keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 498/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E- etapa I la Scoala Gimnaziala (Generala) nr. 25" din Timisoara , str. Cosminului, nr.42

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 498/20.12.2017
privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E- etapa I la Scoala Gimnaziala (Generala) nr. 25" din Timisoara , str. Cosminului, nr.42


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 31385/13.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017 - 31 386/13.12.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2017 - 31386/13.12.2017- Anexa la Raportul de specialitate;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului nr. 110 din data 03.03.2015 privind aprobarea "Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25" in Municipiul Timisoara, str. Cosminului, nr. 42.
Avand in vedere Hotararea Consiliului nr 402 din data 22.09.2015 privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii din "Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25" in "Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E, - etapa I la Scoala Gimnaziala (Generala) nr. 25 ";
Avand in vedere Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, actualizata, si normele de aplicare ale acesteia.
Avand in vedere OMDRAPFE numarul 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala;
Avand in vedere Programul National de Dezvoltare Locala desfasurat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.
Avand in vedere Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene inregistrata la Primaria Timisoara cu nr.CDD2017-425/04.12.2017.
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. b) si e) , alin. (4) lit. a) si e) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actualizarea valorii devizului general pentru proiectul "Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa I la Scoala Gimnaziala (Generala) nr. 25" din Timisoara , str. Cosminului, nr. 42 astfel:

Valoare totala proiect ( inclusiv TVA) = 1.415,359 mii lei
Valoare buget local ( inclusiv TVA)= 69,766 mii lei
Valoare buget de stat ( inclusiv TVA) = 1.345,593 mii lei


Art. 2: Se aproba cofinantarea de la Bugetul Local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanteaza prin PNDL 2017-2020 pentru realizarea obiectivului "Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa I la Scoala Gimnaziala (Generala) nr. 25" din Timisoara , str. Cosminului, nr. 42, contributia proprie ce revine Municipiului Timisoara, prin Consiliul Local fiind in suma de 69.766 lei.


Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timisoara se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile acordarii finantarii nerambursabile din Bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pe durata derularii proiectului "Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa I la Scoala Gimnaziala (Generala) nr. 25" din Timisoara , str. Cosminului, nr. 42.
Sumele necesare cofinantarii vor fi cuprinse in bugetul municipiului aferent perioadei 2018-2019.


Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.


Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

1 FO 53-01, Ver.3

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ NR. SC2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25“ din Timişoara , str. Cosminului,

nr. 42

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-_____________ a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind actualizarea valorii devizului general şi aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25“ din Timişoara , str. Cosminului, nr. 42 prin care se propune: - actualizarea valorii devizului general pentru proiectul „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25“ din Timişoara , str. Cosminului, nr. 42 astfel: Valoare totală proiect ( inclusiv TVA) = 1.415,359 mii lei Valoare buget local ( inclusiv TVA)= 66,766 mii lei Valoare buget de stat ( inclusiv TVA) = 1.345,593 mii lei - cofinanţarea proiectului „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25“ din Timişoara , str. Cosminului, nr. 42, contribuţia proprie ce revine municipiului Timişoara, prin Consiliul Local fiind în sumă de 66.766 lei. - asigurare resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile din Bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pe durata derulării proiectului „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25“ din Timişoara, str. Cosminului, nr. 42. Sumele necesare cofinanţării vor fi cuprinse în bugetul municipiului aferent perioadei 2018-2019. Facem următoarele precizări:

În anul 2015 Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat proiectul „Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală, nr. 25” din Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 şi a aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiţiei prin HCL nr. 110/03.03.2015.

Prin HCL 402/22.09.2017 denumirea proiectului fost modificată din „Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală, nr. 25” în „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E, etapa I la Şcoala Generală nr. 25“.

Prin proiectul aprobat se propune construirea unei mansarde peste clădirile şcolii, cu regim de înălţime P+1E şi respectiv P+2E, etapa I – lucrări de rezistenţă şi închideri exterioare de arhitectură şi realizarea unei instalaţii de protecţie îmotriva trăsnetelor.

