keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 355/28.09.2010
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2010- 22245/17.09.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 - privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii deGuvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi a Ordinul nr. nr. 276/mai 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr.863/2008";
În conformitate cu Ordinul nr. 863/2008 al MDRT pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul comun nr.3296/07.11.2008 al MDRT şi nr.1294/07.10.2008 al MEF;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală , republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul:"Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu n vederea realizării proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara" elaborate de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 : Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 69.070.932,45 Lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a:
1 - sumei de 1.704.418,97 Lei (fără T.V.A), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara alcătuită din:
- contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile reprezentând minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 1.104.418,97 Lei;
- contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 600.000 Lei.
2 - suma de 13.249.983,71 Lei reprezentând TVA pentru cheltuieli eligibile şi neeligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.
3 - precum şi a sumei de 10.150.000 Lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa la H.C.L. nr…………........

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI PROIECTULUI “REABILITAREA SPAŢIILOR PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI

TIMIŞOARA”, conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborate de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii

nr.HRO/2/1072C/23.12.2009/(NR.22/22.01.2010) VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 69.070.932,45 lei din care: C + M (fără T.V.A) : 47.129.481,38 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - F.E.D.R.(80,35%): 44.370.032,31 lei - Buget de Stat (17,65%) 9.746.497,45 lei - Buget local (2%) 1.104.418,97 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 55.220.948,74 lei Costuri neeligibile 600.000,00 lei TVA 13.249.983,71 lei

TOTAL PROIECT 69.070.932,45 lei Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 1.704.418,97 lei (fără T.V.A.), Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 1.104.418,97 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 600.000,00 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 54.116.529,77 lei (fără T.V.A.), Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 1.704.418,97 lei + 13.249.983,71 lei (TVA) + 10.146.849 lei (avans) = 25.101.251,68 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislaţiei în vigoare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI: 39 luni CAPACITĂŢI FIZICE:

Teritoriul propus spre reamenajare, face parte din Situl Urban Cartierul Cetate Timisoara, are o suprafata de interventie de 45.923 mp din care 32.890 mp piete publice si 13.033 mp strazi si zone pietonale aferente (cu o lungime de 1.207 m). Lungimile retelelor de utilitati aferente zonei sunt de: - 2.350 m pentru retelele de alimentare cu apa - 1.825 m pentru retele de canalizare

1

- 5.566 m pentru retele de termoficare - 1.055 m pentru retelele de gaze naturale. Străzile şi pieţele din cartierul Cetate supuse reabilitării în cadrul acestui studiu de fezabilitate sunt următoarele: - P-ţa Unirii – integral, S=16.550mp; - P-ţa Libertăţii – integral, S=12.100mp; - P-ţa Sf. Gheorghe – integral, S=2.645.mp; - P-ta Ţarcului – integral, S=1.695mp; - str. Sergent C-tin Musat, S=737mp; - str. Vasile Alecsandri - pe tronsonul dintre Piaţa Unirii şi Piaţa Libertăţii, S=1.843mp; - str. Lucian Blaga - pe tronsonul dintre Piaţa Libertăţii şi Piaţa Huniade, S=1.706mp; - str. Florimund Mercy – integral, S=1.414mp; - str. Francesco Grisselini – integral, S=643mp; - str. Fără Nume - integral, S=260mp; - str. Radu Negru – integral, S=448mp; - str. Eugeniu de Savoya – integral, S=5.199mp; - str. General Praporgescu – integral, S=413mp; - str. Enrico Carusso – integral, S=371mp;

Director Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Arh. Aurelia Junie Ec. Cristina Scutariu

Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Ec. Adriana Deaconu

2

Atasament: Referat.pdf

1

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2010-

REFERAT privind aprobarea proiectului „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. În vederea atingerii acestui scop se pleacă de la ideea că pentru a obţine o dezvoltare teritorială echilibrată a ţării şi pentru a evita creşterea disparităţilor interne, investiţiile trebuie concentrate în acele oraşe care acţionează ca poli regionali şi/ sau locali de creştere şi iradiază dezvoltare în zonele adiacente, cu care acestea au legături intense şi a căror dezvoltare este dependentă de aceste oraşe. În acest sens, Polul de creştere Timişoara reprezintă zona - capabilă de a răspândi dezvoltare economică în întreaga regiune de vest a României - cuprinzând Municipiul Timişoara (centrul urban polarizator) şi arealul de influenţă al acestuia, care include 14 comune: (Becicherecu Mic, Bucovăţ, Dudeştii Noi, Dumbrăviţa, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moşniţa Nouă, Orţişoara, Pişchia, Remetea Mare, Săcălaz, Sînmihaiu Român, Şag). Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creştere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului Operaţional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timişoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010. PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creştere Timişoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia. Planul de acţiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice. Dorinţa generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât şi pentru turişti, oamenii de afaceri si

2

FP 53-01, Ver.1

investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor. Concentrarea populaţiei, a principalelor activităţi economice şi culturale ale regiunii în Timişoara, precum şi faptul că oraşul este un important nod de transport multimodal conferă acestuia rolul de principal centru polarizator, nu numai al zonei sale de influenţă, ci şi al întregii regiuni de vest a României. Nivelul de dezvoltare al regiunii vest este direct influenţat de gradul şi dinamica de dezvoltare a Timişoarei, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care oraşul, ca nucleu al polului le îndeplineşte, acesta acţionând ca centru de creştere economică. Zona din vecinătatea oraşului – zona de influenţă - este direct influenţată de dezvoltarea centrului urban Timişoara, dar în acelaşi timp poate contribui la dezvoltarea acestuia prin preluarea unora din funcţiile urbane (loisir, recreere, producţie, etc). Din acest motiv putem vorbi de un areal polarizator extins - Polul de Creştere Timişoara - care prin concentrarea de măsuri, proiecte şi fonduri poate contribui la accelerarea procesului de dezvoltare economică regională. Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice şi competitive este necesară, în primul rând, realizarea unei infrastructuri publice urbane adecvate (inclusiv tehnico-edilitară) şi asigurarea infrastructurii de transport şi de mobilitate a populaţiei. Centrul istoric al oraşului - Cartierul Cetate constituie este cea mai reprezentativă zonă a oraşului, definitorie atât pentru oraş, cât şi pentru regiune, cu încărcătură istorică. Zona de intervenţie a proiectului aflată în Cartierul Istoric Cetate cuprinde 4 pieţe publice: Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe, Piaţa Ţarcului şi 10 străzi: Str. Sergent C-tin Muşat, Str. Vasile Alecsandri – pe tronsonul dintre Piaţa Unirii şi Piaţa Libertăţii, Str. Lucian Blaga – tronsonul dintre Piaţa Libertăţii şi Piaţa Huniade, Str. Florimund Mercy – integral, Str. Francesco Grisselini – integral, Str. Radu Negru – integral, Str. Fără Nume – integral, Str. General Praporgescu - integral, Str. Enrico Carusso – integral, Str. Eugeniu de Savoya – integral. Situaţia din zona de intervenţie a proiectului se prezintă astfel:

• Străzile şi pieţele ce fac obiectul zonei de intervenţie a proiectului se confruntă astăzi cu efectele trecerii timpului şi intensificarea ritmului vieţii, iar trama stradală existentă, identică dimensional cu cea a oraşului edificat în secolul XVIII, modernizată ulterior în etape succesive, a devenit improprie traficului contemporan şi funcţionării adecvate a zonei;

• Reţelele de utilităţi tehnico-edilitare sunt învechite, depăşite atât din punct de vedere tehnic cât şi al capacităţii, reţelele de telecomunicaţii sunt poziţionate aerian, cablurile sunt vechi, cu durata de exploatare normată depăşită şi capacitatea necorespunzătoare solicitărilor sunt amplasate pe faţadele clădirilor. Iluminatul stradal este insuficient şi nu asigură gradul necesar de siguranţă al unei zone de interes istoric în timp ce iluminatul artistic şi cel festiv nu există.

