keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 283/28.07.2009 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren catre COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTITII

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 283/28.07.2009
privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren catre COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTITII


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009 - 16146/16.07.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245 / 30.06.2009 privind trecerea parcelei inscrisa in CF nr. 148259 Timisoara cu nr. topo 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, in proprietatea Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1016 /2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
În conformitate cu prevederile art.10 , alin(2 ) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , modificată;
În conformitate cu prevederile art.2, alin.(2) din Normele Metodologice pentru derularea Programului "Bazine de Înot" realizat prin Compania Naţională de Investiţii SA (CNI-SA) aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.414/2007;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit.c), din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenurilor situate in intravilanul municipiului Timisoara , identificate conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarire ,in suprafata totala de 66989 mp , inscrise in C.F. nr. 19266 , cu nr.top. 8567/1/1/2/1/1 ,8567/1/1/2/3 ,8571/1/3 , 8572/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1 Timisoara , C.F. nr.48201, cu nr. top.8567/1/1/2/2/1/1 ,8572/1/1/3/1 Timisoara , C.F. nr. 48200 , cu nr. top. 8571/1/4/1 Timisoara .

Art.2: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita pe toata perioada de executie a investiţiei către Compania Naţională de Investiţii (CNI-SA), în vederea construirii unui complex sportiv al municipalităţii, care cuprinde o sală polivalentă şi un bazin olimpic, a terenurilor înscrise in CF nr. 148259 cu nr. top. 8577/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 Timisoara , C.F. nr. 19266 , cu nr.top. 8567/1/1/2/1/1 ,8567/1/1/2/3 ,8571/1/3 , 8572/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1 Timisoara , C.F. nr.48201, cu nr. top.8567/1/1/2/2/1/1 ,8572/1/1/3/1 Timisoara , C.F. nr. 48200 , cu nr. top. 8571/1/4/1 Timisoara , proprietatea Municipiului Timişoara - domeniul privat , terenuri neafectate de inelul IV de circulatie si drumuri interioare.

Art.3: Documentatiile tehnice de dezmembrare a terenului aferent inelului IV de circulatie si a drumurilor interioare si apoi unificarea terenului rezultat , cad in sarcina Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Asigurarea utilităţilor în vederea funcţionării obiectivului de investiţii se va realiza prin grija Primăriei Municipiului Timişoara care va asigura şi fondurile necesare acestora.

Art.5: Predarea terenului se va face pe bază de Protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Compania Naţională de Investiţii SA.

Art.6: Realizarea investiţiei se va executa în termen de 5 ani .
Nerealizarea investiţiei în termen de 5 ani, de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, duce la pierderea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu si Directia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Insituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Companiei Naţionale de Investiţii SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/2DC9F3114D5099E7C22575F4001C4645/Referat.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARIRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI TEREN LA COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII NR.CRT. NR. TOP NR. CF SUPRAFATA 1 8567/1/1/2/1/1 19266 7099

2 8567/1/1/2/2/1/1 48201 10558 3 8567/1/1/2/3 19266 1970 4 8571/1/1/2 19266 1561 5 8571/1/3 19266 420 6 8571/1/4/1 48200 247 7 8571/1/4/3 48200 248 8 8572/1/1/1/2/1/1/1/1/1/1 19266 39781 9 8572/1/1/3/1 48201 5105 TOTAL 66989 MP ACESTE IMOBILE SUNT ATESTATE IN DOEMNIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PRIN H.G .1016 / 2005 DIRECTOR SEF SERVICIU EC. NICUSOR C-TIN MIUT ING. CALIN N. PIRVA