keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 242/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - zona Rudolf Walter

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 242/22.04.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă - zona Rudolf Walter


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 6672/28.03.2008- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere Protocolul de Colaborare nr. SC 2007-63/25.05.2007 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi în zona Rudolf Walter şi Protocolul de Colaborare nr.SC 2007-13196/07.06.2007 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Bistrei ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă - zona Rudolf Walter ", potrivit proiectului P03/2008 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă - zona Rudolf Walter” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 538,161 mii lei / 99,549 mii EURO Construcţii-montaj : 457,776mii lei / 143,069 mii EURO

Evaluarea investiţiei în lei : 538,161 mii lei / 99,549 mii EURO Anul I Durata de realizare a investiţiei: 4 luni Capacităţi realizate : -Apă L =920 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD -Debit transportat Q = 11 dmc / sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : MO ; Ex:1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC2008-6672/28.03.2008

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de alimentare cu apă existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Plopi, zona Rudolf Walter. Această deficienţă impune realizarea unor reţele de alimentare cu apă pe străzile din această zonă.

Menţionăm că în conformitate cu Protocolul de Colaborare nr. SC2007- 63/25.05.2007 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi în zona Rudolf Walter şi Protocolul de Colaborare nr. SC2007-13196/07.06.2007 încheiat între Municipiul Timişoara şi cetăţenii domiciliaţi pe strada Bistrei achiziţionarea tubulaturii necesare realizării reţelelor de alimentare cu apă se va face de către cetăţenii domiciliaţi în zona Rudolf Walter si strada Bistrei.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele apă – zona Rudolf Walter ” este estimată la 538.161 lei (cu TVA), respectiv 99.549 Euro (1 EURO=3,7617 lei la data de 03.03.2008).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele apă - zona Rudolf Walter ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 03/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBAŞCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : MO ; Ex:1