keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 29/30.01.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Construirea unui punct termic str. Torac - Bitolia - Apateu"

30.01.2007

Hotararea Consiliului Local 29/30.01.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Construirea unui punct termic str. Torac - Bitolia - Apateu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-26146/20.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 lit.(b) şi alin. 4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolia -Apateu" conform proiectului nr.13-2006 întocmit de S.C.Colterm S.A. având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C.Colterm S.A.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere Cetăţeni;
- S.C.Colterm S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Punct_termic_str._Torac.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ NR._______________

REFERAT privind aprobarea studiului de fezabilitate ,,Construire punct termic str.Torac-Bitolia-

Apateu” Punctul termic Cermena se află situat în incinta S.C. Plastik-ABC S.A., unitate economică care în urma procesului de privatizare a impus condiţii financiare ( chirii) crescânde de la an la S.C. Colterm S.A. Cu toate că primăria s-a implicat activ în favoarea menţinerii actualei locaţii a P.T. Cermena intermediind diversele întâlniri între patronul S.C. Plastic- ABC şi conducerea S.C. Colterm S.A. nu s-a ajuns la un rezultat mulţumitor, condiţiile în care punctul termic mai putea funcţiona fiind inacceptabile pentru S.C.Colterm S.A. În această situaţie s-a declanşat un litigiu aflat actualmente pe rolul instanţelor de judecată în faza de recurs urmând a fi soluţionat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Perspectivele menţinerii punctului termic în cauză în actuala locaţie sunt minime, iminenţa unei evacuări pare din ce în ce mai probabilă caz în care locatarii imobilelor din străzile Torac nr.7 şi 9, Apateu nr 8 precum şi Bitoliei nr 1 nu vor mai putea fi alimentaţi cu agent termic şi apă caldă.

În temeiul strategiei locale de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat existent adaptat la cerinţele programului ,,Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă” aprobat prin H.G. 462/2006 soluţia tehnică optimă este construcţia unui punct termic modular pe str. Torac în vecinătatea imobilelor afectate, motiv pentru care propunem consiliului local aprobarea studiului de fezabilitate privind construirea unui punct termic str.Torac –Bitolia-Apateu.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ SEF SERVICIU ENERGETIC DUMITRU ANDOR IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC LASUSCHEVICI MIRELA

Red/Dact/I.B.