keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 145/31.10.2016 privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziţii noi -" Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 " precum şi a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01- Dezvoltarea sistemului de locuinţe - subcap. A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiţii „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 31-33 "

31.10.2016

Hotararea Consiliului Local 145/31.10.2016
privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziţii noi -" Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 " precum şi a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01- Dezvoltarea sistemului de locuinţe - subcap. A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiţii „ Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 31-33 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-26083/25.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.556/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună ", cod SMIS 48141 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.5/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. 4943/15.12.2014 privind proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună ", cod SMIS 48141;
Având în vedere Actul adiţional nr.3/26.05.2016 la contractul de finanţare nr. 4943/15.12.2014 privind proiectul " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună ", cod SMIS 48141;
Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii."
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziţii noi - " Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 ".

Art.2: Suma necesară finalizării lucrărilor de intervenţii la obiectivul " Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.31-33 ", în cuantum de 1.032,63 mii lei, va fi redistribuită în Anexa 1a/1, cap. 70.02.03.01- Dezvoltarea sistemului de locuinţe - subcap. A) - Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiţii " Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr. 31-33 ", de la aceleaşi capitole din Anexa 1a/2, poziţia - Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună, cod SMIS 48141.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Juridic;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC 2016 –

REFERAT DE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE

privind includerea în Anexa 1a/1 din Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziții noi – “ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.31-33 ” precum și a sumei aferente acesteia, în

cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01- Dezvoltarea sistemului de locuinţe - subcap. A) – Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiții

„ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr. 31-33 ”

Date generale: În vederea respectării priorităţilor europene şi naţionale, Municipiul Timişoara a demarat execuția

lucrărilor de intervenții, aferente proiectului „ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună” – cod SMIS 48141, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”.

Proiectul menționat mai sus, a cuprins un număr de 25 blocuri de locuințe din Municipiul Timișoara iar până la data prezentei, s-au finalizat lucrările de intervenții privind creșterea performanței energetice, pentru 24 imobile.

Prin HCL nr.556/18.12.2015, s-a aprobat ca termen de finalizare a proiectului cod SMIS 48141, data de 30.06.2016.

Pe parcursul execuției lucrărilor, la Proiectul nr. 1.2 – Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.31-33, odată cu îndepărtarea placajului din carămidă aparentă pe fațadele blocului, s-au dislocat porțiuni din beton, armăturile sunt aparente, iar pentru reparațíile fațadei este necesară o perioadă suplimentară de execuție.

Având în vedere cele prezentate mai sus, facem mențiunea că finalizarea lucrărilor de intervenții la Proiectul nr. 1.2 – Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.31-33, nu a fost posibilă până la data de 30.06.2016.

Pentru Proiectul nr. 1.2 – Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.31-33, s-a semnat contractul de execuție lucrări nr.182/24.06.2015, în valoare de 880,00 mii lei la care se adaugă T.V.A.

Prin Actul Adițional nr.3/26.05.2016 la Contractul de finanțare nr.4943/15.12.2014, încheiat între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Timișoara și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, s-a aprobat finanțarea nerambursabilă pentru proiect cod SMIS 48141 cu 24 de blocuri de locuințe componente și retragerea din proiect a imobilului situat în Calea Șagului, nr.31-33.

Necesitate şi oportunitate: În vederea finanțării cheltuielilor aferente execuției lucrărilor de reablilitare termică, este necesară

includerea în Programul de Dezvoltare pe anul 2016, a poziției aferente obiectivului de investiții: „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.31-33 ”, lucrări aprobate spre finanțare din bugetul local prin H.C.L. nr.556/18.12.2015, cu recuperarea ulterioară a co-finanțării ce revine asociației de proprietari.

Costul estimativ:

Estimăm că suma necesară finalizării lucrărilor de intervenții la imobilul din Calea Șagului nr, 31-33, corespunde la o valoare de 1.032,63 mii lei (inclusiv T.V.A.).

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem includerea în Anexa 1a/1 din Programul de

Dezvoltare pe anul 2016, a unei poziții noi - “ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.31-33 ” precum și a sumei aferente acesteia, în cuantum de 1.032,63 mii lei, la cap. 70.02.03.01- Dezvoltarea sistemului de locuinţe - subcap. A) – Lucrări în continuare, necesară finalizării obiectivului de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr. 31-33 ”, sumă ce va fi redistribuită de la aceleași capitole din Anexa 1a/2, poziția - Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună, cod SMIS 48141.

VICEPRIMAR IMRE FARKAȘ

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ CONSILIER, STELIANA STANCIU ANA GEORGIU SERVICIU JURIDIC SECRETAR SIMONA DRĂGOI Red/Dact. A.G.