2 FO 53-01, Ver.3

În anul 2017 Municipiul Timişoara a înscris proiectul pe lista de proiecte a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene iar prin Ordinul Ministerului MDRAPFE nr.3469/28.06.2017 a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Prin adresa SC2017-18723/09.10.2017 Municipiul Timişoara a depus documentaţiile proiectului la MDRAPFE.

Pentru semnarea contractului de finanţare a proiectului, Municipiul Timişoara trebuie să emită o Hotărâre de Consiuliu Local prin care se asigură sumele aferente investiţiei suportate de Bugetul Local.

În conformitate cu Normele de aplicare a OUG 28/2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, art.8 alin.(3), nu se finanţează de la Bugetul de Stat prin Program: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

În baza art.8 a fost estimată cofinanţarea necesară de la bugetul local în valoare de 66,766 mii lei, reprezentând cheltuieli cuprinse în devizul general care nu se finanţează de la Bugetul de Stat.

Valorea devizului general a fost actualizată cu cota TVA în vigoare la data aprobării cheltuielilor, rezultând o valoare actualizată de 1.415,359 mii lei.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul

de hotărâre privind aprobarea cofinaţării din Bugetul Local pentru obiectivul de investitie „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25“ din Timişoara, str. Cosminului, nr. 42, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local Timişoara.

Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic prin Expunerea de motive nr. ________________, nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalităţii şi nu stabileşte necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.

Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. Consilier Magdalena NICOARĂ Ioan Dominteanu

Atasament: Expunere_motive.pdf

1 Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii devizului general şi aprobarea cofinanţării din bugetul

local pentru obiectivul de investiţie „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25“, str. Cosminului nr. 42,

Timişoara

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Şcoala Gimnazială nr. 25 este situată în Timişoara, str. Cosminului nr. 42 şi

funcţionează încă din luna septembrie a anului 1977. Clădirea şcolii nu a beneficiat de lucrări de renovare de la data construirii ei, fapt ce a dus la degradarea elementelor de anvelopă, mai ales la nivelul terasei necirculabile.

Investiţia este necesară datorită următoarelor deficienţe tehnice constatate şi anume: existenţa infiltraţiilor de ape pluviale prin acoperişul tip terasă necirculabilă, izolarea termică a acoperişului existent deficitară. De asemenea Şcoala are nevoie de spaţiu suplimentar pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale.

Primăria Municipiului Timişoara doreşte să realizeze obiectivul de investiţii „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25“, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică aprobata prin HCL nr. 110/03.03.2015 pentru investiţia „Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală nr. 25“, denumirea actuală fiind aprobată prin HCL 402/22.09.2017.

Documentaţia a fost depusă la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice şi Fondurilor Europene pentru confinanţare prin Programul Naţional de Dezvolate Locală, în prezent fiind în evaluare.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Prin realizarea investiţiei se vor atinge cele două obiective propuse şi anume: suplimentarea spaţiului ce va deservi sistemului educaţional şi se va evita pe termen lung apariţia infiltraţiilor din apele meteorice în clădirea şcolii.

3.Alte informaţii

Valoare totală proiect ( inclusiv TVA) = 1.415,359 mii lei Valoare buget local ( inclusiv TVA)= 66,766 mii lei Valoare buget de stat ( inclusiv TVA) = 1.345,593 mii lei

2 Cod FO53-03,Ver.1

4. Concluzii Având în vedere faptul că una dintre atribuţiile Municipiului Timişoara este de a

asigura infrastructura adecvată pentru desfăşurarea unui proces educaţional de calitate precum şi oportunitatea accesării de fonduri suplimentare alocate în Bugetul de Stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, este necesară şi oportună asigurarea cofinanţării din Bugetul Local pentru realizarea obiectivului de investitie „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E şi P+2E - etapa I la Şcoala Gimnazială (Generală) nr. 25“, str. Cosminului nr. 42, Timişoara.

PRIMAR ŞEF SERVICIUL G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