keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 409/01.08.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

01.08.2014

Hotararea Consiliului Local 409/01.08.2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-20140/01.08.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.14/31.03.2011 şi nr.23/17.01.2012;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul nr.1360/1938 din 2011 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului respectiv Ministerul Finanţelor Publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012 cu privire la aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", articol care va avea următorul conţinut:

"- Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 678.781,35 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 113.068,55 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 456.220,00 lei.
c) TVA corespunzător cheltuielilor neeligibile în suma de 109.492,80 lei."


Art. 2: Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/03.05.2012 cu privire la aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", articol care va avea următorul conţinut:

"(1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6.414.742,99 lei, alcătuită din:
- contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 113.068,55 lei;
- contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 456.220,00 lei.
- T.V.A. aferent proiectului în sumă de 1.453.978,49 lei;
- avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 4.391.475,95 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.


Art. 3: Se aprobă înlocuirea Anexei care face parte integranta din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/03.05.2012 privind indicatorii tehnico-economici ai investiţiei
,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara" - documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.166/02.09.2011 cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4: Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/03.05.2012, rămân neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţionala Nr. SC2014 – 20140/01.08.2014

REFERAT

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de

Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor

nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri

integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

Proiectul ,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara’’, cod SMIS 40139 este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, conform Contractului de finanţare nr. 3617 încheiat în data de 29.01.2013, având termenul de finalizare data de 29.10.2014, conform Actului adiţional nr.2/25.07.2014 la contractul de finanţare amintit. În conformitate cu contractul de finanţare, durata de implementare a proiectului este de 21 luni, iar durata lucrărilor de execuţie, este de 8 luni. Prin proiect se prevede realizarea unor staţii de transport intermodal, incluzând construcţia a 11 staţii de transport în comun RATT şi 25 de staţii de închiriere de biciclete în regim self-service precum şi asigurarea amenajării intersecţiilor şi repararea a 23 km de piste dedicate circulaţiei bicicliştilor în vederea dezvoltării unei reţele coerente de piste şi trasee destinate bicicliştilor, pe teritoriul Municipiului Timişoara. Realizarea branşamentului la energie electrică nu a făcut obiectul proiectului menţionat mai sus, iar fără acesta sistemul de transport intermodal nu va putea funcţiona. Obligaţia realizării branşamentului cade în sarcina proprietarului, respectiv în sarcina Municipiului Timişoara. Menţionăm că au fost solicitate şi obţinute Avizele tehnice de racordare, iar pentru fiecare în parte a fost stabilită o sumă necesară realizării acestuia. Aceste Avize tehnice au fost emise de către SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA, beneficiarul fiind Municipiul Timişoara. În vederea realizării acestui branşament este necesară creşterea contribuţiei proprii a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, iar cheltuielile sunt neeligibile. Suma necesară realizării acestei investiţii este de 60.000 lei. Având în vedere cele menţionate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele: - aprobarea modificării art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", articol care va avea următorul conţinut: Art.3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 678.781,35 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 113.068,55 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 456.220,00 lei. c) TVA corespunzător cheltuielilor neeligibile în suma de 109.492,80 lei

FP 53-01, Ver.1

- aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", articol care va avea următorul conţinut: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6.414.742,99 lei, alcătuită din: - contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 113.068,55 lei; - contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 456.220,00 lei. - T.V.A. aferent proiectului în sumă de 1.453.978,49 lei; - avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 4.391.475,95 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. - aprobarea înlocuirii Anexei care face parte integranta din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/03.05.2012 privind indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara” - documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.166/02.09.2011 cu Anexa la prezenta hotărâre. - Restul articolelor din HCL nr. 218/03.05.2012, rămân neschimbate. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Secretar,

Ioan Cojocari Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Manager proiect Ing. Magdalena Nicoară Andreea Bălan

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela ŞTEFAN

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRANSPORT PUBLIC INTERMODAL LA NIVELUL POLULUI DE CREŞTERE TIMIŞOARA” - documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.166/02.09.2011.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 7.563.625,70 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 3.715.567,95 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 5.540.358,66 lei - Buget local 113.068,55 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 5.653.427,21 lei Costuri neeligibile 456.220,00 lei TVA din care: 1.453.978,49 lei

TVA cheltuieli eligibile 1.344.485,69 lei TVA cheltuieli neeligibile 109.492,80 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 7.563.625,70 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 569.288,55 lei (fara TVA) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 113.068,55 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 456.220,00 lei Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 5.540.358,66 lei

Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 569.288,55 + 1.453.978,49 (TVA aferentă proiectului) + 4.391.475,95 (avans execuţie) = 6.414.742,99 lei TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 21 luni DURATA EXECUŢIE: 8 luni LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PROPUSE:- montare rasteluri automatizate de biciclete la distanţe mai mici de 50 m faţă de staţiile mijloacelor de transport în comun şi dotarea acestora cu biciclete, montarea unor refugii simple sau cu afişaj digital în punctele de interes, dotarea staţiilor cu mecanisme automate de securizare a bicicletelor, gestionarea sistemului centralizat prin intermediul unui server; sistemul va dispune de o echipă de mentenanţă care va interveni pentru remedierea eventualelor probleme de funcţionare şi care va regla şi stocul de biciclete disponibile în staţii, rezolvand situaţii precum „zero biciclete disponibile” sau „rastel plin”, prin mutarea bicicletelor între staţii.

Director executiv Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Arh. Aurelia Junie Ing. Magdalena Nicoară

Cons. Andreea Bălan