keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 502/31.10.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Lotizare pentru locuinţe şi funcţiuni complementare", Strada Gavril Musicescu, Timişoara

31.10.2006

Hotararea Consiliului Local 502/31.10.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Lotizare pentru locuinţe şi funcţiuni complementare", Strada Gavril Musicescu, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92006-004726/01.09.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (2) din Legea nr.286/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Lotizare pentru locuinţe şi funcţiuni complementare", Strada Gavril Musicescu, Timişoara conform Proiectului nr. 2.06/2006, întocmit de S.C. Pilot Team S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Lotizare pentru locuinţe şi funcţiuni complementare", Strada Gavril Musicescu, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 140775 Timişoara, nr. topo. A 443/4/2, în suprafaţă de 21134 mp, fiind proprietatea lui IOAN HELMUT DITTRICH.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Lotizare pentru locuinţe şi funcţiuni complementare", Strada Gavril Musicescu, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Beneficiarului IOAN HELMUT DITTRICH;
-Proiectantului S.C. Pilot Team S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUD_-_Str._G._Muzicescu_-_Reglementari.pdf

C1C2 C5

C1C2 3

C4

C1

C1

C1 C2

C1

C2

C1 C2 C3

C1 C2

C3

C4 C1C2C3

C2

C5

C1

C3 C4

C1 C2

C3

C2

C1 C3

C1 C2

C3

C4 C5C6C7

C3

STR. GAVRIL MUSICESCU

C2

C1

C1

C1 C3

C1 C2C3

4

C1

C4

C3 C1

C1

C2

C1 C1

C2C2

C1

C1

C1 C1

C2 C2 C1

C1

C1

C1

ST R

. G EN

ER AL

G H

EO R

G H

E ST

AV R

ES C

U

C1

C2 C3

C2

C1

C2

C3C4

C1

C1

C1

C2 C3

C1

C1

STR. JULES MICHELET

C1

C1

C1C2

C1

P- TA

. G EO

RG E

CL EM

EN CE

AU

C1

C1

C1

C2

C1

C1

C2

C3

C1

C1

C1

C1

C2

C1

C1 C2

C3

C1

C1

C1 C1

C1

C1 C1

C2

C3

ST R

. G EN

. G EO

R G

E PO

M U

T

ST R

. A N

IS O

AR A

O D

EA N

U

C3

C25

C1C2

C23

C24

C AL

. M AR

TI R

IL O

R 1

98 9

C1

C1

C1 C1

C1

C1

C1

C14

7 C18

C19

C9

C20 C22

C1

C1

C1

STR. EMANUEL DE MARTONNE

C1

C1

C1

C1

C2

C13

C1

C1Biserica Baptista

R.A. PLAFAR

C8 C10

C11 C12 C1C1

C1

STR . MA

XIM ILIA

N F REM

ONT

C2

C1

C1

C1

C2

C3

C6C7

STR. MURES

C1

C1

C1

C1

C2

STR. MURES

C1

C1 C1

C1 C2

C1 C2

C1

ST R

. N IC

O LA

E IV

AN

C2

C1

C1 C2C3

C1C1

C1

C2

C1

C2

ST R

. J O

SE S

IL VA

C3C4C5 C6

C7

C1

parc

Zv

47 .1

346 .2

6

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

5.50

5.50

5.50

5.50

6.00

6.00

5.50

1. 90

6. 00

6.00

10.50

1. 90

1. 90

5.50

D RU

M P

RO PU

S 16

7

4

2

P+3E+M

S=21134mp

S=2872mp

53

158A 158 160 162 164 166

60,19

3 2 ,7

3

16 ,9

7

5 0 ,4

0

16 ,4

2

2 5 ,3

3

2 4 ,4

0 9 ,3

9

3 4 ,6

0

16 ,8

0

2 4 ,5

4

5 8,

7 1

16 ,9

16 ,9

2

3 4 ,5

7

13,4237,82

3 5 ,0

9

6 7 ,3

8

2 7 9 ,5

4

132

4 6 ,2

6

10.50

10.50

37.5

43.5

43.0

42.5

42.0

41.5

45.0

45.5

45.5

46.0

46.5

46.5

47.0

47.5

48.0

48.5

49.5

50.0

50.5

50.5

44.0

10 .5

12 .0

3 .0

14 .5

6 .5

19 .0

19 .0

19 .0

19 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

16 .5

16 .5

17 .0

17 .0

17 .0

2 9 .0

14.038.0

5.5

2 8.

0 17

.0 17

.0 17

.0 16

.5 7 .0

9 .5

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

18 .0

19 .0

19 .0

19 .0

19 .0

R3.00

R3.00

R6.00

3

1

5

6

8

9

10

20

19

18

17

15

14

13

12

11

5. 50

5.50

Str. Carpati nr. 15, Timisoara

Ioan - Helmut Dittrich

STR. GAVRIL MUSICESCU, TIMISOARA

2.06/2006

Mai 2006

Arh. Glad TUDORA

Arh. Alice NACU

Arh. Laura MARCULESCU REGLEMENTARI URBANISTICE

1:1000 2

Aug. 2006

LEGENDA

Strada propusa

Limita de proprietate = Zona studiata

Constructii existente

Aliniament propus

Locuinte peste P+2, propuse

Limita de implantare a constructiilor

Zona de implantare a constructiilor

Locuinte individuale si functiuni

Accese pe parcele

Limite parcele propuse

complementare propuse, max. P+2E+M

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE TIMISOARA, STR. MUSICESCU A 443/4/2

BILANT TERITORIAL:

Terenul studiat 21134,00 mp. 100,00 % Zone de locuinte P-P+2E 15977,45 mp. 75,61 % Zona de locuinte peste P-P+2E 1160,32 mp. 5,49 % Circulatii 3996,23 mp. 18,90 %

Zona de locuinte P-P+2 P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 1,2

Zona de locuinte peste P+2 P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 2

Atasament: Pud_-_Str._G._Muicescu_-_Mobilare.pdf

C12 C5

C12

C1

C1

C1 C2

C1

C2

C1 C2 C3

C1 C2

C3

C4 C1C2C3

C2

C5

C1

C3 C4

C1 C2

C3

C2

C1 C3

C1 C2

C3

C4 C5C6C7

C3

STR. GAVRIL MUSICESCU

C2

C1

C1

C1 C3

C1 C2

C1

C4

C3 C1

C1

C2

C1 C1

C2C2

C1

C1

C1 C1

C2 C2 C1

C1

C1

C1

ST R

. G EN

ER AL

G H

EO R

G H

E ST

AV R

ES C

U

C1

C2 C3

C2

C1

2

C3

C1

C1

C1

C2 C3

C1

C1

STR. JULES MICHELET

C1

C1

C1C2

C1

P- TA

. G EO

RG E

CL EM

EN CE

AU

C1

C1

C1

C2

C1

C1

C2

C3

C1

C1

C1

C1

C2

C1

C1 C2

C3

C1

C1

C1 C1

C1

C1 C1

C2

C3

ST R

. G EN

. G EO

R G

E PO

M U

T

ST R

. A N

IS O

AR A

O D

EA N

U

C3

C25

C1C2

C23

C24

C AL

. M AR

TI R

IL O

R 1

98 9

C1

C1

C1 C1

C1

C1

C1

4

C18

C19

C9

C20 C22

C1

C1

C1

STR. EMANUEL DE MARTONNE

C1

C1

C1

C1

C2

C13

C1

C1Biserica Baptista

R.A. PLAFAR

C8 C10

C11 C12 C1C1

C1

STR . MA

XIM ILIA

N F REM

ONT

C2

C1

C1

C1

C2

C3

C6C7

STR. MURES

C1

C1

C1

C1

C2

STR. MURES

C1

C1 C1

C1 C2

C1 C2

C1

ST R

. N IC

O LA

E IV

AN

C2

C1

C1 C2C3

C1C1

C1

C2

C1

C2

ST R

. J O

SE S

IL VA

C3C4C5 C6

C7

C1

parc

Zv

10.50

D RU

M P

RO PU

S 16

7

4

2

S=21134mp

S=2872mp

53

158A 158 160 162 164 166

60,19

3 2 ,7

3

16 ,9

7

5 0 ,4

0

16 ,4

2

2 5 ,3

3

2 4 ,4

0 9 ,3

9

3 4 ,6

0

16 ,8

0

2 4 ,5

4

5 8,

7 1

16 ,9

16 ,9

2

3 4 ,5

7

13,4237,82

3 5 ,0

9

6 7 ,3

8

2 7 9 ,5

4

132

4 6 ,2

6

10.50

10.50

37.5

R3.00

R3.00

R6.00

3

1

5

6

8

9

10

20

19

18

17

15

14

13

12

11

LEGENDA

Limita de proprietate = Zona studiata

Constructii existente

Str. Carpati nr. 15, Timisoara

Ioan - Helmut Dittrich

STR. GAVRIL MUSICESCU, TIMISOARA

2.06/2006

Mai 2006

Arh. Glad TUDORA

Arh. Alice NACU

Arh. Laura MARCULESCU

POSIBILITATE DE MOBILARE URBANISTICA

1:1000 5

Aug. 2006

Strada propusa

Aliniament propus

Accese pe parcele

Limite parcele propuse

Constructii propuse

Copaci

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA TIMISOARA, STR. MUSICESCU A 443/4/2