keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 199/15.04.2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu"

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 199/15.04.2014
privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014-7692/26.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare str. prof. Mircea Neamţu";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) si alin.4 lit. (d ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 10/13.01.2009 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.262/30.06.2009 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu".

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare strada M.Neamţu”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT Infrastructure S.R.L., aferent obiectivului

de investiţii ,,Amenajare strada M.Neamţu”, conform contractului de proiectare nr. 10 / 13.01.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 11 luni Varianta cu investiţie medie:

Valoare de investitie (INV) 1.320.283 lei (inclusiv TVA)

294.017 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 1.158.282 lei (inclusiv TVA)

257.941 euro (inclusiv TVA) Capacităţi ( rămân nemodificate şi anume)

• Suprafata carosabil 3.832,30 mp • Suprafata trotuare 1.272,00 mp • Suprafata alveole arbusti 165,60mp • Borduri din beton 20x25 770,00 ml • Borduri din beton 10x20 774,00 ml • Borduri din beton 10x15 465,00 ml • Marcaje rutiere 119,62 mp • Indicatoare rutiere 14,00 buc • Stalpi indicatoare 7,00 buc • Alveole plantare arbusti 138,00 buc • Arbusti 138,00 buc • Guri de scurgere noi 26,00 buc • Camine vizitare noi 6,00 buc

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2014 –

REFERAT privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,,Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2014 obiectivul de investiţii ,, Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu”. Strada Profesor Mircea Neamţu este amplasat în zona de sud a municipiului Timişoara, având o lungime de 378,00 m şi face legătura între străzile Mureş (la nord ) şi Musicescu (la sud).

Sectorul de drum propus spre amenjare, în momentul de faţă, nu se prezintă într-o situaţie bună din punct de vedere al viabilităţii rutiere precum şi pentru traficul pietonal. A fost executată reţeaua de canalizare la nivel de canal colector fără a fi montate şi dispozitive de preluare a apelor pluviale de pe platforma carosabilă.

Pe sectorul stradal studiat nu există trotuare amenajate, traficul pietonal desfăşurându- se pe carosabil, acest lucru duce la creşterea gradului de participare la evenimente rutiere.

Strada Prof. Mircea Neamţu este o stradă de categoria III (stradă colectoare), ea deserveşte în general zona rezidenţială, actualmente traficul autovehiculelor fiind limitat doar la accesul spre imobile şi proprietăţi.

Strada Profesor Mircea Neamţu beneficiază de utilităţile urbane având realizată reţeaua de alimentare cu apă potabilă, reţeaua de alimentare cu energie electrică şi reţeaua de alimentare cu gaze naturale.

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea tronsonului de drum propus, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Sursa de finanţare: Bugetul local. Primăria Municipiului Timişoara a achiziţionat în cursul anului 2009 Studiul de

Fezabilitate pentru ,,Amenajare strada Profesor Mircea Neamţu”, realizat de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 10 / 13.01.2009.

Prin HCL nr.262/30.06.2009 a fost aprobat acest Studiu de Fezabilitate. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare strada Profesor Mircea

Neamţu” a fost estimată, conform devizului general al investiţiei, la 1.084,64mii lei , respectiv 256,156 mii Euro (1 Euro = 4,2340 lei la data de 28.01.2009).

Având în vedere că Studiul de fezabilitate a fost întocmit în anul 2009, s-a solicitat actualizarea Devizului general, ţinând cont de rata inflaţiei şi modificarea cotei TVA. Datorită actualizării valoarea investiţiei a crescut la 1.320,283 mii lei (inclusiv TVA) reprezentând 294,017 mii euro (1 Euro = 4,4905 lei la data de 27.02.2014).

În vederea lansării procedurilor de atribuire a contractului de prestări servicii de întocmire a Proiectului Tehnic, Caiet sarcini , Detalii de execuţie şi a contractului de execuţie 28/2008, anexa.4, art.5 este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu pentru aprobarea atualizării Studiului de Fezab ili DIRECTOR ECONOMIC SMARANDA HARACICU

HIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV