keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 562/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

Hotararea Consiliului Local 562/18.12.2015
privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 33893/18.12.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare adresa de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest cu nr. 21531/10.12.2015, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2015-32929/11.12.2015;
Luând în considerare Instrucţiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 144/10.12.2015;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 355/28.09.2010 - privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara", a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" , cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 2748/29.12.2011 privind proiectul "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507;
Având în vedere prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: "(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii."
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit.b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara" cod SMIS 31507, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

Art. 2: Se aprobă introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului "Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara", cod SMIS 31507, contract de finanţare nr. 2748/29.12.2011.

Art. 3: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul
menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.890.000 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 2748/29.12.2011 în numele Municipiului Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Echipa de Implementare a Proiectului cu cod SMIS 31507 din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: REFERAT_HCL_prelungire_durata_contract_CETATE2.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU Nr. SC2015 – ......................

REFERAT privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul

”Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara”, cod SMIS 31507,

şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia Proiectul „Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara” a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 355/28.09.2010, modificată şi completată prin HCL nr. 286/26.07.2011, HCL nr. 538/31.10.2014, HCL nr. 97/03.03.2015, HCL 468/30.10.2015 şi HCL 501/20.11.2015, şi se derulează în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 2748/29.12.2011 finanţat prin Regio-Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere. Proiectul este inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” şi se încadrează în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv”, Politica 4.1 „Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente şi moderne pe întreg teritoriul polului de creştere”, Programul 4.1.2 „Creşterea calităţii spatiilor publice centrale ale municipiului Timişoara, nucleul Polului de creştere”. În urma procesului de evaluare tehnico-financiară, proiectul a fost declarat conform administrativ şi eligibil şi in 29.12.2011 s-a semnat contractul de finantare nr. 2748, iar în prezent proiectul se află în faza de implementare. Proiectul vizează reabilitarea a 10 străzi şi 4 pieţe amplasate în situl urban „Cartier Cetatea Timişoara”, monument protejat înscris în lista monumentelor istorice, la poziţia 60 având cod TM- II-s-A-06095. Centrul istoric al oraşului - Cartierul Cetate constituie cea mai reprezentativă zonă a oraşului, definitorie atât pentru oraş, cât şi pentru regiune, cu încărcătură istorică. Zona de intervenţie a proiectului aflată în Cartierul Istoric Cetate cuprinde 4 pieţe publice: Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe, Piaţa Ţarcului şi 10 străzi: Str. Sergent C-tin Muşat, Str. Vasile Alecsandri – pe tronsonul dintre Piaţa Unirii şi Piaţa Libertăţii, Str. Lucian Blaga – tronsonul dintre Piaţa Libertăţii şi Piaţa Huniade, Str. Florimund Mercy – integral, Str. Francesco Grisselini – integral, Str. Radu Negru – integral, Str. Fără Nume – integral, Str. General Praporgescu - integral, Str. Enrico Carusso – integral, Str. Eugeniu de Savoya – integral. Pentru realizarea proiectului a fost încheiat contractul de lucrări nr. 207/21.10.2013 cu Compania Romprest Service SA. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, ca urmare a lucrărilor de cercetare arheologică, a apărut necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, concretizate prin atribuirea unui nou contract de lucrări pentru punerea în valoare a vestigiilor descoperite – contract nr.176/22.06.2015 încheiat cu SC Corint SRL. Durata de execuţie a contractului nr. 176/22.06.2015 este una scurtă, având în vedere complexitatea şi constrângerile de ordin arheologic (în paralel cu derularea lucrărilor de punere în

FP 53-01, Ver.1

valoare a vestigiilor au fost demarate şi lucrări de supraveghere/cercetare arheologică – consumatoare de timp şi resurse - atât în Piaţa Libertăţii cât şi în Piaţa Sfântul Gheorghe). Până la sfârşitul anului 2015 se estimează că proiectul va fi realizat în procent de peste 95%, în anul 2016 fiind necesară o sumă de 1.890.000 lei, inclusiv TVA, pentru îndeplinirea integrală a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi asigurarea funcţionalităţii acestuia. Suma reprezintă 2,88% din valoarea aprobată a contractului de finanţare, respectiv 65.583.580,35 lei. Având în vedere termenul scurt de finalizare, acesta a fost identificat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest printre proiectele Municipiului Timişoara cu risc privind finalizarea implementării, inclusiv decontarea cheltuielilor aferente, până la data limită a eligibilităţii cheltuielilor, respectiv data de 31.12.2015. Drept urmare, contractul de finanţare POR al proiectului a fost inclus în cadrul listei proiectelor cu risc de nefinalizare până la data de 31.12.2015, lista fiind comunicată către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Mangement pentru POR 2007-2013. Acest fapt ne-a fost comunicat de către ADR Vest prin adresele nr. 20900/03.12.2015 şi nr. 21531/10.12.2015, înregistrate la Primăria Timişoara cu nr. CP2015-415/04.12.2015, respectiv SC2015-32929/11.12.2015. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, a emis Instrucţiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. Astfel, conform prevederilor Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015 „toate contractele cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013” vor putea face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi în vederea asigurării funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor). De asemenea, după primirea Instrucţiunii, Organismele Intermediare împreună cu Beneficiarii, trebuie să pregătească actele adiţionale şi să le transmită AM POR, semnate de Beneficiari şi de OI-uri până cel mai târziu 23.12.2015, însoţite de următoarele documente: Nota de solicitare act adiţional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI; Solicitarea Beneficiarului şi memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanţare; Hotărârea Consiliului Local privind finalizarea contractului de finanţare şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, Declaraţia de angajament a Beneficiarului şi Calendarul activităţilor derulate după perioada de implementare. Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

 aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului ”Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara” cod SMIS 31507, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumați; aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului ”Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara”, cod SMIS 31507, contract de finanțare nr. 2748/29.12.2011;

 aprobarea valorii estimate a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.890.000 lei şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016;

FP 53-01, Ver.1

 lista de investiții va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului

local pe anul 2016;  împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să

semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 2748/29.12.2011 în numele Municipiului Timişoara;

 cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Echipa de Implementare a Proiectului cu cod SMIS 31507 din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

PT. SECRETAR Jur. SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ MAGDALENA NICOARĂ SMARANDA HARACICU

MANAGER PROIECT, DANIELA GHINEA

ÎNTOCMIT, MARIA PANTIĆ-TELBIS

AVIZAT JURIDIC, C.J. Daniela ŞTEFAN