keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 178/29.05.2007 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei-etapa a II-a"

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 178/29.05.2007
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei-etapa a II-a"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2007-9760/27.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Sistem major de canalizare - str. Aleea Ghirodei-etapa a II-a", potrivit proiectului P 05/06/2006 întocmit de SC PRO-NA-VER SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Realizarea obiectivului se va face din bugetul local, Capitolul "Alimentări cu apă" şi/sau prin cofinanţare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managamantul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_-_SF_Canal_Al._Ghirodei.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2007-9760/27.04.2007 ___________________________________________________________________________

R E F E R A T

Municipiul Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de canalizare existente nu acoperă toate străzile municipiului Timişoara, situaţie întâlnită şi în cartierul Ghiroda (zona Aleea Ghirodei) , cartier în care există grave probleme de mediu cauzate de situarea cartierului într-o zonă depresionară (frecvente inundaţii),nivel freatic ridicat,evacuare ape menajere şi pluviale.

Prin această investiţie se va realiza canalizarea tuturor străzilor adiacente străzii Aleea Ghirodei, finalizând astfel canalizarea întregului cartier.

Valoarea totală a investiţiei ,,Sistem major de canalizare – str. Aleea Ghirodei-etapa II-a ” este estimată la 5.087.000 lei (cu TVA), respectiv 1.449.288 Euro (1 EURO=3,51 lei la data de 25.11.2006).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Sistem major de canalizare – str. Aleea Ghirodei- etapa II-a” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 05/06/2006 întocmit de S.C. PRO-NA-VER S.R.L. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBASCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : M.O ; Ex:1

Atasament: Anexa_-_SF_Canal_Al.Ghirodei.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,, Sistem major de canalizare – zona Aleea Ghirodei-etapa II ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 5.087.000 lei - construcţii-montaj : 4.461.800 lei - utilaje 136.946 lei

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M) în lei - anul I 1.672.000 lei / 1.533.000 lei - anul II 2.750.000 lei / 2.397.690 lei - anul III 665.000 lei / 531.110 lei

Durata de realizare a investiţiei: 24luni Capacităţi realizate : - diametrul canalului / lungime PAFS, D= 600/ L=530 m PVC-KG, SN4 , D= 400/ L=960 m PVC-KG, SN4, D= 300/ L=2060 m

-diametrul conductei de refulare/lungine PE-HD,D= 180 / L= 315 m - staţia de pompare da

total pompe active / pompe active Ape meteorice 2/2 Ape uzate 2/1

- putere instalată / putere simultan funcţiune 98 /51 kw

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU