keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 557/28.11.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara "

28.11.2006

Hotararea Consiliului Local 557/28.11.2006
privind aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 23437/21.11.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere adresa nr. RE2006-2708 /10.11.2006 a S.C. COLTERM S.A. prin care se înaintează spre aprobare studiul de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara ";
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin 2 lit.(b ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara ", potrivit Proiectului nr. 12-2006 întocmit de S.C. COLTERM S.A. , având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Finanţarea investiţiei prevăzută la art.1 se va face din bugetul local şi alte surse.
Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa_RTS_Timisoara.pdf

Anexă la Hotărârea nr. ____/________

""Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara "" Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea investiţiei: " "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara "" Amplasament: Municipiul Timişoara Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara Ordonator principal de credite: Primarul Municipiului Timişoara Valoarea investiţiei: 29.014.969,12 lei reprezentând 8.173.230,74 EURO la cursul de 3,55 lei/EURO din

care C+M: 28.776.907,01 lei, reprezentând 8.106.170,99 EURO la cursul de 3,55 lei/EURO

Eşalonarea investiţiei: Anul I 7.253.742,28 Lei Anul II 7.253.742,28 Lei Anul III 7.253.742,28 Lei Anul IV 7.253.742,28 Lei Capacităţi : - Putere termică instalată : 58,6 Gcal/h - reţele termice 23,57 km Durata de realizare a investiţiei: 48 luni

Finanţarea investiţiei: 29.014.969.12 lei reprezentând 8.173.230,74 EURO la cursul de 3,55 lei/EURO din

bugetul local

Atasament: referatRTS.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. __________________/____.____.2006

REFERAT privind aprobarea studiului de fezabilitate

"Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara "

În urma avariilor apărute în unele zone, pe reţelele termice secundare din municipiul Timişoara , a depăşirii duratei normate de viaţă a acestora, precum şi a stării de degradare în care se află aceste reţele, se impune înlocuirea reţelelor termice secundare. Problemele apărute pe reţelele termice de distribuţie a agentului termic secundar, şi care au dus la necesitatea reabilitării acestora sunt următoarele:

- Creşterea nivelului pierderilor de căldură şi agent termic la valori mai mari decât cele normale pentru lungimea şi suprafaţa reţelelor de termoficare din municipiul Timişoara

- Necorelarea parametrilor tehnologici ai agentului secundar cu parametrii ceruţi de consumator

- Existenţa unor lucrări de proastă calitate executate anterior în reţeaua de termoficare în special în anii 80.

- Infiltraţiile de apă datorate atît nivelului ridicat al apei freatice, cît şi a neetanşeităţilor din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare al oraşului care conduc la deteriorări majore ale izolaţiilor termice şi ale conductelor.

- Existenţa unor armături de secţionare deteriorate - Depistarea greoaie a defecţiunilor din sistem ceea ce duce la pierderi importante în cazul unor

avarii Ca urmare a celor menţionate mai sus este necesară reabilitarea reţelei de termoficare ce cuprinde

următoarele obiective: - Îmbunătăţirea funcţionării reţelelor de distribuţie prin înlocuirea conductelor existente cu

izolaţie clasică, cu conducte preizolate, fapt ce va duce la economii atît prin reducerea pierderilor de energie şi de agent termic, cît şi prin protejarea reţelelor faţă de acţiunea agenţilor agresivi din sol.

- Redimensionarea reţelei de termoficare pentru actualele consumuri de energie termică - Înlocuirea armăturilor de secţionare existente cu armături performante - Depistarea operativă a pierderilor în reţeaua de termoficare cu ajutorul sistemelor de

semnalizare cu fir Brandes. De aceste lucrări vor beneficia 593 de consumatori (asociaţii de proprietari, imobile de tip

condominiu) ce beneficiază de energioe termică de la 18 puncte termice/centrale termice: Dunărea, 43A, 46, 27, 75, 7B, 4A, 4B, 48C, 88, 13, Văcărescu, 10C, 63, 89, Freidorf, 69, 82.

Valoarea totală a investiţiei "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în

municipiul Timisoara " conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA este de 29.014.969,12 lei reprezentând 8.173.230,74 EURO la cursul de 3,55 lei/EURO din care C+M: 28.776.907,01 lei, reprezentând 8.106.170,99 EURO la cursul de 3,55 lei/EURO. Durata execuţie a lucrării este de 48 de luni şi finanţarea se va face din bugetul local.

Având în vedere cele expuse mai sus precum şi solicitarea SC COLTERM SA cu nr. RE2006- 2708/10.11.2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi dezvoltare reţele termice secundare în municipiul Timisoara ".

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU ENERGETIC, CONSILIER, IOAN ZUBAŞCU MALAC MARCEL

AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

RED. MM DACT. MM EX. 3