keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 82/01.03.2016 privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 82/01.03.2016
privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 3791/17 .02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Conform Ordinului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
Conform Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi a alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă nivelul cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2016, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Pentru anul financiar 2016, cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), vor fi de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar - adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni.
In conformitate cu prevederile Ordinului 3470/07.03.2012, conform HCL nr. 5/02.02.2016, privind aprobarea Bugetului local pe anul 2016 precum şi conform HCL nr. 139/20.03.2015, privind acordarea de burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara, se vor acorda integral bursele sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), bursele de studiu şi bursele de performanţă, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a) - care sunt mult mai numeroase - acestea se vor acorda la un procent de până la 14% din numărul solicitat, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 20 de burse la această categorie, acest procent să fie crescut progresiv în mod invers proporţional cu numărul solicitat. Procentul de 14% rezultă raportând suma disponibilă din buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: AnexaBurse2016.pdf

Tabel privind cuantumul şi numărul de BURSE pentru anul financiar 2016, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat Bursele se vor acorda conform criteriilor stabilite în Ordinul nr. 5576/2011, art. 6 lit a), b), c), art. 8, art. 9,art. 13 lit. a) şi c), cu modificările prevăzute în Ordinul 3.470/7.03.2012, astfel: Anexa Nr. burse |Perioada aprobate |de Nr. acordare |Cuantum Suma Crt. (luni) (lei) (lei) Felul bursei Burse de performanță, se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin 1 _|Art. 6. |unul din cazurile următoare: 316, 9 100 284.400 Lit. a) |au obținut locurile 1, II sau III la etapele naționale ale| olimpiadelor și concursurilor şcolare naționale organizate del Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, |denumit în continuare MECTS: 145 9 100 130.500 Lit b) |s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS| pentru competițiile internaționale: 19| 9 100; 17.100 Lit. c) [au obținut locurile 1, II sau IM la etapele naționale ale |competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv [sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național, organizate |de MECTS 152 9 100, 136.800 2__JArt. 8 |Burse de merit 1.405 9 75 948.525 Lit. a) au obținut media generală de cel puțin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional 907 9 75 612.375 Lit. b) [au obținut locurile 1, Il sau ll la etapele județene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naționale organizate del MECTS: 328, 9 75| 221.400 Lit. c) [au obținut locurile 1, Il sau III la etapele județene ale cultural-artistice, cu caracter sportiv [sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național, organizate |de MECTS 170, o 75 114.750. 3 _|Art. 9. |Burse de studiu 461 9 65 269.880 [se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar |mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cul salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan |condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în |semestrul 461 9 65 269.880 4 |Art. 13. Burse de ajutor social 1.373 12| 70| 1.153.320) Lit. a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidența dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 514 12 70| 431.760, Lit. c) [elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții 1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie: 2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 Imp. în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp. în 859 12 70 721.560 Total general 3.555| 2.656.125 Suma alocată în bugetul local cu această destinație fiind de 2.700.000 lei, rezultă că se respectă încadrarea în bugetul aprobat. Director Economic, Şef Serviciu Financiar, Smaranda Haracicu Lelica Crişan Consilier, / Mihaela Jurca d | A : d

Atasament: referatBurseHCL2016.pdf

tema ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA Nicolae ROBU SC /[:02.2016 SF 193 /09.02.2016 REFERAT Privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unitățile de învăţământ Preuniversitar de stat În conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi a Ordinului Ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr, 3470/03.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/07.10.2011 şi în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse: 1) Burse de performanță — pentru elevii cu rezultate deosebite obținute la olimpiade, competiții şi concursuri şcolare la nivel naţional; 2) Burse de merit — pentru elevii cu rezultate deosebite obținute la competiții, olimpiade şi concursuri şcolare la nivel judeţean; 3) Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venituri mici; şi 4) Burse sociale — pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt şcolarizați în altă localitate, Situaţii materiale grele). Anexat prezentăm Situația centralizatoare privind necesarul de Burse pentru elevii din unitățile şcolare din Timişoara, pentru anul 2016, conform propunerilor primite din partea unităților de învăţământ, în conformitate cu Ordinul nr, 3576/07.10.2011 şi cu Ordinul nr. 3470/07.03.2012, Față de cele prezentate în tabelul anexat, menționăm următoarele informații suplimentare: anul 20153, au fost stabilite la valoarea de 100, 73, 65 respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar — adică 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni — conform HCL nr, 139/20.03.2013; - Până la apariția Ordinului 3576/07.10.201 1, bursele se acordau în conformitate cu HG 558/1998 Şi erau limitate ca număr astfel: * numărul beneficiarilor de burse de merit nu putea să depăşească 1%, iar numărul beneficiarilor de burse de studiu nu putea să depăşească 1,5% din numărul total al elevilor din cls. IX-XII; * bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Conform art. 82, alin 2 din Legea Educației Naţionale nr. 1/2011 “...cuantumul unei burse şi numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean...”

mn Conform centralizării solicitărilor primite din partea unităţilor de învăţământ rezultă un total necesar în valoare de aproximativ 6.124.000 lei, Prin HCL nr. 5/02.02.2015, Privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2016, pentru burse a fost alocată suma de 2.656.150 lei. Pentru anul financiar 2016 propunem cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanță, merit, studiu şi sociale), să rămână la Valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar — adică'9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni, așa cum este prevăzut în HCL nr. 139/20.03.201 $, sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), a burselor de studiu şi a burselor de performanță, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit, a) — care sunt mult mai numeroase - acestea să se acorde la un procent de aproximativ 14% din numărul solicitat, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 20 de burse la această categorie, acest procent să fie crescut progresiv în mod invers proporțional cu numărul solicitat. Procentul Propus rezultă raportând suma disponibilă din buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse şi modul de acordare, imi aprobate cu această destinație, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă. Având în vedere cele expuse mai sus, PROPUNEM: Director Economic, pt. Secretar, Smaranda HARACICU Simona DRĂGOI Şef Serviciu Fin: iar, Lelica CRIȘAN Consilier, Mihaela JURCA ÎN ( CU 4 Avizat juridic, Red. M.J. E Cod FO 53-0l,ver.]