000663 din 16.05.2016 a Biroului de Reabilitare şi Dezvoltare Urbană din cadrul Direcţiei Urbanism;
În conformitate cu art.4, alin.4. şi alin.7 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, Spaţiu alimentatie publică - Restaurant , situat în strada Romulus nr.32, înscris în C.F. nr.413788-C1-U1 , nr.topo 11876/V.

Art.2: Valoarea de achiziţionare a imobilului menţionat la articolul 1 se va negocia cu vânzătorul.

Art.3: Se împuterniceşte Comisia de negociere cu terţii în vederea negocierii cu vânzătorul a valorii de achiziţionare a imobilului în baza unui Raport de evaluare.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Administrator Public, prin Compartimentul Monumente şi Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Dl. Petromaneanţ Daniel Gheorghe , dl.Bîlc Marin şi d-nei Bîlc Manuela- Delia;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_Romulus_32.pdf

    Cod FO 53‐01,ver.2 

ROMÂNIA APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. NICOLAE ROBU

REFERAT

Cu privire la exercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -Spaţiu alimentatie publică - Restaurant , situat în strada Romulus nr.32.

COMPARTIMENTUL MONUMENTE:

Având în vedere adresa nr.CM2016- 000663 din 12.05.2016, înregistrată la Direcţia Comunicare de către Petromaneanţ Daniel Gheorghe , Bîlc Manuela- Delia şi Bîlc Marin în calitate de coproprietari ai spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă- Alimentaţie publică -Restaurant -în corpul de clădire A, din Timişoara ,strada Romulus nr.32, înscris în C.F. nr.413788-C1-U1 , nr.topo 11876/V prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare pentru preţul de 120.000 euro, respectiv de 212,44 euro/mp.

Spaţiul are o suprafaţă utilă de aproximativ 564,87m.p, este compus din 4 săli de mese,sală de protocol,bar, hol intrare, grup sanitar, duş, 8 magazii , bucătărie , 2 coridoare, spălătorie,2 garderobe,camere frig, birou, 2 gupuri sanitare, gradină de vară , terasă la parter, iar la subsol 3 săli de mese , bar, 2 coridoare ,hol, magazii, 820/1250mp teren în proprietate şi 82395% pci ale corpului A.

Având în vedere adresa nr. 1075 din 26.04.2016 ,emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, prin care ne informează că nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra Spaţiului alimentaţie publică Restaurant -în corpul de clădire A, din Timişoara strada Romulus nr.32, înscris în C.F. nr.413788-C1-U1 , nr.topo 11876/V ”, cod TM-II-s-B-06098, poziţia 63 în Lista Monumentelor Istorice-2015;

Prin adresa cu nr de înregistrare CM2016-000663 din 16.05.2016, Biroul de Reabilitare şi Dezvoltare urbană din cadrul Direcţiei Urbanism ne comunică faptul

    Cod FO 53‐01,ver.2 

că acoperişul imobilului a fost reabilitat parţial circa ¾ la nivel de învelitoare şi elemente de tinichigerie.            

Faţada la stradă prezintă degradări , fiind necesare intervenţii de reabilitare. Tâmplăria din lemn a ferestrelor a fost păstrată.Imobilul necesită asanarea instalaţiilor parazitare( cabluri de electricitate şi de date, instalaţii de climatizare).  

Având în vedere răspunsul Biroului Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul

Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse cu nr.CM2016-000663 din16.05 .2016 şi anume că spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara.                                                                                                               

Prin adresa cu nr.SC2016-000663 din 25.05.2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne

face cunoscut că acest imobil prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ), ce aparţin de birou şi anume în vederea mutării activităţii de învăţământ a Grădiniţei cu program prelungit nr.21 care în prezent îşi desfăşoară activitatea în imobilul retrocedat din strada Rădulescu nr.7 pentru care se suportă o chirie lunară de 9.126,14 lei din Bugetul Local.

Prin adresa cu nr.CM2016-000663 din 16.05.2016, Biroul Sport, Cultură

ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate,cultură ) ce aparţin de birou.    

  Conform adresei cu nr. CM2016-000663/25.05.2016 Biroul Locuinţe din

cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, ne comunică faptul că spaţiul de mai sus nu are destinaţia de locuinţă iar în bugetul pe 2016 nu au fost prevăzute sume necesare achiziţionării unor imobile ca urmare a exercitării dreptului de preemţiune;

Tinând cont de adresa Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice,

precum şi de art.4, alin.7 din Legea nr. 422/18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, prin adresa cu nr. de înregistrare CM2016-000663 din 25.05.2016, se comunică următoarele:

,,la data prezentei conform H.C.L nr. 5/02.02.2016, privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016, conform Anexei nr.5- Program dezvoltare 2016, au fost aprobate credite bugetare privind achiziţia de imobile în valoare de 1.000 mii lei pe Capitolul 70.02-Locuinţe, servicii şi dezvoltare public; 70.02.03.01-Dezvoltarea sistemului de locuinţe; C.Dotări independente şi alte investiţii; a) Achiziţii imobile. ,,

    Cod FO 53‐01,ver.2 

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;                                                          

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri prin care: 1. Consiliul Local Timişoara îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -Spaţiu alimentaţie publică - Restaurant ,situat în strada Romulus nr.32 , înscris în C.F. nr.413788-C1- U1 , nr.topo 11876/V. 2. Comisia de Negociere cu terţii să fie împuternicită în vederea negocierii preţului de achiziţie al imobilului sus menţionat, în baza unui Raport de evaluare.                               

ADMINISTRATOR PUBLIC, SORIN IACOB DRAGOI

P. DIRECTOR D.C.T.D.D. DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ

LAURA KOSZEGI SMARANDA HARACICU

     CONSILIER, LUMINIŢA MIRICĂ

                               SERVICIUL JURIDIC