keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 248/26.05.2015 privind aprobarea procedurii de lucru în baza Protocolului de cooperare nr. 665 din 15.11.2011-23733/26.10.2011, încheiat între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicatii Speciale, în vederea realizării proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara"

26.05.2015

Hotararea Consiliului Local 248/26.05.2015
privind aprobarea procedurii de lucru în baza Protocolului de cooperare nr. 665 din 15.11.2011-23733/26.10.2011, încheiat între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicatii Speciale, în vederea realizării proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-13400/20.05.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", modificată ulterior de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012;
Având în vedere Protocolul de colaborare nr.665 din 15.11.2011-23733/26.10.2011 dintre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Timişoara şi Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile Procedurii de lucru cu nr.510/01.09.2014-SC2014-23754/08.09.2014 pentru îndeplinirea protocolului dintre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Timişoara şi Municipiul Timişoara;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă procedura de lucru având ca obiect stabilirea cadrului de cooperare dintre STS Şi PMT în vederea realizării proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara", în baza procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului nr. 665 din 15.11.2011-23733 din 26.10.2011 în vederea asigurării serviciilor solicitate pentru buna funcţionare şi exploatare a staţiilor de transport public intermodal atât pe perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de postimplementare a acestuia, prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2: Procedura de lucru aprobată la articolul 1 îşi va produce efectele pe toată perioada de valabilitate a protocolului nr. 665 din 15.11.2011-23733 din 26.10.2011.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RAMONA OLTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: procedura_de_lucru_STS.pdf

NECLASIFICAT Ex. nr. MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE 03.09. 201% nr. 5/0 din 0/-09. 20 PROCEDURĂ DE LUCRU pentru îndeplinirea protocolului nr. 665 din 15.11.2011- 23733 din 26.10.2011 PROIECT „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“ MUNICIPIUL TIMIŞOARA cu sediul în Timişoara, B-dul C.D. Loga nr.1, cod fiscal 14756536 cont nr. ROSGTOEZ2 B Î050M0ICO/O/K deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Timişoara, reprezentat legal prin domnul dr. ing. Nicolae Robu — Primar, denumit în continuare PMT, pe de o parte şi SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE, cu sediul în Bucureşti, Str. Splaiul Independenței nr.323A, sector 6, Bucureşti, cod fiscal 4267230, cont nr. RO4TREZ70023610120XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat prin Director gl. ing. MARCEL OPRIŞ, denumit în continuare STS. În conformitate cu prevederile capitolului 3 articolul 3 din Protocol părțile stabilesc următoarele: OBIECTUL PROCEDURII Art. 1 (1) Obiectul prezentei proceduri îl constituie stabilirea cadrului pentru cooperarea dintre STS şi PMT în vederea realizării proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“. Art. 2 (1) Structurile de specialitate destinate să pună în aplicare prevederile prezentei proceduri sunt unitățile cu atribuții tehnice din STS, inclusiv cele aflate la nivel teritorial şi echipa de implementare a proiectului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 3 (1) Pe infrastructura realizată de către părţi în conformitate cu Propunerea tehnică din Anexa 1 inclusiv anexele acesteia (1.1-1.12) şi responsabilitățile asumate în Capitolul II, se va realiza punerea în funcţiune a proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“. (2) În cazul în care PMT va solicita şi alte tipuri de servicii de comunicații sau de tehnologia informației, STS va da curs solicitării în urma unei analize privind resursele de care dispune şi încheierii unei noi proceduri. (3) Părțile hotărăsc, împreună, în conformitate cu graficul activităților din cadrul cererii de finanțare aferente proiectului aprobat, asupra oportunităţilor şi modalităților de utilizare/valorificare a capacităților disponibile din infrastructura comună, realizată de către părți în scopul îndeplinirii Protocolului. NECLASIFICAT 1 din 4

NECLASIFICAT (4) Părțile cooperează pentru asigurarea tuturor condițiilor tehnice necesare instalării echipamentelor şi accesului la sursele de alimentare cu energie electrică, în scopul furnizării serviciilor de comunicații, solicitate fără perceperea de taxe, costuri sau chirii pentru utilizarea spațiilor, si a resurselor de energie electrică ce aparțin părților. (5) STS va încheia cu PMT un proces verbal semnat cu reprezentanții ambelor părți, pentru punerea în funcţiune/modificarea fiecărui serviciu de comunicații, pentru fiecare locație. Data semnării procesului verbal va fi considerată dată începeriifincetării prestării serviciilor. Capitolul II OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR Art. 4 STS prin unitățile de profil din compunerea sa, asigură următoarele: (1) Asistenţă tehnică de specialitate la recepţia lucrărilor de instalare şi racordare la rețeaua de energie electrică şi la rețeaua de comunicații MAN FO a STS a proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“, precum şi servicii de asistență tehnică pentru toate fazele de desfăşurare a proiectului. (2) Punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a canalizației libere din administrare, aflată pe traseele de fibră optică ce se instalează pentru conectarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“ la rețeaua MAN FO a STS, unde aceasta există, conform anexelor 1.1 — 1.9. (3) Instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor de comunicații din POP - urile STS implicate în proiect puse la dispoziție de Primăria Municipiului Timişoara. (4) Administrarea infrastructurii de comunicații, în scopul asigurării unei calități corespunzătoare a serviciilor, conform acordului specific (Service Level Ageement - SLA) din Anexa 3. (5) STS va informa Primăria Municipiului Timişoara cu privire la punctele terminale ale conexiunii precum şi specificațiile tehnice ale serviciilor de comunicații de buclă locală necesare a fi achiziționate din _către Primăria Timişoara din resurse bugetare proprii, în cazul în care unele din obiective nu pot fi conectate prin instalarea rețelei de racord la i raţeaua MAN FO a STS- (6) STS va fi informat de către Primăria Municipiului Timişoara cu privire la achiziția de servicii de comunicații de buclă locală şi va face recepţia serviciului prin întocmirea unui proces verbal de punere în funcție a serviciilor. (7) Predarea primirea echipamentelor achiziționate de PMT se va realiza prin încheierea unui contract de comodat între PMT şi STS inițiat de către PMT. (8) În situația în care STS instalează echipamente proprii în spațiile PMT, STS va iniţia încheierea unui contract de comodat între STS şi PMT. (9) STS va organiza un punct de contact pentru anunțarea deranjamentelor. (10) STS va desemna un membru consultant ce va avea calitatea de expert consultant cooptat în comisia de evaluare a ofertelor, în cadrul procedurii de achiziție publică a contractului de furnizare şi montare echipamente în cadrul proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“. Art. 5 PMT asigură următoarele: (1) Achiziţia de pe piața publica de comunicații a serviciilor de comunicații de buclă locală în scopul conectării punctelor de lucru (sediilor) PMT la punctul/punctele de prezență tehnică din care sunt distribuite serviciile de comunicații furnizate de STS către PMT, acolo unde nu se pot asigura resursele necesare prin instalarea rețelei de racord la rețeaua MAN FO a STS. NECLASIFICAT 2 din4

NECLASIFICAT (2) Realizarea investiţiei necesare pentru crearea infrastructurii de fibră optică destinate conectării obiectivelor din cadrul proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“., la rețeaua MAN FO a STS şi predarea acestei infrastructuri de comunicații către STS, în scopul administrării. (3) Achiziţia echipamentelor de comunicații necesare a fi instalate în POP - urile de conectare şi predarea acestora către STS în scopul administrării. (4) Accesul personalului şi autovehiculelor STS în amplasamentele proiectului. (5) Stabilirea de comun acord de către PMT şi STS a termenelor de punere în funcţiune ale serviciilor, cu respectarea termenelor de implementare a proiectului aprobat. Va fi luată în considerare şi perioada necesară furnizorului/furnizorilor de servicii de comunicații de buclă locală pentru implementarea serviciilor ce revin acestora. (6) Asigurarea condițiilor organizatorice ( amplasamente amenajate corespunzător pentru instalarea si funcţionarea echipamentelor de comunicații) necesare punerii în funcțiune/funcţionării serviciilor de comunicații, în conformitate cu specificațiile tehnice cerute de echipament. (7) Asigurarea condițiilor tehnice (echipamente de comunicații, etc. achiziționate în cadrul proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“ cu consilierea STS în calitate de expert consultant cooptat) necesare punerii în funcțiune/funcționării serviciilor de comunicații, în conformitate cu specificațiile tehnice cerute de echipament. (8) Asumarea de către PMT, în calitate de proprietar al echipamentelor şi rețelelor achiziționate prin proiect, a funcționalității şi a întreținerii corespunzătoare a acestora. Capitolul IV DISPOZIȚII FINALE Art. 6 (1) PMT va asigura aprobarea prezentei proceduri de lucru printr-o hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Timişoara. (2) Părțile se obligă să asigure şi să păstreze confidențialitatea tuturor datelor şi a informaţilor rezultate în urma activităților desfăşurate pe baza Procedurii de lucru, precum ŞI a oricăror alte activități desfăşurate de comun acord, pentru şi în legătură cu prevederile protocolului. (3) Informațiile obținute în timpul şi ca urmare a derulării protocolului trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate şi nu pot fi divulgate nici unui terț. Art. 7 (1) Prezenta procedură intră în vigoare la data aprobării ei prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi va produce efectele pe perioada de valabilitate a protocolului nr. 665 din 15.11.2011- 23733 din 26.10.2011. Prezenta Procedură de lucru s-a încheiat astăzi în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. NECLASIFICAT 3 din 4

NECLASIFICAT Serviciul de Telecomunicaţii Speciale General de brigadă, Ă ing. Adrian-lohuţ Axinia Director Şeful U.M.0201 Bucureşti, Colonel, a aracicu ing. lon Marifiescu AVIZAT JURIDIC Şeful U.M.0328 Bucureşti, General de brigadă, imoha Vîrlea ing. AdrianjMureşan Cons N RESPON SARII TEN Şeful U.M.0695 Timişoara, PeorccT E TEMA ZUpeaU E 7 IT Consilier juridic Colonel, E ( 4 În 7 s SE NECLASIFICAT 4 din 4

Neclasificat Anexa nr. 1 la PROCEDURA DE LUCRU pentru îndeplinirea protocolului nr. 665 din 15.11.2011- 23733 din 26.10.2011 nr._5/0 dn0/-03. 20/Z PROPUNERE TEHNICĂ pentru implementarea proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“ Timişoara, August 2014 NECLASIFICAT 1 din 35

Neclasificat CUPRINS 1. DATE seven E e E A ES N E ET EVER LEI 3 2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL... 21 SITUAȚIA ACTUALĂ citi iti tit tie 22 NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI . 23 SOLUȚIA TEHNICĂ ŞI DESCRIEREA LUCRĂRII .... 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNCŢIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ A STAŢIILOR DE BICICLETE 5 31 RASTELURI AUTOMATIZATE DE BICICLETĂ. 32 COMPONENTA HARDWARE 4. COMPONENTELE REŢELEI dili iii tata anna anna nana va ana nana nana nana 41 STAȚII DE BICICLETE. 41.1 Descriere....... 412 Specificaţii tehnice generale staţii biciclete 4.1.3 Portal i vinzi 5. INTERCONECTAREA ELEMENTELOR [ditai d ta tt a snt stia tata tata RIA RAR EA RAR TAR An A na EA ana aan AARE wV 51 DATE GENERALE INTERCONECTARE ....+. ursului SE EEE SI E E E Ea E O E E TR EEE 52 PoP TM JANDARMI (FIGURA 1) . 53 PoP TM PRIMĂRIE (FIGURA 1).. 54 PoP TM SPITAL MILITAR (FIGURA 2) 55 PoP TM ASIROM (FIGURA 2)......... 5.6 PoP TM POLIȚIA DE FRONTIERĂ (FIGURA ii otto oii vana ta ae 57 PoP TM DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIŞ (DEP) (FIGURA 3) . 5.8 PoP TMALA (FIGURA 3)............ 5.9 PoP TM PREFECTURA (FIGURA 4) 5.10 PoP TM STS (FIGURA 5)...... 5.11 PoP TM RATT (FIGURA 5) 5.12 PoP TM METEO (FIGURA 5) .. 5.13 OBIECTIVE IZOLATE (FIGURA 6).. 6. ANTEMĂSURĂTOARE ... 6.1 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE [ocolit it ti otet atena atentat 7. CAIET DE SARCINI e iei a a n a n aan LIREI RARA ARTE IER ARATA ARIE TARA ARATATA RADAR ARTERE A ERA AER RAR REALE ERE N TES A RA RSI ERA 17 1, EXECUȚIA LUCRĂRILOR 711 Pregătirea ie atata taiat tata ratata at ta ata ata tata ta 1854 tata Ra tan aa aa nas nana aaa anna 712 instalarea monotubului... 713 Instalarea cablurilor de fibră optică . ZL4 REfacerea s.a iii iii 72 RECEPTII, PROBE, TESTE, VERIFICĂRI, PUNERE ÎN FUNCTIUNE .. 73 MĂSURI ORGANIZATORICE . 74 ECHIPAMENTE .. 8. CONDIȚII TEHNICE ŞI DE SPECIALITATE... 8.1 CERINȚE GENERALE 82 CERINȚE SPECIFICE. 821 Sursele neintreruptibile de tensiune. 8.22 Switch tip 1...... 8.23 Router VPN client. 824 Sasiu 14 sloturi WDM— MC rack 19"............. 8.25 Media Converter WDM Fast Ethernet Tip A.. 8.2.6 Media Converter WDM Fast Ethernet Tip B... 8.2.7 Modul SFP WDM Bi-Direcţional 1000Base-BX .... 8.2.8 Router VPN Central Cisco 1941 83 GARANȚIE ŞI ASISTENȚĂ TEHNICĂ . 8.3.1 Întreținerea echipamentelor oferite în timpul şi după perioada de garanţie 8.3.2 Modul de prezentare a caracteristicilor tehnice ale bunurilor oferite . 8.3.3 Documente privind certificarea titi viii vi e 8.3.4 Recepție, inspecții, teste..................... 8.3.5 Ambalarea şi transportul produselor . Neclasificat 2 din 35

Neclasificat 8.3.6 Management de teii titi tineti nea nana 8.3.7 Legislaţia avută în vedere la proiectarea şi execuţia de lucrării... 9. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR....... 9.1 SPECIFICATII TEHNICE PRIVIND MATERIALELE UTILIZATE LA EXECUTIA LUCRĂRILOR ...... 92 LISTE DE ee eee ee nat aaa eat 9.3 GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTITIEI (FORMULARUL F6) 10. DETALII DE EXECUTIE ............ 10.1 DETALII INSTALARE HDPE. 10.2 DETALII INSTALARE CABLURI... 10.3 REFACEREA PAVAJELOR......... DATE DESPRE LUCRARE 1. DATE GENERALE - Denumirea investiției: „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“ - Amplasamentul: Județul Timiş, Municipiul Timişoara - Titularul investiţiei: Primăria Municipiului Timişoara - Beneficiarul Investiției: Primăria Municipiului Timişoara 2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 2.1 Situaţia actuală Rețeaua va conecta 48 de obiective: - 25 stații de biciclete; - 14 chioşcuri de vânzări abonamente RATT ce includ 9 puncte de distribuție card-uri de acces la biciclete; - 9 stații vaporetto(proiect aflat in curs de implementare). Ret : NNE - Sediul RATT; - Centrul de administrare al sistemului (Primăria Municipiului Timişoara); - Sediul Poliției Locale(întregirea inelului de fibră optică). Sistemul actual nu este racordat la rețeaua MAN-FO a S.T.S. Timiş. 2.2 Necesitatea şi oportunitatea investiţiei Conectarea la rețeaua MAN FO a OJTS Timiş şi crearea unei legături între Centrul de administrare al sistemului ce va fi instalat în sediul Primăriei Timişoara şi obiectivele conectate. Realizarea unei infrastructuri care nu necesită cheltuieli permanente şi asigurarea managementului rețelei de comunicații pentru sistemul aferent proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara” de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în baza protocolului existent. 23 Soluţia tehnică şi descrierea lucrării Datorită timpului scurt de punere în funcţiune a sistemului, implementarea proiectului se va efectua în două etape: ETAPA! Realizarea unei soluții de comunicații printr-un APN privat închiriat de la un operator de comunicații mobile, cu servicii de comunicații tip „best effort” şi alocare Neclasificat 3 din 35

Neclasificat statica a adreselor IP, soluție ce va fi considerată conexiune de back-up în momentul în care se va finaliza racordarea prin fibră optică a stațiilor intermodale şi a punctelor de distribuție carduri din cadrul chioşcurilor de vânzare abonamente RATT. Tipul rețelei APN privat este de tip stea, având nodul central în Primăria Municipiului Timişoara, unde se află serverele de aplicație dedicate proiectului. Agregarea conexiunilor şi furnizarea serviciilor de comunicații se va face către STS Bucureşti, Splaiul Independenței, nr. 323A, de unde va fi transportat prin rețeaua WAN a STS, către OJTS Timiş, apoi prin rețeaua MAN FO către Primăria Municipiului Timişoara. Tehnologia de conectare a tuturor locațiilor este 3G HSPA+. În acest sens se propune realizarea în prima etapă a arhitecturii de rețea din figura următoare: Distributie Etc DATA-Mainframe STS virtual X Data-mainframe [PE]: SL RATT les St. Bicicleta [Pra e st. RATT Usa In ori 2 St. Biciclete Di Vot 6 St. Biciclete SSW o [5 St. Biciclete ETAPA 2 În etapa a doua va fi bugetată finalizarea racordării prin fibră optică şi realizarea rețelei de comunicații principale, pe suport FO, construită în comun de Primăria Municipiului Timişoara şi STS, conform figurii de mai jos: Neclasificat 4 din 35

Neclasificat Firewall sw Distributie, [=] 3 st RATT e 2 St. Biciclete BE sar a m Ed St. Biciclete | 4 St. RATT db St. Biciclete E 4 St. RATT = [5 St. Biciclete Pentru asigurarea suportului de rețea, se va folosi rețeaua MAN FO a STS existentă şi rețeaua din proiectul “Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara“, care se va completa cu încă 5 tronsoane de fibră optică. Echipamentele vor fi instalate în POP-urile existente: POP STS TM 13, POP STS TM 0, POP STS TM 04, POP STS TM 01 şi se va înființa un nou POP la Direcţia de Evidență a Persoanelor Timişoara. Rețeaua se va organiza în aşa fel încât să permită extensia sistemului cu stațiile Canalulului Bega, ce se află in curs de implementare. 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ, FUNCȚIONALĂ ŞI TEHNOLOGICĂ A STAŢIILOR DE BICICLETE Proiectul „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara” presupune amplasarea de rasteluri automatizate de biciclete în punctele de interes ale Municipiului Timişoara şi de stații simple sau cu afişaj digital de dimensiune medie sau mare, care să înlocuiască stațiile RATT existente sau să suplimenteze rețeaua de transport în comun din municipiul Timişoara. 3.1 Rasteluri automatizate de bicicletă Pentru funcţionarea rastelurilor automatizate de biciclete este nevoie de o componentă hardware care este dotată cu o aplicație software. Întregul sistem este alcătuit din stații de biciclete care sunt amplasate în diferite locaţii şi care sunt interconectate. Sistemul permite interconectarea cu stația de biciclete amplasată pe strada Barbu Văcărescu din Timişoara şi cu alte stații de acest tip, funcționând împreună ca un sistem unitar, folosind acelaşi tip de card de acces. Accesul la biciclete se face pe baza unui card de acces, card ce se poate achiziționa din centrele special amenajate. Cardurile se eliberează în urma înregistrării datelor personale ale clientului în sistemul de administrare. E Neclasificat | 5 din 35 e, N, înERT

Neclasificat 3.2 Componenta hardware Diagrama arhitecturii hardware a întregului sistem BikeSharing este prezentată în figurile ce urmează: Servere d aplicații 1941 Main VPN Router Generic Gigabit Statii back office Central Server Adresare IP: 10.1.x.y/8 X=tip de statie (1-6) Y=nr. controller dupa regula Sh |DLINK 10160 Minna Mirror Vorbea WirodEndDerico PT. Controter 4 Controter5 Contor stație Accesul unei stații în rețea se va face printr-o serie de echipamente redundante(router, modul 3G), care au rolul de a menține permanent conexiunea între Neclasificat 6 din 35

Neclasificat stații şi server. Pe fiecare stație este instalată o unitate centrală de comandă. La aceasta se conectează un monitor prevăzut cu touchscreen cu diagonală de 26” high brightness, prin intermediul căruia cetățenii se pot informa despre sistem şi pot ridica/depune biciclete. În unitatea centrală este inclus şi sistemul de controllere de porți. Fiecare controller este prevăzut cu maximum: - 4 porți pentru biciclete, de unde clienții vor putea ridica/depune bicicleta; - 4 card reader(antene care captează frecvența radio emisă de fiecare card de acces). Rolul acestora este de a permite clienților să se autentifice în sistem şi să ridice/depună biciclete; - 4 senzori de prezență: aceştia sunt senzori magnetici, care în proximitatea unui câmp magnetic închid sau deschid un circuit. Ei sunt folosiți pentru a afla care este starea unei porți(deschisă sau închisă). Sistemul de comunicații prin VPN din cadrul infrastructurii de bike sharing are ca obiectiv principal asigurarea confidențialității, integrității şi securității datelor ce tranzitează această infrastructură. Infrastructura implementată conține un server central de VPN. Clienţii VPN sunt reprezentați de cele 25 de stații de bike sharing situate în Municipiul Timişoara. În interiorul acestor stații se află un router. Tunelul VPN se realizează printr-un protocol specific, superior UTP, ce asigură un tranzit securizat al informației în mediul de comunicații prin criptarea informației(IPSEC) şi permite rutarea rețelelor locale din stație dar şi menținerea conexiunii active cu serverul central. 4. COMPONENTELE REŢELEI 4.1 Stații de biciclete 4.1.1 Descriere Stațiile de biciclete reprezintă dotările utilizate în cadrul sistemului de rasteluri automatizate de biciclete şi sunt de 4 tipuri: e Staţii cu 20 biciclete amplasate pe o singură parte a rastelului(stație de tip 20 OS); - Stații cu 20 biciclete amplasate pe ambele părți ale rastelului(stație de tip 20 DS); e Staţii cu 40 biciclete amplasate pe o singură parte a rastelului(stație de tip 40 OS); - Staţii cu 40 biciclete amplasate pe ambele părți ale rastelului(stație de tip 40 DS). Aceste stații sunt compuse din: - stâlp de comandă dotat cu afişaj touchscreen, unitate de comandă cu sistem centralizat şi conexiune internet, celulă de alimentare cu reîncărcare, sistem de răcire/încălzire prin aer condiționat şi carcasă antivandalism; - rastel cu 20, respectiv 40 de sloturi, pentru fiecare slot având un mecanism automatizat de securizare a bicicletelor. 4.1.2 Specificaţii tehnice generale staţii biciclete Caracteristici generale Stația propusă pentru sistemul de Rasteluri automatizate de biciclete are următoarele caracteristici generale: o Este produsă din tablă de inox satinată cu grosimea cuprinsă între 2 mm şi 3 mm şi este protejată la forță de atac între 10.000 gr/m2 şi 20.000 gr/m2 în funcție de grosimea materialului folosit şi este izolat complet. o Temperatura de funcţionare a terminalului este cuprinsă între -20 grade Celsius şi +60 grade Celsius şi este funcțional atât în interior cât şi în exterior. Staţia de biciclete este alcătuită din: e Corp central care are următoarele caracteristici: e Are prindere în 8 puncte pe toate laturile aşezate pe sol; e Se ancorează în fundație conform detaliilor din proiectul de rezistență; Neclasificat 7 din 35

Neclasificat Se ancorează în fundație conform detaliilor din proiectul de rezistență; o Este prevăzut cu lumină ambientală pe timp de noapte; - Se alimentează cu electricitate şi se conectează lă rețea atât prin picior cat şi prin acoperiş; o Este climatizat şi asigură parametrii optimi de funcționare în spații exterioare, pe tot parcursul anului calendaristic (temperatura interioară se încadrează între +5 grade celsius şi 25 grade celsius); e Permite instalări ulterioare de diverse componente, respectiv: o Receptor telefonic antivandal; Cititor de smartcarduri şi carduri magnetice; Cititor de carduru bancare; Imprimantă cu diferite formate, cel mai mare fiind A4 (cu cutter şi dispenser). Cuprinde următoarele: = Uşa securizată prevăzută cu încuietoare specială în trei puncte şi 3 bolțuri anti-furt; = 2 Panouri tip „backlight” per stație, = Ecran de 26” de tip high brightness cu touchscreen. - Rastel automatizat pentru biciclete cu: e un număr de 20 de sloturi de securizare a bicicletelor amplasate pe o singură parte a rastelului, pentru stațiile de tip 20 OS; e un număr de 20 de sloturi de securizare a bicicletelor amplasate pe ambele părți ale rastelului, penrtru stațiile de tip 20 DS; e un număr de 40 de sloturi de securizare a bicicletelor amplasate pe o singură parte a rastelului, penrtru stațiile de tip 40 OS; e un număr de 40 de sloturi de securizare a bicicletelor amplasate pe ambele părți ale rastelului, penrtru stațiile de tip 40 DS. Caracteristici componente - Configuraţie afişaj — panou „backlight” Panoul „Backlight” permite amplasarea mesajelor de informare şi/sau Bilpliciiate pe o oo amplasată în n spatele afişajului („backlight”). Spre exterior, panoul este protejat cu sticlă securizată cu grosimea de 10 mm. - Configurație afişaj monitor 26” cu touchscreen - Respectă cerințele din caietul de sarcini - Unitatea de comandă („UC”) Unitatea de comandă asigură autentificarea utilizatorilor în sistem şi permite acestora să ridice o bicicletă dintre cele disponibile în rastel sau să depună o bicicletă ridicată anterior. Acest lucru este posibil prin conexiunea către serverul central care realizează tranzacțiile necesare la nivelul bazei de date prin care operatorii pot vedea situații referitoare la stații, biciclete şi clienți. Datorită faptului că unitatea de comandă de pe stație comunică în timp real cu sistemul central şi transmite gradul actual de populare al stațiilor, operatorii din BackOffice pot vizualiza diverse alarme care să indice stațiile în care numărul de biciclete disponibile se apropie de zero sau stații ce se apropie de capacitatea maximă de stocare, sau rapoarte privind gradul de utilizare a stațiilor. Aceste alarme sunt configurabile de genul: care este numărul minim sau maxim de biciclete într-o stație la care să se declanşeze alarma. Unitatea de comandă transmite periodic informații referitoare la stația de biciclete pe baza cărora se pot monitoriza centralizat parametrii de funcţionare ai stațiilor. Unitatea de comandă oferă mecanisme de tratare a erorilor şi a situațiilor neprevăzute, astfel încât este asigurată securitatea bicicletelor aflate în dotare. Neclasificat 8 din 35

Neclasificat În cazul în care există întreruperi de curent, unitatea de comandă este funcţională timp de 8 minute atunci când este încărcată complet şi 22 de minute atunci când este încărcată pe jumătate. Conectarea la rețea a unității de comandă este posibilă prin cablu de tip FTP/UTP, wireless sau conexiune de date GPRS. Unitatea de comandă dispune de mecanisme de rutare a fluxului de date(router) şi de securitate(firewall). Acestea pot fi configurate la nivel de detaliu astfel încât sunt permise filtre IP, filtre MAC, DMZ, filtre la nivel de aplicații, filtre de tip blacklist, filtre care permit sau restrâng accesul la anumite resurse, internet etc. Aceşti parametrii pot fi configurați atât „on site” prin conectarea la unitatea de comandă a unei tastaturi şi a unui monitor, cât şi la distanță prin Remote Desktop Connection. Unitatea de comandă permite accesul securizat de la distanță la mediul de configurare şi la aplicațiile sale. Utilizatorii se pot autentifica la unitatea de comandă cu ajutorul unui smartcard, care respectă standardul ISO 7816(read/write) şi prezintă o interfață TTO ce are opțiunea RS-232C. Unitatea de comandă este concepută astfel încât să poată funcţiona în regim de 24/7 şi să fie conectată online permanent cu serverul de comandă. Arhitectura unității de comandă şi a soluției software de management şi operare a sistemelor de bike sharing, conține mecanisme de tip file seif care îi permit să funcţioneze şi în condițiile în care există o defecţiune fizică a echipamentelor redundante. Sistemul permite generarea de rapoarte de funcţionare şi de utilizare precum şi transmiterea sau preluarea acestora prin rețea, prin intermediul unităților de stocare existente. 4.1.3 Portal client Sistemul permite şi autentificarea pe bază de utilizator şi parolă aferente unui card de acces pentru a vizualiza detalii despre contul personal. Portalul clienţilor este o aplicaţie Web optimizată SEO care respectă bunele practici în ceea ce priveşte sistemele web şi care permite înregistrarea conturilor noi de utilizatori, prezintă harta stațiilor împreună cu numărul de biciclete disponibile în timp real. 5. INTERCONECTAREA ELEMENTELOR PROIECTULUI 5.1 Date generale interconectare Pentru interconectarea elementelor proiectului „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“, ne vom folosi de proiectul “Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara“, întru-cât ambele proiecte au acelaşi beneficiar. Conectarea punctelor de lucru (Staţii Intermodale 25 buc., Staţii de transport în comun cu afişaj interactiv 7 locaţii - colocate la maxim 50 m de o stație intermodală, Chioşcuri de vânzări abonamente RATT 9 locaţii, RATT - o locație) se va face prin centralizarea acestora în PoP — urile existente precum şi crearea unui PoP în sediul Direcţiei de Evidență a Persoanelor din str. M. Eminescu, Nr. 11. Amplasarea în POP-urile existente a switch-urilor aferente şi a unor rack-uri de media convertoare FO/Ethernet. Proiectul va folosi pentru comunicație o fibră în inel care va conecta cele 5 switch- uri şi va asigura interconectarea tuturor punctelor de lucru precum şi extensia ulterioară cu încă 9 stații de biciclete ce se vor realiza ulterior în cadrul unui alt proiect. Securizarea comunicației se va face folosind cele 25 de routere achiziționate în cadrul proiectului de transport Intermodal, achiziția unui router central de VPN ce se va instala în sediul Primăriei Timişoara, precum şi achiziţia unui număr de 10 routere identice cu cele 25, pentru RATT şi cele 9 puncte de distribuție carduri. Realizarea interconectării stațiilor de autobuz cu stațiile intermodale pentru conectarea acestora în partea de LANa stației din imediata vecinătate (situată la mai puțin de 50 m). PR Neclasificat «> FA 9 din 35

Neclasificat Elementele conectate sunt: - PoP TM 13 Primărie; - PoP TM 04 Spital Militar; - PoP TM 11 Direcţia de Evidență a Persoanelor; - PoP TM 01 Prefectură; - PoP TM 00 STS; - Obiective izolate (V5, B6, B24, RO1, RO3). În fiecare punct de prezență se vor conecta obiectivele din imediata vecinătate folosind un cablu de fibră optică distribuit astfel încât fiecare obiectiv să fie conectat printr- o FO spre switchul de acces. Switch-urile de acces, din motive de compatibilitate şi integrare în sistemul de management al STS, se recomandă să fie de tipul Casco 2960 cu 24 de porturi 10/100 Mbps şi cu 2 porturi 10/100/1000 Mbps, dual mode Cu/FO (SFP single fibre). Schema de Conectare obiective la rețeaua MAN FO este prezentată în Anexa 12. Modul de racord al obiectivor precum şi conexiunea spre Primăria Timişoara este prezentat în anexele nr. 1.1 — 1.10 la prezentul document. 5.2 PoP TM Jandarmi (figura 1) Obiective: Stații vaporetto: VB, V9; stații biciclete: B10, B11, B25; puncte vânzare bilete RATT: RO7, R10; Centrul de dirijare trafic. Obiectivul V9 se va conecta la PoP TM Jandarmi cu un cablu de 24FO pe traseul Spl. Sofocle, Str. Posada, Str. Vulturilor, Spl. Tudor Vladimirescu, Pasarela Gelu, Spl. Nicolae Titulescu, Str. George Barițiu. La acest cablu se va conecta obiectivul R10 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Str. Posada şi obiectivul V8 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Spl. Tudor Vladimirescu. Obiectivul RO7 se va conecta la PoP TM Jandarmi cu un cablu de 48FO pe traseul Calea Sagului, Piața luliu Maniu, Bd. 16 Decembrie 1989, Str. lancu Văcărescu, Spl. Nicolae Titulescu, Str. George Barițiu. La acest cablu se va conecta obiectivul B11 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Str. Ana lIpătescu, obiectivul B10 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Bd. Dâmbovița, obiectivul B25 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Bd. regele Carol | şi Centrul de dirijare trafic cu un cablu de 24FO prin joncțiunea din Piaţa luliu Maniu. Cablurile de FO se vor conecta în PoP TM Jandarmi într-un rack 19” 42 U folosind ODF-uri cu conectori optici tip SC. Fiecare obiectiv va fi dotat cu câte un media convertor. 5.3 PoP TM Primărie (figura 1) Obiective: Stații vaporetto: VB, V7; stații biciclete: B9, B22; puncte vânzare bilete RATT: RO05. PoP TM Primărie se va conecta la PoP TM Jandarmi cu un cablu de 48FO pe traseul Str. George Barițiu, Spl. Nicolae Titulescu, Bd. 16 Decembrie 1989, Piaţa Victoriei, Bd. Mihai Eminescu. La acest cablu se va conecta obiectivul V7 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Spl. Nicolae Titulescu (colț cu Str. General lon Dragalina, în intersecţie), obiectivul RO5 cu un cablu de 24FO prin joncțiunea de pe Spl. Nicolae Titulescu (colț cu Str. General lon Dragalina, pe trotuar), obiectivul B9 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Spl. Nicolae Titulescu (colț cu Str. Andrei Mureşanu), obiectivul V6 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Spl. Nicolae Titulescu (colț cu Bd. 16 Decembrie 1989) şi obiectivul B22 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Spl. Nicolae Titulescu (col cu Bd. Regele Ferdinand |). Cablul de FO se va conecta în PoP TM Primărie într-un rack 19” 42 U folosind un ODF cu conectori optici tip SC. Fiecare obiectiv va fi dotat cu câte un media convertor. Neclasificat FA 10 din 35

Neclasificat La Figura 1 5.4 PoP TM Spital Militar (figura 2) Obiective: Staţii vaporeto: --; stații biciclete: B19, B20, B21; puncte vânzare bilete RATT: R02. Obiectivul B20 se va conecta la PoP TM Spital Militar cu un cablu de 48FO pe traseul Str. Lt. Ovidiu Balea, Str. Cloşca, Str. Gheorghe Lazăr, Piața 700, Str. Coriolan Brediceanu, Str. Mărăşeşti. La acest cablu se va conecta obiectivul B19 cu un cablu de 4FO prin joncţiunea de pe Str. Gheorghe Lazăr, obiectivul B21 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Str. Coriolan Brediceanu (în Piaţa 700) şi obiectivul RO2 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Str. Coriolan Brediceanu (colț cu Str. Gheorghe Dima). Cablul de FO se va conecta în PoP TM Spital Militar într-un rack 19” 42 U folosind un ODF cu conectori optici tip SC. Fiecare obiectiv va fi dotat cu câte un mediaconvertor. Neclasificat 11 din 35 SRR E n ui e < Sent

Neclasificat 5.5 PoP TM ASIROM (figura 2) Obiective: Stații vaporeto: —; stații biciclete: B1, B2, B3, B4, B5; puncte vânzare bilete RATT: ROS, R14. PoP TM ASIROM se va conecta la PoP TM Spital Militar cu un cablu de 48FO pe traseul Calea Aradului, Piaţa Consiliul Europei, Calea Alexandru loan Cuza, Piaţa Mărăşti, Str. Corneliu Muşat, Piaţa Unirii, Str. Vasile Alecsandri, Str. Eugeniu de Savoya. La acest cablu se va conecta obiectivul B5 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea din Piaţa Mărăşti şi obiectivul R14 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Calea Alexandru loan Cuza. Obiectivul B1 se va conecta la PoP TM ASIROM cu un cablu de 48FO pe traseul Calea Aradului, Str. Episcop Vasile Lăzărescu, Calea Sever Bocu. La acest cablu se va conecta obiectivul B2 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Calea Aradului (colț cu Str. Liege, pe partea de nord a acesteia), obiectivul B3 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Calea Aradului (colț cu Str. Liege, pe partea de sud a acesteia) şi obiectivul RO6 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Calea Aradului (colț cu Str. Miresei). Cablurile de FO se vor conecta în PoP TM ASIROM într-un rack 19” 42 U folosind ODF-uri cu conectori optici tip SC. Fiecare obiectiv va fi dotat cu câte un mediaconvertor. 5.6 PoP TM Poliția de Frontieră (figura 2) Obiective: Staţii vaporeto: ---; stații biciclete: B4, B17, B18; puncte vânzare bilete RATT: RO8. PoP TM Poliția de Frontieră se va conecta la PoP TM ASIROM cu un cablu de 48FO pe traseul Str. Horia Măcelariu, Str. Perlei, Str. Ecoului, Str. Martir Silviu Motohon, Str. Divizia 9 Cavalerie, Calea Sever Bocu, Str. Episcop Vasile Lăzărescu, Calea Sever Bocu. La acest cablu se va conecta obiectivul B4 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Calea Sever Bocu (lângă lulius Mall), obiectivul B17 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Calea Sever Bocu (lângă Cimitirul Calea Lipovei), obiectivul RO8 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Str. Apostoli Petru şi Pavel şi obiectivul B18 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea din curtea Poliției de Frontieră. Cablul de FO se va conecta în PoP TM ASIROM într-un rack 19” 42 U folosind un ODF cu conectori optici tip SC. Fiecare obiectiv va fi dotat cu câte un mediaconvertor. FA Neclasificat 5 sTS 2 12 din 35 Ss n 14

Neclasificat = Figura 2 5.7 PoP TM Direcţia de Evidență a Persoanelor Timiş (DEP) (figura 3) Obiective: Stații vaporeto: V4; stații biciclete: B8, B12; puncte vânzare bilete RATT: R12. PoP TM DEP se va conecta la PoP TM ALA cu un cablu de 48FO pe traseul Bd. Mihai Eminescu, Bd. Michaelangelo, Podul Michaelangelo, Piaţa Leonardo da Vinci, Bd. Vasile Pârvan, Str. Cluj. La acest cablu se va conecta obiectivul V4 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Podul Michaelangelo şi obiectivul B12 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Bd. Vasile Pârvan. Obiectivul B8 se va conecta la PoP TM DEP cu un cablu de 4FO pe traseul Str. Traian Grozăvescu, Bd. Mihai Eminescu. La acest cablu se va conecta obiectivul R12 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Str. Traian Grozăvescu. Cablurile de FO se vor conecta în PoP TM DEP într-un rack 19” 42 U folosind ODF- uri cu conectori optici tip SC. Fiecare obiectiv va fi dotat cu câte un mediaconvertor. 5.8 PoP TM ALA (figura 3) Obiective: Stații vaporeto: stații biciclete: B13, B14, B15; puncte vânzare bilete RATT: RO4, RO9, R11. Obiectivul B15 se va conecta la PoP TM ALA cu un cablu de 48FO pe traseul Piaţa General Gheorghe Domăşneanu, Bd. Dr. losif Bulbuca, Str. Arieş, Str. Cluj. La acest cablu se va conecta obiectivul RO4 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Bd. Dr. losif <a Neclasificat VA 13 din 35

Neclasificat Bulbuca (lângă Piaţa General Gheorghe Domăşneanu), obiectivul R11 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Bd. Dr. losif Bulbuca (colț cu bd. Sudului), obiectivul B14 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de lângă Spitalul Județean şi obiectivele RO9 şi B13 cu cabluri de 4FO prin joncțiunea de pe Str. Cluj. Cablurile de FO se vor conecta în PoP TM ALA într-un rack 19” 42 U folosind ODF- uri cu conectori optici tip SC. Fiecare obiectiv va fi dotat cu câte un mediaconvertor. 5.9 PoP TM Prefectura (figura 4) Obiective: Stații vaporeto: V3; stații biciclete: B7; puncte vânzare bilete RATT: ---. Obiectivul B7 se va conecta la PoP TM Prefectura cu un cablu de 24FO pe traseul Str. Hector, Str. Vasile Goldiş, Str. Henri Coandă. Neclasificat 14 din 35 Fo STS Și 1 5 Sonet

Neclasificat Obiectivul V3 se va conecta la PoP TM Prefectura cu un cablu de 24FO pe traseul Bd. revoluției 1989, Str. Nicu Filipescu, Str. Henri Coandă. Cablurile de FO se vor conecta în PoP TM Prefectura într-un rack 19” 42 U folosind ODF-uri cu conectori optici tip SC. Fiecare obiectiv va fi dotat cu câte un mediaconvertor. Figura 4 5.10 PoP TM STS (figura 5) Obiective: Stații vaporeto: -—; stații biciclete: ---; puncte vânzare bilete RATT: — PoP TM STS se va conecta la PoP TM RATT cu un cablu de 48FO pe traseul Str. Dimitrie Gusti, Str. Profesor Melentie Drăghici, Str. Dacilor, Bd. Take lonescu. Cablul de FO se va conecta în PoP TM STS într-un rack 19” 42 U folosind un ODF cu conectori optici tip SC. 5.11 PoP TM RATT (figura 5) Obiective: Staţii vaporeto: V1, V2; staţii biciclete: B16, B23; puncte vânzare bilete RATT: R13. PoP TM Meteo se va conecta la PoP TM RATT cu un cablu de 48FO pe traseul Str. Gheorghe Adam, Calea Dorobanţilor, Str. George Bacovia, Str. Viorelelor, Piaţa Petru Maior, Splaiul Peleş Curcanul, Sir. Dacilor, Bd. Take lonescu. La acest cablu se vor conecta obiectivele R13 şi B16 cu cabluri de 4FO prin joncțiunea de pe Str. Gheorghe Adam, obiectivul V1 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de pe Str. George Bacovia, obiectivul V2 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea de lângă Podul Dacilor şi obiectivul B23 cu un cablu de 4FO prin joncțiunea din Piaţa Badea Cârţan. Cablurile de FO se vor conecta în PoP TM RATT într-un rack 19” 42 U folosind ODF-uri cu conectori optici tip SC. Fiecare obiectiv va fi dotat cu câte un mediaconvertor. 5.12 PoP TM Meteo (figura 5) Obiective: Staţii vaporeto: -—; stații biciclete: ---; puncte vânzare bilete RATT: --. PoP TM Poliţia Locală se va conecta la PoP TM Meteo cu un cablu de 24FO pe traseul Aleea Avram Imbroane, Str. Str. Gheorghe Adam. Cablul de FO se va conecta în PoP TM Meteo într-un rack 19” 42 U folosind un ODF cu conectori optici tip SC. = Neclasificat sTS 1 15 din 35 FI RITA

Neclasificat IT Figura 5 5.13 Obiective izolate (figura 6) Obiective: Staţii vaporeto: V5; stații biciclete: B6, B24; puncte vânzare bilete RATT: RO1, RO03. Aceste obiective se vor conecta folosind cabluri de 4FO prin joncțiuni în cablurile de FO din proiectul “Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara". Fiecare obiectiv va fi dotat cu câte un mediaconvertor. 6. ANTEMĂSURĂTOARE Vezi Anexa 11. 6.1 Caracteristicile principale ale construcțiilor Structura constructivă — cablurile de fibră optică se instalează astfel: - în conducte de tip monotub HDPE & 32mm în canalizatie şi/sau în sapatura nouă; sa Neclasificat * sTS 41 16 din 35 a, RITA

Neclasificat - în interiorul clădirilor instituțiilor vizate şi/sau pe fațada acestora, între canalizația telefonică şi spațiile tehnice unde se constituie puncte de prezență ale rețelelor de telecomunicaţii speciale; - în camerele de tragere din canalizația telefonică ca rezervă tehnică. 7. CAIET DE SARCINI 7.1 Execuţia lucrărilor 7.1.1 Pregătirea canalizaţiei a) Predarea amplasamentului, constă în identificarea traseului canalizației: străzilor, căminelor, sifoanelor către clădiri, conform planurilor tehnice. b) Deschiderea căminelor, eliminarea apei unde este cazul, curățarea de resturi materiale, noroi, care ar îngreuna activitatea de identificare a conductei libere, în vederea tragerii HDPE 32mm. c) Mandrinarea conductei în vederea determinării accesibilității acestea în vederea pozării monotubului. d) Desfundarea acesteia, dacă este cazul. e) Cerere de intervenție prin sondaj, în cazul când nu există alternativă şi conducta este blocată. f) Completarea unei fişe de pasport cu poziția conductei în pachetul de conducte spre ambele direcții din cămin şi nr. căminului inscripționat pe gura acestuia. 9) Se va evidenția pe fila de proiect secțiunea verificată şi corespunzatoare instalării monotubului, se vor lua coordonatele GPS, pentru identificarea facilă ulterioară. h) Constructorul va cere avizul proiectantului dacă se impun abateri față de proiect. i) Utilizarea cameretelor deja turnate, amplasarea lor mecanizată, dacă va fi cazul. 7.1.2 Instalarea monotubului Procurarea monotubului se face după consultarea prealabilă a fişei de caracteristici, i îi ii ii vi i ifică pri j sortimentul şi integritatea fizică a acestora. 1- După determinarea amplasamentului, tragerea monotubului se face utilizând coarda elastică de carbon, se vor instala curbe de tragere pe gura de cămin, unde este cazul, pentru a proteja monotubul împotriva degradării mecanice, cât şi pentru alunecarea mai facilă în timpul tragerii. 2- Rola cu monotub va fi pozitionată pe o vârtelniță, care ajută la tragerea uşoară şi rapidă (fară a fi nevoie să fie desfăşurat pe stradă) cât şi la evitarea răsucirii acestuia. 3- Se va instala sfoară sintetică în monotub, necesară tragerii cablului cu fibre optice 4- Se vor face obturări provizorii ale conductelor canalizatiei (înainte de pozarea cablului cu fibre optice), acolo unde căminele au apă, noroi în permanență, ca să se preîntâmpine înfundarea acestora, cât şi în Zona de vecinătate cu instalații de gaze. 5- Se va nota pe proiect lungimea efectivă de monotub instalat. 71.3 Instalarea cablurilor de fibră optică Cablurile ce urmează a se instala vor fi de tip monomod, cu capacitatea de 4FO, 24FO sau 48FO, conform Recomandării G 652. La amplasarea joncțiunilor se vor crea rezerve stanga - dreapta de 30m FO. Procurarea cablurilor FO se va face ținând cont de caracteristicile optice şi mecanice din recomandarea G652 şi caietului de sarcini. Neclasificat 17 din 35

Neclasificat Manipularea, depozitarea tobelor de cablu se vor face astfel încât să se evite deteriorarea mecanică (transportul se va face pe remorci de cablu, depozitarea tobelor pe grosimea lor nu pe lățime, descărcarea mecanizată folosind drugul metalic). Pozarea cablului se va face cu contorul ascendent, se va ține evidența contorului la plecare la rezerve, joncțiuni. Jonctionarea cablului se va face în conformitate cu reglementarile privind condițiile de joncționare impuse de fabricant cît şi funcție de diagrama de joncționare. Se vor face măsurători de lungime optică pe tronson de fibră optică cît şi de atenuare. Etichetarea în fiecare cămin, obturarea HDPE, marcarea pe proiect a lungimii fizice de fibră optică instalată pe fiecare secțiune de canalizație, a rezervelor lăsate în cămine şi la joncțiuni, marcarea căminelor cu joncțiuni. Se va proteja în coflex în fiecare cămin şi se va fixa pe regletele căminului cu coliere de plastic. 7.1.4 Refacerea pavajelor Volumul lucrărilor de refacere a pavajelor a fost calculat în condițiile în care şanţul realizat pentru instalarea cablului are 1,2m adâncime şi 0, 45m lăţime. După instalarea ţevilor PVC şi a căminelor, se va trece la umplerea şanțului cu materialul rezultat la săpare, după ce acesta a fost scarificat şi sortat - îndepărtate materialele grosiere. Umplerea şanțului se va face cu material în straturi succesive de 10 cm grosime, straturile fiind compactate cu mijloace care să asigure o compactare optimă. Săparea şanțului se va face într-un perimetru delimitat cu panouri pentru a preveni împrăştierea materialului excavat. Se vor evacua din zonă deşeurile de beton şi asfalt, iar pământul va fi sortat şi mărunțit. Pentru refacerea carosabilului străzilor pe 0,45m lățime se va adopta următorul sistem rutier de reparare: - strat filtrant de balast de 25cm grosime; - hârtie Kraft; -- beton de ciment C 12/15 (B200) de 20cm grosime; - amorsare cu bitum; - binder de 4cm grosime; - amorsare cu bitum; - asfalt turnat de 4cm grosime; Aşternerea se va face numai după o compactare corespunzătoare a umpluturii de pământ şi a stratului filtrant de balast. Pentru pavele normale, peste stratul de balast se aşterne un strat de nisip de 5 cm, peste care se vor instala pavele normale refolosite, rostuite cu un strat de mortar. Lucrările de săpături, refaceri în carosabil şi trotuare, se vor executa numai respectând regulile de avertizare rutieră şi pietonală, conform normelor de siguranța circulației rutiere şi pietonale, a normelor de protecția muncii în vigoare şi a instrucţiunilor emise de Direcţia Poliției Rutiere. 7.2 Receptii, probe, teste, verificări, punere în functiune 1, Inspectare traseu, refacere suprafețe decopertate, în cazul cand a fost nevoie să se execute sondaje. 2. Verificare cote de amplasare canalizație, lungimi de secţiuni, adâncimi. 3. Verificarea respectării parametrilor constructivi ai camerelor de tragere şi ai cameretelor, dacă este cazul. 4. Verificarea modului de aranjare a cablurilor de fibră optică în camerele de tragere şi în camerete. Verificarea prin aspectare a joncţiunilor la cablurile de fibră optică în camerele de tragere şi în camerete, etichetarea, protecția în coflex, prinderea pe Neclasificat 18 din 35

Neclasificat regletele caminelor, obturarile de conducte, legarea la priza de pamant a a caminului a joncţiunilor de pe cablurile de cupru. 5. Verificarea conectării: la cablurile de fibră optică, în repartitoarele optice, a celor de cupru în repartitoarele de cabluri, reglete de abonat, centrala telefonică după caz. Executarea de măsurători: măsurare atenuare, măsuratori optice. Întocmirea pasportului cablului FO sau cablu de cupru după caz. Darea în comunicatie: verificarea unei legaturi telefonice, sau transmisie de date folosind suportul vizat, cablul de fibra optica. erp 7.3 Măsuri organizatorice Organizarea de echipe complexe, care vor desfasura lucru simultan pe cele trei tipuri de activitati: pregatirea canalizatiei, instalarea monotubului, instalarea fibrei optice, jonctionare, astfel incat sa se poata realiza volumul de lucrari din graficul de realizare al investitiei. Predarea zilnica a amplasamentului lucrarilor de executat, tip, volum de lucru, prezentarea generala în cadrul echipelor de lucru a problemelor tronsoanelor de executat Verificarea integritatii fizice, documentelor de protectie a muncii, dacă sunt la zi cu efectuarea acesteia. Anuntarea cu o zi inainte a reprezentantului beneficiarului a zonei de lucru, cat şi a detinatorilor de utilitati pentru asistenta. Verificarea pe parcursul fluxului tehnologic a lucrarilor ce se executa, de catre responsabilii tehnici cu executia şi calitatea lucrarilor, asistati de reprezentantul beneficiarului(diriginte de santier). Se va completa formularul raport de control F-AC-13.01 din cadrul Procedurii operationale PO-TLC-13.8.2.4 : Inspectii şi incercari în cursul fabricatiei şi finale- conform acreditarii SR EN ISO 9001/2008. Se atrage în mod deosebit atentia asupra următoarelor aspecte: Semnalizarea rutiera - se vor asigura punctele de lucru cu indicatoare de semnalizare atât ziua, cât şi noaptea, dacă va fi cazul; - se vor lua măsuri pentru a nu stânjeni traficul rutier. Pasportizarea Se vor masura şi marca pe proiect sectiunile, terminatiile: camere de tragere, joncțiunile, cablurile instalate, coordonateleGPS, asistat de reprezentantul beneficiarului. 7.4 Echipamente Se vor achiziționa echipamente de comunicații de date şi surse de tensiune neintreruptibile conform Tabelului nr. 1, în condiţiile menţinerii compatibilității cu echipamentele şi infrastructurile de comunicații de date şi informatice existente, cu interfețele şi protocoalele implementate şi cu managementul integrat al rețelelor de comunicații de date şi sistemelor informatice. Se urmăreşte păstrarea compatibilității cu sistemele existente, pentru menținerea la un nivel scăzut a cheltuielilor ulterioare achiziției şi managementul unitar al echipamentelor şi infrastructurii prin aplicațiile de administrare implementate. Neclasificat 19 din 35

Neclasificat Tabelul nr. 1 Nr. Cantitate Crt. (buc.) 1 |Surse neîntreruptibile de tensiune (Primaria veche, DEP) 31156000-4 |2 buc 2 |Switch tip 1 Cisco 2960 24TCL 32570000-9 |5 buc Router VPN Client (RATT, 9 statii vanzare cartele, 9 stații 19 buc vaporeto) Sasiu 14 sloturi WDM — MC rack 19"(2 rimarie,2 Spit.militar, 1 la OJTS, 1 la Prefectura, 1 la DEP ) Media Converter WDM Fast Ethernet (media converter de Tip A e Tx 1550nm, Rx 1310nm) 32422000-7 Media Converter WDM Fast Ethernet (media converter de Tip B Tx 1310nm, Rx 1550nm) 32422000-7 [52 buc 7 |Modul SFP WDM Bi-Direcţional 1000Base-BX 31731100-0 |10 buc 8 |Router VPN Central Cisco 1941 (Primarie) 1 buc Denumire echipament Cod CPV 3 7 buc 52 buc 8. CONDIȚII TEHNICE ŞI DE SPECIALITATE 8.1 Cerințe generale Echipamentele oferite vor asigura cel puțin parametrii solicitați. Pentru toate componentele şi funcționalitățile menționate explicit, ofertantul va prezenta, în mod obligatoriu, informațiile relevante detaliate, inclusiv cod/model, fabricant, specificații, etc., care să permită identificarea produselor oferite şi confirmarea respectării cerințelor. În caz de neconcordanță, specificațiile oficiale publicate de producătorul echipamentului (valabile la data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referință, iar conținutul acestora primează asupra detaliilor tehnice ale ofertei. Pentru orice echipament sau componentă ofertată, echivalentă sau cu caracteristici echivalente cu cele din prezentul caiet de sarcini, se vor prezenta obigatoriu documente tehnice justificative, inclusiv rezultatele unor teste comparative care să demonstreze compatibilita i i ță fizică, i ici-şi if inite- Ofertele vor include informații şi documente (în original sau copie) despre certificări de calitate şi conformitate cu standardele relevante şi cu normele şi recomandările Uniunii Europene aplicabile (cel puțin în ceea ce priveşte securitatea şi interoperabilitatea electrică şi electrostatică, securitatea operatorului uman, emisiile sonore sau de radiații, ergonomia şi fiabilitatea, etc.). Produsele oferite vor fi autorizate să poarte marca CE sau CS. Pentru calitatea echipamentelor, ofertantul va remite documente valabile emise sau obținute de producător. Toate echipamentele vor respecta standardele româneşti în vigoare cu privire la normele de electrosecuritate şi electrocompatibilitate (EN 60950-1:2002 respectiv EN 55022 class, EN55024). Toate echipamentele vor fi brand name. Alimentarea se face de la sursă de curent alternativ (220Vca, 50Hz), prize europene 8.2 Cerinţe specifice 8.2.1 Sursele neintreruptibile de tensiune vor avea următoarele specificații minimale obligatorii: Neclasificat ua 20 din 35

Neclasificat lesire Capacitate putere:2100W / 3000VA Voltaj nominal iesire:230V Distorsiuni Voltaj nominal:5% Frecventa iesire:47 - 53 Hz Conectori iesire:4 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers Forma de unda: stepped approximation to a sinewave Intrare Voltaj nominal intrare:230V Frecventa intrare:50/60 Hz Gama tensiunilor de intrare:190-280V Conectori intrare:1 x IEC-320 C14 Baterie şi Timp | Timp mediu de incarcare:8 ore functionare Posibilitate instalare: Baterii optionale:da Management Interfata tip DB-9 RS-232 Panou de control:LED status display with On Line, On Battery, Replace Battery and Overload indicators Alarma sonora: Alarm when on battery, distinctive low battery alarm, overload continuous tone alarm Atentionari sonore:Baterie scazuta Protectie Protectie supratensiune:Da Ratie protectie supratensiune:445 Jouli Filtrare: Full time multi-pole noise filtering, 5% IEEE surge let-through, zero clamping response time Protectie cabluri de date:RJ-45 Modem, Fax, DSL, 10-100 Base-T Mediu Temperatura:0 - 40 C functionare Umiditate:0 - 95% Altitudine:0 - 3000 m Zgomot:45 db Caldura disipata:180 BTU/h Umiditate depozitare:0 - 95% Termperatura depozitare:=5=45-€ Tipodimensiune | rackabil, 2-4U 82.2 Switch tip 1 va avea următoarele specificații minimale obligatorii: Switch tip 1 Descriere generala 24X 10/100/1000 Ethernet 2 X 10/100/1000 sau SFP (port dual Cu/SFP) 1 X port consola Performante 32 Gbps switching fabric Rata de forwardind: 6.5 Mpps cu pachete de 64B MTU configurabil pana la 9000B (cadre jumbo) Pana la 8000 adrese MAC QosS: CIR în incremente de 1Mbps, limitarea benzii în funcţie de adresele IP sursa şi destinatie, adresele MAC sursa şi destinatie, port TCP sau UDP Memorie 64 MB DRAM 32 MB FLASH Memoria instalata va trebui sa asigure simultan toate functionalitatile solicitate Neclasificat 21 din 35

Neclasificat Sistem de operare şi caracteristici minimale incluse LAN Base software Express Setup Automatic QoS Autonegociere pe toate porturile DTP, PagP, LACP, IGMPv3, NTP PVRST+, UDLD SNMPv3, RMONI III BPDU Guard, Spanning-Tree Root Guard 4k VLAN ID, pana la 255 VLAN-uri Voice VLAN Switch port autorecovery FlexLink Broadcast, multicast, unicast storm control per port Minimizare VLAN1 Auto-MDIX Port-based ACLs pentru interfetele Layer2 Standarde IEEE 802.14 IEEE 802.1x IEEE 802.1w IEEE 802.18 IEEE 802.1d IEEE 802.1p IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3z 100BASE-BX (SFP) 100BASE-FX (SFP) 100BASE-LX (SFP) 1000BASE-BX (SFP) 1000BASE-SX (SFP) 1000BASE-LX/LH (SFP) 1000BASE-ZX (SFP) 1000BASE-CWDM SFP 1470 nm 1000BASE-CWDM SFP 1490 nm 1000BASE-CWDM SFP 1510 nm 1000BASE-CWDM SFP 1530 nm 1000BASE-CWDM SFP 1550 nm 1000BASE-CWDM SFP 1570 nm 1000BASE-CWDM SFP 1590 nm 1000BASE-CWDM SFP 1610 nm Management Configurare CLI, web, telnet, consola Alimentare cu energie electrica Sursa de alimentare internă cu suport pentru standardele româneşti: 220 VAC / 50-60 Hz internă MTBF Peste 300000 ore Temperatura de operare 0 la 40'C Garantie Se va acorda o garanție de minimum 3 ani Update software gratuit: minim 3 ani Acces la suportul tehnic al fabricantului: minim 3 ani Accesorii 1 X cablu consolă 1 X cablu de alimentare energie electrică tip schuko conform standardelor româneşti 1 X kit de instalare 19" de la acelasi producator cu toate cablurile de protecție (împământare), şuruburile, cât şi alte accesorii necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse Neclasificat 22 din 35

th Neclasificat 823 Router VPN client va avea următoarele specificații minimale obligatorii: Topex Bytton Router VPN client Descriere generală echipament profesional multifuncțional care oferă conectivitate pentru o linie de voce(telefon sau centrală) şi acces Internet pentru o rețea locală de computere (cablate sau WiFi) prin intermediul rețelelor mobile. Frecvențe radio LTE - 800/900/1800/2100/2600 MHz WCDMA - 850/900/1900/2100 MHz EDGE/GPRS/GSM - 850/900/1800/1900 MHz Rețele wireless WAN Wireless: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, CDMA 1xRTT, CDMA 1x EVDO. LAN Wireless: WiFi. Specificații interfețe hardware LAN - 3 x 10/100 Base -T ports (RJ45 connectors) Integrated switch with management and Layer 2 QoS according with 802.1p, 802.1q WAN - 1 x 10/100 Base-T port (RJ45 connector) SIM — 1 sau 2 simuri Serial - 1 sau 2 porturi RS232/RS485 (conectică RJ45) Reset — butor RESET Conectori antenna — conectori celular şi WIFI Specificații antenă Câştig 2dBi Polarizare: verticală Cablu: RG174, lungime 2.5m USB 1xUSB2.0 Rată de transfer LTE Module: Sierra Wireless MC7710 Downlink 100 Mbps Uplink 50 Mbps HSPA+ Module: Sierra Wireless MC7710 Downlink 42 Mbps Uplink 5.76 Mbps HSPA+ Module: Sierra Wireless MC8705 Downlink 21 Mbps Uplink 5.76 Mbps HSUPA/HSDPA Module: Sierra Wireless MC8792V/MC8795V Downlink 7.2 Mbps Uplink 5.76 Mbps HSDPA Module: Simcom 5216 Downlink 3.6 Mbps Uplink 384 Kbps VPN şi securitate GRE Client PPTP Client IPSec Host to host IPSec, Network to network IPSec, Road Warrior IPSec, Termination of two or more IPSec tunnels Neclasificat 23 din 35

Neclasificat Encryption protocols DES, 3DES, AES Encapsulation ESP Authentication algorithms MD5, SHA1 Open VPN Client Identity authentication of peers Symmetrical PSK Non symmetrical Public RSA — Pre Shared Key Keys security PFS — Perfect Forward Secrecy Diffie Hellman algorithm ——_ Facilități de rețea Routing Static Dynamic — RIPv1, RIPv2, OSPF, Unix based Quagga software Firewall NAT, PAT IP Tables MAC Address filtering ACL — Access Control List SPI — Stateful Packet Inspection DHCP DHCP Server DNS DNS Server DDNS (Dynamic DNS) PPPoE Point to Point Protocol over Ethernet NTP Client PPP AT Commands Authentication: PAP, CHAP Check data link VRRP Virtual Router Redundancy Protocol Voce, rețele de telefonie mobilă şi SMS__| 1xFXS port Cellular network -SIM Registration -SIM Status -Signal Level -Cell details -Network selection SMS Send and Receive SMS from web WiFi Standards IEEE 802.11 b/g Operation modes Access Point, Station, Bridge Security WEP - 64 or 128 bits WPA, WPA2 - PSK or PSK2 crypto TKIP, AES Connection modes Infrastructure, Ad- Hoc MAC filtering Management Firmware update Local and Remote Logs Syslog Daemon Remote Monitoring SMS — equipment and data link status, SNMP Local & Remote access CLI, SSH, Telnet Secured web access interface HTTPS — web based administration and configuration 1 Neclasificat 24 din 35

Neclasificat Tehnologii Analog voice, FXO, FXS, GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, CDMA 1x, EVDO, WiFi Protocoale TCP, UDP, IP, RIP, OSPF, PPP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, MTTPS, IP Sec, PPTP, GRE, DES, 3 DES, AES, WEP, WPA, WPA 2, PAP, CHAP, MD5, SHA 1 Aplicații -Rețele private VPN fără fir, securizate şi/sau acces Internet pentru Puncte de prezență temporare, mobile şi/sau distante. - Supraveghere video wireless. - Acces fără fir la Internet şi server pentru rețeaua locală fără fir (WLAN). - Optimizarea costurilor comunicațiilor vocale, pentru apelurile fix-mobil. - Soluție automată de back-up pentru accesul Internet de bandă largă. Birou mobil şi evenimente temporare (conferințe, expoziții). Hot Spot-uri WiFi: - Acces fără fir la Internet pentru turişti şi clienţi. - Săli de conferințe, hoteluri, restaurante, Internet- cafe-uri, restaurante. - Acces Internet pentru vehicule: trenuri, autocare, limuzine, iahturi. | Aplicații fără fir Machine-to-Machine (M2M). Alimentare cu energie electrica Sursa de alimentare internă cu suport pentru standardele româneşti: 220 VAC / 50-60 Hz internă Temperatura de operare Între 0 şi +70€C Umiditate Între 0 şi 95%, Garantie Se va acorda o garanție de minimum 3 ani Update software gratuit: minim 3 ani Acces la suportul tehnic al fabricantului: minim 3 ani La 824 Sasiu 14 sloturi WDM - MC rack 19” va avea următoarele specificații minimale obligatorii: Sasiu 14 sloturi WDM — MC rack 19” Descriere generala sasiu pentru 14 sloturi media convertoare rackabil în rack 19" * 2U Neclasificat 25 din 35

Neclasificat Specificatii tehnice = echipat cu doua surse redundante de |] tensiune 110/220V a.c. echipat cu doua ventilatoare 82.5 Media Converter WDM Fast Ethernet Tip A vor avea următoarele specificații minimale obligatorii: Descriere generala Media converter WDM bi-directional pentru echipare sasiu Specificatii tehnice - 10/100 Base-TX 100 Base — FX, Single Mode, Single Fibre, conector optic tip SC, pana la 20km, Tx 1550nm, Rx 1310nm - Sursa în comutatie 826 Media Converter WDM Fast Ethernet Tip B vor avea următoarele specificații minimale obligatorii: Media Converter WDM Fast Ethernet (media converter de Tip B Rx 1550nm, Tx 1310nm) Descriere generala Media converter WDM bi-directional pentru echipare sasiu Specificatii tehnice - 10/100 Base-TX 100 Base — FX, Single Mode, Single Fibre, conector optic tip SC, pana la 20km, Rx 1550nm, Tx 1310nm - Sursa în comutatie 8.2.7 Modul SFP WDM Bi-Direcţional 1000Base-BX Modul SFP WDM Bi-Direcţional 1000Base-BX Descriere generala Suporta tehnologia WDM Bi-Directionala, utilizand un singur fir de fibra, pentru reducerea costurilor IEEE 802.3ah 100Base-BX, CSMA/CD, TCP/IP - Fibră single-mode - TX: 1310nm / RX: 1550nm A RX: 1550nm / TX: 1310nm B Specificatii tehnice - 8.2.8 Router VPN Central Cisco 1941 Rackabilă 19 inch de maxim 2U sau kit de montare în rack (tavă, şuruburi, piulițe, alte accesorii, de la acelaşi producător) Carcasa 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Management : 1 x console - RJ-45 Management : 1 x console - mini-USB Type B Serial : 1 x auxiliary - RJ-45 USB :2 x 4 PIN USB Type A minim 8 porturi switching Interfețe Neclasificat 26 din 35

Neclasificat Memorie Performanțe Memorie Flash minimum 256 MB Memorie DRAM minimum 512 MB Memoria instalata va trebui sa asigure simultan toate functionalitatile solicitate Performanțe de routare : min 90.000 pps (pachete de 64 bytes/secundă) Performanțe de trafic cu servicii simultane de FireVall, PBR,QoS,lPSec VPN multitunel: minim 50; Functionalitate de criptare VPN IP Sec ale sistemului să fie accelerate hardware; Condiții alimentare Alimentare current alternative 100+240V, 50+60 Hz, cu sursa externa; Mediu de funcționare Temperatura:0 la 40 grade Celsius Umiditate ; 10 la 85% (umiditate relativă) Certificat ISO Cerificat ISO 9001 sau echivalent pentru producător Accesorii 1x cablu consolă 1xcablu de alimentare energie electric tip schuko conform standardelor româneşti Documentație cu manual de utilizare şi configurație tipărit Documentație cu manual de utilizare şi configurație în format electronic pe mediu optic (CD) 1x kit de instalare cu toate cablurile de protecție (Împământare), şuruburile, cât şi alte accesorii necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse. Functionalități sistem de operare Functionalități firewall Suport NAT, PAT, NAT traversal Statefull Firewall (routing transparent) URL filtering Functionalități VPN Suport IP Sec, L2TP +IP Sec, SSL VPN: CriptareDES-3 DES, AES128,AES192,AES256; Autentificare SHA-1/SHA-256, SHA2/SHA-384/SHA-512, MD%, 802.1x Authenticator; Funcționalități rețelistică şi routare Suport pentru legături WAN (Internet) multiple Suport DHCPClient/RElaz/Server, DHCPv6; Routare bayată pe politici Routare dinamică IP v4: RIP V1 RIPv2, OSPF, BGP v4, Multicast (PIM), IS-IS Routare dinamică IPv6; RIPng, OSPFv3, Multiprotocol BGP, Suport VRRP, balansare cu împărțire de incărcare automată intre două echippamente şi Link Failure Control Suport VLAN Tagging (802.1Q) şi IPv6 Data Link: VLAN-uri ce folosesc IEEE 802.1Q Routare între VLAN-uri Suport pentru servicii IPv6, QosS, FTP, AAA, SSHv2, DNS proxz multicast Multi-Link Aggregation — 802.3ad Posibilitate mapare (Binding) adrese IP - adrese MAC Posibilitatea de a exporta statistici despre traffic care să includă şi informații despre aplicații, într-un format general acceptat (Netflow sau similar Neclasificat 27 din 35

Neclasificat Funcționalități QoS Limitarea/garantarel/prioritizare a benzii de trafic prin politici Trafic Shaping per aplicație şi adresă IP cu posibilitatea de rezervare de bandă exclusivă pentru un tip de traffic marcat prioritar; Trafic Shaping bayt pe clase; Posibilitatea de a marca/prioritiza/limita banda în funcție de aplicație; Suport pentru marcare şi prioritizare traffic după DSCP şo ToS,; Limitarea cotei de traffic Funcție de clasificare a raficului înainte de criptare în tunele IP Sec; QoS class-based WFOQ, Hierarhical queuing-QoS; Functionalități de Administrare prin interfață WEB (HTTP/HTTPS), Telnet, Secure administrare Comand Shell (SSH) pentru IP v4şi IP v5 8.3 Garanţie şi asistență tehnică Ofertantul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea şi performanțele echipamentelor pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la recepţia finală, în afara altor precizări cuprinse în specificațiile tehnice de mai sus sau în afara altor precizări ale producătorului. Se vor preciza datele de contact pentru serviciul de garanție. 8.3.1 Întreţinerea echipamentelor oferite în timpul şi după perioada de garanţie Echipamentele defectate în termenul de garanție se remediază prin grija şi pe cheltuiala furnizorului sau se înlocuiesc cu alte produse noi identice sau superioare calitativ compatibile din punct de vedere hardware şi software. Actul de sesizare a defectiunii se poate transmite şi prin e-mail sau fax. După efectuarea reparației şi punerea în funcțiune a echipamentului, între furnizor şi achizitor se întocmeşte un proces-verbal de remediere a defecțiunii, iar perioada de garanție se va prelungi pentru echipamentele în cauză cu durata totală a imobilizării. 8.3.2 Modul de prezentare a caracteristicilor tehnice ale bunurilor oferite Ofertantul va trebui să țină seama de tipurile de echipamente solicitate prin prezentul caiet de sarcini şi va prezenta documentația corespunzătoare. Pentru acele componente (hardware, protocoale, etc.) ofertate şi definite de furnizor ca fiind echivalent sau cel puțin similar ca performanțe, furnizorul va prezenta documente care să justifice în detaliu din punct de vedere tehnic acest lucru. Termen de livrare: 10 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a contractului. 8.3.3 Documente privind certificarea calităţii Ofertantul va prezenta documentele privind certificarea calității ISO 9001:2008 sau echivalent emise de către organisme abilitate în domeniu, conform cerințelor de specialitate tehnice. 8.3.4 Recepție, inspecții, teste În cadrul recepției cantitative şi calitative achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din documentația de atribuire şi din ofertă. Recepția calitativă constă în inspecția şi testarea produselor livrate şi se materializează printr-un proces-verbal de recepție. Neclasificat 28 din 35

Neclasificat Inspecțiile şi testările din cadrul recepției calitative se vor efectua prin introducerea fiecărui echipament în condiții de exploatare reală şi verificarea respectării specificațiilor producătorului pentru caracteristicile tehnice specifice. Inspecțiile şi testele din cadrul recepției calitative se vor efectua la sediul achizitorului. 8.3.5 Ambalarea şi transportul produselor Echipamentele se vor transporta marcate şi ambalate conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării şi depozitării. Până la predarea echipamentelor către beneficiar, asigurarea transportului va fi în sarcina furnizorului. Echipamentele vor fi livrate achizitorului şi puse în funcțiune la sediul din Timişoara b-dul CD Loga nr. 1, unde se va executa recepţia cantitativă şi calitativă, în termen de maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la furnizarea produselor. 8.3.6 Management de proiect Organigrama trateaza fluxul informational în cadrul diferitelor etape din derularea proiectului. Neclasificat 29 din 35

S€ UIP O€£ JeoyisejD9N JeoyIseJD9N

Neclasificat 8.3.7 Legislaţia avută în vedere la proiectarea şi execuţia delucrării - Legea Nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, privind calitatea în constructii; - Ghid GT-059-03 Privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 privind calitatea în constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri; - Legea 50/91, republicata în 2004, cu modificarile ulterioare, privind autorizarea lucrarilor de constructii; - Ghid pentru intocmirea - Cartii tehnice a constructiei /2004; - HG 964/1998 privind aprobarea clasificatiei şi a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe; - Normativ 481983 - Proiectarea şi constructia canalizatiei telefonice; - Normativ 47/1983 - Proiectarea şi instalarea cablurilor de telecomunicatii în retele publice locale, institutii şi unitati industriale; - STAS 6054/197 - Teren de fundare.Adancimi maxime de inghet.Zonarea teritoriului Romaniei; - STAS 8591/1997 - Amplasarea în localitati a retelelor edilitare subterane executate în sapatura; - STAS 1999/1986 - Linii aeriene pe stalpi.Calculul rezistentei mecanice şi date constructive.Prescriptii de proiectare - SR 831/2002 - Utilizarea în comun a stalpilor pentru energie electrica, linii de tractiune electrica urbana, instalatii de telecomunicatii inclusiv retele de televiziune prin cablu şi alte utilitati; - SR 832/2008 -Influiente ale instalatiilor electrice de inalta tensiune asupra liniilor de telecomunicatii; - SR 6290/2004 - Incrucisari intre liniile de energie electrica şi liniile de telecomunicatii; - STAS 8074/1976 - Incrucisari intre liniile de contact pentru tramvaie şi troleibuze şi liniile electrice aeriene sau linii aeriene de telecomunicatii; - STAS 6675/92 - Tevi PVC.Condiții de calitate, dimensiuni; - ST 8-1, SR - ISO 4427 - Conducte HDPE; - STAS 6271/1981- Prize de pamant pentru instalatii de telecomunicatii.Rezistenta electrica. Prescriptii; - DCN/2001 - Specificatii tehnice pentru impamantare şi conectare în telecomunicatii; - STAS 12604/5- 1990 — Instalatii electrice fixe.Protectie inpotriva electrocutarilor; - 1 18/1/2001- Normativ pentru proiectarea şi executarea instalatiilor electrice interioare; - STAS 9312/1997 — Subtraversari de cai ferate şi drumuri cu conducte; - Legea 82/1998 a drumurilor; - Ordinul MT 571/1997 privind proiectarea şi amplasarea instalatiilor în Zona drumurilor; - Specificatii tehnice pentru cerintele de calitate ale materialelor utilizate -ST/1,2, 3, 4 - cabluri cu conductoare de cupru; - ST 1/7 - Cabluri cu fibre optice; - ST2- Conectori; - ST 3- Reglete; - ST 4- Cutii terminale; - ST 5 - Mansoane termoretractabile; - ST 6 - Mansoane mecanice; Neclasificat 31 din 35

Neclasificat - ST 7 - Subrepartitoare; - ST 9 - Marcker electronic; - ST 10 - Accesorii pentru retea de fibra optica; - ANSI/TIA/EIA-568-A/1995 - Cablarea de telecomunicatii pentru cladiri comerciale; - ISO/CEI 11801 - Tehnologia informatiei — Cablarea generala autilizatorilor de telecomunicatii ; - EN 50173 — Tehnologia informatiei.Sisteme generalae de cablare. -- Normativ C 140/86 - Clase de betoane; - Legea 608/2001, cu modificarile ulterioare, privind evaluarea conformitatii produselor; - HG 622/2004, cu modificarile ulterioare, privind condițiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii; 9, MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR La întocmirea prezentului caiet de sarcini s-a tinut seama de următoarele legi şi documente în vigoare, ale căror prevederi trebuie strict respectate la executia lucrărilor: - Legea nr. 90/1996 (republicată în 2001) cu privire la protecția muncii şi normele metodologice de aplicare; - Normele generale de protecția muncii, editia 2002; - Normele specifice de protecția muncii pentru telecomunicatii, editia 1997; - Regulamentul privind protecţia muncii în constructii, editia 1995; - Legea nr. 212/1997 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor; - H.G nr. 678/1998, modificată prin H.G. 786/2002, privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor; - Ordinul nr. 775/1998 al M.l. pentru aprobarea normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor; = Ordinul nr. 1023/1999 al M.l. privind aprobarea dispozitiilor generale de | Ordinul nr. 1080/2000 al M.l. privind aprobarea Dispozitiilor privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor 9.1 Specificatii tehnice privind materialele utilizate la executia lucrărilor La executia canalizării se vor utiliza următoarele materiale principale: -conductele din monotub HDPE & 32 mm, amplasate în canalizatia existentă vor satisface cerintele urmatoarei specificatii tehnice: ST8 conducte HDPE; -manşoane termoretractabile conform specificatiei tehnice: ST5; -conectori: ST2; -accesorii pentru fibra optică : ST10; -cabluri fibră optică; -cablu FO tip monomod G.652, 12 fibre optice; -cablul FO este de tip 9/125 cu următoarele caracteristici: a) materialul fibrei este din siliciu îmbunătătit cu germaniu; b) învelisul exterior este format din două straturi cu protectie la raze ultraviolete; c) diametrul câmpului modal (MFD)/eroarea de concentricitate a fibrei este de 9, 1- 9, 2+ 0, 4 um; d) eroarea de concentricitate fibră - învelis : < 0, 6 um; e) diametrul fibrei este de 125, 0* 1.0 ym; f) eroarea de circulatie a fibrei este < 1, 0 %,; g) diametrul învelisului exterior : 245 +/- 10 um; Neclasificat 32 din 35 SS) a A sTS Pe l Senat

Neclasificat h) index de refractie (IOR) E 1310 nm 1, 4677 şi E 1550 nm 1, 4682; i) lungimea de undă cu dispersie zero 1302-1322 nm; j) coeficient de dispersie < 0, 091 ps/(nm*km); k) lungimea de undă de tăiere Ac < 1150-1330 nm; l) nivelul de sigurantă stres 0, 7 GN/m* m) tensiunea de sigurantă pentru 1 secundă 1, 00 %; n) raza de încovoiere minimă 30 mm. Lungimea Lungimea Atenuare Dispersie de undă de de undă Standard Tip fibră dB/km Ps/nm*km tăiere nm <0,39 s3,0 Ac < 1260 | 1310-1625 ITU-T 9/125 <0,25 < 18 nm 1550 Rec. G 652.D 9.2 LISTE DE CANTITĂȚI Vezi Anexa 11. 9.3 GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI (Formularul F6) Anul 2014 ] Anul 2015 Luna 11 12 1 DENUMIRE Nr.crt. LUCRARE 1 Proiectare Pregatirea 2 canalizatiei Instalarea monotubului Instalarea 4 cablurilor de ibră optică Recepții, probe, teste, 5 verificări, punere în funcţiune 10. DETALII DE EXECUŢIE 10.1 Detalii instalare HDPE e - conductele din monotub HDPE & 32 mm, amplasate în canalizația existentă vor satisface cerințele următoarei specificații tehnice:ST8 conducte HDPE. & exterior SR 1SO4427;PN10 mm grosime[mm] | & interior Kg/ml 11/4 32 2,9 26,2 0, 28 e tragerea monotubului se face utilizând coarda elastică de carbon e se vor instala curbe de tragere pe gura de cămin, unde este cazul, pentru a proteja monotubul împotriva zgârieturilor şi alunecarea mai facilă. Sa Neclasificat “STS E 33 din 35 a,

T Neclasificat e se vor utiliza dopuri deschise pentru obturarea spațiului dintre cablul de fibră optică şi monotub. e se va obtura cu spumă poliuretanică sau perniţe cu aer comprimat, spațiul dintre monotub şi teava canalizației în care este instalat, pentru a nu permite colmatarea în timp a conductei canalizației. la ieşirea din sifon către clădire (plansa 2/D), monotubul se va poza 2 m vertical pe zid, prin fixare cu paftale şi protejat de aparatoare tip U, conform normativelor din catalogul de telecomunicatii Detalii tip pentru reţele telefonice construcții şi instalații telecomunicații Vol — III Canalizații în telecomunicații. 10.2 Detalii instalare cabluri -detalii cablu cu fibre optice 1- cablul cu fibre optice va avea 4, 24 sau 48 de fibre, monomod, conform recomandarilor G652; 2- materialul fibrei este din siliciu îmbunătățit cu germaniu, 3- învelişul exterior este format din două straturi cu protecție la raze ultraviolete; 4- diametrul câmpului modal (MFD)/eroarea de concentricitate a fibrei este de 9, 1- 9,2+0,4 um; 5- eroarea de concentricitate fibră - înveliş : < 0, 6 um; 6- diametrul fibrei este de 125, Ot 1.0 um; 7- eroarea de circulație a fibrei este < 1, 0 %; 8- diametrul învelişului exterior : 245 +/- 10 um; 9- index de refracție (IOR) E 1310 nm 1, 4677 şi Q 1550 nm 1, 4682; 10- lungimea de undă cu dispersie zero 1302-1322 nm; 11- coeficient de dispersie < 0, 091 ps/(nm*km); 12- lungimea de undă de tăiere Ac < 1150-1330 nm; 13- nivelul de siguranță stres 0, 7 GN/m*; 14- tensiunea de siguranță pentru 1 secundă 1, 00 %,; 15- raza de încovoiere minimă 30 mm (fibra). Atenuare Dispersie Lungimea Lungimea dB/km Ps/nm*km de undă de de undă Standard tăiere nm <0,39 <3,0 Ac < 1260 1310-1625 ITU-T <0,25 < 18 nm 1550 Rec. G 652.D Tip fibră 9/125 -detalii instalare cablu cu fibre optice - la joncțiuni se vor crea rezerve stânga dreapta de 30 m de cablu fibre optice. - pozarea cablului se va face cu contorul ascendent de la obiectiv către punctul de prezență, se va ține evidența contorului la plecare, la rezerve şi joncțiuni. - joncționarea cablului se va face în conformitate cu reglementările privind condițiile de joncționare impuse de fabricant cât şi funcție de diagrama de joncționare, utilizând accesorii de fibre optice conform specificației tehnice ST10. -în căminele Romtelecom (planşa 1/D) cablul cu fibre optice va fi protejat în copex de plastic de 32 mm şi pozat pe regletele căminului cu coliere de plastic. Rezerva cât şi manşonul de joncțiune din plastic vor fi pozate pe regletele căminului cu coliere de plastic. Se vor pune etichete pe cablu, se va numerota manşonul de joncțiune conform planurilor tehnice. SI Neclasificat 34 din 35 Fie“ o, SERI

Neclasificat Manşon de joncțiune cabluri fibre optice - la clădiri cablul cu fibre optice se va instala paftalat pe zid, pe suporţi de cabluri sau mascate în canale din plastic. - ieşirea pe clădire pe zid din sifon se va face prin 2 m de HDPE32 mm protejat de o aparatoare tip U de 50 mm. conectarea în camera de echipamente se va face într-un ODF de 24 conectori tip SC/PC (instalat într-un rak de 19”, a tuturor celor 24 de fibre. Se va lăsa o rezervă de 15 m de fibră, pentru eventualele modificări de soluție de amplasare a ODF în camera de echipamente. - modelul de etichetă este autocolantă cu folie transparentă de protecție a scrisului. 10.3 Refacerea pavajelor Volumul lucrărilor de refacere a pavajelor a fost calculat în condițiile în care şanțul realizat pentru instalarea cablului are 1, 2 m adâncime şi 0, 45 m lațime. După instalarea ţevilor PVC şi a caminelor, se va trece la umplerea şanţului cu materialul rezultat la săpare, după ce acesta a fost scarificat şi sortat - îndepărtate materialele grosiere. Umplerea şanțului se va face cu material în staturi succesive de 10 cm grosime, straturile fiind compactate cu mijloace care să asigure o compactare optimă. Săparea şanțului se va face într-un perimetru delimitat cu panouri pentru a preveni împrăştierea materialului excavat. Se vor evacua din zonă deşeurile de beton şi asfalt, iar pământul va fi sortat şi mmărunțit. Pentru refacerea carosabilului străzilor pe 0, 45 m lațime se va adopta următorul sistem rutier de reparare: - strat filtrant de balast de 25 cm grosime; - hârtie Kraft; - beton de ciment C 12/15 (B200) de 20 cm grosime; - amorsare cu bitum; = binder de 4 cm grosime; - amorsare cu bitum; - asfalt turnat de 4 cm grosime; - dressing. Aşternerea se va face numai după o compactare corespunzătoare a umpluturii de pământ şi a stratului filtrant de balast. Pentru pavele normale, peste stratul de balast se aşterne un strat de nisip de 5 cm, peste care se vor instala pavele normale refolosite, rostuite cu un strat de mortar. Lucrările de săpături, refaceri în carosabil şi trotuare, se vor executa numai respectând regulile de avertizare rutieră şi pietonală, conform normelor de siguranța circulației rutiere şi pietonale, a normelor de protecția muncii în vigoare şi a instrucţiunilor emise de Direcţia Poliției Rutiere. Neclasificat 35 din 35

w|oo|<|o|u]|s |v |N] - | Ordine &G|n|-|e|olo|=lo|u]|s|e|-|e|c 32 G|N|-|s|o|o|=|o|«|s|6|-|-|o w|vw|v|v|v|vo|v|v|=|-| [0 [00 |00 V9 R10 *Jandarmi RO7 B25 *Centru Dirijare Trafic B10 B11 V7 RO5 B9 V6 B22 V5 B24 RO3 B20 B19 B21 RO2 B6 *ASIROM R14 Pol. de Frontieră B4 B1 B2 B3 B7 V3 RO1 *RATT *Centrul Meteo B23 V2 V1 B16 R13 *Poliţia Locală Tronson până la *Jandarmi J (str. Posada) J (Spl. T. Vladimirescu *Primărie *Jandarmi J (Bd. Regele Carol | J (Piața luliu Maniu) J (Bd. Dambovita J (Str. Ana Ipătescu' J (Spl. N. Titulescu J (Spl. N. Titulescu J (Spl. N. Titulescu J (Spl. N. Titulescu J (Bd. 16 Dec. 1989 J (Bd. M. Viteazul J (Bd. M. Viteazul J (Str. Sorin Titel *Spital Militar J (Str. Gh. Lazăr| J (Str. C. Brediceanu, J (Str. C. Brediceanu *Primăria Veche *Spital Militar J (Intr. Doinei *ASIROM J (Calea Sever Bocu *ASIROM J (Calea Aradului J (Calea Aradului J (Calea Aradului J (Calea Sever Bocu J (Str.Ap.Petru si Pavel J (Pol. de Frontieră *DEP J (Str. Traian Grozăv. *DEP, J (Pod Michaelangelo, J (Bd. Vasile Pârvan *ALA J (Str. Clu J (Str. Cluj J (Spital Județean J (Bd. Dr. losif Bulbuca J (Bd. Dr. losif Bulbuca *Prefectură *Prefectură J (Piaţa Traian, *STS *RATT J (Piața B. Cârţan, J (Podul Dacilor! J (Str. G. Bacovia J (Str. J (Str. Gheo *Centrul Meteo Adam Adam TOTAL Lungime canalizație [m] olo]olololo|olololololo a N ua o ololololololol|c 10655 Primarie existenta 0 0 0 0 740 Vw o olololo|olo|ololololo olololololololololololo 2885 Primarie necesara, 1820 150 20 0 =|u olololol-lolololololo|olololololo = o e ololololol-|o|v|o|s|vwlolo|olo|olo]o|o 19210 169 Primarie existente ol-lololo|alolo|ololololo|olololo|-|v|olololo = = = u Număr camerete [buc] Primarie necesare 17 3 0 0 N slol-|-|-|slul-lol-lol-|e 0, = w|elvw|vw|s|a|o|m|o|v|o|-]olo|m|-|nlo|w|o]o|s |o N a 216 Rezervă FO Îmi 219 12 3 5004 Tip cablu FO 86 51 411 23 131 5291 Neclasificat 17 24FO 2339 1069 5485 26978 Cutie jonct. | MC exterior buc] o Ie ol|-|-|-|-|-|olol|-|olc|-|-|-|-|-lol-|-[ol-|o|-|-|-|-|-|-lol|-lole 40 [buc] ler |nr en [on |n e lee |-|el-|e|-lole 48 MC interior [buc] 56 Şasiu LMC [buc] SSW. 2960 [buc.] Module SPF [buc] 10 ODF 48p [buc.] 1 19 Pigtails [buc.] 48 48 48 96 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 96 48 0 48 0 48 48 48 48 48 48 48 48 96 48 96 0 48 48 48 48 48 48 48 48 96 96 48 48 48 48 48 48 2832 Patch [buc. 48 FO 528 Sw24p [buc] UPS 2100VA Ibuc.] 1 Anexa 11 Neclasificat

Ţ BN 1 lJandarmi — Primărie CAZ N SIs Haw? SE Lat TIET LEGENDĂ: O Stație vaporeto O Stație biciclete & Staţie vânzare bilete RATT — FO O Cămin Romtelecom m Cameretă Primărie necesară m Cameretă Primărie existentă Gama Joncțiune Lungime Număr canalizație camerete [m] [buc] STS 4360 75 Primărie (existentă) ! Primărie 3035 31 (necesară) Lungime 7226 totală FO E | 3

2 [Piața luliu Maniu — Pod Calea Şagului | Bd. Liviu Rebreanu E N Iul Lungime Număr canalizație camerete [m] [buc] STS 0 o Primărie (existentă) = ş Primărie (necesară) Lungime totală FO 2370 3227 LEGENDA: H O Stație vaporeto O Stație biciclete & Stație vânzare bilete RATT — FO n Cămin Romtelecom m Cameretă Primărie necesară m Cameretă Primărie existentă Gas! Joncţiune

3 |Jandarmi — Primărie | par E Continuare: planşa 2 STS Primărie (existentă) Primărie (necesară) Lungime totală FO LEGENDĂ: O Staţie vaporeto O Stație biciclete & Stație vânzare bilete RATT — FO D Cămin Romtelecom m Cameretă Primărie necesară m Cameretă Primărie existentă Joncţiune Lungime Număr canalizație camerete [m] [buc] 0 0 0 0 865 11 916 ) [-Sf. Rozalia &d. Mihai Viteazu Bd. Dr. Victor Babes

Militar — Poliția de Frontieră - Piaţa Mehala |Anexa 1.4 // langa 5 Corinuare: planga 5 7 a a Str Amurgului 4 |Spital FESTCETIITIIEI Cimitirul Calea Lipovei SE EPSS5P Vass Ta LEGENDA: O Stație vaporeto O Stație biciclete & Stație vânzare bilete RATT — FO OD Cămin Romtelecom m Cameretă Primărie necesară a m Cameretă Primărie existentă ama Joncţiune Continuare: pi Lungime canalizație camerete [m] [buc] STS 1300 16 Primărie (existentă) Primărie (necesară) Lungime totală FO Bd. Revolutiei 1955 ITU

re Anexa 1.5 a) Lungime Număr canalizație camerete 5 [Piaţa Mehala — Spital Militar | L [m] [buc] | STS 20 1 LI e DT NR pad aro 28 Lungime 3358 NR Za LEGENDĂ: O Stație vaporeto A O Stație biciclete & Stație vânzare bilete RATT —— FO O Cămin Romtelecom m Cameretă Primărie necesară Str. Coriolan Bredicsanu LI m Cameretă Primărie existentă Ba. Cetatii cms) Joncţiune A ia HU [|

6 |Spital Militar — ASIROM — Poliția de Frontieră | Anexa 1.6 ml Zona Aradului Vest Cimitirul Evreiesc Cimitirul Calea Lipovei Str. Episco; n a po Lara — UV = gr 10 Lungime Număr canalizație camerete [m] [buc] STS 2610 37 Primărie xistontă) 1 a 7] Primărie 244 28 (necesară) Lungime totală FO = LEGENDĂ: O Staţie vaporeto o Stație biciclete & Staţie vânzare bilete RATT — FO O Cămin Romtelecom m Cameretă Primărie necesară m Cameretă Primărie existentă cms Joncțiune E Conan: 1 C a A „STS” 1 went

T Bg (Prefectură — DEP — ALA — zona Buziaşului (Anexa 17 NE 1 Traian = Ii; a) EITEIEEIN Lungime Număr canalizație camerete Im] [buc] LI STS 1615 28 N Primărie (existentă) 15 ş Primărie 665 10 (necesară) Lungime totală FO a Parcul Copiilor O Stație vaporeto O Stație biciclete & Staţie vânzare bilete RATT — FO O Cămin Romtelecom m Cameretă Primărie necesară m Cameretă Primărie existentă cms Joncţiune Continuare: plana 5

Anexa 1.8 & Prefectură — DEP — ALA — zona Buziaşului | L NL 8 Continuare: BEE LEGENDA: O Stație vaporeto Lungime Număr canalizație camerete [m] [buc] e) o O Stație biciclete & Stație vânzare bilete RATT — FO Primărie arest DR D Cămin Romtelecom (existentă) 740 17 usi i puii m Cameretă Primărie necesară Primărie 3005 41 i 4 i (necesară) m Cameretă Primărie existentă Lungime 4084 cms Joncţiune totală FO E Calea Martirilor 1989 Piaţa Gen. Gheorghe "a Domăşneanu

9 [0JTS —RATT — Meteo — Pol. Locală| Anexa 1.9 XI Cimitirul pa Stuparilor o ZM , i / ţ LEGENDA: 5/ O Stație vaporeto Lungime Număr i O Staţie biciclete canalizație camerete [m] [buc] og & Staţie vânzare bilete RATT STS 22 4 Fo Primărie 0 8 OD Cămin Romtelecom (existentă) Zona m Cameretă Primărie necesară Primărie 4080 40 Dorobanii 6 ME (necesară) m Cameretă Primărie existen Lungime s115 Cm Joncţiune totală FO E

Schema de conectare PoP-uri - Anexa 12 15 obidotve iecti + Poliţia de Frontieră + de 48 FO POP 16 obiective + Centrul Dirijare Trafic CPS EST Retea MAN FO Timisoara XI Management 10 obiective 2 obiective Legendă aa FO STS existenta instalată în canalizatie CEE ODF necesar în POP Subrack necesar cartele MC de interior d Switch L2 necesar

a 2 n G—— BICICLETE (RasTECE) TOTAL STATII BICICLETE (RASTELE)= 25 UN: PILE TIM OA AMPLASAMENTUL STATIIL OR (RASTELE) PT. BICICLETE AMPLASAMENTUL STATIILOR T AMPLASAMENTUL RASTELULUI Cal, ARADULUI/Str. FELIX, Cal. ARADULUI/Str. LIEGE Cal.TORONTALULU/Str.BUCOVINEI Cal.SEVER BOCU/Cal.ARADULUI P-ta.MARASTI/Str.OITUZ, P-ta LIBERTATII spre P-ta,TRAIAN P-ta.I.BRATIANU/Bv.TAKE IONESCU Str.GROZAVESCU/Str.EMINESCU P-ta.MOCIONI/Bv.REGELE CAROL Cal.SAGULUI/Str.L.REBREANU Cal.SAGULUI/ANA IPATESCU P-ta.LEONARDO DA VINCI/Str.CLUJ Str.FC RIPENSIA/Str.1 DECEMBRIE Bv.I.BULBUCA/Str,ARIES Cal.BUZIAS./P-ta.DOMASNEANU Cal.DOROBANT./P-ta.V.ECONOMU Cal.SEVER BOCU/Str.DIV.9 CAVAL. Cal.SEVER BOCU/Str.ARMONIEI Cal.Cal, CIRCUMVAL/Str.GH.LAZAR. Str.Ov.BALEA/Str.Gr.ALEXANDRES. P-ta, 700 spre Str.PARIS P-ta.VICTORIEI/Bv.C.D.LOGA Str.KOGALNICEANU/Bv.TAKE ION. Bv.M.VITEAZU/Str.VICTOR BABES Bv.REGELE CAROL/Bv.Gen.DRAGAL|

nr. Lista serviciilor de comunicații PROIECT 5/0 NECLASIFICAT Anexa nr 2 la PROCEDURA DE LUCRU pentru îndeplinirea protocolului nr. 665 din 15.11.2011- 23733 din 26.10.2011 „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“ Nr. crt. Obiectiv Amplasament Tipul stației Banda [Mbps] Stație Intermodală nr.1 Intersecţia Calea Aradului / strada Felix la mai puțin de 50 m față de stația de transport în comun de pe Calea Aradului 40 DS 1Mbps Stație Intermodală nr.2 Intersecţia Calea Aradului / strada Liege la mai puţin de 50 m de stația de transport în comun de pe strada Liege 20 0S 1 Mbps lângă Piaţă Stație Intermodală nr.3 Intersecţia Calea Torontalului / str. Bucovinei la mai puțin de 50 m de stația de transport în comun de pe Calea [Torontalului şi înlocuirea stației de transport în comun 20 0S 1 Mbps Staţie Intermodală nr.4 Intersecţia Calea Aradului / Piața Consiliul Europei Lângă intrarea la Mall şi înlocuirea stației RATT 20 OS + afişaj digital 1 Mbps Stație Intermodală nr.5 Intersecţia Piaţa Mărăşti / strada Serg. C-tin Muşat şi str. Oituz la mai puțin de 50 m de stația de transport în comun din Piaţa Mărăşti 20 DS 1 Mbps Stație Intermodală nr.6 Piața Libertăţii / stația spre Piaţa 700 Înlocuirea celor doua stații RATT 20 OS + afişaj digital 1 Mbps Staţie Intermodală nr.7 Intersecţia Piaţa I.C. Brătianu / colț cu Bulevardul [Take lonescu la mai puțin de 50 m de stația de transport in comun de pe Take lonescu 200S 1 Mbps Staţie Intermodală nr.8 Strada Grozăvescu în spate la Poşta Mare de pe bulevardul Revoluției 1989 la mai puţin de 50 m de stația de transport in comun de pe strada [Grozăvescu 20 0S 1 Mbps NECLASIFICAT 1 din4 din 0/05. 20/4

NECLASIFICAT Piața Alexandru Mocioni stația de pe bulevardul Regele Carol | Stație ati x 8, Intermodală nr.9 la mai puțin de 50 m de stația de 20 0S 1 Mbps transport in comun de pe bulevardul Regele Carol | Intersecţia Statie [Calea Şagului / bulevardul Liviu 10. ţ E Rebreanu 20 0S 1 Mbps la mai puțin de 50 m de stația de transport în comun de pe Calea $agului Statie Intersecţia 11, = Calea Şagului / str. Ana Ipătescu 20 DS 1 Mbps Intermodală nr.11 Inlocuirea stației existente 12 Stație [Strada Cluj la Piaţa Leonardo da Vinci 20 OS + afişaj 1 Mb '" |Intermodală nr.12 |Inlocuirea stației existente digital ps Statie Intersecţia 13. Intermodală nr. 13 Aleea FC. Ripensia / strada 1 20 0S 1 Mbps Decembrie Intersecţia 14 Stație Bulevardul Dr. losif Bulbuca / strada 20 OS + afişaj 4 Mbps |ntermodală nr.14 |Arieş digital p Inlocuirea stației existente Stație Piaţa Gen. Gh Domăşneanu 40 OS + afişaj 1 Intermodală nr.15 digital 1 Mbps Piața Gen. Virgil Economu, colț între Staţie strada Gheorghe Adam şi Calea 18 Intermodală nr.16 |Dorobanților 4006 1Mips Intersecţia Statie [Calea Sever Bocu / strada Divizia 9 LL Intermodală nr.17 Cavaleria a 20 08 1 Mbps Inlocuirea stației existente Statie Intersecţia 18. Intermodală nr 18 Calea Sever Bocu / strada Armoniei — 40 DS 1 Mbps lon lonescu de la Brad Intersecţia Calea Circumvalațiunii / strada E 19. DEE stai nr.19 |Gheorghe Lazar 2 =) al 1 Mbps Inlocuirea stației RATT existente g Statie Intersecţia 20. Strada Lt. Ovidiu Balea / strada Grigore 40 DS 1 Mbps Intermodală nr.20 Alexandrescu NECLASIFICAT 2 din4

NECLASIFICAT Staţie Piaţa 700 a. Intermodală nr.21 20 0$ 1 Mbps Intersecţia , Bulevardul Regele Ferdinand |/ faceai 22. dala nr22 |pulevardul 16 Decembrie 1989 / 20 08 + | 1 Mbps bulevardul CD Loga g Intersecţia Staţie Piaţa Badea Cârțan / strada Mihail A Intermodală nr.23 |Cogălniceanu / strada Simion Bărnuţiu 20 ce 1 Mops Intersecţia Staţie Bulevardul Mihai Viteazu / bulevardul m. Intermodală nr.24 |Victor Babeş 20 08 1 Mbps Intersecţia Stație Bulevardul Gen. lon Dragalina / = Intermodală nr.25 bulevardul Regele Carol | 2008 1 Mbps Intersecţia : C- Brediceanu 7 strada Sf. foan Punct distribuție 26. |Stația RATT nr 1 Piaţa 700 carduri, 1 Mbps Intersecţia 1 Mbps Calea Buziaşului / Calea Stan Vidrighin | Punct distribuție 27. [Stația RATT nr 2 cu Bd. Dr. |. Bulbuca; carduri. 1 Mbps 28. Statia RATT nr 3 [Calea Torontalului — capăt linia 4; Punct distribuție ţ carduri. Intersecţia 29. |Stația RATT nr 4 [Calea Lipovei / strada Grigore T. Popa; Punct distribuție 1 Mbps Intersecţia ; strada 1 Decembrie / strada Cluj — Punct distribuție 30. Ptaţia RATT nr 5 Strada Arieş; carduri. + Mos Piața Cluj x Intersecţia Punct distribuție 31. [Btaţia RATT nr 6 strada I. Barac / Bulevardul Dâmbovița; carduri. 1 Mbps . 1 Mbps intersecția Punct distribuție 32. |Stația RATT nr 7 Strada Victor Economu / Strada Simion SATE, Bărnuţiu; NECLASIFICAT 3 din 4

NECLASIFICAT , 1 Mbps intersenția Punct distribuție 33. |Stația RATT nr 8 Calea Şagului cu strada Arh. Victor At | x carduri. |Vlad; 1 Mbps Infocentru Turistic at Punct distribuție 34. Timişoara |Timişoara, strada Alba lulia nr. 2; carduri, 1 Mbps 35. Sediul ATT |Timişoara, b-dul Take lonescu, nr. 56 Punct distribuție Timişoara carduri. NECLASIFICAT 4 din 4

NECLASIFICAT Anexa nr 3 la PROCEDURA DE LUCRU pentru îndeplinirea protocolului nr. 665 din 11,2011- 23733 din 26.10.2011 Acord de asigurare a calității serviciilor (SLA) PROIECT „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara“ CUPRINS 1. Introducere 1.1. Obiectul acordului 1.2. Valabilitate SLA 2. Definiții 3. Indicatori SLA şi angajamentele corespunzătoare ale STS 3.1. Furnizare Serviciu 3.2. Disponibilitate Serviciu 3.3. Parametri de transport corespunzători Serviciului 3.3.1. Lărgime de bandă 3.3.2. Întârziere, Pierdere de pachete şi Jitter 3.4. Întreţinere Serviciu 3.4.1. Mentenanţă programată 3.4.2. Mentenanţă corectivă 3.4.3. Persoane de contact 4. Compensații 5. Tipul de SLA Client 6. Semnături Senei NECLASIFICAT 1 din 6

NECLASIFICAT 1. Introducere 3.1 Obiectul acordului Acest Acord de Asigurare a Calităţii Serviciilor (numit în continuare SLA) constituie parte din proiectul tehnic privind Rețeaua dedicată de comunicații pe suport de fibra optică pentru implementarea proiectului „Modernizarea Staţiilor de Transport Public Intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara” Acest SLA stabileşte termenii şi condițiile pentru: e Nivelul de furnizare al serviciilor de către STS, definit de indicatorii SLA stabiliți (nivel de angajament). e Responsabilitățile părților şi măsurile care trebuie luate, pentru a respecta nivelul de angajare. 3.2Valabilitate SLA Prezentul SLA devine activ la data semnării de către părți şi rămâne valid pe întreaga durată de viață a Protocolului, cu excepția cazului în care părțile decid revizuirea acestuia. 2. Definiții Diferite cuvinte, expresii şi abrevieri existente în acest SLA au următoarele înțelesuri specificate mai jos: STS - Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitatea sa de furnizor al serviciilor prevăzute de Protocol Primăria Municipiului Timişoara utilizatorul serviciilor prevăzute de Protocol (şi/sau utilizator coordonate de Primăria Municipiului Timişoara). Excepții şi Condiții de Excludere . - următoarele elemente: ANR, PMN şi i SCN fac indicatorii SLA inaplicabili, în funcţie de context. Arie de Non-Responsabilitate (ANR) - este un element de Excepții si Condiție de Excludere şi se referă la acele rețele populate cu echipament deținut şi administrat exclusiv de Primăria Municipiului Timişoara şi/sau terțe părți. Perioada de Măsurători Nevalide (PMN) - este un element de Excepție si Condiții de Excludere si reprezintă acele intervale de timp, care din punct de vedere logic fac nevalida (irelevanta) orice măsurătoare sau evaluare a componentelor SLA. PMN include: Perioade de testare, instalare şi punere în funcţiune a Serviciului; Perioade de Mentenanță Programată; Tichet de Deranjament Fals (ex: când motivele deschiderii tichetului nu sunt justificate); Perioade în care STS nu are acces la echipamentele terminale, fie proprietatea sa, fie proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, din motive independente de voința acestuia; e Perioade de Forță Majoră; Situaţii Conjuncturale Nefavorabile (SCN) - este un element de Excepţii şi Condiții de Excludere şi reprezintă acele situații neprevăzute pe care STS nu le poate controla şi în care acesta nu poate fi făcut responsabil de consecințele negative îs NECLASIFICAT 2 din 6 (ss 1 Seneca

NECLASIFICAT asupra serviciului. SCN apar în momentul în care Primăria Municipiului Timişoara nu respectă următoarele sarcini: e Asigurarea unui mediu sigur de utilizare al Serviciului (fără viruşi software); e Actualizarea software-ului şi configurațiilor, corespunzător cu cerințele STS aferente Serviciului (dacă exista); e Asigurarea unui mediu corespunzător pentru funcţionarea echipamentelor terminale şi/sau condiții de operare în conformitate cu specificațiile tehnice ale Furnizorului sau ale fabricantului de echipament; e Asigură condițiile de desfăşurare a operațiilor de Mentenanță corectivă când este cazul; e Asigură o încărcare de mai puțin de 75% din Lărgimea de bandă când se testează Întârzierea, Pierderea de pachete şi Jitter-ul. Fereastra de Timp Glisantă (FTG) - reprezintă un interval de timp continuu de 30 de zile calendaristice în care se calculează indicatorii SLA; Rețea - structura de comunicații electronice aflată în posesia şi administrarea STS, formată din: noduri (echipamente de procesare a traficului de date) şi conexiuni (legături fizice între noduri, precum şi între noduri şi echipamentele terminale); Locaţie - sediu în care se află un utilizator al Serviciului furnizat de către STS către Primăria Municipiului Timişoara; Tip de Locaţie - reprezintă una din următoarele categorii reprezentând diferențe între Locaţiile din VPN: Sediu Central (Head Quarter sau HQ) - dacă există, aflate în interiorul reşedințelor de județ, în afara reşedințelor de județ. Timp de livrare - reprezintă timpul scurs între recepționarea comenzii de punere în funcțiune/modificare a Serviciului şi instalarea Serviciului. Deranjament - se defineşte pentru fiecare locație în parte şi reprezintă acea caracteristica a Serviciului de a fi inutilizabil ori de câte ori Primăria Municipiului Timişoara are nevoie, de exemplu una din situaţiile următoare: e Întreruperea totală a Serviciului (metoda de verificare: Primăria Municipiului Timişoara este în imposibilitate de a trimite şi primi pachete IP în rețea din acea Locaţie) care durează mal mult de [10] minute; A . Ret i , Primăria Municipiului Timişoara experimentează cel puțin una din următoarele situații când transmite date dintr-o anumită locaţie: (1) 20% sub valoarea garantată pentru Lărgimea de bandă, (2) 100% peste valoarea garantată pentru Întârzierea Dus-Intors, (3) 100% peste valoarea garantată pentru Pierderea de pachete, (4) 100% peste valoarea garantată pentru Jitter) care durează mai mult de [10] minute). Fiecare Deranjament începe odată cu deschiderea unui Tichet de Deranjament de către Primăria Municipiului Timişoara şi încetează odată cu restabilirea de către STS a Disponibilității. Suspendare serviciu - se defineşte pentru una sau pentru toate Locaţiile şi reprezintă acea stare a Serviciului de a fi practic inutilizabil de către Primăria Municipiului Timişoara, stare generată de către STS, consecință a încălcării de către Primăria Municipiului Timişoara a obligațiilor prevăzute de Protocol sau ca urmare a unei cereri explicite a Primăriei Municipiului Timişoara. Disponibilitate - se defineşte pentru fiecare Locaţie în parte şi reprezintă acea caracteristică a Serviciului de a fi utilizabil ori de câte ori Primăria Municipiului Timişoara are nevoie, disponibilitatea se calculează raportat la o perioada de funcţionare de 30 de zile (lunar). Perioada de cădere - se defineşte pentru fiecare Locaţie în parte şi reprezintă suma perioadelor de timp în care Serviciul este afectat de Deranjament în respectiva Locaţie. NECLASIFICAT 3 din 6

NECLASIFICAT Perioada de cădere maximă - este valoarea maximă a Perioadei de cădere pe care STS se angajează sa nu o depăşească. Lărgime de banda - este un indicator de trafic care reprezintă fluxul maxim de informație (măsurat în Kbps sau Mbps) pe care un port sau o conexiune poate să-l suporte în conformitate cu destinația si dimensionarea tehnica. Întârziere Dus-Întors (sau Latenţa) - este timpul mediu necesar pentru un pachet să fie transmis de la sursa până la destinație şi înapoi la sursă. Pierdere de pachete - reprezintă un indicator de trafic definit ca procentajul (%) de pachete pierdute sau care au suferit alterări pe durata transmiterii între două puncte de rețea. Jitter - este un indicator de trafic definit ca diferența între cea mai mare Latenţă şi cea mai mică Latenţă dintr-un set de măsurători realizate între doua puncte de rețea. Mentenanţa programată - reprezintă orice activitate care nu este cauzată de Deranjament şi este efectuată de STS asupra echipamentului existent sau asupra echipamentului care trebuie instalat şi pus în funcțiune. Mentenanța programată poate fi amânată dacă este necesar. Mentenanța programată consistă de obicei în întreținerea preventivă şi upgrade - ul rețelei. STS va efectua aceste activități, pe cât posibil, într-o manieră care nu afectează livrarea sau Disponibilitatea Serviciului. Mentenanţa corectivă (Rezolvarea problemelor) - este o activitate efectuată de Furnizor asupra echipamentului/cu echipamentul aflat în propria responsabilitate pentru a rezolva probleme care afectează Disponibilitatea Serviciului. Mentenanța corectivă nu poate fi amânată şi/sau anunțată în avans. Timp de răspuns (T1) - este intervalul in care Centrul de Operare Rețele al STS răspunde la cererea Primăriei Municipiului Timişoara şi, ca urmare, deschide un Tichet de Deranjament. Timp de restabilire (T2) - este timpul scurs de la momentul deschiderii unui Tichet de Deranjament până la momentul închiderii acestuia; închiderea intervine în momentul în care Primăria Municipiului Timişoara confirmă Disponibilitatea Serviciului. Timp de notificare (T3) - este timpul scurs de la momentul restabilirii Disponibilității până la momentul în care Centrul de Operare Rețele al STS cere Primăriei Municipiului Timişoara confirmarea Disponibilității. La calculul Perioadei de Cădere, T3 se scade din T2. 3. Indicatori SLA şi angajamentele corespunzătoare ale STS În conformitate cu prezentul SLA, Primăria Municipiului Timişoara înțelege să urmărească îndeplinirea următoarelor obligații ale Furnizorului: 3.1Furnizare Serviciu Angajament: Furnizorul va respecta modalitatea de livrare a serviciilor stabilită prin Protocol. 3.2Disponibilitate Serviciu Aplicabilitate: Disponibilitatea Serviciului se calculează pentru fiecare Locaţie în parte. Perioada de cădere este singurul indicator de SLA care afectează Disponibilitatea. În calcularea Perioadei de cădere nu se considera Deranjamentele pe durata PMN şi în cazul SCN. Angajament: În conformitate cu termenii şi condițiile definite in acest SLA, STS înțelege să asigure o Disponibilitate peste infrastructura proprie diferențiată în funcție de tipul de Locaţie, după cum urmează: NECLASIFICAT 4 din 6

NECLASIFICAT Tip locație: Sediu Central Tip serviciu (Dispecerat Poliția Locală) Tip locație: altele decât sediu central Perioada de Disponibilitate Perioada de cădere cădere maximă [min] Me] maximă [min] Disponibilitate [%] Rețea privată de comunicații de date „Sistem de Supraveghere pentru Creşterea Siguranței şi Prevenirea criminalității din 99,0 432 98,5 648 Municipiul Timişoara“ Măsurători: Disponibilitatea este determinata pe perioada FTG (30 de zile calendaristice), după formula: D=(a-PC)/a unde: a reprezintă numărul de minute din 30 de zile (43200 min) minus Perioada de cădere; Disponibilitatea serviciilor de buclă locală se stabileşte în conformitate cu prevederile contractelor de prestări servicii încheiate între Serviciul Telecomunicații Speciale şi furnizorii săi de buclă locală, furnizori stabiliți în urma unei licitaţii publice deschise. 3.3 Parametri de transport corespunzători Serviciului 3.3.1 Lărgime de bandă Aplicabilitate: Lărgimea de bandă se referă exclusiv la Locaţiile din VPN. Evaluarea lățimii de bandă nu este validată pe durata PMN sau în cazul SCN. STS nu garantează pentru măsurarea Lăţimii de bandă în interiorul ANR. STS va asigura lărgimea de bandă precizată de Primăria Municipiului Timişoara în cererile sale transmise către STS. În cazul în care pentru anumite locații, din motive tehnice, STS nu poate asigura banda solicitată, STS va informa Primăria Municipiului Timişoara despre această situație şi va comunica banda maximă pe care o poate asigura. Măsurători: Măsurarea Lărgimii de bandă, folosind procedee specifice (de exemplu client şi server FTP), reprezintă măsurarea Lărgimii de bandă maxim atinsă prin forțarea traficului prin portul sau conexiunea respectivă. STS face, în prezența Beneficiarului, măsurători ale Lărgimii de bandă la instalarea Serviciului. Alte măsurători pot fi efectuate de Furnizor periodic sau la cererea Clientului. Rezultatele se obțin prin medierea valorilor obținute în urma efectuării a 5 măsurători individuale consecutive. 3.3.2 Întârziere, Pierdere de pachete şi Jitter Aplicabilitate: Măsurarea întârzierii Dus - Întors, a Pierderii de pachere şi a Jitter-ului sunt relevante în interiorul Reţelei STS şi nu sunt relevante când sunt realizate în interiorul ANR, pe durata PMN sau în caz de SCN. Angajament: În conformitate cu termenii şi condițiile definite în prezentul SLA, STS înțelege să asigure întârzieri Dus - Întors, Pierderi de pachete şi Jitter conform tabelului următor: NECLASIFICAT 5 din 6

NECLASIFICAT Indicator Trafic Valori întârziere Dus - Întors Maximă 75 ms Pierdere de pachete 01% Maximă Jitter Maxim 15 ms Măsurători: Măsurarea de întârziere Dus - Întors, de Pierdere de pachete şi de Jitter implică trimiterea a 100 de pachete a câte 32 octeți (pentru o măsurătoare individuală) între două Locaţii. Rezultatele se obțin prin medierea valorilor obținute în urma efectuării a 5 măsurători individuale consecutive. 3.4. Întreţinere Serviciu 3.4.1 Mentenanţa programată Angajament: Dacă există riscul de a afecta Serviciul, STS va notifica clientul despre Mentenanţa programată în avans cu [24] de ore specificând momentul de început şi durata estimată. Mentenanța programată va fi executată de obicei pe perioada nopții (00.00-07.00). 3.4.2 Mentenanța corectivă Postarea Reclamațiilor: Reclamațiile Primăriei Municipiului Timişoara cu privire la Deranjamente trebuie postate la punctele de contact ale STS, în funcție de natura Serviciului după cum urmează: Tip serviciu Telefon E-mail 0256 436156 btitm(Qstsnet.ro 021 2022648 hqdtiQstsnet.ro 0256 436156 btitm(Qstsnet.ro VPN Acces INTERNET 0212022660 HostmasterEstsisp-ro Angajament: Furnizorul înțelege să asigure următoarele valori maxime de Mentenanţă corectivă: Timp de| Timp de | Timp de restabilire [h] Nr.RăspunsNotificare Reţea Retea [min] | In] VPN | INTERNET Tm 1 24 24 3.4.3. Persoane Contact Pentru a facilita Mentenanţa corectivă şi alte operații referitoare la Serviciu, persoanele desemnate de STS pentru fiecare tip de serviciu sunt: VPN - Rețea „Sistem de Supraveghere pentru Creşterea Siguranței şi Dimofte Dan dandimQsts.ro |021-2022643 Prevenirea Criminalităţii din Municipiul Timişoara“ INTERNET Minţă Adrian gygyQstsnet.ro |021-2022660 NECLASIFICAT RET n 6 din 6 a STs LA LA e,

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae ROBU DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională SC2015 – 13400/20.05.2015

Referat

privind aprobarea procedurii de lucru în baza Protocolului de cooperare nr.665 din 15.11.2011-23733/26.10.2011, încheiat între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicatii Speciale, în vederea realizării proiectului

“Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara” Pentru o bună dezvoltare a mediului de afaceri în Polul de Creştere Timişoara este nevoie de facilitarea mobilităţii, de dezvoltarea infrastructurii de acces, precum şi a transportului. Planul de acţiune pentru Polul de Creştere Timişoara ţine cont de corelarea dezvoltării economice a zonei cu nevoia de asigurare a accesibilităţii, ţinând cont de protejarea mediului şi creşterea calităţii vieţii. Astfel, Municipiul Timişoara a luat hotărârea realizării unui sistem municipal de transport intermodal nepoluant, la nivelul Polului de Creştere Timişoara format din: 35 de staţii de biciclete, 11 staţii RATT şi 440 de biciclete, realizate astfel: 25 de staţii de biciclete, 11 staţii RATT şi 300 de biciclete realizate prin proiectul ,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara’’; 9 staţii de biciclete şi 140 de biciclete realizate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” şi 1 staţie de biciclete realizată prin proiectul „Reabilitare str. Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi b-dul 16 decembrie 1989”, finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, la finalizarea implementării proiectului.

 Prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr.409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", modificată ulterior de HCLMT nr.218/03.05.2012, a fost aprobat proiectul ,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara’’.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem rutier intermodal prin utilizarea mijloacelor de transport în comun şi a mijloacelor ecologice în detrimentul autovehiculelor personale, având ca şi scop principal reducerea gradului de poluare şi îmbunătăţirea mobilităţii urbane în Polul de Creştere Timişoara. Prin implementarea proiectului se va realiza o reţea de 25 staţii de închiriere de biciclete în regim self-service şi se va dezvolta o reţea coerentă de piste şi trasee destinate bicicliştilor, pe teritoriul Municipiului Timişoara. Totodată se va pune la dispoziţia populaţiei un număr de 300 biciclete şi se va asigura amenajarea intersecţiilor şi repararea a 23 km de piste dedicate circulaţiei bicicliştilor. Se vor construi în Municipiul Timişoara 11 staţii de transport în comun în scopul desfăşurării în condiţii optime a transportului public în comun şi pentru a mări gradul de siguranţă şi confort a pasagerilor care se află în aşteptarea mijloacelor de transport şi se va implementa în Polul de Creştere Timişoara o campanie de promovare a bicicletei ca mijloc de transport.

Proiectul „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara”

propune mecanisme moderne şi inovative de operare a infrastructurii de transport public cu biciclete şi construcţie a staţiilor de transport public în comun, mecansime ce contribuie la introducerea noilor tehnologii şi a soluţiilor informatice. Astfel:

 Administrarea sistemului pentru staţiile de biciclete va fi una unitară, datele fiind colectate pe două servere centrale, localizate în sediul Primăriei Timişoara. De pe acestea vor putea fi accesate atât rapoarte (ex: de utilizare, grad de ocupare, fişa utilizatorului etc) cât şi indicatori de stare sau alarme – necesare identificării şi soluţionării cât mai rapide a problemelor apărute;

 Întreaga reţea de staţii operează prin intermediul Internetului, acesta fiind suportul de transmitere a datelor;

 Protocoalele de comunicaţii de date precum şi procedurile de autentificare la sistem vor fi securizate conform standardelor existente în domeniu;

 Autentificarea utilizatorilor la sistem se va face pe baza unui card de acces personal şi a unui set de credenţiale unic pentru fiecare utilizator;

 Operarea cu interfaţa reţelei se va face prin intermediul ecranelor senzitive (touch-screen);  Reţeaua va dispune de o suită completă de aplicaţii, cu module atât pentru client cât şi pentru server,

cu mecanisme de autentificare, raportare, alertare, monitorizare şi securizare a tranzacţiilor;

 Eliberarea bicicletelor se va face prin comandă automatizată, în urma autentificării utilizatorului la sistem. Mecanismele automate de securizare a bicicletelor vor fi tip anti-vandal şi vor avea sistem de protecţie pentru cazul penelor de curent sau al altor erori survenite;

 Conectivitatea staţiilor la Internet va fi posibilă prin cele mai utilizate tehnologii ale momentului – conexiune LAN, conexiune wireless, conexiune GSM;

 Sistemul de biciclete, în sine, este un concept modern şi actual, implementat cu succes sau aflat în curs de implementare în multe metropole de pe glob (Ex: Paris, Barcelona, etc), fiind construit pe un cumul de tehnologii noi din sfera IT (securitate, comunicaţii, software, interfeţe publice);

 Staţiile de transport public în comun vor fi conectate la Internet, iar display-urile pe cele două părţi ale staţiei vor afişa informaţii de interes general, iar pentru 7 staţii din cele 11 pe partea interioară display-ul va avea şi o tastatură cu ajutorul căruia călătorul va putea accesa orice informaţii de care este interesat.

În cadrul prezentului proiect vor fi amplasate rasteluri automatizate de biciclete în punctele de interes de pe raza Municipiului Timişoara. Fiecare rastel va avea un centru de comandă de la care se va face autentificarea automată a utilizatorilor şi alocarea unei biciclete (pe bază de cartelă de acces la sistem).

Gestionarea sistemului se va face centralizat, toate staţiile fiind interconectate şi administrate prin intermediul unui server.

Ca mod de operare, orice persoană va putea solicita un card de utilizator ce va putea fi obţinut de la centrele stabilite de Primaria Timişoara. Pe baza acestui card va obţine o bicicletă de la oricare dintre staţiile din proiect, bicicletă pe care o va folosi şi o va putea returna la oricare alta staţie.

Astfel, staţiile de transport public intermodal – 25 buc, serverele - 2buc – amplasate în sediul central al Primăriei Municipiului Timişoara, strada C.D. Loga nr.1 şi staţiile de lucru -9 buc - prin care se va accesa sistemul informatic de gestionare a staţiilor de transport public intermodal vor fi interconectate prin intermediul unei reţele de telecomunicaţii dedicate. Cele 9 staţii de lucru vor fi locate la centrele de distribuire bilete/abonamente RATT.

Având în vedere Protocolul de cooperare din data de 15.11.2011, încheiat între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care are ca obiect cooperarea interinstituţională în vederea realizării în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologie a informaţiei şi de comunicaţii necesare desfăşurării activităţilor curente specifice fiecărei părţi, prin adresa înregistrată cu nr. SC2014- 16953/01.07.2014, s-au solicitat către Serviciul de Telecomunicații Speciale acordarea umătoarele servicii:

- identificarea provider-ilor de buclă locală în vederea închirierii serviciilor pentru asigurarea legăturilor de tip VPN între staţiile intermodale, şi serverul central locat în sediul central al Primăriei Municipiului Timişoara, strada C.D. Loga nr.1, in vederea realizării reţelei de comunicaţie a întregului sistem de transport inetrmodal descris mai sus;

- asigurarea managementului reţelei de comunicaţie pentru sistemul de trasnport intermodal; - studierea de variante alternative în vederea asigurării legaturilor de tip VPN între staţiile intermodale şi

serverul central Având în vedere cele mai sus menționate, Serviciul de Telecomunicații Speciale a întocmit o procedura de lucru având ca obiect stabilirea cadrului de cooperare dintre STS și PMT în vederea realizării proiectului “Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara”, în baza procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului nr. 665 din 15.11.2011-23733 din 26.10.2011,

PROPUNEM:

- Aprobarea procedurii de lucru având ca obiect stabilirea cadrului de cooperare dintre STS și PMT în vederea realizării proiectului “Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara”, în baza procedurii de lucru pentru îndeplinirea protocolului nr. 665 din 15.11.2011-23733 din 26.10.2011 în vederea asigurării serviciilor solicitate pentru buna funcționare și exploatare a staţiilor de transport public intermodal, prevăzută în Anexa1 la prezentul referat.

- Procedura de lucru aprobată la articolul 1 își va produce efectele pe toată perioada de valabilitate a

protocolului nr. 665 din 15.11.2011-23733 din 26.10.2011.

Viceprimar Ing. Dan DIACONU

Director Direcţia Dezvoltare Secretar, Arh. Aurelia JUNIE Jr. Ioan Cojocari Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Director Direcţia Economică Ing. Magdalena NICOARĂ Ec. Smaranda HARACICU Manager Proiect Cons. Andreea BĂLAN Avizat juridic Jr. Daniela Ștefan