keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 218/03.05.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

03.05.2012

Hotararea Consiliului Local 218/03.05.2012
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012- 10823/02.05.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 409/13.12.2011 - privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/31.03.2011 şi nr.23/17.01.2012.
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr.1360/1938 din 2011 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului respectiv Ministerul Finanţelor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2), lit. b), alin. 4, lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", articol care va avea următorul conţinut:
Art.3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 604.381.35 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 113.068,55 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 396.220,00 lei.
c) TVA corespunzător cheltuielilor neeligibile în suma de 95.092,80 lei


Art. 2: Se aprobă modificarea art.4 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", articol care va avea următorul conţinut:
Art.4 : (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6.340.342,99 lei, alcătuită din:
- contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 113.068,55 lei;
- contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 396.220,00 lei.
- T.V.A. aferent proiectului în sumă de 1.439.578,49 lei;
- avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 4.391.475,95 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.


Art. 3: Se aprobă înlocuirea Anexei care face parte integranta din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind indicatorii tehnico-economici ai investiţiei
,"Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara" - documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L., în baza Contractului de prestare de servicii nr.166/02.09.2011 cu Anexa la prezenta hotărâre.


Art. 4: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr.409/13.12.2011, rămân neschimbate.


Art. 5 :Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SORIN CHIRA

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRANSPORT PUBLIC INTERMODAL LA NIVELUL POLULUI DE CREŞTERE TIMIŞOARA” - documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.166/02.09.2011.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 7.489.225,70 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 3.715.567,95 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 5.540.358,66 lei - Buget local 113.068,55 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 5.653.427,21 lei Costuri neeligibile 396.220,00 lei TVA din care: 1.439.578,49 lei

TVA cheltuieli eligibile 1.344.485,69 lei TVA cheltuieli neeligibile 95.092,80 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 7.489.225,70 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 509.288,55 lei (fara TVA) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 113.068,55 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 396.220,00 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 5.540.358,66 lei

Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 509.288,55 + 1.439.578,49 (TVA aferentă proiectului) + 4.391.475,95 (avans execuţie) = 6.340.342,99 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 12 luni DURATA EXECUŢIE: 8 luni LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PROPUSE:- montare rasteluri automatizate de biciclete la distanţe mai mici de 50 m faţă de staţiile mijloacelor de transport în comun şi dotarea acestora cu biciclete, montarea unor refugii simple sau cu afişaj digital în punctele de interes, dotarea staţiilor cu mecanisme automate de securizare a bicicletelor, gestionarea sistemului centralizat prin intermediul unui server; sistemul va dispune de o echipă de mentenanţă care va interveni pentru remedierea eventualelor probleme de funcţionare şi care va regla şi stocul de biciclete disponibile în staţii, rezolvand situaţii precum „zero biciclete disponibile” sau „rastel plin”, prin mutarea bicicletelor între staţii.

Director executiv Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Arh. Aurelia Junie Ing. Magdalena Nicoară

Cons. Adina Şuiu

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţionala Nr. SC2012 –

REFERAT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost- beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico-sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Proiectul „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara” se găseşte la poziţia 24 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 14/31.03.2011 şi nr.23/17.01.2012. Obiectivul proiectului este modernizarea staţiilor de transport public intermodal şi/sau de transfer la nivelul Polului de Creştere Timişoara în vederea dezvoltării unei infrastructuri tehnice integrate complexe şi flexibile pentru creşterea accesibilităţii polului de creştere Timişoara. Proiectul vizează creşterea mobilităţii în trafic prin amenajarea staţiilor pentru transport public intermodal şi/sau de transfer pentru transport public cu autobuz, troleibuz, tramvai şi pentru biciclete. Se doreşte dezvoltarea unui sistem de transport public corelat cu dezvoltarea reţelei de piste/trasee de biciclete, în contextul dezvoltării şi modernizării infrastructurii tehnice. Având în vedere faptul că pe perioada evaluării tehnico financiare a proiectului „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara” , o parte din cheltuielile eligibile au fost considerate cheltuieli neeligibile , iar raportul acestor cheltuieli în cadrul bugetului proiectului menţionat mai sus, s-au modificat, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 409 din data: 13.12.2011. Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele: 1.Înlocuirea Anexei care face parte integranta din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara” - documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.166/02.09.2011 cu Anexa la prezenta hotărâre.

FP 53-01, Ver.1

2.Modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", articol care va avea următorul conţinut: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 604.381,35 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 113.068,55 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 396.220,00 lei. c) TVA corespunzător cheltuielilor neeligibile în suma de 95.092,80 lei 3.Modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", articol care va avea următorul conţinut: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6.340.342,99 lei, alcătuită din: - contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 113.068,55 lei; - contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 396.220,00 lei. - T.V.A. aferent proiectului în sumă de 1.439.578,49 lei; - avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 4.391.475,95 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. 4. Restul articolelor din HCL nr.409/13.12.2011, rămân neschimbate. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Manager proiect Ing. Magdalena Nicoară Adina Şuiu Avizat juridic, Mirela LASUSCHIEVICI