keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal

18.07.2014

Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014
privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 18086/10.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Referatul de necesitate şi oportunitate nr. SC2014-13788/28.05.2014;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr.218/03.05.2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Municipiului Timişoara nr. 422/13.12.2011, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 50/07.02.2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 304/29.07.2010;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.2 lit. b) şi d), alin. 4 lit. f), alin. 6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara(R.A.T.T.) a unui sistem municipal de transport intermodal, format din 35 de staţii de biciclete, 11 staţii RATT şi 440 de biciclete din care:
 25 de staţii de biciclete şi 300 de biciclete şi 11 staţii de transport în comun realizate prin proiectul ,"Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", cod SMIS 40139;
 9 staţii de biciclete şi 140 biciclete realizate prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", cod SMIS 31814
 1 staţie de biciclete realizată prin proiectul "Reabilitare str. Iancu Văcărescu - tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 decembrie 1989", cod SMIS 25625;

Art.2: Trecerea în administrare prevăzută la Art. 1 se va face doar la finalizarea proiectelor menţionate în acelaşi articol.

Art.3: Regia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T.T.) va întreprinde toate demersurile necesare pentru asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- R.A.T.T;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Red. A.B./2 exp FO 53-01, Ver. 2 1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae ROBU DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională SC2014 – 18086/10.07.2014

REFERAT privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de

transport intermodal

Pentru o bună dezvoltare a mediului de afaceri în Polul de Creştere Timişoara este nevoie de facilitarea mobilităţii, de dezvoltarea infrastructurii de acces, precum şi a transportului. Planul de acţiune pentru Polul de Creştere Timişoara ţine cont de corelarea dezvoltării economice a zonei cu nevoia de asigurare a accesibilităţii, ţinând cont de protejarea mediului şi creşterea calităţii vieţii. Astfel, Municipiul Timişoara a luat hotărârea realizării unui sistem municipal de transport intermodal nepoluant, la nivelul Polului de Creştere Timişoara format din: 35 de staţii de biciclete, 11 staţii RATT şi 440 de biciclete, realizate astfel: 25 de staţii de biciclete, 11 staţii RATT şi 300 de biciclete realizate prin proiectul ,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara’’; 9 staţii de biciclete şi 140 de biciclete realizate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” şi 1 staţie de biciclete realizată prin proiectul „Reabilitare str. Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi b-dul 16 decembrie 1989”, finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, la finalizarea implementării proiectului.

 Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", modificată ulterior de HCLMT nr.218/03.05.2012, a fost aprobat proiectul ,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara’’.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem rutier intermodal prin utilizarea mijloacelor de transport în comun şi a mijloacelor ecologice în detrimentul autovehiculelor personale, având ca şi scop principal reducerea gradului de poluare şi îmbunătăţirea mobilităţii urbane în Polul de Creştere Timişoara. Prin implementarea proiectului se va realiza o reţea de 25 staţii de închiriere de biciclete în regim self-service şi se va dezvolta o reţea coerentă de piste şi trasee destinate bicicliştilor, pe teritoriul Municipiului Timişoara. Totodată se va pune la dispoziţia populaţiei un număr de 300 biciclete şi se va asigura amenajarea intersecţiilor şi repararea a 23 km de piste dedicate circulaţiei bicicliştilor. Se vor construi în Municipiul Timişoara 11 staţii de transport în comun în scopul desfăşurării în condiţii optime a transportului public în comun şi pentru a mări gradul de siguranţă şi confort a pasagerilor care se află în aşteptarea mijloacelor de transport şi se va implementa în Polul de Creştere Timişoara o campanie de promovare a bicicletei ca mijloc de transport.

 Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr. 50/07.02.2012 de modificare a HCL nr. 422/13.12.2011 a fost aprobat proiectul revizuit „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” cod SMIS 31814.

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor publice, inclusiv transportul urban, în municipiul Timişoara, în vederea creşterii calităţii vieţii şi asigurării unei dezvoltări regionale durabile. Acest obiectiv specific al proiectului este atins prin realizarea staţiilor de biciclete şi vaporetto şi achiziţionarea:  a 9 staţii de vaporetto pe canalul Bega;  a 9 staţii de închirieri biciclete şi 140 de biciclete pe canalul Bega;  a 7 vaporetto.  Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr.304/29.07.2010 a fost aprobat proiectul

Red. A.B./2 exp FO 53-01, Ver. 2 2

„Reabilitare str. Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi b-dul 16 decembrie 1989”, cod SMIS 25625.

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea infrastructurii publice urbane în municipiul Timişoara – nucleul Polului de creştere - în vederea stimulării dezvoltării socio-economice durabile şi a creşterii calităţii vieţii locuitorilor din această zona.

Prin atingerea obiectivelor specifice ale proiectului s-a obţinut reorganizarea şi modernizarea infrastructurii spaţiului public situat între B-dul Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989, pe strada Iancu Văcărescu, arteră de legătură între importante zone industriale, comerciale şi rezidenţiale ale Municipiului Timişoara, în vederea îmbunătăţirii confortului urban şi a creşterii mobilităţii populaţiei. Unul dintre rezultatele proiectului a constat în realizarea unei staţii de biciclete (fără bicicletele aferente staţiei), care să întregească sistemul de transport intermodal format cum se poate observa din descrierea de mai sus din 35 de staţii de biciclete, 11 staţii de transport în comun şi 440 de biciclete. Realizarea acestor operaţiuni au menirea de a introduce şi dezvolta caracterul de transport intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara. Având în vedere cele menţionate mai sus, finanţarea proiectelor în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, precum şi necesitatea dării în administrare a întregului sistem de transport intermodal realizat la nivelul Polul de Creştere Timişoara,

PROPUNEM:

- aprobarea trecerii în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara(R.A.T.T.) a unui sistem

municipal de transport intermodal , format din 35 de staţii de biciclete, 11 staţii RATT şi 440 de biciclete din care:

 25 de staţii de biciclete şi 300 de biciclete şi 11 staţii de transport în comun realizate prin proiectul ,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara’’, cod SMIS 40139;

 9 staţii de biciclete şi 140 biciclete realizate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814

 1 staţie de biciclete realizată prin proiectul „Reabilitare str. Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi b-dul 16 decembrie 1989”, cod SMIS 25625;

- trecerea în administrare se va face doar la finalizarea proiectelor descrise mai sus; - Regia Autonomă de Transport Timişoara (R.A.T.T.) va întreprinde toate demersurile necesare pentru

asigurarea tuturor mijloacelor organizatorice, logistice, materiale şi financiare pentru funcţionarea întregului sistem, în perioada de operare a acestuia.

Viceprimar Dan DIACONU

Director Direcţia Dezvoltare Pt. Secretar, Aurelia JUNIE Simona DRĂGOI Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Director Direcţia Economică Magdalena NICOARĂ Smaranda HARACICU Manager Proiect Manager Proiect Director Direcţia Tehnică Andreea BĂLAN Culiţă CHIŞ Manager Proiect Adina Şuiu

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela ŞTEFAN