keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 384/17.10.2017 privind acceptarea donaţiei şi aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizarea utilităţi la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialişti în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E"

17.10.2017

Hotararea Consiliului Local 384/17.10.2017
privind acceptarea donaţiei şi aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizarea utilităţi la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialişti în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 25496/13.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2017 - 25497 din data de 13.10.2017 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2017 -25514 din data de 31.10.2017 al Direcţiei Edilitare- Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alim. cu Apă;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2017 - 25497/13.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/24.04.2017 privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în Timişoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, în suprafata de 2446 mp., identificat prin CF 444149, nr. cad. 444149, în vederea construirii a unui bloc de locuinţe în regim S+P+6E - 30 de unităţi locative, destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate şi aprobarea contractului între Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Municipiul Timişoara şi Direcţia de Sănătate Publică;
Având în vedere contractul încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Primăria Municipiului Timişoara prin Consiliul Local şi Direcţia de Sănătate Publică, înregistrat la instituţia noastră cu nr. SC2017-10709/02.05.2017;
Având în vedere adresa cu nr. CCT2017-000037/25.09.2017 a S.C. DACODRIN S.R.L. Arad prin care aceştia ne înaintează spre promovare Studiul de fezabilitate privind "Realizarea utilităţi la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialişti în sănătate - str. I.I. Brad nr. 1/E", proiect cu nr.258/2017;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 343/13.10.2017 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.3 alin. (3) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se acceptă donaţia documentaţiei faza SF din partea S.C. DACODRIN S.R.L pentru obiectivul de investiţii " Realizarea utilităţi la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialişti în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E ".


Art.2: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii " Realizarea utilităţi la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialişti în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E ", întocmit de S.C. DACODRIN S..R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.


Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/24.04.2017.


Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. DACODRIN S.R. L.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GABRIEL IONESCU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate_utilitati_sanatate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROU LOCUINȚE Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizare utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în

sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E”

Având în vedere Expunera de motive nr. ...................................... a Primarului

Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizare utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E”;

Prin HCLMT nr.140/24.04.2014 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în Timișoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, în suprafata de 2446 mp., identificat prin CF 444149, nr. cad. 444149, în vederea construirii a unui bloc de locuinţe în regim S+P+6E – 30 de unități locative, destinate închirierii tinerilor specialiști din sănătate și aprobarea contractului între Agenția Națională pentru Locuințe, Municipiul Timișoara și Direcția de Sănătate Publică. La art.3 din prezenta hotărâre s-a aprobat asigurarea din bugetul propriu a resurselor necesare pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc.) până la recepţia la terminarea locuinţelor. Ca urmare s-a încheiat contractul între Agenția Națională pentru Locuințe, Primăria Municipiului Timișoara prin Consiliul Local și Direcția de Sănătate Publică. În conformitate cu art.3 alin. (3) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenurile transmise în folosința gratuită a ANL, utilitățile și dotările tehnică-edilitare (apă, canalizare, energie termică și electric, gaz, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi etc) pînă la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor se realizează prin obiective de investiție promovate de consiliile locale anterior inițierii de către ANL a procedurii de promovare a investițiilor în construcția de locuințe. Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizarea utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E”, a fost elaborate și pus la dispoziţie de către S.C. DACODRIN S.R.L. proiectant general al lucrării ”Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii – str.I.I. Brad nr.1/E etapa I, regim de înălțime S+P+6E și 30 de unități locative”

Cod FO 53-01, ver.1

Valoarea totală a investiţiei ,,Realizare utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 363.439,09 lei inclusiv TVA.

Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 2 luni.

Considerăm oportună realizarea acestui obiectiv, având în vedere faptul că sprijinirea medicilor rezidenți și a tinerilor specialiști din domeniul sănătății, ale căror venituri nu le permit accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței reprezintă o necesitate

Având în vedere cele prezentate precum și prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizare utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR., ȘEF BIROU,

Mihai Boncea Simona Bălan

Atasament: Raport_specialitate_utilitati_edilitara.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA EDILITARĂ SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM.CU APĂ BIROUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind proiectul de hotărâre pentru acceptarea donației și aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru

obiectivul de investiţie ,,Realizare utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E”

Având în vedere Expunerea de motive nr. ...................................... a Primarului Municipiului

Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizare utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E”;

Prin HCLMT nr.140/24.04.2017 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investițiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului situat în Timișoara, strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, în suprafata de 2446 mp în vederea construirii unui bloc de locuinţe. La art.3 din prezenta hotărâre s-a aprobat asigurarea din bugetul propriu a resurselor necesare pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc.). Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizarea utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E”, a fost elaborat și pus la dispoziţie de către S.C. DACODRIN S.R.L., proiectant general al lucrării ”Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii – str.I.I. Brad nr.1/E etapa I, regim de înălțime S+P+6E și 30 de unități locative”. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici aferenți

Valoarea totală a investiţiei ,,Realizare utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 363.439,09 lei, inclusiv TVA. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 2 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ” Realizare utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E”. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.AA., Culiţă CHIŞ Ioan GANCIOV ŞEF BIROU B.D.P.P., CONSILIER, Vasile OLAR Liliana PÎRVU

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. ________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizarea utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate

- str. I.I. Brad nr.1/E”

Având în vedere obiectivul de investiție „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii – str.I.I. Brad nr.1/E etapa I, regim de înălțime S+P+6E și 30 de unități locative” prin Agenția Națională pentru Locuințe, Primăria Municipiului Timișoara, trebuie să asigure realizarea utilităților și dotărilor tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului, în conformitate cu art.3 alin (3) din Legea nr.152/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare, pe terenurile

Prin HCLMT nr.140/24.04.2014 s-a aprobat asigurarea din bugetul propriu a resurselor necesare pentru execuția și finalizarea acestora.

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Realizarea utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E”, a fost pus la dispoziţie de către S.C. DACODRIN S.R.L., proiectant general a lucrării ”Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii – str.I.I. Brad nr.1/E etapa I, regim de înălțime S+P+6E și 30 de unități locative”.

Având în vedere faptul că Municipiul Timișoara este oraș universitar realizarea obiectivului este totalmente oportună și reprezintă o necesitate pentru sprijinirea medicilor rezidenți și a tinerilor specialiști din domeniul sănătății, ale căror venituri nu le permit accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

În consecință, în vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

PRIMAR, DIRECTOR D.C.T.D.D.,

NICOLAE ROBU MIHAI BONCEA

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr................... din ................................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI ,,Realizare utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști

în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E”

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Realizare utilități la blocul ANL destinat închirierii pentru tineri specialiști în sănătate- str. I.I. Brad nr.1/E”, întocmit și pus la dispoziție de către S.C. DACODRIN S.R.L., are principalii indicatori tehnico- economici:

Durata de realizare a investiției: 2 luni Valoarea de investiție (INV) 363.439,09 lei (inclusiv TVA) 79.509,75 Euro (inclusiv TVA) Din care construcții montaj (C+M) 283.385,59 lei (inclusiv TVA) 61.622,98 Euro (inclusiv TVA) Capacități (în unități fizice): Utilități: -apă L=18 m -canal L=95 m -gaz L=33 m -energie electrică L=48 m Suprafață drumuri, parcaje S=980,00 mp Zone verzi S=641,85 mp

DIRECTOR D.C.T.D.D., ȘEF BIROU LOCUINȚE,

Mihai Boncea Simona Bălan