keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 262/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. prof. Mircea Neamţu"

30.06.2009

Hotararea Consiliului Local 262/30.06.2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. prof. Mircea Neamţu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 -011991 / 02.06.2009l Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 46/12.05.2009, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, aprobată de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit.( b) şi alin.4, lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada prof. Mircea Neamţu", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 10 / 13.01.2009 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În proiectul tehnic al Studiului de fezabilitate menţionat la alin.1 vor fi prevăzute canalele tehnice pentru cablurile aeriene şi subtraversări.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa-_SF-_str._M._Neamtu.pdf

Anexa 1 Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare strada M.Neamţu”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT Infrastructure S.R.L., aferent obiectivului

de investiţii ,,Amenajare strada M.Neamţu”, conform contractului de proiectare nr. 10 / 13.01.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 11 luni Varianta cu investiţie medie:

Valoare de investitie (INV) 1.084.640 lei (inclusiv TVA)

256.174 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 924.621 lei (inclusiv TVA)

218.380 euro (inclusiv TVA) Capacităţi:

• Suprafata carosabil 3832,30 mp • Suprafata trotuare 1272 mp • Suprafata alveole arbusti 165,60mp • Borduri din beton 20x25 770 ml • Borduri din beton 10x20 774 ml • Borduri din beton 10x15 465 ml • Marcaje rutiere 119,62 mp • Indicatoare rutiere 14 buc • Stalpi indicatoare 7 buc • Alveole plantare arbusti 138 buc • Arbusti 138 buc • Guri de scurgere noi 26 buc • Camine vizitare noi 6 buc

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER,

ing. MARINELA LUCUŢ ing.PÎRVU LILIANA

Atasament: Referat-_SF-_str._M._Neamtu.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Biroul Promovare Lucrări Nr. SC 2009

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare strada Mircea Neamţu”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2009 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Mircea Neamţu”.

Amenajarea acestei străzi are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social. Realizarea lucrării, va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile şi implicit confortul şi siguranţa utilizatorilor.

Strada care face obiectul prezentei documentaţii este situată în partea sudică a Municipiului Timişoara, în zona Lidia - Urseni. Strada prof. Mircea Neamţu face legătura între străzile Mureş (la nord) şi Musicescu (la sud). In zona mentionata existând mai multe strazi care sunt si vor fi supuse modernizarii si amenajarii de catre Consiliul Local Timisoara. Sectorul de drum propus spre amenjare, în momentul de faţă este realizat la nivel de pietruire cu mai multe zone asfaltate (s-au executat mai multe etape de întreţinere a pietruirii existente) dar care sub acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgeţ şi a traficului local, nu se prezintă într-o situaţie bună din punct de vedere al viabilităţii rutiere precum şi pentru traficul pietonal. Actualmente pe stradă a fost executată reţeaua de canalizare la nivel de canal colector fără a fi montate şi dispozitive de preluare a apelor pluviale de pe platforma carosabilă. Strada prof. mircea Neamţu este o stradă de categoria III (stradă colectoare), ea deserveşte în general zonă rezidenţială, actualmente traficul autovehiculelor fiind limitat doar la accesul spre imobile şi proprietăţi. Datorită faptului că strada Musicescu nu este amenajată, (carosabilul fiind de pământ) circulaţia autoturismelor pe str. M. Neamţu este limitata. Pe viitor datorită amenajării şi acestor străzi adiacente, se prognozează şi volumul de trafic auto pe strada prof. Mircea Neamţu.

Pe toate sectoarele de drum, structura rutieră actuală este compusă din pietruiri mai vechi (care au fost completate ulterior pentru întreţinere) şi zone cu mixturi asfaltice realizate în diferite perioade şi pe diferite sectoare. Pe sectoarele de drum nu există dispozitive de colectare a apelor pluviale, acestea infiltrându-se în structura rutieră existentă. Lipsa unei structuri rutiere compacte care să poată asigura realizarea traficului auto face ca strada să nu poată asigura desfăşuararea traficului auto în condiţii optime, şi mai ales după amenajarea străzilor împrejmuitoare, care vor aduce un plus de volum traficului existent. În plan strada prof. Mircea Neamţu se află într-un singur aliniament, cu o lungime de 378,0 m. Mai există datorită tipului de amenajare a zonelor rezidenţiale, accese separate spre parcelele învecinate. Aceste accese se fac perpendicular din strada Mircea Neamţu. Frontul construit stradal existent este de (8,50 ...9,0 m) pe aliniamentul principal al străzii. Pentru zonele de acces la parcele, frontul dintre parcele este 7,0 m.

Pe sectorul stradal studiat nu există trotuare amenajate, traficul pietonal desfăşurându-se pe carosabil, acest lucru duce la cresterea gradului de participare la evenimente rutiere.

Strada prof. Mircea Neamţu este catalogată ca o stradă de categoria III – colectoare. Categoria de importanţă este C, construcţie normală. Viteza de proiectare pentru acest sector de drum este de 40 km/h.

Racordurile la străzile laterale se vor amenaja, inclusiv coborârea bordurii în zona trecerilor de pietoni, pentru a asigura un acces uşor a persoanelor în vârstă şi cu handicap.

Pe întregul sector se vor executa trotuare alipite frontului construit, iar în zonele trecerilor pentru pietoni se vor amplasa dispozitive tactile pentru persoanele nevăzătoare.

Preluarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin guri de scurgere proiectate care se vor descărca în canalizarea existentă, prin căminele de vizitare existente şi cele proiectate a se racorda la canalul colector.

În plan pentru amenjarea străzii au fost realizate mai multe sectoare, după cum urmează: Sector A – B, cu lungimea de 378,0 m, este axa principală a străzii, face legătura între carosabilul de perspectivă al străzilor Mureş (A) şi Musicescu (B); Sectoarele de drum C-D, E-F, G-H, I-J, K-L, sunt accese spre parcelele destinate construirii imobilelor. Acestea au o lungime de aproximativ 33,50 m. Accesele la imobile au fost amenajate pe trotuare, prin coborârea bordurilor la nivelul carosabilului.

În zona trecerilor de pietoni, trotuarul se va executa cu racord la nivelul carosabilului pentru a uşura circulaţia pietonilor şi în special a persoanelor cu handicap locomotor.

Datorită frontului construit existent, nu este posibilă amenajarea unor platforme separate pentru pistele de ciclişti.

Totodată se vor executa lucrările pentru semnalizare rutieră verticală şi orizontală prin intermediul marcajelor şi indicatoarelor de circulaţie rutieră.

Lăţimea părţii carosabile a străzii va fi de 6,00 m, pentru toată lungimea străzii. Trotuarele pe sectorul A-B al străzii vor avea lăţimea de 1,20…1,50 m şi vor fi încadrate de

bordurile carosabilului. Carosabilul se va executa cu pante transversale cu valori 2,5 %, iar lângă bordura de încadrare

se prevede realizarea unei rigole din beton pentru evacuarea apelor pluviale în profil longitudinal. Profilul longitudinal va fi proiectat astfel ca să se asigure dirijarea apelor meteorice spre gurile

de scurgere proiectate, asigurând lungimi cât mai mari ale pasului de proiectare. Cotele proiectate vor fi corelate cu zonele adiacente. Valorile minime ale pantelor longitudinale fiind de 0,20%.

Elementele geometrice sunt în conformitate cu STAS 10144-1/90 şi STAS 10144-3/91 pentru strazi de categoria III şi clasă de importanţă “C” şi pentru o viteză de proiectare de 40 km/h.

La definitivarea soluţiilor tehnice se va urmării realizarea următoarelor deziderate: -diminuarea impactului negativ asupra mediului; -încadrarea traseului drumului în suprafaţa actuală a platformei lui, care este proprietate

publică, evitându-se astfel ocuparea unor proprietăţi private; -elementele geometrice ale traseului în plan şi profil longitudinal sunt alese astfel încât să

rezulte un traseu omogen pe lungimi cât mai mari; -evaluarea tuturor factorilor de impact negativ asupra mediului înconjurător şi adoptarea

soluţiilor fezabile din punct de vedere tehnic şi economic pentru diminuarea lui; -pentru dispozitivele pentru scurgerea şi colectarea apelor pluviale, se vor adopta soluţii

constructive care să permită inspecţia şi efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii cu cheltuieli minime;

-încadrarea peisagistică în zona urbană a oraşului. Având în vedere legislaţia în vigoare, modernizarea drumului se va proiecta ca o stradă de

categoria III şi clasă de importanţă “C” cu următoarele elemente geometrice în profil transversal pentru sectorul de drum A-B:

- partea carosabilă 6,00 m; - trotuare 2 x 1,20…1,50 m; - panta părţii carosabile 2,5 %; - panta trotuarului 1,0 %...1,5%

pentru accesele sectoarelor (C-D, E-F, G-H, I-J, K-L,) spre parcele elementele geometrice sunt următoarele :

- partea carosabilă 5,00 m; - trotuare 2 x 0,50…1,00 m; - panta părţii carosabile 2,5 %; - panta trotuarului 1,0 %

Pentru varianta cu investitie medie structura rutiera propusa este :

la carosabil : 4,0 cm strat de uzura din BA 16; 6,0 cm strat de legatura din BAD 25; 20,0 cm strat de baza din piatra sparta [40..63mm] ; 30,0 cm fundatie din balast cilindrat; strat anticontaminator geotextil . la trotuare : 8,0 cm Pavaj din dale de beton ; 2,0 cm strat de suport din nisip; 10,0 cm fundatie din balast; Având în vedere starea de degradare avansata si viabilitatea necorespunzatoare a acestor

sectoare de drum, proiectantul considera necesar sa se execute urmatoarele lucrari: - realizarea platformei drumului; - proiectarea structurii rutiere; - dispozitive de scurgere si evacuare a apelor; - intersectii cu drumuri publice si strazi; - marcaje si indicatoare. Investiţia se va realiza în decurs de 11 luni. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare strada Mircea Neamţu” este

estimată la 1.084.640 lei, reprezentând 256.174 euro, conform devizului general . Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare strada Mircea

Neamţu” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2009, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ÎNTOCMIT, ŞEF BIROUL PROMOVARE LUCRĂRI, ing.Pîrvu Liliana ing. MARINELA LUCUŢ

FP 53-01, Ver.1

Atasament: Deviz_SF-str.M.Neamtu.pdf

“re fi ara | OA aere ini TI ESTIA E CESE ESTE SAD TFE 57