Având în vedere importanţa zonei, efectele trecerii timpului şi intensificării ritmului de viaţă a populaţiei, degradarea infrastructurii stradale existente, starea avansată de degradare a reţelelor de utilităţi, gradul de poluare ridicat din centrul istoric, se impun aplicare unor măsuri urgente de intervenţie prin care să se asigure creşterea gradului de confort urban al comunităţii locale.

Proiectul este inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” şi se încadrează în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv”, Politica 4.1 „Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente şi moderne pe întreg teritoriul polului de

3

FP 53-01, Ver.1

creştere”, Programul 4.1.2 „Creşterea calităţii spatiilor publice centrale ale municipiului Timişoara, nucleul Polului de creştere”. Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii publice urbane în municipiul Timişoara – nucleul Polului de creştere - în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile şi a creşterii calităţii vieţii locuitorilor din această zonă. Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

• Reabilitarea, modernizarea şi reorganizarea spaţiilor publice (4 pieţe şi 10 străzi) din centrul istoric al Municipiului Timişoara – Cartierul istoric Cetate, în vederea îmbunătăţirii confortului urban şi a creşterii mobilităţii populaţiei.

• Decongestionarea şi fluidizarea circulaţiei auto, velo, în special încurajarea traficului pietonal în spaţiile publice (4 pieţe şi 10 străzi) din centrul istoric al Municipiului Timişoara .

Situaţia propusă prin prezentul proiect: Pe perioada de implementare a proiectului, se propune reabilitarea, modernizarea şi reorganizarea pieţelor şi străzilor descrise mai sus, în concordanţă cu necesităţile impuse de ritmul de viaţă şi de mobilitate a populaţiei, dar şi cu specificul cartierului istoric din care zona de intervenţie propusă face parte, respectiv Situl Urban Cartierul Cetatea Timişoara, avându-se în vedere revenirea, respectiv conservarea caracterului istoric al zonei, folosirea elementelor stilistice şi a materialelor care exprimă acest caracter, obţinându-se aprox. 45.930 mp de spaţii publice urbane de calitate, cu reţele de utilităţi asigurate. Fondurile Structurale constituie o oportunitate în găsirea de surse financiare necesare pentru reabilitarea spaţiilor publice din cadrul ansamblului istoric Cartierul Cetate cu fondul său arhitectural foarte valoros. Astfel, Municipiul Timişoara doreşte să atragă fonduri nerambursabile prin intermediul Axei prioritare 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor”, Domeniul major de intervenţie: 1.1 ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: ”Poli de creştere”, in cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, în vederea realizării proiectului “Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara”. Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi oportunitatea şi necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea unui sistem coerent de reabilitare şi modernizare a spaţiilor publice (străzi şi pieţe ce delimitează perimetrul zonei centrale), în vederea transformării ţesutului urban într-o zonă cu caracter preponderent pietonal, ce leagă fluent pieţele din centrul istoric, păstrând în acelaşi timp nealterate identitatea şi caracterul reprezentativ al acestora, Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem următoarele:

1. aprobarea proiectului „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.

4

FP 53-01, Ver.1

2. aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu în vederea proiectului „Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara” elaborate de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul referat. 3. aprobarea valorii totale a proiectului în sumă de 69.070.932,45Lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a:

• sumei de 1.704.418,97Lei (fără T.V.A), reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara alcătuită din: - contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile reprezentând minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 1.104.418,97Lei; - contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 600.000Lei.

• sumei de 13.249.983,71Lei reprezentând TVA pentru cheltuieli eligibile şi neeligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

• precum şi a sumei de 10.150.000Lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului

Director Direcţia Economică Director Direcţia Dezvoltare

Ec. Smaranda Haracicu Arh. Aurelia Junie

Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Ec. Cristina Scutariu

Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Ec. Adriana Deaconu

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici