keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 215/08.05.2015 privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 19", Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 215/08.05.2015
privind aprobarea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 19", Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015- 11550/04.05.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere Fisa Tehnica nr. 286/03.04.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Avind in vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 19", Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24 intocmit de S.C. "Locuinte Con-Proiect" S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT : DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, PRIMAR, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Nicolae Robu BIROUL TEHNIC Nr.: SC 2015………….. /… .04.2015

REFERAT Privind aprobarea “D.A.L.I” pentru obiectivul de investitii „Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala

Generala nr. 19”, Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24

Biroul tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2014 obiectivul de investitii «D.A.L.I.+P.T.-Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 19”, Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24.

Clădirea scolii situate în Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24 este format din corpurile C1 si C2 cu regim de inaltime S.teh. + P.+ 2E., a fost construita inainte de 1989 si are forma neregulata in plan. Se propune reabilitarea corpului C1 cu S.constr. = 747,00 mp.

In timp nu au fost executate lucrări de igienizare si de întreţinere periodica la structura de rezistenta a sarpantei, fiind necesara expertizarea si reabilitarea ei pentru îndeplinirea condiţiilor de folosire in condiţii bune.

Conform “D.A.L.I” pus la dispozitie se propune realizarea unei sarpante noi pe scaune din lemn, marind rezistenta si stabilitatea de ansamblu a intregului acoperis.

Avind in vedere “D.A.L.I” pentru obiectivul de investitii «Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 19”, Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24 intocmit de S.C. «Locuinte Con-Proiect» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint secundar inferior.

Durata de realizare a investitiei este de 2 de luni. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

Aprobarea “D.A.L.I” si realizarea obiectivului de investitii Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 19”, Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24 in valoare de 396.780,00 lei(inclusiv T.V.A.) din care C.+M. = 298.363,00 lei, intocmit de S.C. «Locuinte Con-Proiect» S.R.L. cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul.

SECRETAR, DIRECTOR DIRECTIE, Ioan Cojocari Mihai Costa DIRECTOR ECONOMIC, Intocmit, Smaranda Haracicu Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC

Red.: P. G. Dact.: P. G. Ex.: 2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI „Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 19”, Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24

“D.A.L.I.” pentru obiectivului de investitie „Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 19”, Timişoara, Bv. Cetatii, nr. 24 intocmit de S.C. «Locuinte Con-Proiect» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 2 luni. Valoarea totala a investitiei : 396,780 mii lei(inclusiv TVA). 90,180 mii euro(inclusiv TVA). Din care constructii montaj C+M : 298,363 mii lei(inclusiv TVA).

67,810 mii euro(inclusiv TVA). Capacitate(in unitati fizice si valorice): Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: acoperis la S.teh. + P.+ 2E. Suprafata construita: 747,00 mp. Capacitate: reabilitare acoperis. DIRECTOR DIRECTIE, CONSILIER, Mihai Costa Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2